Thẩm định dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi

73 166 0
Hoàng Nhân Khôi

Hoàng Nhân Khôi Gửi tin nhắn

Tải lên: 13,599 tài liệu

  • Loading...
1/73 trang
Tải xuống 10,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2014, 12:48

Thẩm định dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi. Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng chiều dài toàn tuyến là 139,52km, trong đó tuyến...  B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM NGUYN VIT DNG THM NH D ÁN NG CAO TC À NNG – QUNG NGÃI LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH – NM 2010  B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM CHNG TRÌNH GING DY KINH T FULBRIGHT NGUYN VIT DNG THM NH D ÁN NG CAO TC À NNG – QUNG NGÃI Chuyên ngành: Chính sách công Mã s: 60.31.14 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: CAO HÀO THI TP. H CHÍ MINH – NM 2010 i LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn này hoàn toàn do tôi thc hin. Các đon trích dn và s liu s dng trong lun vn đu đc dn ngun và có đ chính xác cao nht trong phm vi hiu bit ca tôi. Lun vn này không nht thit phn ánh quan đim ca Trng i hc Kinh t thành ph H Chí Minh hay Chng trình ging dy kinh t Fulbright. Tác gi lun vn Nguyn Vit Dng ii LI CM N Tôi xin cm n các thy cô hng dn đã tn tình đng viên, giúp đ và truyn đt kin thc đ tôi có th hoàn thành lun vn này. c bit, tôi xin gi li cm n sâu sc nht đn các thy Cao Hào Thi, thy Nguyn Xuân Thành – ngi đã đng viên và giúp đ nhit tình cho tôi trong quá trình thc hin lun vn. Tôi cng xin gi li cm n đn tt c các thy cô trong Chng trình ging dy kinh t Fulbright đã to kin tt cho tôi làm vic, hc tp và nghiên cu trong sut quá trình thc hin lun vn. Cm n các bn hc cùng lp MPP1, các bn đng nghip, các chuyên viên trong các đn v đã nhit tình chia s ngun d liu, kinh nghim và nhng kin thc quý báu, giúp tôi vn dng đ hoàn thành lun vn ca mình. Tôi cng không quên cm n đn các thành viên trong gia đình, h hàng đã đng viên, khuyn khích và giúp đ tôi trong thi gian hc tp. Trong sut thi gian tp trung thc hin lun vn, mc dù đã c gng hoàn thành lun vn vi tt c s n lc ca bn thân nhng chc chn lun vn còn có nhng thiu sót, kính mong quý thy cô tn tình ch bo. Mt ln na xin gi ti tt c mi ngi li cm n chân thành nht. iii MC LC LI CAM OAN i LI CM N ii MC LC iii DANH MC CÁC KÝ HIU, T VIT TT iv DANH MC CÁC BNG BIU v DANH MC CÁC HÌNH V,  TH vi TÓM TT vii CHNG 1: GII THIU 1 1.1 t vn đ 1 1.2 Mc đích nghiên cu 2 1.3 Câu hi nghiên cu 2 1.4 Phm vi nghiên cu 3 1.5 B cc lun vn 3 CHNG 2: TNG QUAN & PHNG PHÁP LUN 5 2.1 Chu trình phát trin ca d án 5 2.2 Quan đim và khung phân tích d án 6 2.3 Các ni dung phân tích d án 8 2.4 Các phng pháp s dng trong phân tích tài chính 10 2.5 Các phng pháp s dng trong phân tích kinh t và xã hi 11 CHNG 3: MÔ T D ÁN 13 3.1 Gii thiu d án 13 3.2 c đim ca d án 14 3.3 Các s liu liên quan đn các ni dung phân tích d án 18 iv CHNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CA D ÁN 22 4.1 Các c s v s liu phân tích d án 22 4.2 Ngân lu và các kt qu 25 CHNG 5: PHÂN TÍCH RI RO 29 5.1 Phân tích đ nhy 29 5.2 Phân tích kch bn 32 5.3 Phân tích ri ro 34 CHNG 6: PHÂN TÍCH KINH T - XÃ HI 37 6.1 Phân tích ngoi tác 37 6.2 Phân tích mô hình c s 38 6.3 Ngân lu và các kt qu 41 6.4 Phân tích đ nhy kinh t 42 6.5 Phân tích ri ro ca thm đnh kinh t 42 6.6 Phân tích phân phi xã hi 43 CHNG 7: KT LUN VÀ KIN NGH CHÍNH SÁCH 46 7.1 Kt lun 46 7.2 Kin ngh chính sách 47 TÀI LIU THAM KHO 49 PH LC 51  v DANH MC CÁC KÝ HIU, T VIT TT ADB Asian Development Bank – Ngân hàng phát trin Châu Á DSCR Debt-Service Coverage Ratio – T l an toàn n vay GDP Gross Domestic Product – Tng sn phm ni đa IRR Internal Rate of Return – Sut sinh li ni ti JBIC Japan Bank for international cooperation – Ngân hàng Hp tác quc t Nht Bn LIBOR London InterBank Offered Rate – lãi sut liên ngân hàng London MARR Minimum Acceptable Rate of Return – sut chit khu NPV Net Present Value – Giá tr hin ti ròng OCR Ordinary Capital Resources – ngun vn thông thng ODA Official Development Assistance – H tr phát trin chính thc PCU Passenger Car Unit – đn v xe con quy đi PMU 85 Project Management Unit No.85 – Ban Qun lý d án 85 PPP Puchasing Power Parity – Quy lut cân bng sc mua USD United States Dollar– ng ôla M VEC Vietnam Expressway Corporation – Công ty u t Phát trin ng cao tc Vit Nam. WACC Weighted Average Cost of Capital – Chi phí trung bình có trng s ca vn WB World Bank – Ngân hàng th gii vi DANH MC CÁC BNG BIU Bng 3-1: Thng kê các thông s chính ca d án 14 Bng 3-2: D bán ca ADB v lu lng xe nm 2015 và tc đ tng trng các loi phng tin tham gia giao thông 19 Bng 4-1: H s quy đi các loi xe 24 Bng 5-1:  nhy ca IRR và NPV tài chính đi vi lm phát 30 Bng 5-2:  nhy ca IRR và NPV tài chính đi vi lãi sut LIBOR 31 Bng 5-3:  nhy ca IRR và NPV tài chính đi vi lng xe lu thông 31 Bng 5-4:  nhy ca IRR và NPV tài chính đi vi chi phí đu t 32 Bng 5-5:  nhy ca IRR và NPV tài chính đi vi lng xe lu thông và chi phí đu t 32 Bng 5-6: Phân tích kch bn 33 Bng 6-1: Giá tr thi gian TB hành khách và tc đ tng giá tr thi gian 38 Bng 6-2: Chi phí vn hành ca các loi phng tin theo tng giai đon 39 Bng 6-3: Phân tích đ nhy ca NPVkinh t theo lu lng xe 42 Bng 6-4: Kt qu phân tích phân phi xã hi 44 vii DANH MC CÁC HÌNH V,  TH Hình 2-1: Khung phân tích kinh t ca d án 7 Hình 3-1: Cu trúc ca d án 18 Hình 4-1: Ngân lu tài chính quan đim d án 26 Hình 4-1: H s an toàn tr n qua các nm 26 Hình 5-1: Mi quan h gia NPV danh ngha ca d án và lm phát VND 30 Hình 5-2: Mi quan h gia NPV danh ngha ca d án và lãi sut LIBOR 31 Hình 5-3: Mi quan h gia NPV danh ngha ca d án và lng xe lu thông 31 Hình 5-4: Mi quan h gia NPV danh ngha ca d án và chi phí đu t 32 Hình 5-5: Phân b ca NPV tài chính ca d án 34 Hình 6-1: Ngân lu kinh t d án 41 Hình 6-2: Phân b ca NPV kinh t ca d án 43 viii TÓM TT D án đng b cao tc à Nng – Qung Ngãi là d án có quy mô đu t ln, d án đc xây dng s góp phn hoàn thin mng li đng b cao tc quc gia cng nh góp phn thúc đy hot đng kinh t, vn hoá, tng trng nn kinh t, và to nên mi giao lu kinh t trong khu vc. Lun vn đc hình thành da trên nhng s liu thu thp đc và tin hành phân tích chi phí và li ích kinh t và tài chính; Góp thêm thông tin cho các nhà hoch đnh chính sách có c s trong vic nhn đnh nhng vn đ c bn xung quanh d án trên c s xây dng h thng phân tích. Lun vn tp trung vào phân tích tính kh thi ca d án da trên nhng phân tích v chi phí và li ích, trong đó tp trung vào phân tích tài chính, phân tích kinh t, phân tích xã hi có xét đn quy mô và thi đim đu t d án. Ngoài ra, lun vn còn đánh giá tính cht bin thiên ca mc sinh li t hot đng đu t thông qua phân tích đ nhy và phân tích ri ro các bin s có tác đng quan trng đn giá tr hin ti ròng ca d án. Kt qu phân tích cho thy, d án kh thi v mt tài chính, Giá tr hin ti ròng tài chính NPVtài chính = 416,59 triu USD > 0, xác sut đ NPVtài chính < 0 có giá tr gn 9%. D án có tính kh thi v kinh t do li ích ròng t tit kim chi phí vn hành phng tin và tit kim chi phí thi gian rt ln, c th NPVkinh t =362,27 triu USD> 0. Xác sut đ NPVkinh t dng tng đi cao, có giá tr là 89,95%. Phân tích đ nhy cho thy ngay c vi các gi đnh không thun li v các thông s kinh t thì NPVkinh t vn dng. V mt tác đng phân phi, đa s các tác nhân chính tham gia trong d án này đu s đc li khi d án đc thc hin. Ngi s dng đc hng li nhiu nht t vic tit kim thi gian và chi phí vn hành phng tin, tip theo là nhng công nhân tham gia xây dng và bo trì d án hng li (do tin lng tài chính do d án này tr cao hn giá cung ng ca lao đng). Trong khi đó, Chính quyn s thu li t . Hình 6-1 : Ngân lu kinh t d án 41 Hình 6-2 : Phân b ca NPV kinh t ca d án 43 viii TÓM TT D án đng b cao tc à Nng – Qung Ngãi là d án. TH Hình 2-1 : Khung phân tích kinh t ca d án 7 Hình 3-1 : Cu trúc ca d án 18 Hình 4-1 : Ngân lu tài chính quan đim d án 26 Hình 4-1 : H s an
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm định dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi, Thẩm định dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi, Thẩm định dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi

Bình luận về tài liệu tham-dinh-du-an-duong-cao-toc-da-nang-quang-ngai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng 1Đã
xem
RFD TOP