Luyện đề đại học môn sinh phần 1

6 473 8
Thủ Khoa Đại Học Y

Thủ Khoa Đại Học Y

Tải lên: 12 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/6 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2014, 21:33

1 Luyện đề đại học - Sinh học - Đề 3 Bài1 Phép lai 2 cặp tính trạng AaBb x AaBb, trong đó có một tính trội là trội không hoàn toàn, thì tỉ lệ kiểu hình ở con lai là: A 9 : 3 : 3 : 1 B 3 : 3 : 3 : 1 C 3 : 6 : 3 : 1 : 2 :1 D 1 : 1 : 1 : 1 Bài2 Một gen của vi khuẩn chỉ huy tổng hợp 5 chuỗi pôlipeptit đã huy động từ môi trường nội bào 995 a xít amin các loại. Phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên có Am= 100, Um = 125. Gen đã cho bị đột biến dẫn đến hậu quả tổng số nuclêôtit trong gen không thay đổi, nhưng tỉ lệ T/X bị thay đổi như sau: T/X = 59,57%. Đột biến trên thuộc dạng nào sau đây ? A Thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T. B Thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. C Mất một cặp G -X. D Thêm một cặp A -T. Bài3 Ở đậu hà lan, alen A: thân cao, alen a: thân thấp; alen B: hoa đỏ, elan b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Chọn ngẫu nhiễn 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau. Nếu không có đột biến và chọn lọc, tình theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân cao, hoa trắng ở F2: A 4/9. B 2/9. C 1/9. D 8/9. Bài4 Một gen dài 3060 ăngtron, trên một mạch đơn có 100A và 250T. Gen bị đột biến mất 1 cặp (G-X), số liên kết hóa trị giữa các đơn phân và số liên kết hyđrô của gen sau đột biến lần lượt là A 1796, 2347. B 1798, 2353. C 1796, 2352. D 1798, 2350. Bài5 Đối với thể đa bội đặc điểm không đúng là: A tế bào có số lượng ADN tăng gấp bội. B sinh tổng hợp các chất hữu cơ xảy ra mạnh mẽ. C tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khoẻ, chống chịu tốt. D không có khả năng sinh sản. Bài6 Điều không đúng khi xét đến trường hợp đột biến trở thành thể đột biến A Hai đột biến lặn cùng alen của 2 giao tử đực và cái gặp nhau trong thụ tinh tạo thành kiểu gen đồng hợp. B Gen đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính, không có alen trên Y hoặc trên Y không có alen trên X đều trở thành thể đột biến ở cơ thể XY. C Đột biến ở trạng thái trội a thành A hoặc đột biến nguyên ở trạng thái lặ do môi trường thay đổi chuyển thành trội. Đột biến nhiễm sắc thể. D Đột biến A thành a tồn tại trong trạng thái dị hợp. Bài7 Với 4 cặp gen dị hợp tử di truyền độc lập thì số lượng các loại kiểu gen ở đời lai là: A 8. B 16. C 64. D 81. Bài8 Một gen trước dột biến có tỉ lệ A/G = 2/ 3. Một đột biến liên quan đến một cặp nuclêôtit đã xảy ra nhưng đã không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen. Gen sau đột biến có tỉ lệ T/ X ≈ 66,48%. Số liên lết hyđrô trong gen đột biến đã thay đổi như thế nào? A Tăng 1 liên kết hyđrô. B Giảm 1 liên kết hyđrô. C Không thay đổi số lượng liên kết hyđrô. D Tăng 2 liên kết hyđrô. Bài9 Cho lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AA x aa (A là trội so với a) thi ở thế hệ F2 sẽ có tỉ lệ kiểu gen: A 1 đồng hợp: 3 dị hợp. B 100% dị hợp. C 1 đồng hợp: 1 dị hợp. D 3 dị hợp: 1 đồng hợp 2 Bài10 Điểm giống nhau trong kĩ thuật chuyễn gen với plasmit và với vi rut làm thể truyền là A Protein tạo thành có tác dụng tương tự nhau. B Thể nhận đều là vi khuẩn E. coli. C Các giai đoạn và các loại enzim tương tự. D Đòi hỏi trang thiết bị nuôi cấy như nhau. Bài11 Ở Gà ,gen A quy định sọc vằn, gen a quy định lông trắng. Các gen này nằm trên NST giới tính X. Lai giữa Gà mái trắng với gà trống sọc vằn, F1 được Gà mái trắng. Kiểu gen của bố mẹ là: A XaY x XAXA B XaY x XAXa C XAY x XAXa D XAY x XaXa Bài12 Bệnh mù màu đỏ và lục ở người do gen đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y. Bệnh bạch tạng lại do một gen lặn khác nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định. Một cặp vợ chồng đều không mắc cả 2 bệnh trên , người chồng có bố và mẹ đều bình thường nhưng có cô em gái bị bạch tạng. Người vợ có bố bị mù màu và mẹ bình thường nhưng em trai thì bị bệnh bạch tạng. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con trai mắc đồng thời cả 2 bệnh trên là A 1/12. B 1/36. C 1/24. D 1/6. Bài13 Bệnh mù màu là do gen đột biến lặn nằm trên X quy định: Gen trội tương ứng quy định kiểu hình nhìn màu bình thường. Một người con gái được sinh ra từ người mẹ có kiểu gen dị hợp và bố nhìn màu bình thường. Người con gái này lớn lên lấy chồng bình thường thì xác suất để sinh ra đứa con bị mù màu là bao nhiêu phần trăm? A 12,5%. B 25%. C 37,5%. D 50%. Bài14 Kì giữa của quá trình nguyên phân và kì giữa II của quá trình giảm phân có điểm giống nhau là: A đều có 2n NST kép. B đều có các NST kép của các cặp tương đồng. C các NST của cặp tương đồng đều sắp xếp thành một hàng dọc trên mặt phẳng xích đạo. D các NST đều sắp xếp thành hai hàng dọc trên mặt phẳng xích đạo. Bài15 Trong một quần thể thực vật (2n) xét 1 gen gồm 2 alen nằm trên NST thường. A: qui định hoa tím là trội hoàn toàn so với a: qui định hoa trắng. Ở trạng thái cân bằng cây hoa trắng chiếm 36%. Đem toàn bộ cây hoa tím trong quần thể này tự thụ phấn. Hỏi tỉ lệ kiểu hình sau một thế hệ là: A 5 tím : 4 trắng. B 15 tím : 1 trắng. C 24 tím : 4 trắng. D 13 tím : 3 trắng. Bài16 Ở cà chua, A- hoa đỏ, a – hoa trắng. Cho PTC hoa đỏ lai với hoa trắng được F1 100% hoa đỏ. Xử lý cônxisin cây F1. Sau đó cho các cây F1 giao phấn với nhau thu được F2 có tỉ lệ: 11 hoa đỏ:1 hoa trắng. Kiểu gen những cây F1 được chọn đem giao phấn là A AAaa x AAaa. B AAaa x AAaa. C Aa x AAAa. D Aa x AAaa. Bài17 Ở thể đột biến của một loài thực vật, sau khi 1 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 4 đợt đã tạo ra số tế bào có tất cả 208 NST. Kết luận nào sau đây có nội dung sai? A Bộ NST 2n của loài có thể là 12 nếu thể lêch bội là 2n + 1 = 13. B Bộ NST 2n của loài có thể là 14 nếu thể lêch bội là 2n - 1 = 13. C Nếu ĐB ở dạng 2n-1(14-1) thì có 7 dạng giao tử thừa 1 NST. D Nếu ĐB ở dạng 2n+1(12+1) thì có 6 dạng giao tử thừa 1 NST. Bài18 Cơ thể F1 có kiểu gen khi giảm phân xảy ra trao đổi chéo cả 2 giới. Cho F1 tự thụ ở F2 tổng số kiểu gen dị hợp là: A 84. B 64. C 36. D 96. Bài19 Xét một gen có 2 len A và a nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Gọi p và q lần lượt là tần số tương đối của alen A và a, nếu tần số alen ở 2 giới bằng nhau thì cấu trúc di truyền của quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền là biểu thức nào sau đây? 3 A p2XAXA + 2pqXAXa + q2XaXa . B 0,5p2XAXA + pqXAXa + 0,5q2XaXa + 0,5pXAY + 0,5qXaY. C p2XAXA + 2pqXAXa + q2XaXa + pXAY + qXaY. D 0,5p2XAXA + 2pqXAXa + 0,5q2XaXa + 0,5p2XAY + 0,5q2XaY. Bài20 Người ta đã sử dụng kĩ thuật nào sau đây để phát hiện sớm bệnh phêninkêto niệu ở người? A chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST thường. B sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi cho phân tích prôtêin. C chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST giới tính X. D sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi phân tích ADN. Bài21 Biết tính trạng màu sắc ở đại mạch do gen thuộc tế bào chất quy định. Cho P ♀ xanh lục x ♂ lục nhạt thu được F1, cho F1 tự thu phấn liên tiếp qua 2 thế hệ, theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình ở F3 sẽ là A 50% xanh lục: 50% lục nhạt. B 75% xanh lục: 25% lục nhạt. C 100% xanh lục D 100% lục nhạt. Bài22 Trong bảng mã di truyền, số côđon có guanin (G) là A 16. B 27. C 32. D 37. Bài23 ở bướm tằm đem lai 2 cá thể ♀ (Aa, Bb) kén dài, có lông với ♂ (Aa, Bb) kén dài, có lông thu được F1: 9 kén dài, có lông: 3 kén dài, không lông : 3 kén ngắn, có lông: 1 kén ngắn, không lông. Biết 2 cặp gen nằm cùng trên 1 cặp NST thường. Kết luận nào sau đây là đúng A Hai tính trạng di truyền phụ thuộc vào nhau và tuân theo quy luật hoán vị gen. B Vì kết quả phân li kiểu hình theo tỷ lệ 9:3:3:1 nên phép lai không tuân theo quy luật hoán vị gen. C F1 phân li kiểu hình theo tỷ lệ 9:3:3:1 nên di truyền 2 tính trạng tuân theo quy luật phân li độc lập của Menđen. D Vì 2 cặp gen nằm trên 1 cặp NST nên di truyền 2 tính trạng phụ thỵôc vào nhau. Mặt khác xuất hiện 4 kiểu hình có tỷ lệ 9:3:3:1 nên phải xảy ra hoán vị gen 2 bên bố mẹ với tần số = 50%. Bài24 Cho P: gà trống chân ngắn, lông vàng x gà mái chân ngắn, lông đốm. Thu được F1: - Gà trống: 59 con chân ngắn, lông đốm : 30 con chân dài, lông đốm. - Gà mái: 60 con chân ngắn, lông vàng : 29 con chân dài, lông vàng. Biết một gen quy định một tính trạng. Biết rằng P giảm phân bình thường, không có đột biến gen xảy ra. Nhận định nào sau đây KHÔNG chính xác: A Lông vàng là tính trạng lăn, lông đốm là tính trạng trội. B Gà mái phát sinh 4 giao tử, Gà trống phát sinh 2 giao tử. C Xét tính trạng kích thước chân thì tổ hợp gây chết là đồng hợp trội. D 2 tính trạng màu lông và chiều cao chân tuân theo qui luật liên kết gen không hoàn toàn Bài25 Ở một loài thực vật, A quy định quả ngọt là trội hoàn toàn so với a quy định quả chua; alen B quy định chín sớm là trội hoàn toàn so với b quy định chín muộn. Hai cặp gen quy định tính trạng liên kết không hoàn toàn trên cặp NST thường. Cho P: Biết rằng có 30% số tế bào sinh tinh tham gia giảm phân có xảy ra hoán vị gen, còn ở tất cả các tế bào sinh trứng đều không có sự thay đổi cấu trúc NST trong quá trình giảm phân. Trong trường hợp không xảy ra đột biến thì tính theo lý thuyết, kiểu hình quả ngọt, chín sớm ở F1 sẽ chiếm tỉ lệ là A 53,75%. B 71,25%. C 57,5%. D 56,25%. Bài26 Tại vùng sinh sản của một cá thể có 8 tế bào sinh dục đực sơ khai thực hiện nguyên phân liên tiếp 5 lần, qua vùng sinh trưởng chỉ có 87,5 % số tế bào được tạo ra chuyển sang vùng chín. Biết rằng: Khả năng thụ tinh của tinh trùng chứa NST X gấp đôi khả năng thụ tinh của tinh trùng chứa 4 NST Y; mỗi tinh trùng thụ tinh với một trứng. Quá trình thụ tinh tạo thành 168 hợp tử. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng chứa NST X và tinh trùng chứa NST Y lần lượt là: A 12,5% và 6,25%. B 50% và 25%. C 25% và 12,5%. D 100% và 50%. Bài27 Cho biết gen A đỏ trội hoàn toàn so với gen a trắng; sức sống của giao tử mang gen A gấp đôi giao tử mang gen a. Bố và mẹ đều mang kiểu gen dị hợp thì tỉ lệ hoa trắng so với hoa đỏ ở đời con F1 sẽ là A 6,25%. B 11,11%. C 6,67%. D 12,5%. Bài28 Ở tằm dâu, giới đực có kiểu NST giới tính là XX, giới cái là XY. Gen quy định mầu sắc trứng nằm trên cặp NST thường số 10. Alen A quy định trứng màu trắng, a quy định trứng xám đen. Làm thế nào để tạo ra giống tằm có trứng xám đen nở ra toàn tằm đực? A Chiếu tia phóng xạ gây đột biến gen rồi chọn lọc. B Gây đột biến chuyển đoạn NST rồi tiến hành chọn lọc. C Lai thuận nghịch kết hợp gây đột biến gen. D Gây đột biến lặp đoạn NST rồi tiến hành chọn lọc. Bài29 Ưu thế nổi bật nhất của công nghệ gen là A khả năng tạo ra được những thể khảm mang đặc tính của những loài rất khác nhau mà lai hữu tính không thể thực hiện được. B khả năng cho tái tổ hợp thông tin di truyền giữa các loài đứng xa nhau trong bậc thang phân loại mà lai hữu tính không thể thực hiện được. C khả năng tạo ra giống mới mang đặc điểm của 2 loài đứng xa nhau trong bậc thang phân loại mà lai hữu tính không thể thực hiện được. D khả năng tạo ra những cơ thể có nguồn gen khác xa nhau hay những thể khảm mang đặc tính của những loài rất khác nhau thậm chí giữa động vật và thực vật. Bài30 Bộ NST đặc trưng của các loài sinh sản vô tính được duy trì ổn định là nhờ cơ chế ? A Nguyên phân. B Giảm phân. C Giảm phân và thụ tinh. D Nguyên phân,giảm phân và thụ tinh. Bài31 Tế bào ruột của châu chấu chứa 24 NST , tinh trùng của châu chấu chứa bao nhiêu NST ? A 11 hoặc 12. B 12. C 11. D 24. Bài32 Một người phụ nữ sinh đôi hai đứa trẻ: một bé trai và một bé gai có cùng nhóm máu AB, cùng thuận tay phải, da đều trắng, tóc đều quăn, đều sống mũi thẳng. Nhận định nào sau đây đúng nhất? A Hai đứa trẻ đồng sinh cùng trứng, nhưng khác giới. B Hai đứa trẻ được tạo ra từ 1 trứng và 2 tinh trùng. C Hai đứa trẻ đồng sinh khác trứng. D Hai đứa trẻ đồng sinh cùng trứng. Bài33 Tính trạng màu hoa cho 2 gen nằm trên 2 nhiễm sắc thể thường khác nhau tương tác theo kiểu bổ sung, mỗi gen gồm 2 alen trội hoàn toàn. Các gen trội đều tham gia tạo sản phẩm có hoạt tính hình thành màu hoa. Các gen lặn đều tạo sản phẩm không có hoạt tính: cho những cây thuộc 2 dòng thuần giao phối hoa tím x hoa trắng: thu được F1. Cho F1 ngẫu phối F2 thu được 3 loại hoa tím, hoa trắng và hoa vàng. Cho cây hoa tím F2 lai với cây hoa vàng F2. Tỉ lệ kiểu hình hoa tím ở F3 là: A 3/16. B 48/81. C 13/27. D 32/56. Bài34 Trong lai phân tích tần số hoán vị gen (f) tính theo công thức f = số cá thể khác bố mẹ / tổng số cá thể sinh ra đúng với trường hợp nào ? 5 A Không có trường hợp nào. B Mọi trường hợp. C Dị hợp đều. D Dị hợp chéo. Bài35 Ở sinh vật nhân thực hoạt động xảy ra sau khi có hiện tượng phiên mã nhưng trước khi bắt đầu dịch mã tổng hợp protein là A Protein ức chế không hạt động. B Nối các exon thành mARN trưởng thành. C Gen đóng xoắn trở lại ban đầu. D Cắt các intron,nối các exon thành mARN trưởnh thành. Bài36 Bệnh galactozơ huyết do không chuyển hóa được đường galactozơ. Bệnh do gen lặn hiếm gặp nằm trên NST thường gây nên. Một quần thể người cân bằng di truyền có 51% người có khả năng chuyển hóa được đường galactozơ. Một người đàn ông bình thường có ông nội bị bệnh galactozơ huyết. Người đàn ông này lấy một người vợ bình thường có cô em gái cũng bị bệnh galactozơ huyết. Hiện cô vợ đang mang thai. Xác suất để họ sinh ra đứa con đầu lòng bị bệnh là bao nhiêu? Biết những người khác thuộc hai gia đình đều không bị bệnh. A 7/72. B 1/12. C 65/612. D 14/153. Bài37 Trong giảm phân I, thấy ở bố có 20% số tế bào sinh tinh có 1 cặp NST không phân li,ở mẹ cũng có 20% số tế bào sinh trứng có 1 cặp NST không phân li. Các cặp NST khác phân li bình thường và không có đột biến nào khác xảy ra. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh 1 người con trai mắc hội chứng Đao hoặc hội chứng Patau là ? A 0,6957%. B 0,3478%. C 0,0576%. D 0,1152%. Bài38 Hai gen A và B có tổng chiều dài 0,714 micromet. Chuỗi polipeptit hoàn chỉnh do gen A tổng hợp nhiều hơn chuỗi polipeptit do gen B tổng hợp là 100 axit amin. Khi hai gen nhân đôi môi trường đã cung cấp 22200 Nu tự do để hình thành các gen con . Số lần nhân đôi của hai gen A và B lần lượt là? A 2 và 3. B 3 và 2. C 3 và 4. D 4 và 2. Bài39 Xét 4 tế bào sinh dục trong 1 cá thể ruồi giấm đực có kiểu gen AB//ab De//dE. 4 tế bào trên giảm phân tạo ra số loại tinh trùng tối thiểu có thể có là : A 2. B 4. C 8. D 16. Bài40 Cho lai 2 nòi với nhau thu được F1: 50% màu ( ♀ ), 50% trắng ( ♂ ). Cho F1 tiếp tục giao phối được F2 có tỷ lệ phân li 1 màu: 1 trắng. Cho F2 tiếp tục giao phối thì F3 thu được kiểu hình phân li theo tỉ lệ như thế nào? A 3 màu: 1 trắng. B 5 màu: 3 trắng. C 1 màu: 3 trắng. D 7 màu: 9 trắng. Bài41 Số alen của gen I, II và III lần lượt là 3, 4 và 5. Biết các gen đều nằm trên NST thường và không cùng nhóm liên kết. Xác định trong quần thể số kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen và dị hợp tất cả các gen lần lượt là: A 60 và 90. B 120 và 180. C 60 và 180. D 30 và 60. Bài42 Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn, sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Xác suất họ sinh được người con trai nói trên là A 3/8. B 3/4. C 1/8. D 1/4. Bài43 Ở cừu, gen A quy định có sừng, gen a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1, cho F1 giao phối với nhau được F2, cho các cừu F2 giao phối tự do. Theo lý thuyết, xác suất gặp 1 con cừu cái không sừng trong quần thể ở F3 : 6 A 1/3. B 1/4. C 3/8. D 3/16. Bài44 Một loài có bộ NST lưỡng bội kí hiệu là AaBbDd. Nếu tế bào của loài tham gia nguyên phân mà cặp NST Aa không phân li, bộ NST trong hai tế bào con có thể là 1. AAaBbDd và aBbDd 2. AAaaBbDd và BbDd 3. AaaBbDd và ABbDd 4. AaBbDd và AABbDd A 1, 2, 4. B 1, 2, 3. C 2, 3, 4. D 1, 3, 4. Bài45 Với 3 cặp gen dị hợp Aa, Bb, Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau. Khi cá thể này tự thụ phấn thì số loại kiểu gen dị hợp tối đa có thể có ở thể hệ sau là: A 27. B 19. C 16. D 8. Bài46 Chiều cao cây do 5 cặp gen PLĐL tác động cộng gộp, sự có mặt mỗi alen trội làm cao thêm 5cm. Cây cao nhất có chiều cao 220cm. Về mặt lý thuyết, phép lai AaBBDdeeFe x AaBbddEeFe cho đời con cây có chiều cao 200cm chiếm tỉ lệ A 24/128. B 30/128. C 18/128. D 21/128. Bài47 Ý nghĩa của hiện tượng di truyền liên kết với giới tính là A dựa vào những tính trạng qui định giới tính để sớm phân biệt đực, cái, điều chỉnh tỉ lệ đực cái theo mục tiêu sản xuất. B có thể đưa vào nhiễm sắc thể giới tính những gen quy định tính trạng tốt từ đó có thể giúp nâng cao chất lượng và hiệu tiêu sản xuất. C dựa vào những tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt đực, cái, điều chỉnh tỉ lệ đực cái theo mục tiêu sản xuất. D có thể loại bỏ khỏi nhiễm sắc thể giới tính những gen quy định tính trạng xấu từ đó có thể giúp nâng cao chất lượng và hiệu tiêu sản xuất. Bài48 Trong quần thể người nhóm máu O chiếm 4%, nhóm máu B chiếm 21%. Hai vợ chồng cùng có nhóm máu B. Tính xác suất họ sinh con trai đầu lòng có nhóm máu B ? A 45/98. B 45/49. C 3/16. D 47/49. Bài49 Trong một quần thể cân bằng có 90% alen ở lôcus Rh là R. Alen còn lại là r. Cả 40 trẻ em của quần thể này đến một trường học nhất định. Xác suất để tất cả các em đều là Rh dương tính là bao nhiêu ? (RR, Rr : dương tính, rr : âm tính). A 0,940 B 0,8140 C 0,9980 D 0,9940 Bài50 Ở đậu Hà Lan, trơn trội so với nhăn. Cho đậu hạt trơn lai với hạt nhăn được F1 đồng lọat trơn. F1 tự thụ phấn được F2. Cho rằng mỗi quả đậu F2 có 4 hạt. Xác suất để bắt gặp quả đậu có 3 hạt trơn và 1 hạt nhăn là bao nhiêu ? A 3/16. B 27/64. C 9/16. D 9/256. . 1 Luyện đề đại học - Sinh học - Đề 3 Bài1 Phép lai 2 cặp tính trạng AaBb x AaBb, trong đó có một. loài có thể là 12 nếu thể lêch bội là 2n + 1 = 13 . B Bộ NST 2n của loài có thể là 14 nếu thể lêch bội là 2n - 1 = 13 . C Nếu ĐB ở dạng 2n -1( 14 -1) thì có 7
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện đề đại học môn sinh phần 1, Luyện đề đại học môn sinh phần 1, Luyện đề đại học môn sinh phần 1

Bình luận về tài liệu luyen-de-dai-hoc-mon-sinh-phan-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP