SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY

18 1,776 4
Nguyễn Kiều Linh

Nguyễn Kiều Linh

Tải lên: 11 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống 10,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2014, 10:47

Hoàng Thị Thuận Sự vận dụng TT HCM về Đại đoàn kết dân tộcKHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊBỘ MÔN TỬ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀISỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀNKẾT DÂN TỘC CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN CÁCHMẠNG HIỆN NAYSinh viên: Hoàng Thị ThuậnLớp : D5 QL4 GVHD : Vũ Thị Tố VânHà Nội, tháng 12 năm 2011Hoàng Thị Thuận Sự vận dụng TT HCM về Đại đoàn kết dân tộcA. PHẦN MỞ ĐẦU Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hoákiệt suất của dân tộc Việt Nam và của nhân loại đã để lại cho chúng ta một di sản tinhthần vô giá, một hệ tư tưởng có giá trị về nhiều mặt.Trong các tư tưởng lớn củangười, tư tưởng về đại đoàn kết là tư tưởng nổi bật, có giá trị trường tồn đối với quátrình phát triển của dân tộc ta. Sinh thời Bác coi tư tưởng đại đoàn kết dân tộc là mộthệ thống luận điểm, nguyên tắc, phương pháp giáo dục, là tư tưởng nhất quán, xuyênsuốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đốingoại, trong xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa kinh tế ngày càng phát triển, với nhữngthời cơ và thách thức đan xen nhau, đang thường xuyên có tác động đến khối đại đoànkết dân tộc, đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải nắm vững và phát huy sáng tạo nhữngquan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và phát huy sức mạnh củakhối đại đoàn kết dân tộc. Bởi vì, lịch sử cách mạng Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua đãchứng minh, lúc nào, nơi nào tư tưởng đại đoàn kết dân tộc được quán triệt và thựchiện đúng thì cách mạng phát triển mạnh mẽ và giành được thắng lợi; lúc nào xa rờitư tưởng Hồ Chí Minh thì cách mạng gặp nhiều khó khăn và bị tổn thất. Nhận thức được tầm quan trọng của tư tưởng Đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minhđối với cách mạng Việt Nam thời đại mới, em chọn đề tài tiểu luận “ Sự vận dụngtư tưởng Hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta trong giaiđoạn cách mạng hiện nay” làm bài kết thúc môn học “ Tư tưởng Hồ Chí Minh”.Do kiến thức còn hạn chế nên bài làm của em không tránh khỏi những thiếu sót, emrất mong nhận được sự góp ý của thầy cô để bài làm của em được hoàn thiện hơn.Qua đây, em xin cảm ơn bộ môn “ Lý luận chính trị” đã tạo điều kiện cho chúng emcơ hội để tìm hiểu rõ hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh – người cha già của dân tộc, Emxin cảm ơn giảng viên bộ môn, cô Vũ Thị Tố Vân đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ vềmặt kiến thức để em hoàn thành bài tiểu luận này. Em xin chân thành cảm ơn!B. PHẦN NỘI DUNGHoàng Thị Thuận Sự vận dụng TT HCM về Đại đoàn kết dân tộcI. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc1. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, đảm bảo thành công của cách mạng. Hồ Chí Minh cho rằng, cuộc đấu tranh cứu nước của nhân dân ta cuối thế kỷXIX, đầu thế kỉ XX bị thất bại có nguyên nhân sâu xa là cả nước không đoàn kết đượcmột khối thống nhất, Người thấy rằng muốn đưa cách mạng đến thành công thì phải cólực lượng cách mạng đủ mạnh để chiến thắng kẻ thù và xây dựng thành công xã hộimới; muốn có lực lượng cách mạng mạnh phải thực hiện đại đoàn kết, quy tụ mọi lựclượng cách mạng thành một khối vững chắc, Do đó, đoàn kết trở thành vấn đề chiếnlược lâu dài của cách mạng. Theo quan điểm của HCM, đoàn kết là nhân tố quyết định cho thắng lợi củacách mạng, Đại đoàn kết phải là vấn đề sống còn của cách mạng, “ đoàn kết đoàn làsức mạnh, đoàn kết là thắng lợi , đoàn kết là then chốt của thành công”, hay đoàn kếtlà đểm mẹ, điểm mẹ này mà thực hiện tốt để ra con cháu đều tốt, “ đoàn kết đoàn kếtđại đoàn kết, thành công thành công đại thành công”. Người đặt sự nghiệp đại đoànkết dân tộc lên hàng đầu, có đoàn kết nhất định cách mạng sẽ thành công.2. Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, Người nhấn mạnh vaitrò to lớn của dân và coi đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu của cách mạng. Do đó, tưtưởng đại đoàn kết dân tộc phải được quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương,chính sách của Đảng. Trong Lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt Namngày 3-3-1951, Hồ Chí Minh đã thay mặt Đảng tuyên bố trước toàn thể dân tộc: Mụcđích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là: Đoàn kết toàn dân,phụng sự tổ quốc. Xem dân là gốc, là lực lượng tự giải phóng nên Hồ Chí Minh coi vấn đề đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân để tạo ra sức mạnh là vấn đề cơ bản cho cách mạng. Hồ Chí Minh cho rằng , đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là muc tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc. Bởi vì đại Hoàng Thị Thuận Sự vận dụng TT HCM về Đại đoàn kết dân tộcđoàn kết là sự nghiệp của quần chúng, do quần chúng, vì quần chúng. Đảng có sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, đoàn kết quần chúng tạo thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh vì độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, hạnh phúc cho con người. 3. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân Theo Hồ Chí Minh, khái niệm dân và nhân dân có một nội hàm rất rộng, kháiniệm này để chỉ “ mọi con dân đất việt” dân, nhân dân vừa là một tập hợp đông đảoquần chúng, vừa được hiểu là mỗi con người Việt Nam cụ thể, và cả hai đều là chủ thểcủa đại đoàn kết dân tộc. Bởi vậy đoàn kết dân tộc là đoàn kết rộng rãi các tầng lớpnhân dân,“đoàn kết toàn dân tộc”. Không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo. Khôngphân biệt dân tộc thiểu số với dân tộc đa số, người theo tín ngưỡng với người khôngtheo tín ngưỡng…. “ ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự tổ quốc và phục vụnhân dân thì ta đoàn kết với họ”. Với tinh thần đoàn kết rộng rãi, người đã dùng kháiniệm đại đoàn kết dân tộc để định hướng cho việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dântrong suốt tiến trình cách mạng. Liên minh công nông lao động trí thức làm nền tảngcho khối đại đoàn kết toàn dân. Muốn thực hiện được đại đoàn kết toàn dân thì phải kế thừa truyền thống yêunước - nhân nghĩa- đoàn kết của dân tộc, phải có tấm lòng khoan dung, độ lượng vớicon người. Người đã nhiều lần nhắc nhở: "Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hòa bình,thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bâygiờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ". Để thực hiện được đoàn kết, Người còncăn dặn: Cần xóa bỏ hết mọi thành kiến, cần phải thật thà đoàn kết với nhau, giúp đỡnhau cùng tiến bộ để phục vụ nhân dân. Dân tộc toàn dân là một khối rộng lớn gồm hàng chục triệu con người vì vậyphải xác định rõ đâu là nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc và những lực lượng nàotạo nên cái nền tảng đó, người chỉ rõ: Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đạiđa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân là tấng lớp công nhân, nông dân và các tầng lớpHoàng Thị Thuận Sự vận dụng TT HCM về Đại đoàn kết dân tộcnhân dân lao động khác,đó là nền gốc của đại đoàn kết. Người coi giai cấp Công Nôngcũng như cái nền của nhà, gốc của cây, nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoànkết các tầng lớp nhân dân khác. "Lực lượng chủ yếu trong khối này là công nông, chonên liên minh công nông là nền tảng của mặt trận dân tộc thống nhất. Nghệ thuật đoàn kết, thực hiện đại đoàn kết cần phối hợp giữa các nguyên tắcvà nền tảng của đoàn kết dân tộc. Nền tảng càng được củng cố vững chắc thì khối đạiđoàn kết dân tộc càng có thể mở rộng, không e ngại bất cứ thế lực nào có thể làm suyyếu khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện đại đoàn kết toàn dân phải dựa trên nguyêntắc kế thừa truyền thống yêu nước- nhân nghĩa- đoàn kết của dân tộc, phải có tấm lòngkhoan dung, độ lượng, tin vào nhân dân, tin vào con người.4. Đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạnh vật chất, có tổ chức là Mặt trận dântộc thống nhất. Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết để tạo nên lực lượng cách mạng, để làmcách mạng xóa bỏ chế độ cũ, xây dựng chế độ mới. Do đó, đại đoàn kết dân tộc khôngthể chỉ dừng lại ở quan niệm, ở tư tưởng, ở những lời kêu gọi, mà phải trở thành mộtchiến lược cách mạng, trở thành khẩu hiệu hành động của toàn Đảng, toàn dân ta. Nóphải biến thành sức mạnh vật chất, chỉ khi đại đoàn kết biến thành sức mạnh vật chấtmới có thể thực hiện được sứ mệnh của cách mạng. Từ khi tìm thấy con đường và sức mạnh để cứu nước, Hồ Chí Minh đã rấtchú ý đến việc đưa quần chúng nhân dân vào những tổ chức yêu nước phù hợp vớitừng giai cấp, tầng lớp, từng giới, từng ngành nghề, từng lứa tuổi, từng tôn giáo. Đó làcác già làng, trưởng bản, các hội ái hữu, tương trợ, công hội, nông hội, đoàn thanhniên, hội phụ nữ, đội thiếu niên nhi đồng, hội phụ lão, hội Phật giáo cứu quốc, Cônggiáo yêu nước, các nghiệp đoàn, v.v., bao trùm nhất là Mặt trận dân tộc thống nhất.Mặt trận thống nhất chính là nơi quy tụ mọi tổ chức và cá nhân yêu nước, tập hợp mọingười dân nước Việt, không chỉ ở trong nước mà còn cả những người Việt Nam địnhHoàng Thị Thuận Sự vận dụng TT HCM về Đại đoàn kết dân tộccư ở nước ngoài, dù ở bất cứ phương trời nào, nếu tấm lòng vẫn hướng về quê hươngđất nước, về Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận thống nhất là tổ chức tập hợp sức mạnh đạiđoàn kết, sức mạnh vật chất, tổ chức rộng rãi nhất tập hợp sức mạnh quần chúng nhândân. Mặt trận thống nhất ở mỗi thời kì có một tên gọi khác nhau như: Hội phản đếđồng minh, Mặt trận dân chủ, Mặt trận việt minh, Mặt trận dân tộc giải phóng miềnnam Việt Nam, Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Nhưng thực chất chỉ là một – đó là tổchức chính trị rộng rãi, tập hợp đông đảo các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, đảngphái…phấn đấu vì một mục tiêu chung là độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc. Mặt trậndân tộc thống nhất phải được xây dựng trên nền tảng liên minh công nông, sau đó làliên minh công –nông- trí dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Mặt trận dân tộc thốngnhất phải được xây dựng trên nền tảng liên minh công nông, sau đó là liên minh công-nông- trí dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Để mặt trận dân tộc thống nhất trở thành một tổ chức cách mạng to lớn, nóphải hoạt động theo các nguyên tắc :- Thứ nhất: Đoàn kết phải xuất phát từ mục tiêu vì nước, vì dân, trên cơ sở yêunước, thương dân, chống áp bức bóc lột, nghèo nàn lạc hậu. Hồ Chí Minh cho rằng, Nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do,thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Sự đoàn kết phải lấy lợi ích tối cao của dân tộc,lợi ích căn bản của nhân dân lao động làm mục tiêu phấn đấu.- Thứ hai: Đại đoàn kết dân tộc phải được xây dựng trên nền tảng liên minh công– nông- lao động trí óc. Phải trên cơ sở của khối liên minh cơ bản đó mà mở rộng Mặt trận, làm cho Mặttrận thực sự quy tụ được cả dân tộc, tập hợp được toàn dân, kết thành một khối vữngchắc.- Thứ ba: Hoạt động của Mặt trận theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ.Hoàng Thị Thuận Sự vận dụng TT HCM về Đại đoàn kết dân tộc Khi có những lợi ích riêng biệt không phù hợp, Mặt trận sẽ giải quyết bằng việcnêu cao lợi ích chung của dân tộc, bằng sự vận động hiệp thương dân chủ, tạo ra nhậnthức ngày càng đúng đắn hơn cho mỗi người, mỗi bộ phận về mối quan hệ giữa lợi íchchung và lợi ích riêng, cùng nhau bàn bạc để đi đến nhất trí, loại trừ mọi sự áp đặthoặc dân chủ hình thức. - Thứ tư: Khối đoàn kết trong Mặt trận là lâu dài, chặt chẽ, đoàn kết thật sự, chânthành; thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Trong mặt trận thống nhất Đảng Cộng sản vừa là thành viên vừa là lực lượng lãnhđạo. Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích riêng mà là gắn liền với lợi ích toàn xãhội, toàn dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền không phải chỉ vì lợi ích củagiai cấp mình mà vì "phải trở thành dân tộc" mới có thể giải phóng được dân tộc vàgiai cấp. Có như vậy, khối đoàn kết mới lâu dài được. Các thành viên của khối đại đoàn kết cần phối hợp chặt chẽ. Đoàn kết thật sự, chânthành, thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Theo đó, người thường xuyên căn dặn phảikhắc phục tình trạng đoàn kết xuôi chiều, phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phêbình để biểu dương mặt tốt, khắc phục mặt chưa tốt, củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ.Đoàn kết thật sự nghĩa là mục đích phải nhất trí và lập trường cũng phải nhất trí, Đoànkết thật sự nghĩa là vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau, phê bìnhnhững cái sai của nhau và phê bình trên lập trường nhân ái, vì nước vì dân. Trong quá trình xây dựng, củng cố và phát triển Mặt trận dân tộc thống nhất,Đảng ta luôn đấu tranh chống khuynh hướng cô độc, hẹp hòi, coi nhẹ việc tranh thủ tấtcả những lực lượng có thể tranh thủ được; đồng thời chống khuynh hướng đoàn kếtmột chiều, đoàn kết mà không có đấu tranh đúng mức trong nội bộ Mặt trận. Sự đoàn kết trong Đảng là cơ sở vững chắc để xây dựng sự đoàn kết trongMặt trận. Đảng đoàn kết, dân tộc đoàn kết và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhândân sẽ tạo nên sức mạnh bên trong, để dân tộc vượt qua mọi khó khăn, chiến thắngHoàng Thị Thuận Sự vận dụng TT HCM về Đại đoàn kết dân tộcmọi kẻ thù, đi tới thắng lợi cuối cùng của cách mạng.II. Sự vận dụng của đảng ta về đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ ChíMinh trong giai đoạn hiện nay.1. Thực trạng khối đại đoàn kết ở nước ta trong thời gian qua Trong thời gian vừa qua, trước mục tiêu của cách mạng, toàn Đảng, toàn dân và toànquân ta thực hiện đường lối đại đoàn kết dân tộc theo chiều sâu, trong quá trình thựchiện đã đạt được một số tích cực cũng như gặp một vài hạn chế :1.1 Tích cực Tổng kết nhiệm kì 10 năm (2001-2011) thực hiện đường lối về đại đoàn kếtcủa đảng, Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhânvới giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được mởrộng và tăng cường trên cơ sở thống nhất về mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hộicông bằng, dân chủ, văn minh. Trung ương Đảng dã đưa ra những nghị quyết, chủtrương, chính sách như Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ươngĐảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì "Dân giàu, nướcmạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", về công tác dân tộc, về công tác tôngiáo, Nghị quyết số 36-NQ/TWcủa Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác đối với ngườiViệt Nam ở nước ngoài và nhiều nghị quyết, chỉ thị có liên quan của Bộ Chính trị, BanBí thư là cơ sở hết sức quan trọng để chăm lo các giai tầng trong xã hội đặc biệt là cácchính sách, các nhóm giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế,duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lí, thiết thực chăm lo an sinh xã hội, nhất là đối vớiđồng bào nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số nhằm tăng cường vàphát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong quá trình thực hiện các chính sách, đảng ta đã hoàn thành và đạt được nhữngthành tựu đáng ghi nhận:Trong việc thực hiện đoàn kết tôn giáo, Đảng chăm lo đến đời sống bà con giáo dânHoàng Thị Thuận Sự vận dụng TT HCM về Đại đoàn kết dân tộcbằng việc đảng và nhà nước luôn gửi lời động viên thăm hỏi đến bà con giáo xứ vàocác dịp đặc biệt của tôn giáo như việc gửi thư chúc mừng vào ngày Chúa giáng trần24/12 thể hiện sự quan tâm của Đảng đến bà con giáo dân, hay việc thực hiện quyềnbình đẳng tín ngưỡng tôn giáo trong môi trường đại học, mọi sinh viên đều có quyềnngang nhau, không phân biệt sinh viện theo tôn giáo hay không theo tôn giáo. Trongcác kì bầu của quốc hội, có rất nhiều đại biểu là đại diện của hội phật giáo, tăng niphật tự, thể hiện quyền bình đẳng giữa đảng ta và giáo dân. Nhằm tăng cường khối đạiđoàn kết tôn giáo. Bên cạnh đoàn kết tôn giáo, đảng ta cũng đã thực hiện khá thành công khối đại đoànkết các dân tộc anh em, qua đó 54 dân tộc là anh em một nhà, được đối xử bình đẳngvới nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, với các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa khôngcó điều kiện kinh tế, Đảng hỗ trợ cho vay vốn và đưa cán bộ lên dạy bà con dân tộctrồng trọt chăn nuôi để ổn định kinh tế, đưa trường, đưa giáo viên lên dạy chữ chođồng bào,hỗ trợ cho con em dân tộc đi học cao hơn. Ngoài ra, những hoạt động vănhóa văn nghệ cũng được Đảng quan tâm để gắn bó khối đại đoàn kết dân tộc lại vớinhau như tổ chức các cuộc thi” trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam”, haycuộc thi” hoa hậu các dân tộc Việt Nam” để thấy rằng các dân tộc VN bình đẳng vàđoàn kết.Đảng ta cũng quan tâm đến đời sống của kiều bào ở nước ngoài bằng việc đặt các tổchức VN ở nước ngoài để trực tiếp gần gũi giúp đỡ bà con kiều bào ta ở nước ngoài,gửi thư thăm hỏi động viên chân tình đến các tổ chức người Việt ở nước ngoài, vàluôn thể hiện mong muốn bà con người Việt ở nước ngoài đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau,và không quên hướng về quê hương đất nước. Bên cạnh đó, Mặt trận thống nhất Việt Nam là hình thức của mặt trận dân tộcthống nhất Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong viêc thực hiện khốiđại đoàn kết trong việc thống nhất hành động của các thành viên, phối hợp với chínhHoàng Thị Thuận Sự vận dụng TT HCM về Đại đoàn kết dân tộcquyền giải quyết ngày càng có hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân, thực hiệndân chủ, đồi mới xã hội, chăm lo lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân, củngcố tinh thần đại đoàn kết dân tộc.1.2 hạn chếTrong quá trình thực hiện các chính sách của Đảng, vẫn còn một số hạn chế cần thiếtphải khắc phục như: Trong khi sự nghiệp đổi mới đang có yêu cầu cao về tập hợp sức mạnh của nhândân thì việc tập hợp nhân dân vào mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức xã hội cònnhiều hạn chế, nhất là ở khu vực kinh tế tư nhân, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài, ở một số vùng có đông đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ cán bộ ở các cấp chính quyền chưa thực sự” trong sạch, tổ chức nhànước chưa “vững mạnh” . Nhiều cán bộ cậy quyền tước vi phạm các tệ nạn xã hộinhư tham ô tham nhũng, cậy quyền cậy thế chiếm đoạt công quỹ lấy làm của riêngphục vụ cho những thú vui xa hoa của cấp cán bộ. Ngoài ra cán bộ nhà nước ở cấpmột số địa phương còn cậy quyền cậy thế chèn ép nhân dân, không để nhân dân thựchiện quyền làm chủ của mình VD: ở nông thôn có tình trạng bầu cử chủ tịch xã, nhữngứng viên sẽ đi cổ động, hoặc đi mua phiếu chứ không được sự tín trọng của đại đa sốnhân dân. Một số cán bộ vi phạm nghiêm trọng về mặt đạo đức, mất nhân cách đãxâm hại đến cuộc sống của người dân, VD các vụ khiến dư luận hết sức bức xúc nhưcán bộ tư pháp hiếp dâm trẻ em ở Quảng Trạch, Quảng Bình, cán bộ địa chính hiếpdâm trẻ em ở Dak Lak hay cán bộ xã hiếp dâm, giết người ở tỉnh Hà Giang . Tìnhtrạng nhận hối lộ, thậm chí vòi vĩnh để nhân dân đưa hối lộ là một nhức nhối trong dưluận, đặc biệt là đối với cán bộ cảnh sát giao thông và các cán bộ ngành địa chính ởđịa phương , thêm vào đó các thủ tục hành chính rắc rối, người dân bị bắt chẹt khi đếncác cơ sở nhà nước làm việc là những điều hết sức bất bình đang tồn tại ở VN gây mấtuy tín của khối cán bộ làm việc cho Đảng, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chủ . Thuận Sự vận dụng TT HCM về Đại đoàn kết dân tộc KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊBỘ MÔN TỬ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀISỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀNKẾT. trọng của tư tưởng Đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam thời đại mới, em chọn đề tài tiểu luận “ Sự vận dụng tư tưởng Hồ chí minh
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY, SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY, SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY

Bình luận về tài liệu su-van-dung-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-dai-doan-ket-dan-toc-cua-dang-ta-trong-giai-doan-cach-mang-hien-nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP