tìm hiểu nhận thức của khách hàng về siêu thị big c huế thông qua sơ đồ nhận thức

38 105 3
Kira

Kira

Tải lên: 23,804 tài liệu

  • Loading...
1/38 trang
Tải xuống 5,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2014, 14:26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHĐỀ TÀI THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆPTìm hiểu nhận thức của khách hàng về siêu thị BigC Huế thông qua sơ đồ nhận thứcGiáo viên hướng dẫn Thành viên nhóm 4- K44B.TH(QTKD)Thầy: Nguyễn Ánh Dương Đỗ Minh ĐứcNguyễn Xuân Thanh BìnhChế Quang TânNguyễn Thị Cẩm NhungMai Trương Anh TúNguyễn Thị ThủyĐào Thị TrangNguyễn Văn HùngNguyễn Thị Lệ QuyênTrần Minh Hải Lê Viết Tấn ĐạtHuế, tháng 10/2013 MỤC LỤC  !"#$%&'()(#'*+ *!,(-./(0PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 2801(20-3DANH MỤC SƠ ĐỒ 30DANH MỤC BẢNG BIỂU 31DANH MỤC HÌNH ẢNH 32TÀI LIỆU THAM KHẢO 33PHỤ LỤC 34PHẦN 1 . ĐẶT VẤN ĐỀ1. Lý do chọn đề tài4'5(0 6780079$1:68;'&<&=&+&-(!*4&&>?67-4@A4'6'@7,*++A!"'@A>+@%&';B+0)(C!'*<&D+E(&>+6(F((&!?&*$!,(-G1,+H08A&9!#I+#J#'K1@'+9L;'&1(MF#NJ$O&E"K(F(<&8$9JP8$1(M+6&4Q)(&4D4'6)(>0+-!R*6$4H<&S;'&K>T8$9U676&VW9-4@AJ$1X@7&>4P,!M+ 9(+'J$1X17*4,07+EJ?+F(+H?+04@7YY+9$;'&8;'&!,(-!Z#1Y+H([8$+067Y\M"@(;'&&>9&>]8+T%+0/(0Y!,(-.+EYH(8^6-4@A>9]+N'*+ 8;'&8$()(#6701@_$4X'D_@1(4`M>0a+b6N+@6701@_A_+&>8M\4'+(8>(+"<*4&@&>9.10'+H8$6B1&D&<&!,(-b8M#1$+"<*4&+4@7\=8b!"<&'@A>GY.Q1c(&!?&'6>'D &>8M\/D+0.6Y,(S'6+-<&D4&!&'81&D.1c(&!?@A5(>,'&+Y.S6Y6> 6K+F+T4&+"67!$4H<&!,(-J$1X+S1+$$#<&8$6!#I9;-6ad@$'*+ <&;'&]++-@701@U67@c(+E5%>;9*'6N?61Q4(+"678$=,b(9+$$M)(&!c+Rb+@5C1 J$N((.S6Y1e;'+94')($4Y1F>9[M54YJ>+_YH(b8$6!,(-./(0M)(&!c+Rb_=7+>9[M>6D!Z+@&4&+@$Y)($K6#<&8$8)(>0+-,(;U* !,(-'+J`+R-4)(&9d@N+$$8$)(&6<)(&]1(9!"1(,b(+@98fC'+1 !"#$`%&'()(#8;'&';'&J$1X&>9aH1./(02. Mục đích, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu:• Mục đích nghiên cứu: gYH(b<&8$6!,(-./(0h• Mục tiêu nghiên cứu:iYH($%"$+ 7b<&8$8+(&!?*.ib+ )(&4D<&$%"ijUN&01@8;'&<&.6#<&8$i@&4&#$680-M)(&!c+Rb• Câu hỏi nghiên cứu:k ki.$%"#@P+0#<&8$8(&!?*./(0\i%"'1)(&4DK+H8$1&D8+0./(0\i.01@8;'&*<&./(0\il#$+H%&''*+ *!,(-./(0\3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:• Đối tượng nghiên cứu:'J 8$+(&!?*k!,(-./(0(9.''&4• Phạm vi nghiên cứu:m*68M&n*J&!,(-./(09.''&49(m*6A&n]>o$3+0>2$3Gok4. Phương pháp nghiên cứu:4. 1 Phương pháp thu thập dữ liệu• Các thông tin cần thu thập:(4&J`O6K+-S6!p;aJ#O+H(M!cK• Thiết kế nghiên cứu:C'8^((Mn,b(+-S6+-1@iNghiên cứu định tính:0O6K40q)(&>6;C'9ro@A6N>0(")(&4D8D)(>0+-D !,(-JK8s+H(&!?@A+(4&+TN%(O!&(+%>n• @A+(4&ntu-&>+(&!?*$!,(-8M\• @A+(4&n)(>0+-(&!?* !,(-9J*@A)(&%+0$>0("'<&!,(-+\j&(+%>1>0("+*+&!"o@A)(&%Kn• .K1@!#I• .c!P6K+*• l$#1e• &;*T• (>0EK;B ],(S4,9+EJ!(,,(S8)(>0+-(&!?* !,(-+1n• .$b4@J>• -&+H• @c(• -6aG!8$=]80)(#>+E080, J#O+-S'vqma1arj&(+90+(4&koJ#O+-S`a+S5%>;J#O+-1@"@+(4&18$+&(&!?*$!,(-.''&49.9(&4iNghiên cứu định lượng:0+(4&J`J#ORooJ#wm@c$DB(njp;a@c$DB(B(,C'@cbDB((wSxB(nMMbB(''D( ,b(9,#;&6'SK9d@a+S<&( ,b(+H!(>4&+@8SxB(!&''U4',b(4'8;'&9 !"Mb+@;U15$+-8SxB(9[M5$+-8S@7B(J`@c$!&(nwy$+-xB(C'v1nn4'+nnxB(qrn+ J0+ ;N1(n1z15(K<&$Fp4'+c6-1K>B(+[@a,(DB({n1$4-4&J#<&%"(I{b67+ >Cn!&!"'067xB(OCụ thể:67|}3~9C}o•q!&!"B(r}o '}o,qr}ojp;aMb4,&S+@8SxB(+c6-B(o3~woo ∗=n€n= 96qB(r+E+(4&oo8$q17c3~B(1xB("H(+H80)(#,b(e:&r- Theo nguồn gốc thu thập thông tin:+ Nghiên cứu sơ cấp:N1(!cK+@()(&6O6K40$8$(&!?*$!,(-*J&!,(-.9.''&49(+ Nghiên cứu thứ cấp:• (;N1(1e(>06!c+Rb• YH($80b6b<&8$M)(&J#$MD68$6)(#4-@c(• Y80M)(&C4C9J$'6$!$+p•• Y80M6$5%>;!c+Rb4,jmjjM)(&!$6‚C4CPhương pháp chọn mẫu:jp;a@c$DB(B(,C'@cbDB((mO6KJ`J#O*$&J$1X95C9+H5CJ(eF!,(-9)(F>p+R9*k!,(-4,`)(&!$0+H1&DN8$&&O6K.D$+"@@D!9!6,9N@A4(,9NJ 49qN@A(&1@&@c+"(r- Phân bố mẫu: jc+Rba+S1+HJ0+@b<&8$+"67]!,(-4,+-&J]&,/(0@0'\ƒ(Nb6N,(S+4U6701@8;'&<&!,(-+&8M\=Y6>+"@F+(4&1$8$+&(&!?*!,(-.6$8$<&&+"<*4&1.''&46(&4~ ~')(>M<&!,(-.17c!'67!,(-.''&49(&4,[&0+(4&!"J#O*!,(-.1oJ#O9Q1*L!,(-.''&46(&41koJ#OkXử lý số liệu:• E&;N1(nJ&'RE&,J098H(J09EJ09$$4-<&J09E&$4-8(>0•„+%>,b(;UFjmjj• "67&+'ƒ8C49YE&C'b]K+0&'9b1n…K8M+RenM+ReknY@AnRen…K+Re† †PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUChương I: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨUKhái niệm nhận thức:b+@+-:&1NM+@(95N1e61@(4N4'J 7NM@A,(;U!p;a4,-4@A+H+$$6(&!?+@D1b6H(J0<&@A,(;Ub<&@A,(;U9#@P4K17+06(&!?<&Dn(&P+%(9(&8'9b+ ;‡;4&)(>0+-9!#I+E1&DQO@A1&48CF#+'1@Ab<&8$+H0(1L4'bY@cb1+F>U( Theo Slie Hành Vi Khách Hàng của GV Tống Viết Bảo Hoàng biên soạn )b1)($4Y'@AD1D9b61e#M+HY Jb4&e:&6075()(&( Theo Giáo trình Marketing Căn Bản do GS.TS.Trần Minh Đạo biên soạn )1.2 Khái niệm về sơ đồ nhận thức (mC4C(&1&):U+H%S6;‡#668$G<&J*+$$!#I9;-6aJ*(K!'67N+"<*4&8$/F(0$JH(+R+$$@AH8S&*4'U A+H96S;a 4aH$9 4aHK1@.d !"JH(+RHH(8S&*4,(4a8$&(Ví dụ:Hình ảnh 1: Minh họa về sơ đồ nhận thức của khách hàng về các hãng ô-tô=S;a4,1!c+Rb<&8$6$1'*5CMM4,&>0("1SH&'u8MSH&'6!&4Du$##`C'!c+Rb>2 2Y8$#K>m'4!C1SH&'K6!&4DK4'N05C+@,b(q4,J,#r.Qm1>'(1$##GK68MSH&'q;@7J,4$rN05CF&(+@5C1@c&(6$( S+&5ˆ=S;a@A,(;UK>(89.>!1C46W1;!'J1C1@c&(/D1+"<*4&Fd6*' *4&,*+b<&8$#@P4K17+06(&<&8$=Y6>9 M>5C5ˆ67( MY7!ZY80 8(64,J#+R'U67!#I<&M>9+H6]&H*4&+@67+"<6]&O&#(F(<&8$'4&9M>dH;&6'!c+Rb+H+'1@Ab<&8$+H0(1L4'bY@cb1+F>UChương 2: TÌM HIỂU NHẬN THỨC CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SIÊU THỊ BIG CHUẾ THÔNG QUA SƠ ĐỒ NHẬN THỨC2.1 Tổng quan về siêu thị Big C Huế:3 3/"!,(-.T*-4@A=&1F+F(,PR&G33298;'&C'MYg4(%@c*h&>g*!,(-h91Yb8;'&J$1X+*+&+@+'.&!'q+'‰<&!,(-.r4H8&.&!'1 4'N+'J$1X+F(07967cooooo%6,16*cooo$9*=&9$ƒ&9t4C&9Š4((&>94&|19.'1(J&9m$9&;&&!&46&(4(!/*9!,(-.=& !,(-.4,')("4'+"/(0=76"+F(@4,koov+R"!,(-.=&+ESb8&4@c+*!,(-.*/(06'>ku†uoo3i-&vn`*E@/U=@c4(i'*1,nqork3k~3oo'Tqork3k~3kilAPp&n2`>†ko‹+"678$(&I@c!"9@-9$94&(9$G!&./(0+@J"4S*F;'8(@c*niFF18(6+H5C67;SFoooiF4k~oo18(6p&('(,67(1'*T8;'&@n$')(F90J-;+ 9+R4&4S4'&+Y9a8&N9•<&$@c(174'@76)("0@&8&!&9tC529Œ'/C4>9mŒ9.'6C4!C9'&5591(C•5&C9t.&89•iF9Fk1+*!,(-D4 2oo98;'&cooooTI6I4'+3•1=&6•1+-&@co o . 8(64,J#+R'U67!#I<&M>9+H6]&H*4&+@67+"<6]&O&#(F(<&8$'4&9M>dH;&6' !c +Rb+H+'1@Ab<&8$+H0(1L4'bY @c b1+F>UChương 2: TÌM HIỂU NHẬN TH C CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SIÊU THỊ BIG C HUẾ THÔNG QUA SƠ ĐỒ NHẬN TH C 2.1 Tổng quan về siêu thị Big C Huế: 3 3/"!,(-.T*-4@A=&1F+F(,PR&G33298;'& C& apos;MYg4(% @c *h&>g*!,(-h91Yb8;'&J$1X+*+&+@+'.&!'q+'‰<&!,(-.r4H8&.&!'1. Map):]N!"1((+@]J#O+-Sqma1ar(&5p1eJ`jmjj9[M+@ !c +Rb'v Sơ đồ 1: Sơ đồ nhận th c về c c siêu thị ở Thành Phố Huế Sơ đồ 2: Sơ đồ nhận th c về c c siêu thị ở Thành Phố Huế đư c chỉnh sửa (Ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu nhận thức của khách hàng về siêu thị big c huế thông qua sơ đồ nhận thức, tìm hiểu nhận thức của khách hàng về siêu thị big c huế thông qua sơ đồ nhận thức, tìm hiểu nhận thức của khách hàng về siêu thị big c huế thông qua sơ đồ nhận thức

Bình luận về tài liệu tim-hieu-nhan-thuc-cua-khach-hang-ve-sieu-thi-big-c-hue-thong-qua-so-do-nhan-thuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP