Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI.pdf

82 286 7
mat_hoa_da_phan

mat_hoa_da_phan Gửi tin nhắn

Tải lên: 5,241 tài liệu

  • Loading...
1/82 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2012, 15:27

Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI.pdf 1 MỤC LỤC Mở đầu Tính cấp bách của đề tài Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài Phương pháp nghiên cứu Nội dung của đề tài CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ CHUYỂN GIAO VÀ CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA (MNC) 1.1 Công ty đa quốc gia và nghiệp vụ chuyển giao nội bộ trong các công ty đa quốc gia .Trang 03 1.1.1 Khái niệm, vai trò của các công ty đa quốc gia trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài . Trang 03 1.1.2 Những đặc trưng cơ bản của các công ty đa quốc gia .Trang 04 1.1.3 Các nghiệp vụ chuyển giao nội bộ trong công ty đa quốc gia Trang 04 1.2 Đònh giá chuyển giao trong các công ty đa quốc gia Trang 05 1.2.1 Khái niệm Trang 05 1.2.2 Nguyên tắc dựa trên giá thò trường của nghiệp vụ chuyển giao nội bộ (Arm’s Length Principle - ALP) . Trang 06 1.2.3 Các phương pháp đònh giá chuyển giao trong các công ty đa quốc gia. Trang 08 1.2.3.1 Phương pháp giá tự do có thể so sánh được (Comparable Uncontrolled Price Method – CUP) . Trang 08 1.2.3.2 Phương pháp giá bán lại (Resale Price Method – RPM) . Trang 10 1.2.3.3 Phương pháp cộng thêm chi phí (Cost Plus Method - CPM) Trang 11 1.2.3.4 Phương pháp chiết tách lợi nhuận (Profit Split Method - PSM) . Trang 13 1.2.3.5 Phương pháp lợi nhuận ròng của nghiệp vụ chuyển giao (Transactional Net Margin Method – TNMM) Trang 15 2 1.3 Chuyển giá trong các công ty đa quốc gia Trang 18 1.3.1 Khái niệm Trang 18 1.3.2 Động cơ thúc đẩy các công ty đa quốc gia thực hiện thủ thuật chuyển giá Trang 24 1.3.2.1 Các động cơ bên ngoài công ty đa quốc gia . Trang 24 1.3.2.2 Các động cơ bên trong công ty đa quốc gia . Trang 27 1.4 Chống chuyển giá của một số quốc gia .Trang 28 1.4.1 Kinh nghiệm chống chuyển giá tại Mỹ . Trang 28 1.4.2 Kinh nghiệm chống chuyển giá tại Trung Quốc .Trang 29 Kết luận chương 1 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ƠÛ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 Đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam Trang 34 2.1.1 Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài . Trang 34 2.1.2 Vai trò của đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam . Trang 37 2.2 Phân tích hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam Trang 39 2.2.1 Thực trạng chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI . Trang 39 2.2.2 Phân tích hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong thời gian qua Trang 41 2.2.3 Nhận dạng các hình thức chuyển giá khác Trang 50 2.2.3.1 Nâng chi phí cho các dòch vụ hành chính và quản lý . Trang 50 2.2.3.2 Nâng chi phí bản quyền và các chi phí khác cho các tài sản vô hình Trang 50 2.2.3.3 Nâng giá hoặc giảm giá hàng mua đi bán lại Trang 51 2.2.3.4 Các giao dòch tài trợ . Trang 51 2.2.3.5 Tài trợ bằng nguồn vốn vay từ công ty mẹ Trang 52 2.3 Hậu quả tiêu cực của hành vi chuyển giá Trang 53 2.3.1 Ảnh hưởng tiêu cực của chuyển giá tới các quốc gia tiếp nhận đầu tư 3 . Trang 54 2.3.2 Ảnh hưởng tiêu cực của chuyển giá tới các quốc gia xuất khẩu đầu tư . Trang 55 2.4 Thực tế áp dụng các biện pháp chống chuyển giá tại Việt Nam và những vấn đề tồn tại .Trang 55 2.4.1 Phương pháp so sánh giá thò trường tự do . Trang 56 2.4.2 Phương pháp sử dụng giá bán ra để xác đònh giá mua vào .Trang 56 2.4.3 Phương pháp sử dụng giá thành toàn bộ để xác đònh lợi tức chòu thuế Trang 57 2.5 Nguyên nhân tạo nên những đặc trưng của hoạt động chuyển giá ở Việt Nam Trang 58 2.5.1 Môi trường pháp lý của Việt Nam liên quan đến vấn đề chống chuyển giá hiện nay Trang 58 2.5.2 Trình độ quản lý của các cơ quan hữu quan Trang 59 Kết luận chương 2 CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG CHUYỂN GIÁ CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP Viễn cảnh về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới Các giải pháp chống chuyển giá của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế 3.1 Nhóm giải pháp ở tầm vó mô Trang 64 3.1.1 Hoàn thiện các quy đònh luật pháp về thuế Trang 64 3.1.2 Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật Trang 65 3.1.3 Ổn đònh đồng tiền Việt Nam . Trang 69 3.1.4 Nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ quản lý trong lónh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài Trang 70 3.1.5 Nhóm giải pháp liên quan đến các cơ quan, ban, ngành khác Trang 70 4 3.2 Nhóm giải pháp mang tính chất kỹ thuật .Trang 71 3.2.1 Phương pháp so sánh giá thò trường tự do . Trang 72 3.2.2 Phương pháp sử dụng giá bán ra để xác đònh giá mua vào .Trang 73 3.2.3 Phương pháp giá phí cộng thêm Trang 74 3.2.4 Một số phương pháp bổ sung dựa trên nguyên tắc giá thò trường . Trang 76 3.2.4.1 Phương pháp tỷ suất lợi nhuận – RRM Trang 76 3.2.4.2 Phương pháp chiết tách lợi nhuận – PSM Trang 76 3.3.4.3 Phương pháp lợi nhuận ròng của nghiệp vụ chuyển giao – TNMM Trang 77 3.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ Trang 78 3.3.1 Cải cách và thay đổi liên quan đến hoạt động ngân hàng Trang 78 3.3.2 Ban hành quy đònh các dấu hiệu cho thấy có thể tồn tại hiện tượng chuyển giá trong một doanh nghiệp Trang 79 3.3.3 Cần có các quy đònh thống nhất về thủ tục và điều chỉnh các mức giá kê khai cho phù hợp với giá thò trường Trang 79 3.3.4 Các biện pháp phạt Trang 81 Kết luận chương 3 Kết luận 5 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số doanh nghiệp FDI có kết quả kinh doanh lãi, lỗ Bảng 2.2 Số liệu doanh thu, chi phí của Công ty Coca Cola năm 2006 Bảng 2.3 Số liệu giá bán của Công ty Coca Cola DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ALP Nguyên tắc căn bản giá thò trường ĐTNN Đầu tư nước ngoài FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài MNC Công ty đa quốc gia OECD Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển TNDN Thu nhập doanh nghiệp 6 PHẦN MƠÛ ĐẦU 1. Tính cấp bách của đề tài Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là sự kiện nổi bật hàng đầu cùng với việc Mỹ thông qua Quy chế thương mại bình thường vónh viễn (PNTR) với Việt Nam và tổ chức thành công Hội nghò cấp cao APEC đã tạo nên vò thế mới cho nước ta trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh là những chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài hơn 15 năm qua, giờ đây làn sóng vốn FDI vào Việt Nam trong năm 2006 cao nhất từ trước tới nay. Điều này là tin vui cho nước ta mở đường phát triển kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách đồng thời hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Song đi đôi với vấn đề này, có một điều mà chính phủ đau đầu đó là chuyển giá. Chuyển giá không còn là vấn đề mới mẻ và có nhiều báo cáo khoa học đề cập đến việc kiểm soát hoạt động chuyển giá tại các doanh nghiệp FDI nhưng bản thân tôi nghiên cứu với góc nhìn mới là làm thế nào để có thể quản lý và sử dụng luồng vốn này sao cho hiệu quả cao nhất mà không bò ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách chính phủ, vì thế tôi chọn đề tài “Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam” cho luận văn tốt nghiệp cao học của mình. 2. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài Vấn đề cơ bản mà đề tài mong muốn giải quyết là nghiên cứu, phân tích hiện tượng chuyển giá trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua, qua đó đề ra các giải pháp chống chuyển giá phù hợp với thông lệ quốc tế và tình hình Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài và hiện tượng chuyển giá tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước 7 ngoài. Tuy nhiên, do các số liệu về hoạt động chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam là một vấn đề khá tế nhò và phức tạp nên các số liệu chỉ trình bày trong khả năng cho phép, rất khó có thể cập nhật. Việc nghiên cứu sẽ tập trung chủ yếu đối với TPHCM – nơi tập trung đầu tư trực tiếp nước ngoài với số lượng lớn và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung. 3. Phương pháp nghiên cứu Đề tài này được thực hiện trên cơ sở áp dụng nghiên cứu theo phương pháp duy vật biện chứng nhận thức thực tại khách quan kết hợp với phương pháp tổng hợp, quy nạp, diễn dòch cùng với phương pháp thống kê, phân tích các nguồn dữ liệu thu thập được. Các nghiên cứu về chuyển giá trong luận văn này sẽ được xem xét trước hết trên cơ sở lý thuyết về chống chuyển giá phổ biến hiện nay, sau đó sẽ được đối chiếu, kiểm nghiệm qua các ví dụ thực tế trước khi khái quát thành các nhận đònh làm cơ sở cho việc đưa ra các kết luận và các giải pháp xử lý cụ thể. 4. Nội dung của đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của đề tài được thể hiện 03 chương : - Chương 1 : Lý luận tổng quan về đònh giá chuyển giao và chuyển giá trong các công ty đa quốc gia. - Chương 2 : Thực trạng hoạt động chuyển giá các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở TPHCM trong thời gian qua. - Chương 3 : Các giải pháp chống chuyển giá của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập. 8 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ CHUYỂN GIAO VÀ CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA 1.1 Công ty đa quốc gia và nghiệp vụ chuyển giao nội bộ trong các MNC 1.1.1 Khái niệm, vai trò của các MNC trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài Chủ thể của đầu tư trực tiếp nước ngoài là các công ty đa quốc gia. Công ty đa quốc gia (Multinational Corporation - MNC) là công ty có sở hữu hay có quyền kiểm soát khả năng sản xuất hoặc dòch vụ ở bên ngoài biên giới của một quốc gia mà công ty đó có trụ sở chính. Chính sự quốc tế hóa hoạt động kinh doanh của các MNC là nguyên nhân trực tiếp tác động đến sự hình thành và phát triển của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign direct invesment – FDI). Các MNC phát triển rất nhanh và có vai trò vô cùng to lớn trong nền kinh tế thế giới, sản xuất ra khoảng từ 20% đến 25% tổng sản lượng của toàn thế giới và chiếm 90% tổng khối lượng đầu tư nước ngoài trên toàn cầu. Các MNC như Coca Cola, Pepsi, Nestle, Unilever, … cũng hoạt động kinh doanh trên thò trường Việt Nam. Cùng với sự bành trướng ra khỏi phạm vi của chính quốc (home country) bằng nguồn vốn đầu tư nước ngoài, các MNC sẽ tạo ra một mạng lưới các công ty con (subsidary company) trên phạm vi toàn thế giới. Chính bản thân công ty mẹ (parent company) ở chính quốc và các công ty con được thành lập ở nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới sẽ tạo nên vô vàn những giao dòch phức tạp qua lại, mối quan hệ ràng buộc, cùng với tồn tại các nghiệp vụ chuyển giao nội bộ nhằm thực hiện mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận trong bản thân nội bộ của từng MNCù. 1.1.2 Những đặc trưng cơ bản của các công ty đa quốc gia 9 Các MNC là sản phẩm của sự liên minh giữa những nhà tư bản có thế lực nhất thế giới. Các MNC là những công ty có tầm cỡ quốc tế, thiết lập hệ thống chi nhánh hoặc công ty con ở nước ngoài với mục đích nâng cao tỷ suất lợi nhuận thông qua việc bành trướng thế lực quốc tế. Các MNC hình thành từ công ty quốc gia, mang quốc tòch của một nước và vốn sở hữu của công ty mẹ thuộc về các nhà tư bản của nước đó. Vốn được xuất khẩu ra nước ngoài để đầu tư thiết lập và mở rộng các cơ sở sản xuất gọi là chi nhánh hoặc công ty con. Một MNC thường có cơ cấu tổ chức gồm hai bộ phận cơ bản là công ty mẹ và một hoặc nhiều công ty con hoặc chi nhánh ở nước ngoài. Với cơ cấu tổ chức này, cho dù những công ty con có tồn tại dưới hình thức này hoặc hình thức khác thì quyền kiểm soát chủ yếu về đầu tư, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn thuộc về những công ty mẹ. 1.1.3 Các nghiệp vụ chuyển giao nội bộ trong MNC Do quy mô hoạt động rộng lớn và dàn trải trên một phạm vi đòa lý bao gồm nhiều quốc gia với nhiều chính sách, phong tục tập quán kinh doanh khác nhau mà các nghiệp vụ chuyển giao nội bộ trong MNC là rất đa dạng và khó kiểm soát. Tuy nhiên, ta cũng có thể nhận dạng một số nghiệp vụ chuyển giao nội bộ qua các dòch chuyển về tài sản hữu hình và vô hình, dòch chuyển nguồn vốn bằng cách thức đi vay hay cho vay, sự cung cấp các dòch vụ tư vấn quản lý hay các nghiệp vụ, dòch vụ tài chính khác. … Vì tính chất quan trọng liên quan đến chiến lược hoạt động của cả MNC, các nghiệp vụ chuyển giao nội bộ này có tính bảo mật và tập trung cao mà các cơ quan thuế rất khó có thể đưa ra được bằng chứng về hành vi chuyển giá của MNC. 10Nghiệp vụ chuyển giao nội bộ thực chất là các nghiệp vụ mua bán, trao đổi, giao dòch được thực hiện giữa công ty mẹ với các công ty con và ngược lại, hoặc giữa các công ty con với nhau. 1.2 Đònh giá chuyển giao trong các công ty đa quốc gia 1.2.1 Khái niệm Các MNC theo đuổi chiến lược toàn cầu hóa đã ngày càng mở rộng hoạt động đầu tư và kinh doanh ra nhiều nước khác nhau trên khắp thế giới. Do đó, một sản phẩm có thể được thiết kế tại một số nước, một số bộ phận cấu thành của nó được sản xuất ở nước thứ hai, các bộ phận cấu thành khác được sản xuất ở nước thứ ba, tất cả sẽ được lắp rắp ở nước thứ tư và các sản phẩm hoàn thành sẽ được bán rộng rãi trên toàn cầu. Vấn đề này làm phát sinh các nghiệp vụ nội bộ công ty rất phong phú và đa dạng. Giá mà tại đó hàng hóa và dòch vụ được chuyển giao gọi là giá chuyển giao - price transfering. Như vậy, khi thực hiện một nghiệp vụ chuyển giao qua lại giữa các MNC, phải tính toán giá chuyển giao giữa các bộ phận. Theo thuật ngữ tài chính thì công việc này được gọi là đònh giá chuyển giao (price transfering ). Đònh giá chuyển giao là việc sử dụng các phương pháp để xác đònh giá cả của các nghiệp vụ chuyển giao nội bộ trong một MNC phù hợp với thông lệ quốc tế và được chấp nhận tại các quốc gia mà các công ty con của MNC đang hoạt động. Với mức giá xác đònh cao hay thấp trong từng giao dòch lại tác động trực tiếp đến nghóa vụ nộp thuế cho các quốc gia và sự di chuyển ngoại tệ giữa các nước. Ví dụ sản phẩm điện tử tivi Sony (Nhật Bản), sản xuất bóng đèn hình do công ty con của Sony tại Thái Lan sản xuất theo đơn đặt hàng từ Nhật Bản, các linh kiện khác được thực hiện theo đơn đặt hàng tại Singapore và công đoạn sản xuất hoàn chỉnh tại Công ty điện tử Sony Việt Nam. Tivi Sony này có thể tiêu thụ tại Việt Nam hay xuất khẩu sang thò trường EU phụ thuộc hoàn toàn vào hợp [...]... 37 2.2 Phân tích hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam Trang 39 2.2.1 Thực trạng chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI Trang 39 2.2.2 Phân tích hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong thời gian qua Trang 41 2.2.3 Nhận dạng các hình thức chuyển giá khác Trang 50 2.2.3.1 Nâng chi phí cho các dịch vụ hành chính và quản lý... hơn doanh nghiệp nhà nước nhưng thấp hơn tỷ lệ lỗ của doanh nghiệp có vốn ĐTNN. Doanh nghiệp nhà nước lỗ chỉ chiếm 8.3% của khu vực doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân là 36.1% và doanh nghiệp có vốn ĐTNN chiếm tới 54.6%. Trên thực tế những năm vừa qua, trong khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN đã xảy ra tình trạng một số doanh nghiệp FDI báo cáo với ngành thuế hoạt động thua lỗ nhưng hầu hết các doanh. .. phải tính toán giá chuyển giao giữa các bộ phận. Theo thuật ngữ tài chính thì công việc này được gọi là định giá chuyển giao (price transfering ). Định giá chuyển giao là việc sử dụng các phương pháp để xác định giá cả của các nghiệp vụ chuyển giao nội bộ trong một MNC phù hợp với thông lệ quốc tế và được chấp nhận tại các quốc gia mà các công ty con của MNC đang hoạt động. Với mức giá xác định... pháp định giá chuyển giao Phương pháp định giá chuyển giao Các trường hợp đặc thù có thể áp dụng Phương pháp giá tự do có thể so sánh được (CUP) - Định giá chuyển giao với tài sản cố định vô hình. - Định giá chuyển giao với hàng hóa. - Định giá chuyển giao với khoản vay, hỗ trợ tài chính. Phương pháp giá bán lại (RPM) - Định giá chuyển giao cung cấp các dịch vụ. - Định giá chuyển giao nguyên... - Định giá chuyển giao với các hợp đồng mua bán dài hạn. Phương pháp cộng thêm chi phí ( CPM) - Định giá chuyển giao trong phân phối các sản phẩm. Phương pháp chiết tách lợi nhuận (PSM) - Định giá chuyển giao trường hợp dịch vụ được tạo ra bởi nhiều nhà cung cấp. Phương pháp lợi nhuận ròng của nghiệp vụ chuyển giao (TNMM) - Định giá chuyển giao cung cấp các dịch vụ. - Định giá chuyển. .. CUP) Phương pháp CUP là phương pháp so sánh giữa giá cả phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ được chuyển giao trong các giao dịch có kiểm soát với giá cả phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ được chuyển giao trong các giao dịch tự do có thể so sánh được. Phương pháp CUP được xem là phương pháp định giá chuyển giao trực tiếp, có độ chính xác cao so với các phương pháp khác theo nguyên tắc giá thị trường.... phía vốn của Việt Nam bị mất, ta sẽ bị phía đối tác nước ngoài thôn tính”. Mặc dù vậy, cho đến nay cơ quan thuế ta vẫn chưa tiến hành một nghiệp vụ điều chỉnh giá chuyển giao nào. Như vậy, các doanh nghiệp này có sử dụng định giá chuyển giao nội bộ để tránh thuế hay không vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của ngành thuế. 8 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ CHUYỂN GIAO VÀ CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC ... chính thức của cơ quan thuế vụ Mỹ về vấn đề thuế đối với các hoạt động của MNC, hành vi chuyển giá đã làm thiệt hại cho công khố ít nhất là 95 tỷ USD trong vòng 7 năm qua. 14Tuân theo nguyên tắc ALP, phương pháp CUP cần phải so sánh giữa giá chuyển giao nội bộ bên trong MNC với các giá có thể so sánh sau : - Giá bán của một công ty thành viên của MNC cho một công ty không liên kết. - Giá bán... ra những cách tiếp cận khác mang tính gián tiếp để vẫn có thể sử dụng nguyên tắc ALP vào việc kiểm tra sự chuyển giá trong nội bộ MNC. Bằng cách phân tích một cách hợp lý lãi gộp (hay lãi ròng) trong nhiều trường hợp chúng ta có thể xác định các chuyển giao đang đề cập có thể tuân thủ nguyên tắc ALP hay không ? 1.2.3 Các phương pháp định giá chuyển giao trong các MNC 1.2.3.1 Phương pháp giá tự... khoản 2 1.3 Chuyển giá trong các công ty đa quốc gia Trang 18 1.3.1 Khái niệm Trang 18 1.3.2 Động cơ thúc đẩy các công ty đa quốc gia thực hiện thủ thuật chuyển giá Trang 24 1.3.2.1 Các động cơ bên ngoài công ty đa quốc gia Trang 24 1.3.2.2 Các động cơ bên trong công ty đa quốc gia Trang 27 1.4 Chống chuyển giá của một số quốc gia Trang 28 1.4.1 Kinh nghiệm chống chuyển giá tại Mỹ Trang . tôi chọn đề tài Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam” cho luận văn tốt nghiệp cao học của mình. 2. Mục đích,. là chuyển giá. Chuyển giá không còn là vấn đề mới mẻ và có nhiều báo cáo khoa học đề cập đến việc kiểm soát hoạt động chuyển giá tại các doanh nghiệp FDI
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI.pdf, Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI.pdf, Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI.pdf

Bình luận về tài liệu cac-giai-phap-kiem-soat-hoat-dong-chuyen-gia-cua-cac-doanh-nghiep-fdi-pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP