Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á.doc

52 920 10
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2012, 14:37

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á Lời nói đầuVới chế thị trờng mở cửa nh hiện nay thì tiền lơng là một trong những vấn đề rất quan trọng vì đó chính là khoản thù lao cho công lao động của ngời lao động.Lao động chính là hoạt động tay chân trí óc của con ngời nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm ích đáp ứng nhu cầu của con ngời. Trong doanh nghiệp lao động là yếu tố bản quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc diễn ra liên tục, thờng xuyên thì chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho ngời lao động trong thời gian họ tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh.Tiền lơng chính là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động tơng ứng với thời gian chất lợng kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lơng chính là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động. Ngoài ra ngời lao động còn đợc hơng một số thu nhập khác nh: Trợ cấp, BHXH, tiền thởng Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lơng là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý hạch toán tốt lao động tính đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền lơng các khoản trích đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền l-ơng các khoản trích theo lơng kịp thời sẽ kích thích ngời lao động quan tâm đến thời gian chất lợng lao động.Từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành từ đó sẽ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.Sau khi thấy đợc tầm quan trọng của tiền lơng các khoản trích theo l-ơng em đã chọn đề tài: "Kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty cổ phần Thơng Mại dịch vụ kỹ thuật Đông Nam á" để làm chuyên đề báo cáo thực tập dới sự chỉ dẫn tận tình của giáo viên hớng dẫn thực tập Trần Ngọc Lan.Chuyên đề báo cáo của em gồm 3 phần:Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3- Chơng I: Lý luận chung về hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng trong doanh nghiệp.- Chơng 2: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty cổ phần Thơng mại dịch vụ Đông Nam á.- Chơng 3: Các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần Thơng mại dịch vụ Đông Nam á.Do trình độ thời gian hạn nên trong báo cáo thực tập này không thể tránh khỏi những sai sót hạn chế vì vậy em mong đợc sự chỉ bảo giúp đữo của Trần Ngọc Lan.Em xin chân thành cảm ơn!.Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3Chơng Ilý luận chung về hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng trong doanh nghiệpI. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lơng các khoản trích theo lơng trong doanh nghiệp.1. Bản chất chức năng của tiền lơngTiền lơng là biểu hiện bằng tiền hay sản phẩm mà xã hội trả cho ngời lao động tơng ứng với thời gian chất lợng kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Nh vậy tiền lơng thực chất là khoản thù lao mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động trong thời gian mà họ cống hiến cho doanh nghiệp. Tiền lơng chức năng vô cùng quan trọng nó là đòn bẩy kinh tế vừa khuyến khích ngời lao động chấp hành kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công, giờ công, năng suất lao động giúp tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.2. Vai trò ý nghĩa của tiền lơnga. Vai trò của tiền lơngTiền lơng vai trò rất to lớn nó làm thỏa mãn nhu cầu của ngời lao độngtiền lơng là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động, ngời lao động đi làm cốt là để nhận đợc khoản thù lao mà doanh nghiệp trả cho họ để đảm bảo cho cuộc sống. Đồng thời đó cũng là khoản chi phí doanh nghiệp bỏ ra để trả cho ngời lao động vì họ đã làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp. Tiền lơng vai trò nh một nhịp cầu nối giữa ngời sử dụng lao động với ngời lao động. Nếu tiền l-ơng trả cho ngời lao động không hợp lý sẽ làm cho ngời lao động không đảm bảo đợc ngày công kỷ luật lao động cũng nh chất lợng lao động, lúc đó doanh nghiệp sẽ không đạt đợc mức tiết kiệm chi phí lao động cũng nh lợi nhuận cần của doanh nghiệp để tồn tại nh vậy lúc này cả hai bên đều không lợi. Vì vậy công việc trả lơng cho ngời lao động cần phải tính toán một cách hợp lý để cả hai bên cùng lợi.Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3b. ý nghĩa của tiền lơngTiền lơng là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động, ngoài ra ngời lao động còn đợc hởng một số nguồn thu nhập khác nh: Trợ cấp BHXH, tiền lơng, tiền ăn ca Chi phí tiền l ơng là một bộ phận cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, thanh toán kịp thời tiền lơng các khoản liên quan cho ngời lao động từ đó sẽ làm cho ngời lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động nâng cao năng suất lao động, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ngời lao động c. Các nhân tố ảnh hởng tới tiền lơngGiờ công, ngày công lao động, năng suất lao động, cấp bậc hoặc chức danh thang lơng quy định, số lợng, chất lợng sản phẩm hoàn thành, độ tuổi, sức khỏe, trang thiết bị kỹ thuật đều là những nhân tố ảnh hởng đến tiền lơng cao hay thấp.II. Các hình thức tiền lơng trong doanh nghiệp 1. Hình thức tiền lơng theo thời gian: Là tiền lơng trả cố định căn cứ vào hợp đồng lao động thời gian làm việc: Hình thức tiền lơng theo thời gian đợc chia thành: Tiền lơng tháng, ngày, giờ.- Tiền lơng tháng: là tiền lơng trả cho ngời lao động theo bậc lơng quy định gồm tiền lơng cấp bậc các khoản phụ cấp (nếu có). Đợc áp dụng cho nhân viên làm công tác quản lý hành chính, quản lý kinh tế các nhân viên thuộc các ngành hoạt động không tính chất sản xuất.- Lơng ngày: đợc tính bằng cách lấy lơng tháng chia cho số ngày làm việc theo chế độ. Lơng ngày làm căn cứ để tính trợ cấp BHXH phải trả công nhân, tính trả lơng cho công nhân viên trong những ngày hội họp, học tập, trả l-ơng theo hợp đồng.- Lơng giờ: Đợc tính bằng cách lấy lơng ngày chia cho số giờ làm việc trong ngày theo chế độ. Lơng giờ thờng làm căn cứ để tính phụ cấp làm thêm giờ.Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K32.Hình thức trả lơng theo sản phẩm: Là tiền lơng trả cho ngời lao động căn cứ vào số lợng, chất lợng sản phẩm làm ra.3. Theo sản phẩm trực tiếp: Là hình thức tiền lơng trả cho ngời lao động đợc tính theo số lợng sản l-ợng hoàn thành đúng qui cách, phẩm chất đơn giá sản phẩm.4.Theo sản phẩm gián tiếp: Đợc áp dụng để trả lơng cho công nhân làm các công việc phục vụ sản xuất ở các bộ phận sản xuất nh: công nhân vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm, bảo dỡng máy móc thiết bị. Trong trờng hợp này căn cứ vào kết quả sản xuất của lao động trực tiếp để tính lơng cho lao động phục vụ sản xuất.5. Theo khối lợng công việc: Là hình thức tiền lơng trả theo sản phẩm áp dụng cho những công việc đơn giản, tính chất đột xuất nh: Khoán bốc vác khoán vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm.6. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài tiền lơng: Ngoài tiền lơng, BHXH công nhân viên thành tích trong sản xuất, trong công tác đợc hởng khoản tiền lơng, tiền thởng thi đua đợc trích từ quỹ khen thởng căn cứ vào kết quả bình xét A, B, C hệ số tiền lơng để tính.- Tiền lơng về sáng kiến nâng cao chất lợng sản phẩm, tiết kiệm vật t, tăng năng suất lao động sẽ căn cứ vào hiệu quả kinh tế cụ thể để xác định.III. Quỹ tiền lơng, quỹ BHXH, quỹ BHYT KPCĐ1. Quỹ tiền lơngLà toàn bộ số tiền lơng trả cho số công nhân viên của doanh nghiệp do doanh nghiệp quản lý, sử dụng chi trả lơng.Về phơng diện hạch toán kế toán, quỹ lơng của doanh nghiệp đợc chia thành 2 loại: tiền lơng chính, tiền lơng phụ.- Tiền lơng chính: là tiền lơng trả cho ngời lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế bao gồm tiền lơng cấp bậc, tiền lơng, phụ cấp.Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3- Tiền lơng phụ: là tiền lơng trả cho ngời lao động khi họ không làm việc bao gồm: nghỉ lễ, nghỉ phép, ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan2. Quỹ bảo hiểm xã hộiQuỹ BHXH là khoản tiền đợc trích lập theo tỉ lệ qui định là 20% trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 15% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tợng sử dụng lao động, 5% trừ vào lơng của ngời lao động. Quỹ BHXH đợc trích lập nhằm trợ cấp công nhân viên tham gia đóng góp quỹ trong trờng hợp họ bị mất khả năng lao động.- Trợ cấp công nhân viên ốm đau, thai sản.- Trợ cấp công nhân viên khi bị tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp.- Trợ cấp công nhân viên khi về hu, mất sức lao động.- Chi công tác quản lý quỹ BHXH.3. Quỹ bảo hiểm y tếQuỹ BHYT đợc hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ qui định trên tiền l-ơng phải trả công nhân viên trong kỳ. Theo chế độ hiện hành doanh nghiệp trích quỹ BHYT theo tỷ lệ 3% trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tợng sử dụng lao động, 1% trừ vào lơng của ngời lao động. Quỹ BHYT đợc chi tiêu trong trờng hợp: khám chữa bệnh, viện phí, thuốc thang, kinh phí công đoàn.4. Kinh phí công đoànKinh phí công đoàn là khoản tiền đợc trích lập theo tỷ lệ 2% trên tổng quỹ lơng thực tế phải trả cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho ngời lao động đồng thời duy trì hoạt động của công đoàn tại doanh nghiệp.IV. Yêu cầu nhiệm vụ hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng- Tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ số lợng, chất l-ợng, thời gian kết quả lao động.Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3- Hớng dẫn kiểm tra các bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, đúng chế độ ghi chép ban đầu về lao động, tiền lơng. Mở sổ, thẻ kế toán hạch toán lao động, tiền lơng theo đúng chế độ.- Tính toán phân bổ chính xác, đúng đối tợng chi phí tiền lơng các khoản trích theo lơng vào chi phí sản xuất kinh doanh của các bộ phận đơn vị sử dụng lao động.- Lập báo cáo kế toán phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền l-ơng, đề xuất biện pháp khai thác hiệu quả tiềm năng lao động trong doanh nghiệp.V. Hạch toán chi tiết tiền lơng các khoản trích theo lơng1. Hạch toán số lợng lao động: Căn cứ vào chứng từ ban đầu là bảng chấm công hàng tháng tại mỗi bộ phận, phòng ban, tổ, nhóm gửi đến phòng kế toán để tập hợp hạch toán số l-ợng lao động trong tháng đó tại doanh nghiệp cũng từ bảng chấm công kế toán thể nắm đợc từng ngày bao nhiêu ngời làm việc, bao nhiêu ngời với lý do gì.Hàng ngày tổ trởng hoặc ngời trách nhiệm sẽ chấm công cho từng ng-ời tham gia làm việc thực tế trong ngày tại nơi mình quản lý sau đó cuối tháng các phòng ban sẽ gửi bảng chấm công về phòng kế toán. Tại phòng kế toán, kế toán tiền lơng sẽ tập hợp hạch toán số lợng công nhân viên lao động trong tháng.2. Hạch toán thời gian lao động Chứng từ để hạch toán thời gian lao động là bảng chấm công. Bảng chấm công là bảng tổng hợp dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ BHXH của từng ngời cụ thể từ đó thể căn cứ tính trả l-ơng, BHXHHàng ngày tổ trởng (phòng ban, nhóm ) hoặc ng ời ủy quyền căn cứ vào tình hình thực tế của bộ phận mình quản lý để chấm công cho từng ngời trong ngày ghi vào các ngày tơng ứng trong các cột từ 1 đến 31 theo các kí hiệu qui định. Kế toán tiền lơng căn cứ vào các hiệu chấm công của từng ngời rồi Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3tính ra số ngày công theo từng loại tơng ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35, 36. Ngày công quy định là 8h nếu giờ lễ thì đánh thêm dấu phẩy.Ví dụ: 24 công 4 giờ thì ghi 24,4Tùy thuộc vào điều kiện đặc điểm sản xuất, công tác trình độ hạch toán đơn vị thể sử dụng một trong các phơng pháp chấm công sau:Chấm công ngày: Mỗi khi ngời lao động làm việc tại đơn vị hoặc làm việc khác nh họp, thì mỗi ngày dùng một hiệu để chấm công cho ngày đó.Chấm công theo giờ: Trong ngày ngời lao động làm bao nhiêu công việc thì chấm công theo các hiệu đã qui định ghi số giờ công việc thực hiện công việc đó bên cạnh hiệu tơng ứng.Chấm công nghỉ bù: Chỉ áp dụng trong trờng hợp làm thêm giờ lơng thời gian nhng không thanh toán lơng làm thêm.3. Hạch toán kết quả lao động Căn cứ vào phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành. Do phiếu là chứng từ xác nhận số lợng sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân ngời lao động nên nó làm sở để kế toán lập bảng thanh toán tiền lơng hoặc tiền công cho ngời lao động. Phiếu này đợc lập thành 2 liên: 1 liên lu tại quyển 1 1 liên chuyển đến kế toán tiền lơng để làm thủ tục thanh toán cho ngời lao động phiếu phải đầy đủ chữ của ngời giao việc, ngời nhận việc, ngời kiểm tra chất lợng ngời duyệt.Phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành đợc dùng trong trờng hợp doanh nghiệp áp dụng theo hình thức trả lơng theo sản phẩm trực tiếp hoặc lơng khoán theo khối lợng công việc.4. Hạch toán tiền lơng cho ngời lao độngBảng thanh toán tiền lơng: là chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền lơng phụ cấp cho ngời lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lơng cho ngời lao động làm việc trong các đơn vị sản xuất kinh doanh đồng thời làm căn cứ để thống về lao động tiền lơng. Bảng thanh toán tiền lơng đợc lập hàng tháng theo từng bộ phận (phòng, ban, tổ chức, nhóm ) t ơng ứng với bảng chấm công.Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3Cơ sở lập bảng thanh toán tiền lơng là các chứng từ về lao động nh: Bảng chấm công, bảng tính phụ cấp, trợ cấp, phiếu xác nhận thời gian lao động hoặc công việc hoàn thành. Căn cứ vào các chứng từ liên quan, bộ phận kế toán tiền lơng lập bảng thanh toán tiền lơng, chuyển cho kế toán trởng duyệt để làm căn cứ lập phiếu chi phát lơng. Bảng này lu tại phòng kế toán. Mỗi lần lĩnh lơng ngời lao động phải trực tiếp vào cột "ký nhận" hoặc ngời nhận hộ phải thay.Từ bảng thanh toán tiền lơng các chứng từ khác liên quan kế toán tiền lơng lập bảng phân bổ tiền lơng các khoản trích theo lơng.VI. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lơng1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lơng, BHXH, BHYT, KPCĐ:Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lơng thuộc chỉ tiêu lao động tiền l-ơng gồm các biểu mẫu sau:Mẫu số 01 - LĐTL - Bảng chấm côngMẫu số 02 - LĐTL - Bảng thanh toán TL Mẫu số 03 - LĐTL - Phiếu nghỉ ốm hởng BHXHMẫu số 04 - LĐTL - Danh sách ngời lao động hởng BHXHMẫu số 05 - LĐTL - Bảng thanh toán tiền lơngMẫu số 06 - LĐTL - Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn chỉnhMẫu số 07 - LĐTL - Phiếu báo làm thêm giờMẫu số 08 - LĐTL - Hợp đồng giao khoánMẫu số 09 - LĐTL - Biên bản điều tra tai nạn lao động2. Kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơngTài khoản sử dụng phơng pháp hạch toán* Tài khoản sử dụng: TK 334 - phải trả công nhân viênTK 338 - phải trả phải nộp khác* TK 334 phản ánh các khoản phải trả CNV tình hình thanh toán các khoản đó (gồm: Tiền lơng, tiền thởng, BHXH các khoản thuộc thu nhập của CNV .Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3Kết cấu TK 334:* Phơng pháp hạch toán:Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3TK 334- Bên nợ: Các khoản tiền lơng (tiền thởng) các khoản khác đã ứng trớc cho CNV.+ Các khoản khấu trừ vào TL, tiền công của CNV- D nợ (cá biệt) số tiền đã trả lớn hơn số tiền phải trả CNV.- Bên có: Các khoản tiền lơng (tiền thởng) các khoản phải trả cho CNV- D nợ ác khoản TK (tiền thởng) các khoản khác còn phải trả CNV.[...]... đồng Trích yếu Số hiệu TK Sè tiỊnHäc sinh: Ngun ThÞ Tut Mai Líp: 34K3 chơng IIThực trạng hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại công ty cổ phần thơng mại dịch vụ kỹ thuật đông nam áI. Khái quát chung về công ty cổ phần thơng mại thơng mại dịch vụ Đông nam á1. Lịch sử hình thành phát triển của công ty cổ phần thơng mại dịch vụ Đông Nam á. Công ty cổ phần thơng mại dịch. .. chức kế toán tại công ty cổ phần thơng mại dịch vụ kỹ thuật Đông Nam á.a. Tổ chức bộ máy công tác kế toán Tổ chức bộ máy kế toán của công ty đợc tổ chức theo hình thức tập trung chuyên sâu, mỗi ngời trong phòng kế toán đợc phân công phụ trách một công việc nhất định do vậy công tác kế toán tại công ty là tơng đối hoàn chỉnh, hoạt động không bị chồng chéo lên nhau.5.1. Tổ chức công tác kế toán Phòng... nam áI. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại công ty thơng mại Thơng Mại dịch vụ kỹ thuật Đông Nam á.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của công ty Trong mỗi một công ty t nhân, liên doanh hay thuộc ngân sách Nhà nớc thì bộ phận kế toán là một bộ phận không thể thiếu. Hệ thống sổ sách của công ty tơng đối hoàn chỉnh, kế toán đà sử dụng hình thức... vậy công việc trả lơng cho ngời lao động cần phải tính toán một cách hợp lý để cả hai bên cùng lợi.Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 - Chơng I: Lý luận chung về hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng trong doanh nghiệp.- Chơng 2: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty cổ phần Thơng mại dịch vụ Đông Nam á.- Chơng 3: Các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tại. .. công ty cổ phần Thơng mại dịch vụ Đông Nam á.Do trình độ thời gian hạn nên trong báo cáo thực tập này không thể tránh khỏi những sai sót hạn chế vì vậy em mong đợc sự chỉ bảo giúp đữo của Trần Ngọc Lan.Em xin chân thành cảm ơn!.Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Chơng IIIMột số giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tại công ty thơng mại dịch vụ kỹ thuật đông nam. .. kinh doanh của công ty. Để công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng của ngời lao động thực sự phát huy đợc vai trò của nó là những công cụ hữu hiệu của công tác quản lý thì vấn đề đặt ra cho những cán bộ làm công tác kế toán lao động tiền lơng các nhà quản lý, doanh nghiệp phải không ngừng nghiên cứu các chế độ chính của Nhà nớc về công tác tiền lơng các khoản trích theo lơng Học... toán Phòng kế toán của công ty Đông Nam á 5 ngời trong đó 1 phó giám đốc, 1 kế toán trởng 3 kế toán viên.Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3PGĐ Tài chính Kế toán trưởng Kế toán công nợ KT thanh toán Thủ quỹ Kế toán tổng hợpKế toán kho Bảng chấm công phòng kinh doanhTháng 11/2005STT Họ tênCấp bậc lơng hoặc cấp bậc chức vụ Ngày trong tháng Cộng bảng l-ơng sản phẩmSố công. .. 55. Theo khối lợng công việc: 56. Các hình thức đÃi ngộ khác ngoài tiền lơng: 5III. Quỹ tiền lơng, quỹ BHXH, quỹ BHYT KPCĐ 51. Quỹ tiền lơng 52. Quỹ bảo hiểm xà héi 63. Q b¶o hiĨm y tÕ 64. Kinh phÝ công đoàn 6IV. Yêu cầu nhiệm vụ hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng 6V. Hạch toán chi tiết tiền lơng các khoản trích theo lơng 71. Hạch toán số lợng lao động: 72. Hạch toán. .. lập phiếu chi phát lơng. Bảng này lu tại phòng kế toán. Mỗi lần lĩnh lơng ngời lao động phải trực tiếp vào cột "ký nhận" hoặc ngời nhận hộ phải thay.Từ bảng thanh toán tiền lơng các chứng từ khác liên quan kế toán tiền lơng lập bảng phân bổ tiền lơng các khoản trích theo lơng.VI. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lơng1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lơng,... hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng trong doanh nghiệp 3I. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lơng các khoản trích theo lơng trong doanh nghiệp 31. Bản chất chức năng của tiền lơng 32. Vai trò ý nghĩa của tiền lơng 3II. Các hình thức tiền lơng trong doanh nghiệp 41. Hình thức tiền lơng theo thời gian: 42.Hình thức trả lơng theo sản phẩm: 53. Theo sản phẩm trực tiếp: 54.Theo . hình thành và phát triển của công ty cổ phần thơng mại và dịch vụ Đông Nam á .Công ty cổ phần thơng mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam á là công ty cổ phần trong. theo lơng tại công ty cổ phần thơng mại và dịch vụ kỹ thuật đông nam áI. Khái quát chung về công ty cổ phần thơng mại thơng mại và dịch vụ Đông nam á1 . Lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á.doc, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á.doc, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á.doc, Bản chất và chức năng của tiền lơng Vai trò và ý nghĩa của tiền lơng, Hình thức tiền lơng theo thời gian: Theo sản phẩm trực tiếp: Theo khối lợng công việc: Quỹ tiền lơng, Quỹ bảo hiểm xã hội Quỹ bảo hiểm y tế Hạch toán số lợng lao động: Hạch toán thời gian lao động, Hạch toán kết quả lao động Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lơng, BHXH, BHYT, KPCĐ: Nhật ký chung:, Nhật ký chứng từ: Chứng từ ghi sổ: Các ngành nghề kinh tế chủ yếu của công ty, Một số chỉ tiêu mà công ty đạt đợc từ quý 22005 đến quý 62006, Đặc điểm về lao động của công ty cổ phần thơng mại và dịch vụ ã Đông Nam á Phơng pháp xây dựng qũy lơng tại công ty, Hàng tháng công ty có hai kỳ trả lơng vào ngày 15 và ngày 30., Nhận xét chung về công tác kế toán của công ty Nhận xét về công tác kế toán lao động tiền lơng trích BHXH, BHYT, KPCĐ tại công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn