Tiếp cận đánh giá PISA bằng phương pháp giải quyết vấn đề qua dạy học các bài toán thực tiễn phần khối đa diện và khối tròn xoay (hình học không gian lớp 12 ban cơ bản)

21 451 2
Kira

Kira Gửi tin nhắn

Tải lên: 23,798 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 5,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2014, 15:39

Tiếp cận đánh giá PISA bằng phương pháp giải quyết vấn đề qua dạy học các bài toán thực tiễn phần khối đa diện và khối tròn xoay (Hình học không gian lớp 12-Ban cơ bản) Tăng Hồng Dương Trường Đại học Giáo dục Luận văn Thạc sĩ ngành: Lý luận và phương pháp dạy học; Mã số: 60 14 10 Người hướng dẫn: PGS.TS. V Quốc Chung Năm bảo vệ: 2011 Abstract: Đánh giá của của PISA với năng lực toán học. Nghiên cứu nội dung, phương pháp dạy học Hình học không gian lớp 12, phần Khối đa diện và Khối tròn xoay. Tìm hiểu phương pháp kiểm tra, đánh giá môn Hình học không gian lớp 12, phần Khối đa diện và Khối tròn xoay nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn hình học không gian. Vận dụng Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề qua các bài toán có nội dung thực tiễn vào dạy học hình học không gian lớp 12, phần Khối đa diện và Khối tròn xoay nhằm nâng cao năng lực vận dụng toán học không gian giải quyết các vấn đề của thực tiễn, tiếp cận đánh giá PISA. Keywords: Môn toán; Phương pháp dạy học; Hình học không gian; Lớp 12 Content MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài PISA (Programe for International Student Assessment - PISA) là chương trình đánh giá học sinh quốc tế lớn nhất thế giới do Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (Organization for Economic Co-operation and Development, viết tắt là OECD) khởi xướng, nhằm tìm kiếm và xác định các tiêu chuẩn đánh giá kết quả của người học trong thời đại mới thông qua tiêu chí, phương pháp, cách thức kiểm tra và so sánh học sinh giữa các nước trên cơ sở 4 lĩnh vực cơ bản của học sinh độ tuổi 15 đó là: Đọc hiểu, Toán, Khoa học tự nhiên, và Xử lý tình huống, trong đó Toán học là một trong những ưu tiên số 1. Mục đích chung là để đánh giá và hoàn thiện nền giáo dục mỗi quốc gia nhằm tăng tính cạnh tranh để hội nhập vào kinh tế toàn cầu. Việt Nam đã xác định năm 2012 sẽ tham gia chương trình này, Do vậy muốn tiếp cận đến đánh giá này và không lạc hậu về giáo dục và đào tạo so với các nước trong khu vực và 2 trên thế giới, chúng ta cần bắt tay ngay vào nghiên cứu, xác định mục tiêu, lựa chọn các giải pháp để có thể hoàn thành mục tiêu trên. Khi nghiên cứu về PISA, có rất nhiều câu hỏi đặt ra:  Tại sao lại có một chương trình đánh giá học sinh quốc tế như PISA?  Tại sao số lượng các nước tham gia chương trình PISA ngày một tăng?  Mục tiêu đánh giá PISA là gì? Nó giúp gì cho quá trình đào tạo, giáo dục và phát triển của các nước tham gia?  Đối tượng đánh giá PISA là học sinh lứa tuổi 15, lứa tuổi vừa hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc, vậy nó đặt ra các vấn đề gì cho giáo dục sau đó, giáo dục THPT?  Chương trình PISA giúp gì cho các nhà nghiên cứu giáo dục, nhà quản lý giáo dục, giáo viên ?  Tiếp cận đánh giá PISA như thế nào? Vận dụng vào công tác dạy học của bản thân như thế nào? Để trả lời các câu hỏi trên cần bắt tay ngay vào nghiên cứu. Tuy nhiên con đường này bắt đầu từ đâu thì đó lại là cả một vấn đề rất lớn. Qua quá trình dạy học ở phổ thông, Tôi phát hiện ra một vấn đề đó là: Phần lớn các bài tập thực hành trong sách giáo khoa hình học phổ thông lớp 12 đều phục vụ cho việc vận dụng lý thuyết vào giải một bài tập cụ thể, đã được chuẩn hóa. Những bài tập này giúp học sinh hình thành kỹ năng cơ bản, nghĩa là học sinh có thể : Hình thành khái niệm, vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học (công thức, phương pháp) để tính toán trên lý thuyết, quá trình đó lặp đi, lặp lại, kết quả học sinh nắm được kiến thức về lý thuyết cơ bản nhưng sau đó áp dụng "vào đâu?" thì câu hỏi đó còn bỏ ngỏ. Đối chiếu với mục tiêu giáo dục thì mới chỉ đạt được: Hiểu, Biết và vận dụng một cách linh hoạt trên cơ sở dữ liệu đã được chuẩn hóa, nhưng thiếu tính thực tiễn. Thiết nghĩ, đã đến lúc chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến khả năng, năng lực vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức vào thực tiễn của học sinh, còn gọi là Năng lực phổ thông (Literacy) bởi vì từ lý thuyết đến thực tiễn bao giờ cng có khoảng cách nhất định. Vậy muốn hình thành cho người học Năng lực phổ thông (Literacy) chúng ta phải xuất phát từ các vấn đề do nhu cầu thực tiễn cần giải quyết, đó là các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, lao động của người học và phục vụ chính cho nhu cầu, lợi ích của người học, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước. Dạy học giải quyết vấn đề qua các bài toán thực tiễn đó chính là quá trình giúp học sinh từ một xuất phát điểm là một tình huống thực tế do nhu cầu học tập, lao động đem lại, trong đó chứa đựng các vấn đề hay nhiệm vụ cần giải quyết và để giải quyết vấn đề đó cần mô 3 hình hóa, toán học hóa, khái quát hóa, xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch, tìm kiếm thông tin, tìm kiếm giải pháp, phương pháp thực hiện và thực hành giải quyết các vấn đề đặt ra. Từ những lý do trên, tôi lựa chọn đề tài : Tiếp cận đánh giá PISA bằng phương pháp giải quyết vấn đề qua dạy học các bài toán thực tiễn, phần khối đa diện và khối tròn xoay (Hình học không gian lớp 12-Ban cơ bản) ” để làm đề tài nghiên cứu. 2. Lịch sử nghiên cứu đề tài Đã có rất nhiều nghiên cứu về phương pháp dạy học nói chung cng như phương pháp dạy học giải quyết vấn đề nói riêng. PISA là chương trình đánh giá giáo dục lớn nhất trên thế giới, ảnh hưởng của PISA đến việc hoạch định các chiến lược giáo dục của mỗi quốc gia ngày càng sâu rộng, cho phép xác định các tiêu chuẩn của người học trong thời kỳ hội nhập quốc tế, nó tạo cơ sở để hoạch định chiến lược phát triển giáo dục một cách toàn diện hướng đến các năng lực cho người học đồng thời nó cng đặt ra các thách thức cho nền giáo dục của mỗi quốc gia. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào về việc tiếp cận đánh giá PISA bằng phương dạy học giải quyết vấn đề qua các bài toán có nội dung thực tiễn. Do vậy, Tiếp cận đánh giá PISA bằng phƣơng pháp giải quyết vấn đề qua dạy học các bài toán thực tiễn là yêu cầu cấp bách mang tính thực tiễn. 3. Mục tiêu nghiên cứu  Nghiên cứu về chương trình PISA và phương pháp đánh giá PISA đối với toán học nói chung và hình học không gian nói riêng.  Nghiên cứu phương pháp dạy học toán học hình học không gian tiếp cận đánh giá PISA nhằm nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn. 4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài  Nội dung sách giáo khoa hình học lớp 12, chương 1-2, Ban cơ bản  Phương pháp dạy học Hình học không gian lớp 12, chương 1-2  Phương pháp vận dụng toán học vào thực tiễn 5. Mẫu khảo sát Khối đa diện, khối tròn xoay 6. Nhiệm vụ nghiên cứu  Đánh giá của của PISA với năng lực toán học hình học không gian.  Nghiên cứu nội dung, phương pháp dạy học Hình học không gian lớp 12, phần Khối đa diện và Khối tròn xoay. 4  Nghiên cứu phương pháp kiểm tra, đánh giá môn Hình học không gian lớp 12, phần Khối đa diện và Khối tròn xoay nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn hình học không gian.  Vận dụng Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề qua các bài toán có nội dung thực tiễn vào dạy học hình học không gian lớp 12, phần Khối đa diện và Khối tròn xoay nhằm nâng cao năng lực vận dụng toán học không gian giải quyết các vấn đề của thực tiễn, tiếp cận đánh giá PISA. 7. Giả thuyết nghiên cứu Tiếp cận đánh giá PISA bằng phương pháp giải quyết vấn đề qua dạy học các bài toán thực tiễn, phần Khối đa diện và Khối tròn xoay (Hình học không gian lớp 12 - Ban cơ bản) giúp nâng cao chất lượng dạy học môn hình học không gian và nâng cao khả năng vận dụng toán học không gian vào giải quyết các vấn đề thực tiễn? 8. Phƣơng pháp nghiên cứu *Nghiên cứu lí luận: + Nghiên cứu đánh giá PISA trong lĩnh vực toán học hình học không gian. + Nội dung kiến thức, phân phối chương trình, sách giáo viên, tài liệu tham khảo, các chuyên đề liên quan về Khối đa diện và Khối tròn xoay (Hình học 12- Ban cơ bản) + Nghiên cứu các tài liệu về vấn đề lí luận dạy học giải quyết vấn đề. *Phƣơng pháp điều tra: Tìm hiểu thực tiễn giảng dạy tại cơ sở giáo dục. *Thực nghiệm + Thực hiện giảng dạy một số giáo án đã thiết kế tại cơ sở giáo dục nơi đang công tác, trường THPT Mạc Đĩnh Chi - Hải phòng. + Kiểm tra thí điểm, điều tra, đánh giá và rút ra bài học sư phạm. 9. Luận cứ  Đánh giá của PISA đối với toán học hình học không gian tập trung vào khả năng, năng lực vận dụng toán học không gian một cách linh hoạt, sáng tạo vào giải quyết các vấn đề xuất phát từ nhu cầu thực tiễn.  Muốn hình thành khả năng, năng lực vận dụng toán học (Mathermatical competencies) vào giải quyết các vấn đề xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cần hình thành cho học sinh: Kỹ năng tư duy và lập luận toán học; Kỹ năng giao tiếp toán học; Kỹ năng mô hình hóa toán học; Kỹ năng đặt và giải quyết các vấn đề trên cơ sở toán học; Kỹ năng biểu diễn, sử dụng các ký hiệu, ngôn ngữ và phép toán hình thức; Kỹ năng sử dụng công cụ 5 và phương tiện; Kỹ năng khái quát hóa và toán học hóa;Kỹ năng đánh giá và lượng giá.  Muốn học sinh hình thành và phát huy Năng lực toán học (Mathermatical competencies ) trong học hình học không gian lớp 12 phải rèn luyện khả năng khái quát các yêu cầu thực tiễn và vận dụng các kiến thức toán đã học để giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra nhằm phục vụ cho chính nhu cầu của thực tiễn. 10. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn Chƣơng 2: Tiếp cận đánh giá PISA bằng Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề qua dạy học các bài toán thực tiễn (phần Khối đa diện và khối tròn xoay) Chƣơng 3: Thực nghiệm sư phạm 6 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1. Các khái niệm đƣợc sử dụng trong luận văn 1.1.1. Năng lực phổ thông (Literacy)* Là năng lực của học sinh trong việc ứng dụng các kiến thức và kỹ năng phổ thông cơ bản vào các tình huống thực tiễn và khả năng phân tích, lý giải, truyền đạt một cách có hiệu quả các kiến thức và kỹ năng đó thông qua cách học sinh xem xét, diễn giải và giải quyết vấn đề. 1.1.2. Năng lực toán học (Mathermatical competencies)* Trong khuôn khổ của PISA, OECD (1999) định nghĩa về năng lực toán học (Mathematical competencies) là: Năng lực của một cá nhân có thể nhận biết về ý nghĩa, vai trò của kiến thức toán học trong cuộc sống; là khả năng lập luận và giải toán, biết học toán, vận dụng toán theo cách nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống hiện tại và tương lai một cách linh hoạt . Nó bao gồm các kỹ năng, kỹ xảo và năng lực toán học. (Theo Hoàng Phê -Từ điển tiếng Việt) Kĩ năng là khả năng vận dụng những kiến thức trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế. Kĩ xảo là kĩ năng đạt đến mức thuần thục. Năng lực là khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên, sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó. 1.1.3. Năng lực học tập suốt đời (lifelong learning competencies)* Là ý thức, thái độ, động cơ, niềm tin, chiến lược của bản thân người học đối với kiến thức, kỹ năng mới xuất hiện do nhu cầu lao động của người học sau khi tốt nghiệp trường. (*) Trích trong SỔ TAY PISA Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên trung học. Bộ giáo dục và đào tạo, viện khoa học và giáo dục Việt nam, văn phòng PISA Việt nam, chương chình phát triển giáo dục trung học, 2011 1.1.4. Bài toán thực tiễn (the reality problem) Bài toán thực tiễn được xem là một tình huống, một hiện tượng hay một vấn đề của thực tiễn trong đó có chứa nội dung toán học được khai thác phục vụ dạy học. 1.2. Một số vấn đề cơ bản về Phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 1.2.1. Vấn đề Vấn đề là điều cần được xem xét, nghiên cứu, giải quyết (Hoàng Phê – Từ điển tiếng Việt). 1.2.2. Tình huống có vấn đề 1.2.2.1. Quan điểm về tình huống có vấn đề 7 1.2.2.2. Các yếu tố của tình huống có vấn đề 1.2.2.3. Xây dựng tình huống có vấn đề. 1.2.3. Giải quyết vấn đề 1.2.3. Dạy học giải quyết vấn đề 1.2.3.1. Cơ sở khoa học 1.2.3.2. Thế nào là dạy học giải quyết vấn đề? 1.2.3.3 Vấn đề trong dạy học 1.2.3.4. Bản chất của dạy học giải quyết vấn đề 1.2.3.5. Qui trình Dạy học giải quyết vấn đề 1.3. PISA và đánh giá của PISA trong toán học 1.3.1. PISA là gì? Vài nét về PISA Vào năm 1997, các nước công nghiệp phát triển (OECD) nhất trí tham gia vào một dự án xây dựng các tiêu chí, phương pháp, cách thức kiểm tra và so sánh học sinh giữa các nước OECD và các nước khác trên thế giới , được biết đến dưới tên gọi Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (Programe for International Student Assessment - PISA). Tôn chỉ của PISA không phải là để điều tra khối lượng kiến thức học sinh học được trong nhà trường mà điều tra khả năng học sinh ứng dụng như thế nào những kiến thức học được từ nhà trường vào những tình huống ứng dụng hữu ích trong cuộc sống. Vậy PISA là chương trình đánh giá giáo dục lớn nhất trên thế giới, ảnh hưởng của PISA đến việc hoạch định các chiến lược phát triển giáo dục của mỗi quốc gia ngày càng sâu rộng, cho phép xác định các đánh giá của người học trong thời kỳ hội nhập quốc tế, nó tạo cơ sở để hoạch định chiến lược phát triển giáo dục một cách toàn diện nhằm phát huy tối đa các năng lực cho người học đồng thời nó cng đặt ra các thách thức cho nền giáo dục của mỗi quốc gia. 1.3.2. Đánh giá của PISA với năng lực toán học 1.3.2.1. Ba cấp độ của năng lực toán học trong quan niệm của PISA 1.3.2.2. Đặc điểm của ba cấp độ năng lực toán học trong đánh giá của PISA Các thông tin trong bảng cho biết cụ thể về cách nhận biết và phân biệt về các cấp độ năng lực toán học thông qua việc mô tả các đặc điểm của các cấp độ. Bảng 1.1. Các đặc điểm của ba cấp độ năng lực toán học Cấp độ của năng lực Đặc điểm Học sinh có thể: 8 Cấp độ 1: Ghi nhớ, tái hiện - Nhớ lại các đối tượng, định nghĩa và tính chất toán học -Thực hiện được một cách làm quen thuộc - Áp dụng một thuật toán đặc trưng. Cấp độ 2: Kết nối và tích hợp Học sinh có thể: - Kết nối , tích hợp thông tin để giải quyết các vấn đề đơn giản - Tạo một kết nối trong cách biểu đạt khác nhau - Đọc và giải thích được các kí hiệu và ngôn ngữ hình thức (toán học ), hiểu mối quan hệ của chúng với ngôn ngữ tự nhiên. Cấp độ 3: Khái quát hóa, toán học hóa Học sinh có thể: - Nhận biết nội dung toán học trong tình huống có vấn đề phải giải quyết - Sử dụng kiến thức toán học để giải quyêt vấn đề - Biết phân tích, lập luận, chứng minh toán học. So với thang bậc tư duy của BLoom, các cấp độ đánh giá PISA là khá tương đồng và vẫn được chia từ thấp tới cao, tuy nhiên chú trọng nhiều hơn đến năng lực thực hành, khả năng vận dụng vào thực tiễn của học sinh vào những vấn đề cụ thể. 1.3.2.3. Khung đánh giá của PISA đối với lĩnh vực toán học Khác với đánh giá truyền thống, việc đánh giá trong PISA không chỉ chú ý đến nội dung kiến thức học sinh đã tiếp thu được, mà còn chú ý đánh giá những năng lực, những kĩ năng tiến trình đã hình thành năng lực cho học sinh. Khung đánh giá đối với năng lực toán học của PISA chú ý đến hai yếu tố: a.Tiến trình: Bao gồm những kĩ năng thích hợp với mọi cấp độ giáo b. Nội dung:Những nội dung được xem xét khi xây dựng khung đánh giá bao gồm: B1) Thay đổi và liên hệ i) Biểu diễn sự thay đổi ii) Suy luận về các mối quan hệ B2) Hình phẳng và hình khối i. Hình phẳng là những kiểu hình có thể quan sát qua các đồ vật trong thực tế đời sống như: nhà cửa, cầu cống, (con) sao biển, bóng nắng 9 ii. Nhận biết hình theo các cách thể hiện khác nhau, dưới nhiều góc độ và nhiều chiều, từ đó nhận biết những điểm tương đồng hoặc khác biệt khi phân tích cấu trúc của hình. Liên hệ với hình ảnh các đồ vật có trong thực tế đời sống. B3) Đại lượng và xác suất 1.3.3. Đánh giá PISA đối với hình học không gian, phần Khối đa diện và Khối tròn xoay 1.3.3.1. Ví dụ minh họa đánh giá PISA đối với toán học hình học không gian, phần Khối đa diện và Khối tròn xoay 1.3.3.2. Đánh giá trên cơ sở bài toán mẫu 1.3.3.4. Ví dụ minh họa về đánh giá đối với toán học không gian của Sách giáo khoa 12 - Ban cơ bản 1.3.3.5. Sự khác biệt giữa hai đề kiểm tra trên Bảng 1.3. So sánh sự khác biệt giữa đánh giá PISA và Đánh giá theo sách giáo viên hình 12- ban cơ bản Nội dung so sánh Đánh giá theo PISA Đánh giá theo sách Giáo viên hình12 - Ban cơ bản Đối tượng  Từ thực tiễn  Từ mô hình chuẩn hóa Mục tiêu cần đạt  Biết kết nối mô hình thực tế và mô hình toán học  Nhìn thấy một hình tam giác (hai chiều) trong hình biểu diễn ba chiều Vận dụng được lý thuyết để giải bài tập Kiến thức cần đạt  Tính diện tích của hình vuông khi biết độ dài cạnh  Tính toán đơn giản khi tính diện tích.  Lựa chọn thông tin thích hợp về độ dài tương ứng và từ đó giải toán.  Nắm được quan hệ vuông góc đường thẳng với đường thẳng, đường thẳng với mặt phẳng.  Tam giác đồng dạng.  Tính thể tích hình chóp Kỹ năng cần đạt  Kết nối Thực tiễn và mô hình toán  Tính độ dài đoạn thẳng  Tính diện tích  CM quan hệ vuông góc.  So sánh góc bằng nhau.  So sánh được tam giác đồng dạng  Tính toán thể tích khối chóp Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm Tự luận Hình thức đánh giá Đúng-Sai-Không có câu trả lời Theo tiến trình tư duy Liên hệ thực tế Rất gần gi với đời sống Không Độ khó Trung bình cao Bậc chất lượng Khái quát hóa và toán học hóa Khái quát hóa, trừu tượng hóa 10 Ưu điểm Vừa sức  Tư duy cao  Đánh giá được tiến trình tư duy của học sinh. Nhược điểm Khó đánh giá được tiến trình tư duy của học sinh Không liên hệ thực tế. 1.3.3.6. Mục tiêu áp dụng đánh giá PISA trong dạy học toán hình học trung học phổ thông, phần khối đa diện và khối tròn xoay Áp dụng tinh thần đánh giá PISA vào dạy học ở THPT đó là vận dụng linh hoạt mục tiêu, phương pháp đánh giá PISA vào đánh giá quá trình dạy học toán ở phổ thông, phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm góp phần vào quá trình đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục phổ thông đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước. 1.4. Một số nội dung cơ bản của hình học 12- Ban cơ bản (Phần khối đa diện và khối tròn xoay) 1.4.2. Một số vấn đề trọng tâm trong chương trình sách giáo khoa hình học 12 -Ban cơ bản (phần Khối đa diện và Khối tròn xoay) 1.5. Vai trò và yêu cầu của dạy học các bài toán thực tiễn (phần khối đa diện và khối tròn xoay) với việc nâng cao Năng lực toán học (Mathermatical competencies) cho học sinh lớp 12 THPT theo đánh giá PISA 1.5.1. Vai trò của dạy học các bài toán thực tiễn với việc nâng cao Năng lực toán học (Mathermatical competencies) cho học sinh lớp 12 THPT( phần khối đa diện và khối tròn xoay) theo đánh giá PISA 1.5.1.1. Vai trò của năng lực toán học hình học không gian với việc hình thành nhân cách học sinh lớp 12 Trung học phổ thông theo đánh giá PISA 1.5.1.2. Vai trò của bài toán thực tiễn trong việc hình thành năng lực toán học không gian theo đánh giá PISA  Là nội dung, là nơi chứa đựng các kiến thức như khái niệm, quan hệ hình học không gian.  Là cơ sở động lực của quá trình hình thành các năng lực hình không gian.  Là mục đích của việc hình thành các năng lực toán học không gian.  Là tiêu chuẩn kiểm tra nhận thức về không gian và năng lực vận dụng toán học không gian vào thực tiễn. 1.5.2. Yêu cầu của dạy học các bài toán thực tiễn với việc nâng cao năng lực toán học hình học không gian cho học sinh lớp 12 Trung học phổ thông theo đánh giá PISA . Tiếp cận đánh giá PISA bằng phương pháp giải quyết vấn đề qua dạy học các bài toán thực tiễn phần khối đa diện và khối tròn xoay (Hình học không gian. TIẾP CẬN ĐÁNH GIÁ PISA BẰNG PHƢƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUA DẠY HỌC CÁC BÀI TOÁN THỰC TIỄN PHẦN KHỐI ĐA DIỆN VÀ KHỐI TRÒN XOAY (Hình học 12- Ban cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp cận đánh giá PISA bằng phương pháp giải quyết vấn đề qua dạy học các bài toán thực tiễn phần khối đa diện và khối tròn xoay (hình học không gian lớp 12 ban cơ bản), Tiếp cận đánh giá PISA bằng phương pháp giải quyết vấn đề qua dạy học các bài toán thực tiễn phần khối đa diện và khối tròn xoay (hình học không gian lớp 12 ban cơ bản), Tiếp cận đánh giá PISA bằng phương pháp giải quyết vấn đề qua dạy học các bài toán thực tiễn phần khối đa diện và khối tròn xoay (hình học không gian lớp 12 ban cơ bản)

Bình luận về tài liệu tiep-can-danh-gia-pisa-bang-phuong-phap-giai-quyet-van-de-qua-day-hoc-cac-bai-toan-thuc-tien-phan-khoi-da-dien-va-khoi-tron-xoay-hinh-hoc-khong-gian-l

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP