Tài liệu Báo cáo " Xây dựng bộ sưu tập số luận án, luận văn bằng phần mềm Greenstone tại TT thông tin - thư viện đại học Vinh " pot

5 653 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2014, 23:20

?^IWWtolMifl TH.S. VU DUY HIEP - NGUYEN THAI SON Dai hoc Vinh 1. Gidi thieu ve phan mem nguon md Greenstone xay dung bo siru tap so' Gitfa thap nien eudi eiia the ky XX, ifng dung nhifng thanh tUu ciia cdng nghe thdng tin va truyen thdng trong hoat ddng thdng tin - thU vien, mdt loai hinh mdi ra ddi dd la Thu vien sd -phUdng thire td chirc, tao lap, luu trir, phan phdi va quan ly thdng tin hien dai. Thu vien sd ra ddi da gdp phan bd sung them nhtfng phUdng tien, cdng cu hifu ich dap Ung nhiem vu ddi mdi va nang cao chit lupng giao due dao tao trong trudng dai hpe. Hdn mdt thap ky ra ddi va phat trien cua thu vien sd, mdt san pham ndi tieng da va dang dupc sif dung rdng rai tren the gidi - phan mem ngudn md Greenstone - la san pham eiia du an New Zealand Digital Library eiia trUdng Oai hpc University of Waikato, dupe phat trien va phan phdi vdi suf tham gia eiia UNESCO va Human Info NGO vao thang 8 nam 2000. Day la bd phan mem dimg de to ehUe, tao lap va phan phdi eae bd sUu tap thu vien sd. Nd eung cap mdt phUdng phap mdi de td chifc va xuat ban thdng tin tren Internet hoac tren CD - ROM. Greenstone dupe sir dung d thU vien eua nhieu trudng dai hpe, nhieu td chifc tren the gidi trong dd ed Viet Nam. Trang web eiia New Zealand Digital Library (http://nzdl.org) chifa nhieu bd sUu tap mau dupe tao vdi phin mem Greenstone. Cae bd sUu tap mlu dupe minh hoa bang nhieu vi du khae nhau ve tim kiem va hien thj cac tiiy chpn. Nhieu bp suu tap tai lieu sif dung Greenstone dupe eung cap tren CD-ROM rat gia trj cho viec nghien eifu nhU: Humanity Development chifa 1.230 tai lieu tU ke toan tai chinh cho de'n van de an toan ngudn nudc. Dae biet Greenstone cd the chuyen ddi tren 40 ngdn ngif khac nhau tren the gidi, trong dd cd tieng Viet. Vdi tdc dp phat trien theo hUdng da ngdn ngtf nhu hien nay, Greenstone se trd thanh edng eu xay dufng va phat trien thU vien sd phd bien nhat toan elu. Olu nam 2004, Thu vien Oai hpc Khoa hpc TU nhien (DHKHTN) - ddn vj diu tien d Viet Nam sir dung Greenstone cho viee xay dUng thU vien sd vdi sU hd trd phat trien phien ban tie'ng Viet cuia Integrated e-Solution, ltd Viet Nam (leS); giua nam 2004 ThU vien trUdng Dai hpe Ngan hang Thanh phd Ho Chi Minh (OHNH) la ddn vj thir hai sif dung Greenstone xay dung thu vien sd (thang 10/2004). Tap chi THU VIEN VIET NA. 3(19) 51 2. Tinh cap thie't cua viec xay dung bo suu tap so' Mdt trong nhtfng nhiem vu uu tien hang dau trong ke hoach ehien lupe phat trien eiia trudng dai hpc dd la viee tang cudng ifng dung cdng nghe thdng tin phuc vu hieu qua eho cdng tae quan ly, edng tae dao tao, nghien eiru khoa hpe, hudng tdi muc tieu xay dung thanh trudng dai hpc dat chuan trong khu vUc va tren the gidi. Chat lUdng dao tao va nghien eiru khoa hpe ciia nha trudng la tieu chf quan trpng de danh gia mifc dp hoan thanh eac mue tieu ma nha trudng de ra trong ke hoach ehien lupe phat trien. Xuat phat tU nhtfng yeu cau neu tren, hoat ddng Thdng tin - ThU vien d cae trudng dai hpc ddng vai trd quan trpng trong viec phuc vu tai lieu, thdng tin, tri thUe cho ngudi day va ngudi hpc, dap irng nhiem vu ddi mdi phUdng phap day - hpe, dac biet viee chuyen ddi tU dao tao theo nien che sang hpe che tin chi d eac trudng dai hpe hien nay. Giai phap xay dung eae bd sUu tap sd trong eae thU vien dai hpe la mdt bUde di can thie't de gdp phin giai quyet eae van de ve ddi mdi va nang cao chat lupng dao tao eiia nha trudng, bdi le bd sUu tap sd cd nhtfng dac tfnh ndi troi ma djch vu thU vien truyen thd'ng chUa dat tdi nhU: - Bd SUu tap sd tao ra mdt mdi trudng md va Cd hdi binh dang cho ta't ca mpi ngudi deu ed cd hdi sir dung ngudn tai lieu hpe tap khdng bj gidi han ve khdng gian va thdi gian. - Tfnh linh hoat va kha nang dap ifng eiia bd sUu tap sd the hien d chd mpt ban tai lieu sd ed the eiing luc phuc vu eho nhieu dd'i tupng khae nhau, khdng phu thudc vao sd lupng ngudi dimg. Giiip cho ngudi hpe ehii ddng trong viee sip xep thdi gian hpc tap, hp khdng phai den thUvien eung cd the lay dupe tai lieu qua he thd'ng mang thdng tin d mpi ndi, mpi luc. - Bd sUu tap sd la mdt trong nhtfng suf lua chpn tdi uru de bao quan dupe lau dai eac tai lieu quy hiem, ngan chan nhtfng riii ro hiiy hoai do thdi gian, thien tai, khi hau va tin suit sif dung. 3. Xay dung bo suu tap so' luan an, luan van tai Trung tam Thong tin - Thir vien Dai hoc Vinh Viee xay dufng eac bd sUu tap sd cho thu vien sd dupe tie'n hanh theo mdt lp trinh nhat djnh, phai tien hanh tUng bude tuy thudc vao kha nang tai chfnh, nhan lufc, kha nang ve ngudn cd sd dif lieu, vdn tai lieu thUvien. Dd'i vdi thUvien eae trudng dai hpe, xay dung eac bd sUu tap sd can Uu tien eho ngudn tai lieu sd san cd nhu: Luan van td't nghiep dai hpe, luan van thac sT, luan an tie'n sT, cac giao trinh, bai giang ciia eae giang vien, de tai nghien eiru khoa hpc cae cap dupe thu nhan qua ngudn nop lUu chieu thu vien. Sau dd mdi tie'n hanh sd hoa cae ngudn tai lieu truyen thd'ng. Sd hoa tai lieu truyen thd'ng eung phai tuan theo mdt trinh tu nhat djnh dd la Uu tien sd hoa cae tai lieu quy hiem, tai lieu it ban ed gia trj khoa hpe va thuc tiin cao. Can cif vao tinh hinh thufc te eiia thu vien, ehiing tdi lufa chpn uu tien xay dUng bd suu tap sd luan an, luan van (LALV) trong ke hoach xay dung eae bd sufu tap eho thu vien sd tai Trung tam Thdng tin -Thu vien Oai hpe Vinh vl nhtfng ly do sau: - Nhu chiing ta da bie't, khda luan td't nghiep dai hpc, luan van thac sT, luan an tien sT, cae de tai nghien eifu khoa hpc eae cap la ngudn thong tin gia trj phan anh mdt phin ket qua hoat ddng dao tao, nghien eifu khoa hpe eiia can bd, nghien eifu sinh, hpe vien, sinh vien trong trudng dai hpe, ddng thdi day eung la ngudn tai lieu tham khao eIn thiet, mang tfnh dac thii, phuc vu cho edng tae giang day, hpc tap, nghien eUu khoa hoe 52 eiia can bd, nghien eifu sinh, hpc vien, sinh vien. Hien nay, Oai hpe Vinh ed gin mdt ngan can bp va tren 30 ngan hpe sinh, sinh vien, thufc hien 2 loai hinh dao tao ehinh quy va tai ehife. Ve dao tao Dai hpc cd 16 khoa dao tao vdi 35 ma nganh. Ve dao tao sau Oai hpc, trudng dao tao eho 24 chuyen nganh. Qua qua trinh phue vu, eho thay day la ngudn thdng tin dupe ban dpc quan tam va sif dung vdi tin suit rIt eao. - Trong giai doan tU nam 2000 de'n nay, thufc hien duf an hdi ed xif ly ky thuat xay dung cd sd dtf lieu, Trung tam da xay dung ngan hang eae dif lieu sd cho thu vien kha hieu qua. Ve cd sd dif lieu LALV cd 10.732 bieu ghi, trong dd Luan van td't nghiep dai hpe: 6.100; Luan van thac sT: 4.252; Luan an tie'n sT: 380. Ve Cd sd dif lieu de tai NCKH: ed 1.918 bieu ghi, trong dd: De tai cap nha nude: 50; Cap bd: 184; Cip ed sd: 1.684, bao gdm tat ca cac chuyen nganh va cung cap eac phUdng thifc truy cap, tim kiem, khai thac tai nguyen sd mdt each hieu qua nhat. - Trong dieu kien ngudn CSDL toan van bIng tieng Viet eiia ehiing ta hien nay cdn han che, viee khai thac ngudn tin dien tir, cae CSDL true tuyen tieng nude ngoai chua dupe khai thac mdt each hieu qua, van de ehia se ngudn lUe thdng tin giua eae thu vien, lien ket Website chUa dupe trien khai manh me. Viec Uu tien xay dung bd sUu tap sd LALV va de tai NCKH trong qua trinh tao lap mdt ngudn tu lieu sd hoa phuc vu td't cdng tae dao tao va nghien eiru khoa hpe la hudng lUa chpn diing dan. 4. Quy trinh xay dung bo suu tap luan an, luan van - Bd sufu tap dupc chia ra thanh 3 nhdm nganh Idn: Khoa hpc Tuf nhien, Khoa hpe xa hdi, Kinh te va Ndng Lam Ngu. Cae nhdm nganh Idn dupe chia thanh cae chuyen nganh, trong cac chuyen nganh dupe ehia theo nam td't nghiep, trong cac nam dupe ehia theo cac Idp. Bd sUu tap dugc tien hanh thanh 3 giai doan: * Giai doan 1: Xay dUng bd sUu tap LALV nhdm nganh Khoa hpc tU nhien gdm: Toan, Ly, Hoa, Sinh hpc, Cdng nghe thdng tin, Dien tuf viin thdng, Xay dung. * Giai doan 2: Xay dUng bd sUu tap LALV nhdm nganh Khoa hpe Xa hdi gdm: Van hpe, Ljeh suf, Dja ly, Giao due Chfnh trj, Luat, Giao due Tieu hpe, Mim non, Ngoai ngif, * Giai doan 3: Xay dung bd sUu tap LALV nhdm nganh Kinh te, Ndng Lam NgU gdm: Quan trj kinh doanh, Ke toan tai ehinh, Tai ehinh Ngan hang, Kiem toan, Ndng nghiep. Lap nghiep, NgU nghiep, - Bd suu tap dupe xay dung dudi dang tai lieu dien tuf ed the dUa len internet hoac xuat ra CD - ROM vdi nhieu each tra eifu khae nhau. - Qua trinh xay dufng bd sUu tap dupe tie'n hanh theo quy trinh chat che gdm cac budc sau day: + Bude 1: Thanh lap ban soan thao, tao lap bd sUu tap gdm: eae chuyen vien tin hpc, cae thUvien vien, eae chuyen gia diu nganh. + Bude 2: Lap de eUdng ehi tie't. + Budc 3: Phan loai LALV theo cae nhdm nganh, chuyen nganh. + Budc 4: Chuyen cac tai nguyen sd sang dang File PDF. + Bude 5: To chire soan thao, bien muc, quan trj ndi dung va nghiem thu. + Bude 6: Xuat ban ra internet hoac CD-ROM. + Bude 7: Nhan thdng tin phan hdi va Tap chi THU VIEN VIET NAM 3(19) 53 ehinh ly. 5. Cau true cija bo suu tap Bd suu tap dupc chia ra thanh 3 nhdm nganh Idn: Khoa hpc Tu nhien, Khoa hpc xa hdi, Kinh te va Ndng Lam NgU, trong eac nhdm nganh dupe chia theo nam td't nghiep va trong mdi nam dupe ehia theo khoa dao tao. a. Bg suu tap LALV Khoa hgc Xa hgi t^32 ; 3 ;, , — : — e u-; •• «.• Ow« - »». - «H . m^ tOSUUlAt id UlitJ M [UM VAu t)» HOC UI b. Bd suu tap LALV Khoa hge Tu nhien BSB .^^^ c. Bd suu tap LALV Kinh te, Ndng Lam Ngu 6. Cac phUdng thiifc tra cufu va khai thac thong tin trong bo suu tap - Hien nay chimg tdi da va dang xay dung bd sUu tap sd LALV phue vu eho ban dpc la can bd, nghien eifu sinh, hpe vien eao hpc, sinh vien, cae nha nghien cUu ed nhu elu trong va ngoai trUdng. Bd suu tap cd nhieu phUdng thifc truy cap, tim kie'm; vf du nhu mdt sd phUdng thife tim kie'm ed ban sau: a. Tim kiem theo Nhan de tai lieu • iB>« » - O—-^ - »6— - •)'« Sd !M1^ i6 LUfiN Ml\Ji*lVMl t>» HOC \^NH CH^/^KCfM KHOA HOC XAHCt •Bi.'jh.iM:.iern fj^IM[*lp.*L(ltollO M; b. Tim kiem theo Tac gia tai lieu ?i «•>— 3i.,ti£lri.,™::JL;i:.i^ •-"-°— •—-•-16 Mi Iff tfi'tuAu /W UIM VAu W HOC WW cwiiNw/MwofiftccxAtiO ''""" "" .h u^«/» :l aHM.lnlci«>T> 1 [:!l7l Vt" JAIUUOI« KICH Moll ilptrxtoctKdli ikh una ^fUrii^'^ib.PD.'? •I'I »l iL.,.,.v JJMMflB t . . t , • «-*• tim Mfcif t^^A ajjjQBfl c. Tim kie'm theo Td khoa m d. Tim kiem theo Nam xuat ban o-•ST-cMVCsfxA^ioirAHecviHO tim ktdm ^_ BilD vkidlpiiiitiiiTiifiiti>knciiaipn>»ai^n*<I>Bi>aivrtiiB*'auK<wib'nai>}b« gl ^ N*4 llBll'Irf, a.; u™ Ofli. Pi. rfc» c Itl tfc. I«.d T>. •.=* i™, c kJ, T,i-( B«( Tte ««,. 1W 7. Ket luan Thu vien sd dang dUa ehiing ta vao ky nguyen mdi ciia nghe thu vien, ciia viec phd bie'n thdng tin va tri thifc. Greenstone la mdt trong nhtfng cdng cu htfu fch de xay dUng thu vien sd, tat nhien nd khdng la tit ea, nhung vdi Uu the la mdt phin mem chi phf thap, di sir dung, di chuyen ddi va ehinh sira, da ngdn ngif, cd kha nang phat trien tren toan clu vdi suf hd trp phat trien, phan phdi cua eae td ehufc ndi tie'ng nhu UNESCO va Human Info NGO. Mat khac, suf dung phin mem dupe chuan hda cao nhu Greenstone se giup chung ta nhanh chdng lam quen vdi cae chuan thu vien qud'c te, tU dd nang eao kha nang lien thdng va hdi nhap vdi eae thu vien trong nude va tren the gidi. Trong gin mdt nam qua ehiing tdi da nghien eifu, tao lap va da hoan thanh ban thif nghiem eiia bd sUu tap so. Cach xay dung ban thuf nghiem nay hien ehua dly dii, chua hoan ehinh d nhieu khfa canh, nhung ehiing tdi eung manh dan gidi thieu ke't qua budc diu trong viec ifng dung phin mem ngudn md Greenston xay dung bd sUu tap sd. Rat mong nhan dupe sU hpp tac, trao ddi tU cae ed quan thdng tin - thu vien trong va ngoai nude, dae biet la ThU vien cae trudng dai hpe, cung nhu cac nha tai trp ed the hd trp ehiing toi phat trien bd sUu tap sd nay hoan thien hdn. TAI LIEU THAM KHAO 1. Nguyen Huy ChUdng, Tran Manh Tuan. Quan diem xay dung chien luge va muc tieu phat trien hoat ddng TT-TV dai hgc Viet Nam giai doan 2006-2010. 2. Nguyen Minh Hiep. ThU vien so vdi he thong nguon md. Ban tin thU vien cdng nghe thdng tin, 8-2006. 3. Nguyin Thj Ngoc Mai, Ooan Thien Ngan. Ly thuyet ca sd dd lieu. - Tap 1-2, NXB Lao dpng - Xa hpi, 2007. 4. Hoang DUc Lien, Nguyen Huu Ty. Giai phap xay dung cac bg suu tap tai lieu so phuc vu dao tao, nghien cdu cua trudng Dai hgc, Tham luan tai hpi thao khoa hpc TT-TV Da Lat 8/2007. 5. FOX, Adward A., SULEMAN, Hussein, LUA. Ming. Building Digital Libraries Made Easy: Toward Open Digital Libraries. Proceedings. - 5th ICADL 2002. -Singapore, 11-14/12/2002. 6. LOOT Michel, CAMARZAN, Dan, WITTEN, lan, BODDIE, Stefan. TU gia'y de'n bg suu tap. http://prodownloads.sourceforge.net/gree nstone/Pager-2.39-vi.pdf. 7. PANDIAN, B. Maruthu, SONKER, Sharad Kumar va MOORTHY R. Creating Digital Librairies: An Experiment with Greenstone Digital Library Open Source Sofware. 8. WITTEN, lan H., BAIBRIDGE, David and BODDIE, Stefan J. Greenstone Open Source Digital Library Software, D-Lib Magazine, October 2001, Volume 7, Number 10 (www.dlib.org). 9. WITTEN, lan H. va BAIBRIDGE,David. How to Build a Digital Library. - New York: Morgan Kaufmann, 2003. Tap chf THU VIEN VIET NAM 3(19) 55 . ddng TT- TV dai hgc Viet Nam giai doan 200 6-2 010. 2. Nguyen Minh Hiep. ThU vien so vdi he thong nguon md. Ban tin thU vien cdng nghe thdng tin, 8-2 006 - 5th ICADL 2002. -Singapore, 1 1-1 4/12/2002. 6. LOOT Michel, CAMARZAN, Dan, WITTEN, lan, BODDIE, Stefan. TU gia'y de'n bg suu tap. http://prodownloads.sourceforge.net/gree
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo " Xây dựng bộ sưu tập số luận án, luận văn bằng phần mềm Greenstone tại TT thông tin - thư viện đại học Vinh " pot, Tài liệu Báo cáo " Xây dựng bộ sưu tập số luận án, luận văn bằng phần mềm Greenstone tại TT thông tin - thư viện đại học Vinh " pot, Tài liệu Báo cáo " Xây dựng bộ sưu tập số luận án, luận văn bằng phần mềm Greenstone tại TT thông tin - thư viện đại học Vinh " pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn