De thi tin hoc tre bang b THCS

5 475 31 Gửi tin nhắn cho Huytinthd
 Huytinthd

Huytinthd

Tải lên: 4 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2014, 14:30

BNG B ( TRUNG HOC C S)Lí THUYTThi gian 30 phỳtChn ỏp ỏn ỳng nht. Cõu 1: Cõu no ỳng trong cỏc cõu sau:A. Word l phn mm ng dng C. Word l phn mm h thngB. Word l phn mm tin ớch. D. C B, CCõu 2: Mt mỏy tớnh mun ni mng c vi cỏc mỏy tớnh khỏc (gi s trong mng ni b LAN), cn phi cú:A. Card mng (V mng) B. Phn mm H iu hnh C. Dõy mng v gic cm D. Tt c cỏc cõu trờn ỳngCỏu 3: Tớnh h nh phõn: 1+1=?A. 11 B. 2 B. 10 D. u ỳngCõu 4: Trong Word lnh gp nhiu ụ thnh 1 ụ l lnh:A. Table->SplitCells B. Table->Insert->Table C. Table->MergeCells D. Table->New->ColumnsCỏu 5: Trong caùc baớng maợ kờ tổỷ dổồùi õỏy, baớng maợ naỡo khọng họứ trồỹ cho phọng chổợ Tióỳng vióỷt:A. TCVN3 (ABC) B. VNI C Unicode D ASCII Cõu 6 Ai l ch s hu InternetA. Cỏc c quan khoa hc B. B quc phũng M C. Cỏc t chc chớnh ph D. Khụng ai l ch s hu Internet Cỏu 7: Virus tin hoỹc:A. laỡm hoớng thióỳt bở B. laỡm hoớng dổợ lióỷu C. caớ 2 õóửu õuùng D. Caớ 2 õóửu saiCõu 8: WAP l t vit tt ca:A. WORLD ACCESS POINT B. WIRELESS ACCESS POINT C. WIRELESS ACCESS PROTOCOL D. Tt c u sai.1C õu 9: Cho bit on chng trỡnh sau cho kt qu nh th no trờn mn hỡnh:i:=5;Case i of1, 2 5: write(1:3);5, 6, 7: write(2:3);5 10: write(3:3);End;A. 1 2 3 B. 1 2 C. 1 D. Mt ỏp ỏn khỏcCỏu 10: Giaớ sổớ ta coù khai baùo bióỳn nhổ sau: Var ok : Boolean;Lóỷnh naỡo sau dỏy khi thổỷc hióỷn thỗ Pascal seợ thọng baùo lọựi ?.A. Readln (ok) ; B. Ok : = True ; C. If ok then Write (ok) ; D. Caớ 3 õóửu sai .Cỏu 11: Chióỳc maùy tờnh caù nhỏn (PC) õỏửu tión thóỳ giồùi ra õồỡi vaỡo nm naỡo sau õỏy : A. 1979 B. 1980 C. 1981 D. 1982Cỏu 12: Cho chổồng trỗnh Pascal sau:Program Vd;Var ch: Char;Beginch:='h';If (ch>='a') And (ch<='z') then ch:=chr(ord(ch)-32);Write(ch);Readln;End.Chổồng trỗnh naỡy seợ hióỷn ra kóỳt quaớ naỡo sau õỏy ?.A. 33 B. H C. g D. 65Cõu 13: Trong cỏc thit b sau õy, thit b no khụng phi l thit b mng?A. V mng B. Modem C. Loa D. HubCỏu14: Trong caùc lóỷnh Pascal sau, lóỷnh naỡo khọng hồỹp lóỷ ? A. Write (3=5 and 3<5 ) ; B. Write (3<5) ; C. Write ((3<5) or (5>6) ); D. Write (not (3>5)) ; Cõu 15: LAN l t vit tt ca:A. Local Approved Net B. Logo Area NetWork 2C. List Application NetWork D. Local Area NetWorkCỏu 16: Virus maùy tờnh khọng thóứ lỏy lan trón hóỷ õióửu haỡnh naỡo ?. A. Linux B. Unix C. Windows D. Caớ 3 õóửu sai Cõu 17: Unicode l b mó:A. Tiờu chun Vit Nam B. B mó 16 bit C. B mó chun quc t D. B mó 64 bitCỏu 18: Ngọn ngổợ lỏỷp trỗnh naỡo sau õỏy laỡ ngọn ngổợ lỏỷp trỗnh bỏỷc cao ?.A. Pascal B. Foxpro C. Basic D. Hồỹp ngổợCỏu 19: Chióỳc maùy tờnh õióỷn tổớ õỏửu tión trón thóỳ giồùi ra õồỡi vaỡo nm:A. 1945 B. 1946 C. 1980 D. 1981 Cỏu 20: óứ khồới õọỹng maùy tờnh tổỡ õỏửu ta thổỷc hióỷn thao taùc naỡo sau õỏy:A. nhỏỳn õọửng thồỡi 3 phờm Ctrl+Alt+Del B. nhỏỳn nuùt Reset C. nhỏỳn nuùt Power D. Caớ 3Cỏu 21: Giaớ sổớ 1 ọứ õộa cổùng coù 4 õộa tổỡ. Hoới noù coù thóứ coù tọỳi õa bao nhióu õỏửu õoỹc dổợ lióỷu ? A. 4 B. 8 C. 9 D. 10Cỏu 22: Thuỏỷt ngổợ tin hoỹc bũng tióỳng Anh:A. Information B. Informations C. Computer D. Tỏỳt caớ õóửu saiCỏu 23: Trong cỏu lóỷnh For cuớa Pascal duỡng lóỷnh naỡo õóứ thoaùt khoới voỡng lỷp giổợa chổỡng:A. Exit B. Halt C. Break D. Tỏỳt caớ õóửu saiCõu 24: Trong cỏc mụ hỡnh mng, mỏy no di õy cung cp ti nguyờn cho cỏc mỏy cũn li trongmng?A. Mỏy trm (Wordstation) B. Mỏy ch (Server)C. Mỏy khỏch (Client) D. A v CCõu 25: Ngụn ng no l ngụn ng chuyờn dng to cỏc ti liu siờu vn bn xem c bngtrỡnh duyt Web.A. Pascal B. HTML C. Foxro D. JavaCõu 26: E-Mail l vit tt ca cm t no trong cỏc cm t sau:A. Electrical Mail B. Else MailC. Electronic Mail D. Exchange MailCõu 27: Cho bit on chng trỡnh sau cho kt qu nh th no trờn mn hỡnh:i:=1;RepeatWrite(i:3);3If i<=5 then i:=i+2;i:=i+3;Until i>10;A. 1 5 7 9 B. 1 5 8 C. 1 6 9 D. Một đáp án khácCáu 28: Mäüt KB bàòng:A. 1024 byte B. 8000 bit C. 1000 byte D. C 3 âãưu âụngCáu 29: Âãø âạnh dáúu (chn) ton bäü vàn bn trong Microsoft Word ta nháún:A. CTRL+B B. CTRL+S C. CTRL+ A D. CTRL+ H Cáu 30: Chè ra phạt biãøu no sau âáy l sai:A. Khi bn phêm mạy tênh bë treo khäng nháûp âỉåüc vàn bn ta cọ thãø nháưn âäưng thåìi Ctrl+Alt+Del âãø khåíi âäüng lải mạy tênhB. Hãû âiãưu hnh Windows l mäüt hãû âiãưu hnh âa nhiãûmC. Âãø tảo mäüt trang Web âån gin ta cọ thãø sỉí dủng pháưn mãưm Microsoft Word.D. Dỉỵ liãûu trong bäü nhåï Ram s bë xoạ khi khäng cn ngưn niCáu 31: Ngän ngỉỵ láûp trçnh Pascal âỉåüc phạt triãøn vo nàm no:A. 1968 B. 1969 C. 1970 D. 1971 Cáu 32: Tỉì no sau âáy dng âãø chè thût ngỉỵ pháưn mãưm:A. Harddisk B. Hardware C. Software D. Microsoft Cáu 33: Pháưn mãưm, thiãút bë dng âãø ngàn chàûn khäng cho thäng tin trãn Internet lm hải mạy tênh trong hãû thäúng mảng âỉåüc gi l : A. Router B. Firewall C. Hub D. NextworkCâu 34: Trong các phơng chữ dưới đây, phơng chữ nào khơng thuộc bộ mã Unicode ?A. Arial B. Vni-Times C. TimeNewRoman D. Cả A và C Câu 35: Cho biết tên thiết bị truyền thơng cho phép máy tính truyền thơng tin qua một đường truyềnđiện thoại chuẩn?A. Card mạng B. Getway C. Modem D. Tất cả đều khơng phảiCáu 36: Säú 25 trong hãû nhë phán l: A. 10101 B. 11001 C. 11100 D. 11001 Câu 37: Bộ mã ASCII mã hố được: A. 255kí tự B. 256 kí tự C. 65535 kí tự D. 65536 kí tựCâu 38: Đơn vị cơ bản đo lượng thơng tin là:4A. Bit B. Byte C. KB D. Tất cả đều đúngCâu 39: Từ nào sau đây không phải là từ khóa của Pascal:A. Function B. crt C. Procedure D. UsesCâu 40: Phần mềm nào dưới đây không phải là trình duyệt WebA. Internet Explorer B. Microsoft Frontpage C. Netscape Navigator D. Tất cả5 . naỡo sau õỏy ?.A. 33 B. H C. g D. 65Cõu 13: Trong cỏc thit b sau õy, thit b no khụng phi l thit b mng?A. V mng B. Modem C. Loa D. HubCỏu14: Trong caùc. KB b òng:A. 1024 byte B. 8000 bit C. 1000 byte D. C 3 âãưu âụngCáu 29: Âãø âạnh dáúu (chn) ton b ü vàn bn trong Microsoft Word ta nháún:A. CTRL +B B.
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi tin hoc tre bang b THCS, De thi tin hoc tre bang b THCS, De thi tin hoc tre bang b THCS

Bình luận về tài liệu de-thi-tin-hoc-tre-bang-b-thcs

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP