Đề cương ôn tập HK2 môn hóa học lớp 9

13 16,331 15
Lưu trữ tài liệu online

Lưu trữ tài liệu online Gửi tin nhắn

Tải lên: 1,055 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2014, 22:10

Đề cương ôn tập hóa học 9-hk2-môn hóa học- năm học 2010-2011CHƯƠNG III -HÓA 9- HKIIA.Kiến thức cần nhớTính chất hóa học của phi kim, clo, cacbon, cacbon oxit, cacbon đi oxit,muối cacbonnat.Ứng dụng chính của clo, cacbon, cacbon oxit, cacbon đi oxit, muối cacbonnat.Các khái niệm: dạng thù hình của một nguyên tố,chu kì. nhóm nguyên tố.Dự đoán cấu tạo và tính chất của một nguyên tố khi biết vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn.B. Bài tậpI.Bài tập trắc nghiệm:1.Chọn câu trả lời đúng (mỗi câu trả lời đúng: 0,25 đ)Câu 1: Những cặp chất nào sau đây có thể tác dụng với nhau: A. SiO2 + CO2 B. SiO2 + H2O C. SiO2 + H2SO4 D. SiO2 + NaOHCâu 2: Nước clo là hỗn hợp gồm các chất: A. Cl2 và H2O B. Cl2, HCl, HclO C. Cl2, HCl, HClO, H2O D. HClO, HCl, H2OCâu 3: Để khử hoàn toàn 40g hỗn hợp CuO và Fe2O3 người ta dùng 15,68 lít khí CO (đktc)Thành phần phần trăm của mỗi oxít trong hỗn hợp là: (*)A. 20% và 80% B. 30% và 70% C. 50,5% và 49,5% D. 35% và 65%Câu 4: Kim loại nào sau đây tác dụng với HCl và khí Cl2 cho cùng một loại muối clorua kim loại? A. Cu B. Fe C. Ag D. ZnCâu 5: Khẳng định những điều sau đây, điều nào đúng?. Trong cùng chu kỳ đi từ trái sang phải: A. Các nguyên tố sắp xếp theo chiều nguyên tử khối tăng dần. B. Các nguyên tố sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần C. Tất cả các nguyên tử của các nguyên tố đều có số lớp electron bằng nhau (*)D. Cả B, C đúngCâu 6: Cho 9,2gam một kim loại M (I) phản ứng với khí Cl2 dư tạo thành 23,4 gam muối. M là kim loại nào sau đây: A. Fe B. Al C. K (*)D. NaCâu 7: Tính chất hóa học đặc trưng của cacbon là:A. *Tính khử B. Vừa có tính khử vừa có tính oxihóaC. Tính oxi hóa D. Một tính chất khácCâu 8: Đều nào sau đây là sai khi nói về khí CO:A. Là chất khí, không màu, rất độc B. Là một chất khửC. *Là một oxit axit D. Là một oxit trung tínhCâu 9: điều nào sau đây là sai khi nói về khí CO2:A. Không duy trì sự sống và sự cháy B. Nặng hơn không khíC. Là một oxit axit D. Là một oxit trung tínhCâu 10: điều nào sau đây là đúng khi nói về khí SiO2:A. Là một oxit trung tính B. Là một oxit axit, không tan trong nướcC. Là một oxit bazơ D. Trong điều kiện thường tồn tại ở thể khíCâu 11: Trong hợp chất khí với hiđro nguyên tố R có hóa trị (IV), chứa 25% Hiđro về khối lượng, R lànguyên tố nào?A. *Cacbon B. Nitơ C. Phôtpho D. Lưu huỳnhCâu 12: Công thức hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R códạng RH3, công thức oxit cao nhất của R sẽ là:A. R2O B. RO2C. RO3D. *R2O5Câu 13: hãy chọn câu đúng:A. Phi kim dẫn điện tốt B. Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thái rắn và khí.C. Phi kim dẫn nhiệt tốt D. Phi kim dẫn điện ,dẫn nhiệt kémTrang 1Đề cương ôn tập hóa học 9-hk2-môn hóa học- năm học 2010-2011Câu 14: Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào:A. Dung dịch HCl B. Dung dịch NaOH C. Dung dịch NaCl D. NướcBài 16: Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro ứng với công thức chung là RH3, trong hợp chất này hiđro chiếm 17,64% về khối lượng . NTK của R là:A. 12 B. 14 C. 31 D. 32Câu 17: Hãy cho biết trong các cặp chất sau, cặp nào không tác dụng được với nhau:A. H2SO4 và KHCO3B. CaCl2 và Na2CO3C. MgCO3 và HCl D. K2CO3 và NaCl2.Điền khuyết: (mỗi ý trả lời đúng: 0,25đ) Câu 18:Tính phân tử khối các chất có công thức hóa học ở cột A rồi điền kết quả vào cột B sao cho phù hợp:A ( công thức hóa học) B ( phân tử khối)CO2H2CO3SiO2H2SiO3Câu 19: Điền từ thích hợp vào chổ trống trong các câu sau đây:a) Các đơn chất khác nhau do cùng một nguyên tồ hóa học cấu tạo nên được gọi là……………………………………………… của nguyên tố đó.b) Khi hòa tan khí clo vào nước vừa xảy ra hiện tượng vừa xảy ra hiện tượng……………c) Nguyên tố cacbon có 3 dạng thù hình chính đó là…………………………………………… d) Độ mạnh yếu của phi kim phụ thuộc vào khả năng phản ứng của phi kim với ……………vàvới ………………………3. Ghép cột: (mỗi ý trả lời đúng: 0,25đ)Câu 20:Ghép các ý ở cốt A với các ý ở cột B sao cho phù hợp:A( tính chất hóa học) B( hóa chất) Ghép A với B1) Tác dụng với nước ở điều kiện thường a) Kim loại2) Tác dụng với hiđro tạo thành hợp chất khí b) Phi kim3) Tác dụng với clo tạo thành muối clorua c) Kim loại kiềm4) Là những phim kim hoạt động hóa học mạnh d) halogenCâu 21: Ghép các chất tham gia phản ứng ở A với cáccác sản phẩm ở cột B sao cho được một phản ứng hóa học đúng:Cột A Cột B Ghép A với B1) Fe + Cl2 →a) FeCl22) NaHCO3 →b) FeCl33) NaHCO3+ NaOH→ c) FeCl2+H24) Fe+ HCl → d) FeCl3+H2e) Na2CO3+H2Of) Na2CO3 + H2O +CO2I.Bài tập tự luận Bài 1: Viết phương trình hóa học để chứng tỏ rằng :a) Cacbon (C)có tính khử? (1đ)b) Cacbon oxit (CO) có tính khử? (1đ)c) Cacbon đioxit (CO2) là một oxit axit? (1đ)d) Silic đioxit (SiO2) là một oxit axit? (1đ)Trang 2totoĐề cương ôn tập hóa học 9-hk2-môn hóa học- năm học 2010-2011Bài 2: Giải thích vì sao nói :a) CO là một oxit trung tính? (1đ)b) CO2 là một oxit axit? (1đ)Bài 3: Trong một chu kì ,đi từ trái sang phải,tính kim loại và tính phi kim của các nguyên tố thay đổi như thế nào? (1đ)Bài 4: Trong một nhóm ,đi từ trên xuống, tính kim loại và tính phi kim của các nguyên tố thay đổi như thế nào? (1đ)Bài 5:Cho một luồng khí clo dư tác dụng hết vời 9,2g kim loại hóa trị (I),sinh ra 23,4 g muối clorua. Xác định tên kim loại? (2 đ)Bài 6: 10,8 g kim loại hóa trị (III) tác dụng với clo dư thu được 53,4 g muối. xác định tên kim loại? (2đ)Bài 7: Khi cho 10,2g oxit kim loại (III) tác dụng vừa đủ 150 ml dung dịch H2SO4 2M. Xác định tên kim loại? (2đ)Bài 8: Khử 9,95 g oxit kim loại (II) bằng khí hiđro thu được 7,82 g kim loại. (3đ)a) Xác định tên kim loại?b) Tính thể tích hiđro đã phản ứng ở đktc?Bài 9: Cho m (g) kim loại (II) tác dụng với khí clo dư thu được 13,6 g muối. Mặt khác cũng m (g) tác dụng hết với 200 ml dung dịch HCl 1 M. Tìm tên kim loại? (2đ)Bài 10 : 4,8 g kim loại (II) tác dụng vừa đủ 4,48 lít Cl2 đktc. (3đ)a. Xác định tên kim loại?b. Tính khối lượng muối tạo thành?Bài 11: Hòa tan 2,4 g ôxit kim loại (II) cần dùng 10g dung dịch HCl 21,9%. Xác định CTHH của oxit? (2đ)Bài 13: 6,5 g muối sắt clorua tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 17,22 g kết tủa. Xác định CTHH của muối sắt? (2đ)Bài 14: Cho khí clo tác dụng với bột sắt thu được 16,25 g muối A, cho muối A tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 43,05 g kết tủa.Xác định CTHH của muối A? (2đ)Bài 15: Hòa tan hết 5,1 g oxit kim loại (III) cần dùng 43,8 g dung dịch HCl 25%. Tìm tên kim loại? (2đ)Bài 16: Viết PTHH thực hiên những chuyển đổi sau; (3,5đ)C → CO→CO2→CaCO3→ CaO→ Ca(OH)2→ Ca(HCO3)2 →CaCO3Bài 17: Dẫn 22,4 l CO2 ( đktc) vào 200g dd NaOH 20%. Muối nào được tạo thành, khối lượng bao nhiêu gam? (2đ)B ài 18 : Dẫn 6.72 l CO2 ( đktc) vào 400ml dd NaOH 2M. Muối nào được tạo thành, khối lượng bao nhiêu gam? (2đ)Bài 19: Dẫn 17.6 g CO2 ( đktc) vào 200g dd NaOH 12%. Muối nào được tạo thành, khối lượng bao nhiêu gam? (2đ)Bài 20:Dẫn 26,6 g CO2 ( đktc) vào 300g dd NaOH 15% Muối nào được tạo thành, khối lượng bao nhiêu gam? (2đ)Bài 21:Dẫn 16,8 lít CO2 ( đktc) vào dd KOH dư. Muối nào được tạo thành, khối lượng bao nhiêu gam? (2đ)Bài tập 22: Cho 38 g hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 tác dụng với 200g dung dịch HCl sinh ra 8,96 lít khí đktc. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp? (2đ)Bài tập 23 : Nung 150 kg CaCO3 thu được 67,2 kg CaO. Tính hiệu suất của phản ứng? (2đ)Bài 24:khử hoàn toàn 80 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 phải dùng vừa đủ 31,36lít CO(đktc). Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu?Bài 25: Nhiệt phân hoàn toàn 142 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 thu được 76 gam hỗn hợp hai oxit.Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu?Bài 26: Nhiệt phân 200 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 thu được 138 gam chất rắn. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.Trang 3Đề cương ôn tập hóa học 9-hk2-môn hóa học- năm học 2010-2011CHƯƠNG IV- HÓA 9 -HKIIA.Kiến thức cần nhớ: Các khái niệm: hợp chất hữu cơ, hóa học hữu cơ, hiđro cacbon, dẫn xuất hiđro cacbon.công tức cấu tạo,mạch cacbon, nhiên liệu, dầu mỏ.Công thức phân tử, công thức cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng chính các phản ứng hóa học điều chế metan, etilen,axetilen,benzen.B. Bài tậpI.Bài tập trắc nghiệm:1.Chọn câu trả lời đúng(mỗi câu trả lời đúng: 0,25 đ): Câu 1: Cho các chất sau, chất nào có hàm lượng cacbon nhỏ nhất: CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3: A. CH4 B. CH3Cl C. CH2Cl2 (*) D. CHCl3Câu 2: Chất nào có liên kết ba trong phân tử (0,5 đ) A. Mêtan (*) B. axetilen C. etilen D. Cả a, bCâu 3: căn cứ vào đâu có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ? (*)A. Thành phần nguyên tố B. Trạng Thái C. Độ tan trong nước D. Màu sắcCâu 4: Trộn 2 thể tích khí CH4 với 1 thể tích khí C2H4 được 6,72lít hỗn hợp khí(đktc). Đốt cháy hết hỗn hợp khí trên, thể tích khí CO2 thu được đktc là: A. 6,72lít (*)B. 8,96 lít C. 9 lít D. 10,5 lítCâu 5: Chất nào vừa tham gia phản ứng cộng vừa tham gia phản ứng thế? A. rượu etylic B. etilen (*)C. benzen D. axit axeticCâu 6: Chọn câu đúng:A. Dầu mỏ là một đơn chất B. (*) Dầu mỏ l hổn hợp tự nhiên của nhiều loại hidrocacbonC. Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác địnhD. Cả a,b,cCâu 7: Sản phẩm chính của khí thiên nhiên là: A. etilen B. benzen (*)C. mêtan D. axetilenCâu 9: Một hiđrôcacbon có chứa 75% cac bon. Hiđrôcacbon đó có CTHH là: A. C2H2 B. C4H10 (*)C. CH4 D. C2H4Câu 10: Có hai bình đựng khí khác nhau là CH4 và CO2 để phân biệt các chất ta phải dùng: A. dd HCl (*)B. Dung dịch Ca(OH)2 C. Nước Brom D. Tất cả đều saiCâu 11: để dập tắt ngọn lửa xăng dầu cháy, cách làm nào sau đây không đúng?A. Phun nước vào ngọn lửa B. Phủ cát vào ngọn lửaC. Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa D. B và C đều đúngCâu 12: Những hiđrôcacbon nào sau đây trong phân tử vừa có liên kết đơn, vừa có liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon: A. Etylen (*)B. Ben zen C. Me tan D. AxetylenCâu 13: Cho brom tác dụng với benzen tạo ra brombenzen. Khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7g brom benzen, biết hiệu suất phản ứng là 80% là: A. 12,76g (*)B. 9,75g C. 15,70g D. 7,68gCâu 15: Cho các chất: CH4, C2H4, C2H2, C6H6. Chất nào có thể làm mất màu dung dịch brom: (*)A. CH4, C2H4, C2H2 B. C2H4, C2H2, C6H6 C. C2H4, C2H2 D. CH4, C2H2, C6H6Câu 16: Khí CH4 bị lẫn tạp chất là CO2 và C2H4. Dùng chất nào sau đây để thu được khí CH4 tinh khiết: (*)A. dd Ca(OH)2 và dd brom B. dd NaCl và dd BomTrang 4Đề cương ôn tập hóa học 9-hk2-môn hóa học- năm học 2010-2011 C. dd Ca(OH)2 và dd NaOH D. dd Bom và dd Na2CO3Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn hidrôcacbon X thu được tỉ lệ số mol CO2 và hơi H2O là 2:1. Vậy X là : A. C2H4 B. C6H12 C. C3H8 (*)D. C2H2Câu 18: Công thức chung của chất béo là: A. (RCOO)3C3H5 (*)B. (CH3COO)3C3H5 C. RCOOC2H5 D. RCOONaCâu 19: Dãy các chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ: A. CH3Cl, C2H6ONa, CaCO3. (*)B. C3H6, C6H6, CH3Cl. C. C2H6ONa, CaCO3, CH4. D. CO2, C3H6, C6H6.Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm mêtan và etylen. Lấy toàn bộ khí CO2 sinh ra cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 40g kết tủa Phần trăm thể tích của hai khí ban đầu lần lượt là:A. 35,5% - 64,5% B. 55% -45% C. 50% - 50% D. (*) 66,67% - 33,33%Câu 21: Chọn câu đúng trong các câu sau đây:A. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiênB. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbonC. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơD. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất trong cơ thể sốngCâu 22:Cấu tạo đặc biết của phân tử benzen là:A. Phân tử có vòng 6 cạnh B. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơnC. Phân tử có ba liên kết đôi D. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa liên kết và liên kết đơnCâu 23: Hợp chất hữu cơ được điều chế bằng cách cho CaC2 phản ứng với nước là:A. CH4B. C2H2C. C2H4D. C6H62. Điền khuyết (mỗi câu trả lời đúng: 0,25 đ):Câu 24: Điền những từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau(1,đ):a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được……………b) Để thu được xăng người ta tiến hành…………………….dầu nặngc) Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là……………………… d) Khí mỏ dầu có……………….gần như là khí thiên nhiênCâu 25: Điền những từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau(1,đ):a) Benzen tham gia phản ứn cháy , phản ứng…………và khó tham gia phản ứng……….b) Công thức cấu tạo cho biết thành phần……………………….và liên kết giữa các nguyên tửtrong phân tử.c) Nhiên liệu là chất…………………., khi cháy tỏa nhiệt và………………………………………d) Hóa học hữ cơ là ngành hóa học chuyên ………………………….các …………………hữu cơ.Câu 26: Điền từ thích hợp “có” hoặc :không” vào các cột sau:Có liên kết đôi Làm mất màu dung dịchbromPhản ứng trùnghợpTác dụng với oxiMetanetilen3. Đúng sai: (mỗi câu trả lời đúng: 0,25 đ)Câu 27: hãy điền chữ Đ ((đúng) và S(sai) vào ô tương ứng trong các câu sau đây sao cho phù hợp?a) Hợp chất hữu cơ là hơp chất của cacbonb) Hợp chất của cacbon là hợp chất hữu cơc) Hiđro cacbon là hợp chất chỉ chứa hai nguyên tố cacbon và hiđrod) Hợp chất hữu cơ giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống.Trang 5Đề cương ôn tập hóa học 9-hk2-môn hóa học- năm học 2010-20114. Ghép cột: (mỗi câu trả lời đúng: 0,25 đ)Câu 28: Ghép cột A với cột B sao cho phù hợp?A B Ghép A với B1) Các hiđrocacbon a) C2H6O, C2H4O2,C6H12O62) Các chất vô cơ b) CH4,C2H4,C2H23) Dẩn xuất hiđrocacbon c) CaCO3,CO2,CO4) Các chất vô cơ và hữu cơ d) C2H5Br,C2H2, CaCO3II.Bài tập tự luận:Bài 1: Phân tử hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất A thu được 5,4 gamH2O. Hãy xác định công thức phân tử của A. Biết khối lượng mol của A là 30 gam.Bài 2 : Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ A chỉ chứa 2 nguyên tố thu được 11 gam CO2 và 6,75gam H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết PTK của A là 30 ?Bài 3: Đốt cháy 3 gam một chất hữu cơ A thu được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Hãy xác định côngthức phân tử của A, biết phân tử khối của A là 60.Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam một chất hữu cơ A thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O.a) Trong chất hữu cơ A chứa những nguyên tố nào?b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A?c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?d) Viết phương trình hóa học của A với clo khi có ánh sáng. Bài 5: Hợp chất hữu cơ A có tỷ khối đối với hiđro là 14. Đốt cháy 1,4 gam A thu được sản phẩm gồm4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Xác định công thức phân tử của A? Bài 6: Khi đốt hoàn toàn 2,2 gam một hợp chất hữu cơ X thu được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O.Tỷkhối của X đối với hiđro là 22. Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ X? Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam hợp chất hữu cơ A thu được 8,8 gam CO2, và 4,5 gam H2O.Ở đktc2,24 lít khí A có khối lượng 5,8 gam. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A?Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn (m) gam chất hữu cơ A cần dùng 11,2 gam oxi và thu được 8,8 gam CO2 và5,4 gam H2O. Xác định công thức phân tử của A biết 25g < MA < 35g.Bài 9: Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C,H,O. Trong đó % C= 60 %, %H =13,33 %. Xác địnhcông thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 60 gam.Bài 10:Đốt cháy hoàn toàn 0,45 gam một hiđrocacbon A thu được 1,32 gam CO2. Biết rằng tỉ khối hơicủa B đối với hiđro là 15. Xác định công thức phân tử của A?Bài 11: Công thức thực nghiệm của hiđrocacbon A là (CH2)n. Biết tỉ khối của A đối với oxi bằng 0,875.Tìm công thức phân tử của A? Bài 12: Hợp chất hữu cơ X có % về khối lượng các nguyên tố như sau: 70,59%C, 12,94%H, 16,47%N,phân tử khối bằng 85. Xác định công thức phân tử của X?Bài 13: Hợp chất hữu cơ A có thành phần khối lượng các nguyên tố như sau:54,5% C,9,1%H,36,4%O.Biết 0,88 gam hơi A chiếm thể tích bằng 0,224 lít, xác định công thức phân tử của A?Bài 14: Hợp chất hữu cơ X có % về khối lượng các nguyên tố như sau: 53,33%C, 15,55%H,31,12%N,.Xác định công thức phân tử của X, biết phân tử A có một nguyên tử nitơ?Bài 15: Khi đốt hoàn toàn 9 gam một hợp chất hữu cơ X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O.phântử khối của X là 180. Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ X? Bài 16: Một hid9rocacbon chứa 92,3% C, 7,7% H. 1 lít khí này ở đktc có khối lượng 1,16gam. Xácđịnh công thức phân tử của hợp chất?Bài 17Viết công thức cấu tạo dạng đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau: a) C3H8 ( ankan) b) C4H6 (anken ) c) C5H4 (ankyl) .(3đ)Bài 18: Viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau: .(3đ) a) C3H6 b) C4H8 c) C5H10Bài 19:Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chấtsau:a) CH3 ─ CH3 b)CH2 = CH2 c) CH2 = CH – CH = CH2 .(3đ)Trang 6Đề cương ôn tập hóa học 9-hk2-môn hóa học- năm học 2010-2011Bài 20 : Hãy tính tổng số liên kết trong phân tử các chất có CTPT sau: .(4đ)a)CH3 ─ CH3 b) CH2 = CH2 c) CH ≡ CH d) CH4 e) CH2 ≡ CH – CH3 Bài 21: .(3đ) Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí metan. Hãy tính: a) Thể tích không khí cần dùng , biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khíb) Thể tích CO2 sinh ra.c) Nếu dùng 500 ml dung dịch NaOH 0,5 M hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra ở trên.Muối nàođược tạo thành, khối lượng bao nhiêu gam ?thể tích các khí đo ở đktc.Bài 22 .(3đ):Đốt cháy hoàn toàn11,2 lít khí metan (CH4 ).a) Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hết lượng metan ở trên.b) Tính khối lượng CO2 và H2O sinh ra sau phản ứng?c) Dẫn toàn bộ sản phẩm sinh ra ở trên vào dung dịch nước vôi trong lấy dư, cho biết dung dịchthu được sau phản ứng sẽ tăng hoặc giảm bao nhiêu gam? thể tích các khí đo ở đktcBài 23: .(3đ) Đốt cháy hoàn toàn 33,6 lít khí metan (C2H4).a) Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hết lượng metan ở trên.b) Tính khối lượng CO2 và H2O sinh ra sau phản ứng?c) Dẫn toàn bộ sản phẩm sinh ra ở trên vào dung dịch NaOH lấy dư, cho biết dung dịch thu đượcsau phản ứng sẽ tăng hoặc giảm bao nhiêu gam? thể tích các khí đo ở đktcBài 24: .(3đ) Cho các chất sau: CH3-CH3 ; CH2=CH2; CH3-CH=CH2 Chất nào tham gia:a) Phản ứng cháy? b) Phản ứng cộng?c) Phản ứng trùng hợp? d) Chất nào chỉ tham gia phản ứng thế?Bài 25: (3đ)Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít khí etilen C2H4 (đktc).a) Viết PTHH.b) Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết lượng etilen ở trên( oxi chiếm 1/5 thể tíchkhông khí).c) Dẫn toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra ở trên vào 500 ml dung dịch NaOH 1M. Muối nào được tạothành, khối lượng bao nhiêu gam? thể tích các khí đo ở đktcBài 26: .(3đ)Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí etilen. Hãy tính:a) Thể tích không khí ( chứa 1/5 oxi) cần dùng ,?b) Thể tích CO2 sinh ra ?c) Dẫn toàn bộ lượng CO2 sinh ra ở trên vào dung dịch NaOH dư. Tính khối lượng muối tạo thành?thể tích các khí đo ở đktcBài 27: .(2đ)Nhận biết 2 khí không màu metan và etilen?Bài 28 : .(3đ) Đốt cháy hết 2,8 lít hỗn hợp CH4 và C2H4 cần dùng 7,28 lít O2 a)Tính % về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ?b) Dẫn toàn bộ sản phẩm tạo thành ở trên vào dung dịch nước vôi trong lấy dư .Tính khối lượngmuối tạo thành ?( Thể tích các khí đo ở đktc )Bài 29: .(3đ)Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít khí axetilen. Hãy tính:a) Thể tích không khí cần dùng , biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khíb) Thể tích CO2 sinh ra.c) Nếu dùng dung dịch NaOH 0,5 M lấy dư hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra ở trên. Tính khốilượng muối tạo thành sau phản ứng? thể tích các khí đo ở đktcBài 30: .(3đ) Đốt cháy hết 5,6 lít hỗn hợp CH4 và C2H4 cần dùng 14,56 lít O2 a)Tính % về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ?b) Dẫn toàn bộ sản phẩm tạo thành ở trên vào 300ml dung dịch Ca(OH) 2 0,5 M. Tính khối lượngmuối tạo thành ?( Thể tích các khí đo ở đktc )Bài 31 .(3đ): Đốt cháy hoàn toàn 56 lít hỗn hợp khí metan và axetilen cần dùng 13,44 ml khí oxi.a) Viết các phương trình hóa học xảy ra ?b) Tính phần trăm về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ?Trang 7Đề cương ôn tập hóa học 9-hk2-môn hóa học- năm học 2010-2011c) Tính thể tích khí CO2 sinh ra sau phản ứng .( thể tích các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất )Bài 32.(3đ): Một hỗn hợp gồm metan và etilen có khối lượng 3 gam, ở đktc chiếm thể tích 3,36 lít.a) Tính phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ? b) Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí trên qua bình chứa dung dịch brom.Thấy dung dịch brom bị mất mấtmàu và khối lượng tăng lên m gam. Tính m, biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toànBài 33.(3đ): Khi có mặt bột sắt làm xúc tác, benzen phản ứng với clo tương tự như phản ứng với brom.Hãy tính khối lượng clo benzen thu được khi cho 15,6 gam benzen tác dụng với clo .Biết hiệu suất phản ứng đạt 80 %.Bài 34: .(3đ)Cho một lượng benzen tác dụng với brom thu được 75,36 gam brom benzen. Tính thể tích benzen cần dùng cho phản ứng, hiệu suất phản ứng 80 %, khối lượng riêng của benzen là 0,9 g/ml.Bài 35: .(3đ) Cho 45 ml benzen, khối lượng riêng 0,9 g/ml .Tác dụng với brom có bột sắt làm xúc táca) Tính khối lượng brom đã phản ứng.b) Sau phản ứng chỉ thu được 65,22 gam brombenzen. Tính hiệu suất của phản ứng.Bài 36: .(3đ) Đem đốt hoàn toàn 52 ml benzen có khối lượng riêng 0,9 g/ml. a) Cần bao nhiêu lít oxi? b) Tính khối lượng khí CO2 sinh ra ?Bài 37: .(3đ)Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam chất hữu cơ A chứa 3 nguyên tố C,H,O thu được 17,6 gamCO2 và 10,8 gam H2O. Xác định công thức phân tử của A tỉ khối hơi của A đối với hiđro là 23. Bài 38: Viết PTHH thực hiện những chuyển đổi sau:Viết đúng mỗi phản ứng: 0,5 đ)a)CH4 (1) → CH3Cl (2) → CH2Cl2 (3) → CHCl3 (4) → CCl4b) CaC2 (1)→ C2H2 (2)→ C2H4 (3)↑ CH4 (1) (2) (3) (4)c) CaC2 → C2 H2 →C2H4 → C2H6 → C2H5Cl (5)↓C2H4Br2 (2) (3)d) C2H2 → C2H2Br2 → C2H2Br4 (5) ↓(1) (4) C6H6Cl6 ← C6H6 → C6H5ClBài 39: Có các lọ đựng riêng biệt các khí sau (Mỗi câu 2 đ)a) Metan, etilen. b) Metan, etilen và Hiđroc) CO2, CH4, H2d) O2, CO2, H2. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết các khí trên?Câu 40 : Đốt cháy hết 9,2 gam hợp chất hữu cơ A thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2Oa)Tìm công thức phân tử của A . Biết phân tử khối của A nặng gấp 2 lần phân tử khối của rượu etylic .b)Viết công thức cấu tạo của A và đọc tên A (Cho biết : C= 12 ; H= 1 ; O = 16 )Bài 41 :Cho 3,36 lít hỗn hợp khí gồm Mêtan và Etylen qua bình đựng dung dịch brom dư,sau phản ứng thấy thoát ra 2,24 lít khí.a) Viết phương trình hóa học của phản ứng ?b) Tính % thể tích khí trong hỗn hợp ?c) Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí trên trong không khí thì dùng bao nhiêu thể tích không khí,biếtthể tích o xi chiếm 20% thể tích không khí ? ( thể tích đo ở đktc)Bài 42: Cho 3,36 lít hỗn hợp khí gồm Mêtan và Etylen qua bình đựng dung dịch brom dư, sau phảnứng thấy thoát ra 2,24 lít khí.d) Viết phương trình hóa học của phản ứng ?Trang 8Đề cương ôn tập hóa học 9-hk2-môn hóa học- năm học 2010-2011e) Tính % thể tích khí trong hỗn hợp ?f) Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí trên trong không khí thì dùng bao nhiêu thể tích không khí, biết thể tích o xi chiếm 20% thể tích không khí? ( thể tích các khí đo ở đktc)Bài 43: Dẫn khí etilen qua bình đựng dung dịch brom dư thu được 18,8 gam đibrometan. a) Viết phương trình hóa học. b) Tính thể tích khí etilen (đktc)đã phản ứng? c) Tính khối lượng brom đã phản ứng?Bài 44: X là hỗn hợp gồm metan và etilen. Dẫn X qua bình đựng nước brom dư thấy có 8 gam brom đãphản ứng. Khí thoát ra khỏi bình đem đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thấy có 15 gam kết tủa.a) Viết các phương trình hóa học?b) Tính thẻ tích mỗi khí trong hỗn hợp X?Bài 45 : Dẫn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp X gồm etilen và axetilen qua bình đựng dung dịch brom dư thấykhối lượng bìn tăng 6,8 gam.Viết các phương trình hóa học?Tính % thể tích các khí trong X?Bài 46: Dẫn 11,2 lít (đktc) hỗn hợp gồm ba khí metan, etilen,axetilen đi qua nước brom dư thấy khốilượng bình tăng 4 gam và có 7,84 lít khí thoát ra khỏi bình.a) Viết các phương trình hoá học?b) Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu ?Bài 47 Cho 11,2 lít hỗn hợp gồm mêtan và etilen đi qua bình đựng dung dịch brôm.d) Viết phương trình hoá học?e) Tính % về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp. Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn phải cần hết 640gam dung dịch brôm 5%, thể tích các khí đo ở đktc?Bài 48: Dẫn 11,2 lít (đktc) hỗn họp khí gồm CH4, C2H4, C2H2 qua bình đựng nước brom dư thấy có 6,72 lít (đktc) khí thoát ra khỏi bình, đồng thời khối lượng bình tăng 5,4 gam.a)Viết các phương trình phản ứng xảy ra?b)Tính % thể tích các chất trong X?CHƯƠNG V- HÓA 9-HKII A.Kiến thức cần nhớ: Các khái niệm: độ rượu, este, phản ứng este hóa, phản ứng xà phòng hóa,Công thức phân tử công thức cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng chính và phản ứng điều chế rượu etylic. Axit axetic, glucozơ.B. Bài tậpI.Bài tập trắc nghiệm:1.Chọn câu trả lời đúng: (mỗi câu trả lời đúng: 0,25 đ) Câu 1: Chất nào sau đây không tác dụng với Natri giải phóng khí Hiđrô: A. Nước B. Axetic C. Rượu etylic (*)D. Dầu hỏaCâu 2: Rượu etylic phản ứng được với Natri vì: A. Trong phân tử có nguyên tử H và O. B. Trong phân tử có nguyên tử C , H tử O. (*)C. Trong phân tử có nhóm - OH. D. Trong phân tử có nguyên tử oxiCâu 3: Chất nào sau đây tác dụng được với axít axêtic và rượu etylic:(*)A. Na B. ZnCl2 C. Zn(OH)2 D. CuTrang 9Đề cương ôn tập hóa học 9-hk2-môn hóa học- năm học 2010-2011Câu 4: Nguyên nhân gây ra tính axít của axít axêtic: A. Do axit axetic là dẫn xuất của hiđrôcacbon. B. Trong phân tử axit axetic có nhóm - OH. (*)C. Trong phân tử axit axetic có chứa nhóm -C = O | O - H D. Trong phân tử axit axetic có chứa nhóm -C = O - |Câu 5: Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng gương? A. C2H5OH (*)B. C6H12O6 C. CH3COOH D. C6H6Câu 6: Trong 200ml rượu etylíc 45ocó bao nhiêu ml rượu etylic nguyên chất : A. 900ml B. 22,5ml (*)C. 90ml D. 2,45mlCâu 7: Cho 15ml rượu etylic vào trong 10ml nước Ta có rượu bao nhiêu độ: A. 350 (*)B. 600 C. 460 D. 700Câu 8: Có thể phân biệt rựơu và Benzen bằng những cách nào sau đây: A. Dùng H2O B. Dùng Natri C. Đốt cháy mỗi chất (*)D. Tất cả đều đượcCâu 9: Phương pháp dùng dể phân biệt rượu etylic, axít axêtic, benzen đơn giản nhất là: (*)A. Quì tím và nước B. dung dịch Brom và H2O C. Clo và H2O D. O2 v H2OCâu 10: Hòa tan axít axetic vào nước thành dung dịch A Để trung hòa 100ml dung dịch A cần 200ml dung dịch NaOH 0,2M. Vậy nồng độ của dung dịch A bằng: A. 0,05M (*)B. 0,40M C. 0,304M D. 0,215MCâu 11: Cho 60gam axít axêtic tác dụng với 100g rượu etylic Hiệu xuất phản ứng 62,5%, lượng este thu được là: A. 60g (*)B. 55g C. 70g D. 160gCâu 12: Khi cho 36g glucozơ lên men với hiệu suất 75% thu được số ml rượu etylic nguyên chất(D = 0,8g/ml) là: A. 10,5ml (*)B. 17,25ml C. 23ml D. 28,75mlCâu 13: Đốt 5,8g một hợp chất hữu cơ A thì thu được 13,2g khí CO2 và 5,4g hơi nước Biết khối lượngphân tử là 58. Vậy công thức phân tử của A là: A. C2H3O (*)B. C2H6O C. C2H4O D. C2H2OCâu 14: Đốt cháy hoàn toàn 60ml rượu etylic chưa r độ rượu thì thu được 24,192lít khí CO2 (đktc). Khối lượng riêng của rượu là 0,8 g/ml. Độ rượu được xác định là : A. 30,20 B. 45,80 C. 81,20 (*)D. 51,750Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 4,5g hợp chất hữu cơ X chứa C, H và O thì thu được 9,9gam khí CO2 v 5,4g H2O. Khối lượng phân tử của X bằng 60. Vậy X là: A. C2H5OH B. CH3COOH (*)C. C3H8O D. Cả A, B đều đúngCâu 16: Trong điều kiện có xúc tác, V lít etilen (đktc) hợp nước thành rượu etylic, lượng rượu thu được tác dụng hết với Na tạo thành 11,2 lít H2 (đktc). Thể tích của etylen là A. 11,2 l (*)B. 22,4 l C. 33,6 l D. Không xác định đượcCâu 17: cho 45 gam axit axetic tác dụng với 27,6 gam rượu etylic thu được 50gam este,hiệu suất phảnứng là:A. 90,5% B. 92% C. 62,5% D. 94,6%Câu 18: đốt cháy hoàn toàn 1,5 gam một hợp chát hữu cơ A,tạo ra 2,2 gam CO2 và 0,9 gam H2O.Công thức phân tử của A là:A. C2H6B. C2H4C. *CH2O D. CH4O2. Điền khuyết( mỗi ý điền đúng: 0,25 đ)Trang 10 . phi kim, clo, cacbon, cacbon oxit, cacbon đi oxit,muối cacbonnat.Ứng dụng chính của clo, cacbon, cacbon oxit, cacbon đi oxit, muối cacbonnat.Các khái niệm:. tương ứng trong các câu sau đây sao cho phù hợp?a) Hợp chất hữu cơ là hơp chất của cacbonb) Hợp chất của cacbon là hợp chất hữu cơc) Hiđro cacbon là hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập HK2 môn hóa học lớp 9, Đề cương ôn tập HK2 môn hóa học lớp 9, Đề cương ôn tập HK2 môn hóa học lớp 9

Bình luận về tài liệu de-cuong-on-tap-hk2-mon-hoa-hoc-lop-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP