Pháp luật về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hộ gia đình, cá nhân ở việt nam

21 122 0 Gửi tin nhắn cho Kira
Kira

Kira

Tải lên: 23,804 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 5,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2014, 13:06

  Khoa Lut  ngành: ; 60 38 50   2012 Abstract:                      Keywords: ; ; ; Cá nhân; Nam;  Content MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài     khóa    hóahóa "Hoạt động của thị trường bất động sản không lành mạnh, tình trạng đầu cơ về đất đai và bất động sản gắn liền với đất rất nghiêm trọng, đẩy giá đất lên cao, đặc biệt là ở đô thị, gây khó khăn, cản trở lớn cho cả đầu tư phát triển và giải quyết nhà ở, tạo ra những đặc quyền đặc lợi, dẫn đến tiêu 2 cực và tham nhũng của một số cá nhân và tổ chức"       p -2005: " ".                   h"".       pháp lu     2. Tình hình nghiên cứu của đề tài   "Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam" - "Chiến lược quản lý đất đai thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010"     "Địa vị pháp lý người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự, thương mại về đất đai"  3             .TS    - "Những quy định về chuyển quyền sử dụng đất" ,  TS.  (2009) "Pháp lut đất đai Việt nam hiện hành nhìn t góc độ bảo đảm quyền của người sử dụng đất ",  -   L , s8/2009; V"Pháp lut về chuyển nhượng quyền sử dụng đất t thực tiễn tại Hà Nam" - ;  (2006), "Về giao dịch quyền sử dụng đất theo pháp luậtu hiện hành ", , s7. "Tác động quy trình giao dịch đất đai đối với người nghèo áp dụng phương pháp DE SOTO" Ngâ"Strengthening environmental Management and Land Administration Viet Nam - Sweden comporation Program (SEMLA)"l "Các báo cáo đánh giá hệ thống lut đất đai" . 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài                     Liêm -  4. Mục đích nghiên cứu của đề tài     Một là:   Hai là: Ngh 4  Ba là 5. Phƣơng pháp nghiên cứu  -  d     N   6. Kết quả mới của luận văn   cách hành chính. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài   Chương 1:  . Chương 2:     . Chương 3: .  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN NHƢỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THỦ TỤC CHUYỂN NHƢỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM 5 1.1. Khái niệm quyền sử dụng đất và căn cứ xác lập quyền sử dụng đất  "Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức t tài sản". C    Tóm lại, quyền sử dụng đất là quyền khai thác, hưởng dụng những thuộc tính có lợi t đất một cách hợp pháp thông qua các hành vi sử dụng đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất đó cho người khác hay tạo vốn t đất.  Thứ nhất:  Thứ hai:  Thứ ba:  Thứ tư: .   Nam. 1.2. Pháp luật về quyền của ngƣời sử dụng đất   trao cho    pháp l   sau: Thứ nhất, p Thứ hai, p 6 Thứ ba, p      Người sử dụng đất có các quyền chung  Người sử dụng đất còn có các quyền riêng. ng chính  1.3. Pháp luật về chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất 1.    chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự chuyển dịch quyền sử dụng đất t người có quyền sử dụng đất hợp pháp sang người khác theo một trình tự, thủ tục, điều kiện do pháp lut quy định. Theo đó, người có quyền sử dụng đất (người chuyển nhượng) có nghĩa vụ chuyển giao đất và quyền sử dụng cho người được chuyển nhượng quyền sử dụng đất (người nhn chuyển nhượng) và nộp thuế thu nhp cá nhân (trước đây là thuế chuyển quyền sử dụng đất); Người nhn chuyển nhượng có nghĩa vụ trả tiền cho người chuyển nhượng và nộp lệ phí trước bạ, phí địa chính và phí thẩm định hồ sơ theo quy định.  Nguyên tắc thứ nhấtNguyên tắc thứ hai Nguyên tắc thứ ba        Nguyên tắc thứ tư Nguyên tắc thứ năm   1.3.3.  1.4. Pháp luật về thủ tục chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất  hành chính Theo T"".  7       1.4.1.1. Nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính 1.4.1.2. Nguyên tắc quy định thủ tục hành chính 1.4.1.3. Hành vi bị nghiêm cấm thực hiện thủ tục hành chính 1.4.1.4. Các bộ phn cấu thành một thủ tục hành chính:  -  Thứ nhất thứ haithứ bathứ tư: thứ nămthứ sáu; thứ bảythứ tám: thứ chín: chính.   T   1.5. Cải cách thủ tục hành chính trong chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất giữa hộ gia đình, cá nhân ở Việt Nam C     theo.  THỰC TRẠNG THỦ TỤC CHUYỂN NHƢỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 2.1. Hộ gia đình, cá nhân - chủ thể thực hiện thủ tục chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất   8 -  2.1.1.1. Hộ gia đình  l 2.1.1.2. Cá nhân sử dụng đất N  2.1.1.3. Phân loại hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất   Một là:  hai là:  ba là:   * Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là đất thuê * Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê * Hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất t không thu tiền sử dụng đất sang đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.   2.1.1.4. Quyền của hộ gia đình, cá nhân   Một số trường hợp không được nhn chuyển nhượng quyền sử dụng đất là: Một là:            Hai là:  Các quyền của người sử dụng đất bao gồm: 9 -  -  -  -   -  -  -  hành chính khi  Hộ gia đình, cá nhân khi phát sinh nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngoài việc thương thuyết, thỏa thun và ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất họ còn cần đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu các cơ quan tiếp nhn và giải quyết thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho mình theo đúng các quy định của pháp lut. Khi đó, hộ gia đình, cá nhân là một bên chủ thể tham gia quan hệ pháp lut thủ tục hành chính.  2.2. Thủ tục chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất giữa hộ gia đình, cá nhân thông qua   Theo c ,  ,   sau: 2.2.1. Ký h 2.2.1.1. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất  Điều kiện thứ nhất:   Điều kiện thứ hai:   Điều kiện thứ ba:   Điều kiện thứ tư:  Điều kiện thứ năm:    10 2.2.1.2. Các quy định về hình thức và nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất : hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự thỏa thun giữa các bên, theo đó bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho bên nhn chuyển nhượng, còn bên nhn chuyển nhượng trả tiền cho bên chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thông qua hợp đồng.  2.2.1.3. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất    2.2.1.4. Quyền và nghĩa vụ của bên nhn chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2.2.2. Thủ tục thƣ̣c hiện nghĩa vụ tài chính   2.2.2.1. Nghĩa vụ tài chính phát sinh t việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bên chuyển nhượng nộp Thuế thu nhp cá nhân       Trường hợp không phải nộp Thuế thu nhp cá nhân:  i  2.2.2.2. Nghĩa vụ tài chính phát sinh t việc nhn chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Bên nhn chuyển nhượng nộp lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ chuyển nhượng ---CP.  l . CƠ BẢN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN NHƢỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THỦ TỤC CHUYỂN NHƢỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM 5. * Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là đất thuê * Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê * Hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hộ gia đình, cá nhân ở việt nam, Pháp luật về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hộ gia đình, cá nhân ở việt nam, Pháp luật về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hộ gia đình, cá nhân ở việt nam

Bình luận về tài liệu phap-luat-ve-thu-tuc-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-giua-ho-gia-dinh-ca-nhan-o-viet-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP