công thức tính ph và poh trong đề thi đại học môn hóa

4 262 4
Lưu trữ tài liệu online

Lưu trữ tài liệu online

Tải lên: 1,055 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2014, 00:35

- Download tài liệu học tập tại, xem Video bài giảng tại : http://aotrangtb.comSỬ DỤNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH TÍNH pH HOẶC pOH(8 BÀI TOÁN CHỈ ĐƯỢC GIẢI TRONG 3 PHÚT)I. CÔNG THỨCTuy thi ĐH thì phần này ra 1 câu chỉ được 0,2 điểm thôi, nhưng rất dễ ăn điểm thì không nên bỏ qua.1. Công thức tính pH của dung dịch axit yếu HA.( Ví dụ: HF, HCOOH, CH3COOH )pH = 21−(log Kaxit + log Caxit ) = -log (α.Caxit)với α: là độ điện liKa : hằng số phân li của axitCa : nồng độ mol/l của axit ( Ca ≥0,01 M )2. Công thức tính pH của dung dịch bazơ yếu BOH. ( Ví dụ: NH3, CH3NH2 , )pH = 14+21(log Kbazơ + log Cbazơ )với Kbazo : hằng số phân li của bazơCbazo : nồng độ mol/l của bazơ 3. Công thức tính pH của dung dịch axit yếu HA và muối NaA. (Ví dụ: HF và NaF, HCOOH và HCOONa, CH3COOH và CH3COONa )pH = -(log Kaxit + log maCC)Ca : nồng độ mol/l của axitCm : nồng độ mol/l của muốiII. BÀI TOÁN ÁP DỤNG.Ví dụ 1: Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M ở 250C . Biết KCH3COOH = 1,8. 10-5 Giải.Áp dụng công thức giải nhanh.pH = -21(logKa + logCa ) = -21(log1,8. 10-5 + log0,1 ) = 2,87 Ví dụ 2: Tính pH của dung dịch HCOOH 0,46 % ( D = 1 g/ml ). Cho độ điện li của HCOOH trong dung dịch là α= 2 %Th¹c sü: NguyÔn V¨n Phó: §T 098 92 92 117. Email: phueuro@gmail.com1- Download tài liệu học tập tại, xem Video bài giảng tại : http://aotrangtb.comGiảiTa có : CM = MCD % 10 = 4646,0.1.10 = 0,1 MÁp dụng công thức giải nhanh.pH = - log (.αCa ) = - log (1002.0,1 ) = 2,7Ví dụ 3: Tính pH của dung dịch NH3 0,1 M . Cho KNH3 = 1,75. 10-5pH = 14 + 21(logKb + logCb ) = 14 + 21(log1,75. 10-5 + log0,1 ) = 11,13Ví dụ 4:( KB 2009). Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M và CH3COONa 0,1 M ở 250C. Biết KCH3COOH = 1,75. 10-5 , bỏ qua sự điện li của H2O.Giải.Áp dụng công thức giải nhanh.pH = - (logKa + logmaCC) = - (log1,75. 10-5 + log1,01,0) = 4,76Ví dụ 5:( CHUYÊN-VINH LẦN 3-2011). Cho hỗn hợp gồm CH3COOH 0,05 M và CH3COONa 0,05 M ở 250C. Biết KCH3COOH = 1,8. 10-5 , bỏ qua sự điện li của H2O.Vậy pH của dung dịch ở 250C là :A. 5,12 B. 4,85 C. 4,74 D. 4,31Giải.Áp dụng công thức giải nhanh.pH = - (logKa + logmaCC) = - (log1,8. 10-5 + log0,050,05) = 4,74 => C đúng.Ví dụ 6:( CHUYÊN-VINH LẦN 2-2011). Cho hỗn hợp đung dịch X gồm HF 0,1 M và NaF 0,1 M ở 250C. Biết KHF = 6,8. 10-4 , bỏ qua sự điện li của H2O.Vậy pH của dung dịch ở 250C là :A. 4,25 B. 1,58 C. 3,17 D. 3,46Giải.Cách 1: Áp dụng công thức giải nhanh.Th¹c sü: NguyÔn V¨n Phó: §T 098 92 92 117. Email: phueuro@gmail.com2- Download tài liệu học tập tại, xem Video bài giảng tại : http://aotrangtb.compH = - (logKa + logmaCC) = - (log6,8. 10-4 + log1,01,0) = 3,17 => C đúng.Cách 2: Giải thông thường xem có mất nhiều thời gian hơn không nhé, Ptpư HF <=> H+ + F- KHF = 6,8. 10-4 Ban đầu 0,1 0 0,1pư x x XCân bằng 0,1-x X 0,1+xTa có 4 4 4.(0,1 )6,8.10 6,71.10 lg6,71.10 3,170,1x xx M pHx− − −+= → = → = − =−=> C đúng.Ví dụ 7 . Dung dịch CH3COOH 0,1 M. có độ điện ly α =1% .Vậy pH của dung dịch ở 250C là :A. 4,2 B. 3 C. 3,17 D. 2Giải.Áp dụng công thức giải nhanh.pH=-log(α.Caxit)=-log(0,01.0,1)=3 => B đúng.Ví dụ 8 . Dung dịch chứa 3,00 gam CH3COOH trong 250ml dung dịch .Biết MCH3COOH=60,05. Ka=10-4,75. Vậy pH của dung dịch ở 250C là :A. 4,2 B. 2,4 C. 3,4 D. 2,7Giải.tinh toán bình thường ta được dd có nồng độ là 0,2 MÁp dụng công thức giải nhanh.1 1( log ) (4,75 log0,2) 2,72 2a apH pK C= − = − = D đúngTh¹c sü: NguyÔn V¨n Phó: §T 098 92 92 117. Email: phueuro@gmail.com3- Download ti liu hc tp ti, xem Video bi ging ti : http://aotrangtb.comCH CềN T THI GIAN NA L THI I HC, MT MC QUAN TRONG TRONG CUC I, VY CC BN TRANG B NHNG Gè CHO K THI Y KH KHN V KHC LIT NY. BN PHI Cể MT CUC CHIN TRANH MT MT MT CềN Vè T L CHI TRUNG BèNH 1/10, NGHA L BN PHI LOI 1O I TH KHC BC VO U TRNG DANH GI. MI NGI U Cể CON NG RIấNG NHNG IU CHUNG NHT L BN Cể NHNG TI LIU Gè PHC V K THI TI. VY PHNG PHP M TễI KHUYấN CC BN HY XEM QUA ể L: BN HY S HU 30 CHèA KHểA VNG GII NHANH Vễ C , HU C V 100 THI TH Cể P N GII Vễ CNG CHI TIT, NU BN CềN THIU CHèA KHểA VNG HAY THè HY GI CHO TễI S HU Nể, NU BN THY HAY THI HY NHN TIN CHO TễI, NU BN THY KHễNG HAY THI HY NHN TIN GểP í NHẫ: XIN CHN THNH CM N. NU BN MUN HC MT KHểA ễN THI CP TC NGH AN THè HY GI CHO TễI NHẫ: 098.92.92.117nh vậy trong MT THI GIAN NGN tôi đã gữi lên violet 10 cKV trong tổng số 30 ckv, hi vọng nó sẽ giúp phần nào yên tâm hơn trớc khi bớc vào kỳ thi cđ-đh năm 2011.( gm CKV1,2,3,4,5,9,11,12,13, 20).Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117. Email: phueuro@gmail.com4 . liệu học tập tại, xem Video bài giảng tại : http://aotrangtb.comSỬ DỤNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH TÍNH pH HOẶC pOH (8 BÀI TOÁN CHỈ ĐƯỢC GIẢI TRONG 3 PH T)I. CÔNG. mol/l của bazơ 3. Công thức tính pH của dung dịch axit yếu HA và muối NaA. (Ví dụ: HF và NaF, HCOOH và HCOONa, CH3COOH và CH3COONa ) pH = -(log Kaxit
- Xem thêm -

Xem thêm: công thức tính ph và poh trong đề thi đại học môn hóa, công thức tính ph và poh trong đề thi đại học môn hóa, công thức tính ph và poh trong đề thi đại học môn hóa

Bình luận về tài liệu cong-thuc-tinh-ph-va-poh-trong-de-thi-dai-hoc-mon-hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP