Thẩm định dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi

Hoàng Nhân Khôi
Hoàng Nhân Khôi(13622 tài liệu)
(312 người theo dõi)
Lượt xem 149
0
Tải xuống 10,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 73 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2014, 12:48

Mô tả: Thẩm định dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi. Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng chiều dài toàn tuyến là 139,52km, trong đó tuyến...  B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM NGUYN VIT DNG THM NH D ÁN NG CAO TC À NNG – QUNG NGÃI LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH – NM 2010  B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM CHNG TRÌNH GING DY KINH T FULBRIGHT NGUYN VIT DNG THM NH D ÁN NG CAO TC À NNG – QUNG NGÃI Chuyên ngành: Chính sách công Mã s: 60.31.14 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: CAO HÀO THI TP. H CHÍ MINH – NM 2010 i LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn này hoàn toàn do tôi thc hin. Các đon trích dn và s liu s dng trong lun vn đu đc dn ngun và có đ chính xác cao nht trong phm vi hiu bit ca tôi. Lun vn này không nht thit phn ánh quan đim ca Trng i hc Kinh t thành ph H Chí Minh hay Chng trình ging dy kinh t Fulbright. Tác gi lun vn Nguyn Vit Dng ii LI CM N Tôi xin cm n các thy cô hng dn đã tn tình đng viên, giúp đ và truyn đt kin thc đ tôi có th hoàn thành lun vn này. c bit, tôi xin gi li cm n sâu sc nht đn các thy Cao Hào Thi, thy Nguyn Xuân Thành – ngi đã đng viên và giúp đ nhit tình cho tôi trong quá trình thc hin lun vn. Tôi cng xin gi li cm n đn tt c các thy cô trong Chng trình ging dy kinh t Fulbright đã to kin tt cho tôi làm vic, hc tp và nghiên cu trong sut quá trình thc hin lun vn. Cm n các bn hc cùng lp MPP1, các bn đng nghip, các chuyên viên trong các đn v đã nhit tình chia s ngun d liu, kinh nghim và nhng kin thc quý báu, giúp tôi vn dng đ hoàn thành lun vn ca mình. Tôi cng không quên cm n đn các thành viên trong gia đình, h hàng đã đng viên, khuyn khích và giúp đ tôi trong thi gian hc tp. Trong sut thi gian tp trung thc hin lun vn, mc dù đã c gng hoàn thành lun vn vi tt c s n lc ca bn thân nhng chc chn lun vn còn có nhng thiu sót, kính mong quý thy cô tn tình ch bo. Mt ln na xin gi ti tt c mi ngi li cm n chân thành nht. iii MC LC LI CAM OAN i LI CM N ii MC LC iii DANH MC CÁC KÝ HIU, T VIT TT iv DANH MC CÁC BNG BIU v DANH MC CÁC HÌNH V,  TH vi TÓM TT vii CHNG 1: GII THIU 1 1.1 t vn đ 1 1.2 Mc đích nghiên cu 2 1.3 Câu hi nghiên cu 2 1.4 Phm vi nghiên cu 3 1.5 B cc lun vn 3 CHNG 2: TNG QUAN & PHNG PHÁP LUN 5 2.1 Chu trình phát trin ca d án 5 2.2 Quan đim và khung phân tích d án 6 2.3 Các ni dung phân tích d án 8 2.4 Các phng pháp s dng trong phân tích tài chính 10 2.5 Các phng pháp s dng trong phân tích kinh t và xã hi 11 CHNG 3: MÔ T D ÁN 13 3.1 Gii thiu d án 13 3.2 c đim ca d án 14 3.3 Các s liu liên quan đn các ni dung phân tích d án 18 iv CHNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CA D ÁN 22 4.1 Các c s v s liu phân tích d án 22 4.2 Ngân lu và các kt qu 25 CHNG 5: PHÂN TÍCH RI RO 29 5.1 Phân tích đ nhy 29 5.2 Phân tích kch bn 32 5.3 Phân tích ri ro 34 CHNG 6: PHÂN TÍCH KINH T - XÃ HI 37 6.1 Phân tích ngoi tác 37 6.2 Phân tích mô hình c s 38 6.3 Ngân lu và các kt qu 41 6.4 Phân tích đ nhy kinh t 42 6.5 Phân tích ri ro ca thm đnh kinh t 42 6.6 Phân tích phân phi xã hi 43 CHNG 7: KT LUN VÀ KIN NGH CHÍNH SÁCH 46 7.1 Kt lun 46 7.2 Kin ngh chính sách 47 TÀI LIU THAM KHO 49 PH LC 51  v DANH MC CÁC KÝ HIU, T VIT TT ADB Asian Development Bank – Ngân hàng phát trin Châu Á DSCR Debt-Service Coverage Ratio – T l an toàn n vay GDP Gross Domestic Product – Tng sn phm ni đa IRR Internal Rate of Return – Sut sinh li ni ti JBIC Japan Bank for international cooperation – Ngân hàng Hp tác quc t Nht Bn LIBOR London InterBank Offered Rate – lãi sut liên ngân hàng London MARR Minimum Acceptable Rate of Return – sut chit khu NPV Net Present Value – Giá tr hin ti ròng OCR Ordinary Capital Resources – ngun vn thông thng ODA Official Development Assistance – H tr phát trin chính thc PCU Passenger Car Unit – đn v xe con quy đi PMU 85 Project Management Unit No.85 – Ban Qun lý d án 85 PPP Puchasing Power Parity – Quy lut cân bng sc mua USD United States Dollar– ng ôla M VEC Vietnam Expressway Corporation – Công ty u t Phát trin ng cao tc Vit Nam. WACC Weighted Average Cost of Capital – Chi phí trung bình có trng s ca vn WB World Bank – Ngân hàng th gii vi DANH MC CÁC BNG BIU Bng 3-1: Thng kê các thông s chính ca d án 14 Bng 3-2: D bán ca ADB v lu lng xe nm 2015 và tc đ tng trng các loi phng tin tham gia giao thông 19 Bng 4-1: H s quy đi các loi xe 24 Bng 5-1:  nhy ca IRR và NPV tài chính đi vi lm phát 30 Bng 5-2:  nhy ca IRR và NPV tài chính đi vi lãi sut LIBOR 31 Bng 5-3:  nhy ca IRR và NPV tài chính đi vi lng xe lu thông 31 Bng 5-4:  nhy ca IRR và NPV tài chính đi vi chi phí đu t 32 Bng 5-5:  nhy ca IRR và NPV tài chính đi vi lng xe lu thông và chi phí đu t 32 Bng 5-6: Phân tích kch bn 33 Bng 6-1: Giá tr thi gian TB hành khách và tc đ tng giá tr thi gian 38 Bng 6-2: Chi phí vn hành ca các loi phng tin theo tng giai đon 39 Bng 6-3: Phân tích đ nhy ca NPVkinh t theo lu lng xe 42 Bng 6-4: Kt qu phân tích phân phi xã hi 44 vii DANH MC CÁC HÌNH V,  TH Hình 2-1: Khung phân tích kinh t ca d án 7 Hình 3-1: Cu trúc ca d án 18 Hình 4-1: Ngân lu tài chính quan đim d án 26 Hình 4-1: H s an toàn tr n qua các nm 26 Hình 5-1: Mi quan h gia NPV danh ngha ca d án và lm phát VND 30 Hình 5-2: Mi quan h gia NPV danh ngha ca d án và lãi sut LIBOR 31 Hình 5-3: Mi quan h gia NPV danh ngha ca d án và lng xe lu thông 31 Hình 5-4: Mi quan h gia NPV danh ngha ca d án và chi phí đu t 32 Hình 5-5: Phân b ca NPV tài chính ca d án 34 Hình 6-1: Ngân lu kinh t d án 41 Hình 6-2: Phân b ca NPV kinh t ca d án 43 viii TÓM TT D án đng b cao tc à Nng – Qung Ngãi là d án có quy mô đu t ln, d án đc xây dng s góp phn hoàn thin mng li đng b cao tc quc gia cng nh góp phn thúc đy hot đng kinh t, vn hoá, tng trng nn kinh t, và to nên mi giao lu kinh t trong khu vc. Lun vn đc hình thành da trên nhng s liu thu thp đc và tin hành phân tích chi phí và li ích kinh t và tài chính; Góp thêm thông tin cho các nhà hoch đnh chính sách có c s trong vic nhn đnh nhng vn đ c bn xung quanh d án trên c s xây dng h thng phân tích. Lun vn tp trung vào phân tích tính kh thi ca d án da trên nhng phân tích v chi phí và li ích, trong đó tp trung vào phân tích tài chính, phân tích kinh t, phân tích xã hi có xét đn quy mô và thi đim đu t d án. Ngoài ra, lun vn còn đánh giá tính cht bin thiên ca mc sinh li t hot đng đu t thông qua phân tích đ nhy và phân tích ri ro các bin s có tác đng quan trng đn giá tr hin ti ròng ca d án. Kt qu phân tích cho thy, d án kh thi v mt tài chính, Giá tr hin ti ròng tài chính NPVtài chính = 416,59 triu USD > 0, xác sut đ NPVtài chính < 0 có giá tr gn 9%. D án có tính kh thi v kinh t do li ích ròng t tit kim chi phí vn hành phng tin và tit kim chi phí thi gian rt ln, c th NPVkinh t =362,27 triu USD> 0. Xác sut đ NPVkinh t dng tng đi cao, có giá tr là 89,95%. Phân tích đ nhy cho thy ngay c vi các gi đnh không thun li v các thông s kinh t thì NPVkinh t vn dng. V mt tác đng phân phi, đa s các tác nhân chính tham gia trong d án này đu s đc li khi d án đc thc hin. Ngi s dng đc hng li nhiu nht t vic tit kim thi gian và chi phí vn hành phng tin, tip theo là nhng công nhân tham gia xây dng và bo trì d án hng li (do tin lng tài chính do d án này tr cao hn giá cung ng ca lao đng). Trong khi đó, Chính quyn s thu li t . Hình 6-1 : Ngân lu kinh t d án 41 Hình 6-2 : Phân b ca NPV kinh t ca d án 43 viii TÓM TT D án đng b cao tc à Nng – Qung Ngãi là d án. TH Hình 2-1 : Khung phân tích kinh t ca d án 7 Hình 3-1 : Cu trúc ca d án 18 Hình 4-1 : Ngân lu tài chính quan đim d án 26 Hình 4-1 : H s an

— Xem thêm —

Xem thêm: Thẩm định dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi, Thẩm định dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi, Thẩm định dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tham-dinh-du-an-duong-cao-toc-da-nang-quang-ngai

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.162730932236 s. Memory usage = 18.46 MB