Tài liệu GÔN NGỮ và PHƯƠNG PHÁP DỊCH - Chương 3: Phân tích cú pháp potx

170 3,148 17

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/170 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2014, 07:20

IT4073:NGÔN NGỮ PHƯƠNG PHÁP DỊCHPhạm Đăng Hảihaipd@soict.hut.edu.vn 202/24/14Chương 3: Phân tích pháp1.Bài toán phân tích pháp2.Phương pháp phân tích pháp quay lui3.Phương pháp phân tích bảng4.Phương pháp phân tích pháp tất định5.Phân tích pháp cho PL/0 302/24/14Bài toán đặt raCho –Văn phạm phi ngữ cảnh GG = (VT, VN, P, S)–Xâu ω V*THỏi – ω∈ L(G)?Nếu ω ∈ L(G)–Chỉ ra các sản xuất đã sử dụng để sinh ra ω–Cấu trúc nên cây suy dẫn1. Bài toán phân tích phápTrong chương trình dịch, xâu ω là chuỗi các token thu được từ giai đoạn trước – phân tích từ vựngProgram Vidu;Begin X := 10End.PROGRAM IDENT SEMICOLON BEGIN IDENT ASSIGN NUMBER END PERIOD 402/24/14Phương pháp phân tích•Kiểm tra xâu phân tích từ trái qua phải–Kiểm tra ký hiệu trái nhất của xâu cần phân tích–Tới ký hiệu tiếp, Cho tới ký hiệu cuối cùng•Phương pháp xây dựng cây phân tích–Trên xuống (Top-down): S ⇒* ω?–Dưới lên (Bottom-up): ω *⇐ S?•Phương pháp lựa chọn sản xuất (A→α1|…|αn)–Quay lui (backtracking)•Thử lần lượt các sản xuất–Tất định (deterministic)•Xác định được duy nhất một sản xuất thích hợp1. Bài toán phân tích pháp 502/24/14Phân tích trái•Phân tích trái của xâu α là dãy các sản xuất được sử dụng trong suy dẫn trái từ S ra α•Các sản xuất được đánh số thứ tự 1, p–Phân tích là danh sách các số từ 1 đến p•Ví dụ cho văn phạm1. E → T+E2. E → T3. T → F* T4. T → F5. F → (E)6. F → aPhân tích trái của xâu a*(a+a) là 236451462461. Bài toán phân tích phápXét xâu a*(a+a)E ⇒2 T ⇒3 F*T ⇒6 a*T ⇒4 a*F ⇒5a*(E) ⇒1 a*(T+E) ⇒4 a*(F+E) ⇒6 a*(a+E) ⇒2 a*(a+T) ⇒4 a*(a+F) ⇒6 a*(a+a) 602/24/14Chương 3: Phân tích pháp1.Bài toán phân tích pháp2.Phương pháp phân tích pháp quay lui3.Phương pháp phân tích bảng4.Phương pháp phân tích pháp tất định5.Phân tích pháp cho PL/0 702/24/14Giới thiệu•Tư tưởng chủ yếu của giải thuật –Xây dựng cây phân tích pháp (cây suy dẫn) cho xâu ω•Thuật toán Top-down–Đi từ nút gốc tới nút lá•Thuật toán Bottom –up–Quá trình phân tích gạt thu gọn2. Phương pháp phân tích quay lui 802/24/14Phân tích Top-downCho VPPNC G = (VT, VN, P, S)∀ sản xuất A→α1|…|αn được đánh số 1, 2, Xây dựng cây phân tích cho xâu ω:1. Khởi tạo-Xây dựng cây chỉ có một nút gốc S-S (Start symbol): Ký hiệu khởi đầu-Gọi ký hiệu cần phân tích là ký hiệu đầu tiên của xâu ω-Gọi S là nút hoạt động, 2. Phương pháp phân tích quay lui 902/24/14Phân tích Top-down2. Tạo các nút con của cây (một cách đệ quy)Nút hoạt động là ký hiệu không kết thúc A–Chọn sản xuất đầu tiên của A chưa được áp dụng: A →X1X2. . . .Xk (k ≥0)–Tạo k con trực tiếp của A với nhãn X1, X2, Xk –Nếu k > 0, Lấy X1 làm nút hoạt động–Nếu k = 0, (sản xuất A → ε), lấy nút bên phải (ngay sau) A là nút hoạt độngTiếp tục thực hiện bước 22. Phương pháp phân tích quay lui 1002/24/14Phân tích Top-down2. Tạo các nút con của cây (một cách đệ quy)Nút hoạt động là ký hiệu kết thúc a-So sánh a với ký hiệu cần phân tích hiện tại–Nếu trùng nhau•Nút hoạt động là nút bên phải của a•Ký hiệu cần phân tích là ký hiệu tiếp theo trên xâu vào–Nếu không trùng nhau•Quay lại bước đã sử dụng một sản xuất thử sản xuất tiếp. –Nếu đã hết khả năng, quay lại bước trước2. Phương pháp phân tích quay lui[...]... 32 2 Phương pháp phân tích quay lui Phân tích quay lui với PL/0 • • • Cài đặt phức tạp Chi phí thời gian quá lớn nếu chương trình phải phân tích gồm nhiều ký hiệu (từ tố) Không thể thông báo lỗi chi tiết 02/24/14 33 Chương 3: Phân tích pháp 1 Giới thiệu 2 Phương pháp phân tích pháp quay lui 3 Phương pháp phân tích bảng 4 Phương pháp phân tích pháp tất định 5 Xây dựng bộ phân tích pháp cho...2 Phương pháp phân tích quay lui Phân tích Top-down 3 Điều kiện dừng - Đã áp dụng hết khả năng mà không tạo được cây ⇒Xâu không được đoán nhận - Tạo ra cây suy dẫn cho xâu vào 02/24/14 11 2 Phương pháp phân tích quay lui Phân tích Top-down  Điều kiện áp dụng thuật toán - Văn phạm không đệ quy trái  Chi phí (n = l(ω); C, K > 1 là các hằng số) - Bộ nhớ C*n - Thời gian Kn 02/24/14 12 2 Phương pháp phân. .. 2 Phương pháp phân tích quay lui Phân tích Bottom-up → Ví dụ Văn phạm S → aSbS|aS|c, xâu ω = aacbc a a c b c End Stack 02/24/14 25 2 Phương pháp phân tích quay lui Phân tích Bottom-up  Điều kiện áp dụng thuật toán - Văn phạm không chứa sản xuất dạng A → ε hoặc A ⇒+ A  Chi phí (n = l(ω); C, K > 1 là các hằng số) - Bộ nhớ C*n - Thời gian Kn 02/24/14 26 2 Phương pháp phân tích quay lui Giải thuật phân. .. Phương pháp phân tích quay lui Phân tích Bottom-up - Sử dụng chu trình phân tích phải, thông qua tất cả các suy dẫn phải có thể theo chiều ngược lại phù hợp với xâu vào - Là quá trình gạt-thu gọn (shift – reduce) - Thuật toán sử dụng stack S, dùng chứa các ký hiệu của văn phạm đã sinh ra một tiền tố nào đó trên xâu vào 02/24/14 23 2 Phương pháp phân tích quay lui Phân tích Bottom-up Hoạt động - Xét tất... Giải thuật phân tích Top-down quay lui (1/8) Vào – Văn phạm phi ngữ cảnh không đệ quy trái – xâu cần phân tích ω = a1 an, n ≥ 0 – Các sản xuất của G được đánh số 1, ,q Ra – Một phân tích trái cho ω (nếu có) – Thông báo lỗi nếu ngược lại Quy ước ∀ A ∈ VN , giả sử A → α1 | α2 | | αn Coi các sản xuất trên là A1 → α1 An → αn 02/24/14 15 2 Phương pháp phân tích quay lui Giải thuật phân tích Top-down quay... PL/0 02/24/14 34 3 Phương pháp phân tích tất định Giới thiệu • • Áp dụng với lớp văn phạm phi ngữ cảnh Chi phí: (n :đô dài xâu cần phân tích) – n3 về thời gian – n2 về mặt bộ nhớ – Nếu văn phạm đơn nghĩa: n2 về thời gian • Phương pháp 1 Giải thuật CYK (Cocke-Younger-Kasami) 2 Giải thuật Earley 02/24/14 35 3 Phương pháp phân tích tất định Giải thuật CYK • Điều kiện áp dụng – Văn phạm phi ngữ cảnh ở dạng... quay lui Giải thuật phân tích Bottom-Up quay lui Chấp nhận (q, n+1, #S, γ) | ( t, n+1, #S, γ) – Đã đọc hết xâu vào thu gọn về S – Tính phân tích phải bởi thực hiện h(α) • h(s) = ε • h(j) = j với j là số thứ tự sản xuất Quay lui trên xâu vào Nếu α ≠ #S Thực hiện quay lui (q, n+1, α, γ) | ( b, n+1, α, γ) 02/24/14 29 2 Phương pháp phân tích quay lui Giải thuật phân tích Bottom-Up quay lui • Quay... của P không còn lựa chọn nào khác của xâu αβ thì • Hủy thu gọn j (A→β), • Gạt ai vào D1 đặt s vào D2 rồi tiếp tục thu gọn • Quay lui 4 (b, i, αa, sγ) | ( b, i -1 , α, γ) – Nếu đỉnh D2 là ký hiệu gạt mọi lựa chọn ở vị trí i đã hết, hoạt động gạt bị tự hủy • Đầu đọc dịch trái 1 đơn vị • Loại bỏ ký hiệu a khỏi D1 s khỏi D2 02/24/14 31 2 Phương pháp phân tích quay lui Phân tích Bottom-Up quay... pháp phân tích quay lui Phân tích Top-down → Ví dụ Văn phạm S → aSbS|aS|c, xâu ω = aacbc Đánh số sản xuất 1 S → aSbS 2 S → aS 3 S → c a a 02/24/14 b c End b S S S a Đánh số sản xuất 1 S → c 2 S → aS 3 S → aSbS c a S c c 13 2 Phương pháp phân tích quay lui Phân tích Top-down → Bài tập Cho văn phạm E → T+E |T T → F*T |F F → (E) |a Xây dựng cây suy dẫn cho xâu a+a 02/24/14 14 2 Phương pháp phân tích quay... 20 2 Phương pháp phân tích quay lui Giải thuật phân tích Top-down quay lui (7/8) Kết thúc thành công – (q, n+1, α, # ) | (t, n+1, α, ε) – Kết kuận: Xâu đã được đoán nhận – Để tìm phân tích trái, thực hiện hàm h(α) Tìm phân tích trái – h(a) = ε ∀a là ký hiệu kết thúc – h(Ai)= p , Với p là số hiệu của sản xuất liên hệ với sản xuất A→ γ với γ là lựa chọn thứ i của A 02/24/14 21 2 Phương pháp phân tích . 602/24/14 Chương 3: Phân tích cú pháp 1.Bài toán phân tích cú pháp 2. Phương pháp phân tích cú pháp quay lui3. Phương pháp phân tích bảng4. Phương pháp phân tích. IT4073:NGÔN NGỮ và PHƯƠNG PHÁP DỊCHPhạm Đăng Hảihaipd@soict.hut.edu.vn 202/24/14 Chương 3: Phân tích cú pháp 1.Bài toán phân tích cú pháp 2. Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu GÔN NGỮ và PHƯƠNG PHÁP DỊCH - Chương 3: Phân tích cú pháp potx, Tài liệu GÔN NGỮ và PHƯƠNG PHÁP DỊCH - Chương 3: Phân tích cú pháp potx, Tài liệu GÔN NGỮ và PHƯƠNG PHÁP DỊCH - Chương 3: Phân tích cú pháp potx, Phương pháp phân tích, Giải thuật phân tích Top-down quay lui (8/8), Giải thuật phân tích Bottom-Up quay lui, Phân tích quay lui với PL/0, Giải thuật EarleyVí dụ, Giải thuật Earley  Tìm danh sách sản xuất, Phân cấp các ngôn ngữ phi ngữ cảnh, Điều kiện để văn phạm là LL(k), Ví dụ tính FOLLOW, Văn phạm PL/0 là LL(1) ?, Xây dựng chương trìnhVí dụ, Tìm danh sách sản xuất sử dụng Ví dụ, Hình trạng thuật toánHoạt động, Dịch chuyển hình trạng, Xây dựng bản phân tích cho văn phạm SLR

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn