Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị hành chính sự nghiệp

66 8,213 59
Di Tử

Di Tử Gửi tin nhắn

Tải lên: 3,317 tài liệu

  • Loading...
1/66 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2012, 17:18

Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, từ khi xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết, quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ n Trờng cao đẳng tài chính - Quản trị kinh doanh LI NểI UVi s lónh o sỏng sut ca ng, t khi xoỏ b c ch tp trung quan liờu bao cp, chuyn sang nn kinh t th trng cú s iu tit, qun lý ca Nh nc theo nh hng xó hi ch ngha, thc hin ng li chớnh sỏch m ca, cú nhiu thnh phn kinh t tham gia vo nn kinh t, vi mc ớch thỳc y nn kinh t a dng hoỏ v mi mt, to lờn nn kinh t vng chc, mang li cuc sng m lo cho ngi dõn. Tip tc thi k i mi, y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, vỡ mc tiờu dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng dõn ch, vn minh, vng bc i lờn ch ngha xó hi. gúp phn thỳc y nn kinh t ngy cng phỏt trin hn na, em ngh bn thõn mỡnh cn phi c gng hc tp, rốn luyn bn thõn hn na, úng gúp mt phn nh bộ ca mỡnh s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc. Sau thi gian hc tp trng, em ó c cỏc thy, cỏc cụ tn tỡnh dy bo. Em tht trõn trng v bit n cỏc thy, cỏc cụ khụng qun ngi vt v, gian khú tn tu vi cụng tỏc chuyờn mụn, vi lng tõm ca ngi thy ó em ht kh nng, tõm huyt ca mỡnh truyn t li kin thc cho chỳng em chỳng em lm hnh trang bc vo i. Trong nhng nm hc va qua, nh trng ó trang b cho chỳng em mt s kin thc khỏ ln. Nhng khi ra trng tip xỳc vi thc t cho khi b ng, thỡ thc tp l mt cụng vic khụng th thiu c i vi nhng ngi lm k toỏn trong tng lai nh chỳng em. Vỡ thc tp nghip v s giỳp cho chỳng em hiu bit v nm rừ hn v phng phỏp hch toỏn ca n v thc tp, ngoi ra nú cũn cú mt ý ngha rt quan trng ú l kinh nghim thc t phc v cho cụng tỏc sau ny. Kt qu ca t thc tp s phn ỏnh chớnh xỏc v ý thc chp hnh k lut, trỡnh hc tp v nng lc ca mi hc sinh, trong bỏo cỏo thc tp nú cũn l kt qu hc tp v l phn quan trng trong ni dung thc tp nghip v chuyờn mụn. Thụng qua õy, nh trng ỏnh giỏ c trỡnh hc tp, nng lc v kt qu hc tp ca mi hc sinh.Vi thi gian thc tp ti Kho bc nh nc Lai Chõu, õy l thi gian rt hu ớch v em li cho em kinh nghim thc t trong cụng tỏc. Xỏc nh c tm quan trng ca vic thc tp, trong thi gian thc tp ti Ngụ Minh Quy n K1041Trờng cao đẳng tài chính - Quản trị kinh doanhKho bc nh nc Lai Chõu em ó c gng hc hi, nghiờn cu ti liu v nhng kinh nghim ca cỏc cụ, chỳ trong c quan.Sau 3 thỏng thc tp, em vit bỏo cỏo ny trỡnh by nhng kin thc ó c hc tp trng v nhng kinh nghim trong k thc tp va qua. Vi thi gian v nhng hiu bit cũn hn ch, ti liu nghiờn cu cha nhiu, kinh nghim thc t cha cú, bi vit chc chn s cũn nhiu thiu sút. Rt mong s úng gúp, ch dn ca cỏc thy, cỏc cụ giỳp cho em b sung thờm kin thc phc v cho cụng tỏc thc t sau ny. Bỏo cỏo ca em c chia lm 3 phn : Phn I : C s lý lun chung v k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti n v hnh chớnh s nghip.Phn II : Thc t cụng tỏc k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti Kho bc nh nc Lai ChõuPHN III - KIN NGH V KT LUNNgụ Minh Quy n K1042Trờng cao đẳng tài chính - Quản trị kinh doanhPh n I : C s lý lun chung v k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti n v hnh chớnh s nghip.K toỏn hnh chớnh s nghip vi t cỏch l mt b phn cu thnh ca h thng k toỏn Nh nc. Cú chc nng t chc h thng thụng tin ton din, liờn tc cú h thng v tỡnh hỡnh tip nhn v s dng kinh phớ, qu ti sn cụng cỏc n v thu hng ngõn qu Nh nc, ngõn qu cụng cng. Thụng qua ú th trng cỏc t chc hnh chớnh s nghip nm c tỡnh hỡnh hot ng ca t chc mỡnh, phỏt huy mt tớch cc, ngn chn kp thi cỏc khuyt im. ng thi giỳp cỏc c quan chc nng ca Nh nc kim soỏt ỏnh giỏ chớnh xỏc hiu qu ca vic s dng cụng qu.c trng c bn ca cỏc n v hnh chớnh s nghip l c trang tri cỏc chi phớ hot ng v thc hin nhim v chớnh tr c giao bng ngun kớnh phớ t ngun qu Nh nc hoc t qu cụng theo nguyờn tc khụng bi hon trc tip. iu ú ũi hi vic qun lý chi tiờu hch toỏn k toỏn phi tuõn th lut phỏp, ỳng mc ớch trong phm vi d toỏn ó c phờ duyt ca tng ngun kinh phớ, ỳng ni dung chi tiờu theo tiờu chun nh mc ca Nh nc gúp phn tng cng cht lng qun lý v phự hp vi yờu cu qun lý chi kim soỏt chi ca Lut ngõn sỏch Nh nc yờu cu chỳng ta phi nghiờn cu k nhỡn vn trong cụng tỏc k toỏn hnh chớnh s nghip t cỏc khõu nh:Cụng tỏc lp d toỏn nmCụng tỏc chp hnh d toỏn Cụng tỏc k toỏnCụng tỏc k toỏn nm.I.Khỏi nim ,nhim v ,ý ngha ca lao ng,tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti dn v hnh chớnh s nghip.1.Khỏi nim, í ngha ca lao ng,tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti dn v hnh chớnh s nghip.Lao ng l yu t c bn quyt nh trng quỏ trỡnh sn xut kinh doanh, sn xut ra ca ci vt cht gn lin vi lao ng ca con ngi. Lao ng trong n v l ton b nhng hot ng ca ngi lao ng thc hin chc nng v nhim v sn xut kinh doanh ca n v.Ngụ Minh Quy n K1043Trờng cao đẳng tài chính - Quản trị kinh doanhTin lng cng gn lin vi lao ng v nn sn xut kinh doanh, tin lng c biu hin bng tin ca b phn sn phm xó hi m ngi lao ng s dng bự p hao phớ sc lao ng ca mỡnh trong quỏ trỡnh sn xut kinh doanh.Tin lng l mt phm trự kinh t gn lin vi lao ng, tin t v sn xut hng húa. Nú cng l mt b phn ca chi phớ sn xut kinh doanh, l mt b phn cu thnh sn phm hay c xỏc nh l mt b phn ca thu nhp.Trong cụng tỏc qun lý hot ng sn xut kinh doanh ca n v, tin lng c s dng nh mt phng tin quan trng: "ũn by kinh t" kớch thớch, ng viờn ngi lao ng hng hỏi sn xut kinh doanh, tng thờm s quan tõm ca ngi lao ng n kt qu lao ng ca h nhm tng nng sut lao ng, sỏng to ra nhiu sn phm cho xó hi, ng viờn ngi lao ng phn u hon thnh nhim v c giao trong tt c cỏc lnh vc cụng tỏc.Vic tớnh toỏn v phõn b chớnh xỏc tin lng, thc hin ỳng n ch tin lng, tớnh ỳng, tớnh v thanh toỏn kp thi tin lng cho ngi lao ng s phỏt huy c chc nng, tỏc dng ca tin lng gúp phn hon thnh nhim v chớnh tr. nc ta hin nay, ngoi phn tin lng phõn phi cho ngi lao ng theo s lng v cht lng, ngi lao ng cũn c hng mt phn sn phm xó hi di trng thỏi tin t. Trong trng hp ngi lao ng au m, thai sn, tai nn lao ng, hu trớ, sn phm ny hỡnh thnh qu bo him xó hi. Qu bo him xó hi c s dng chi tr cp BHXH cho ngi lao ng trong trng hp ngi lao ng vnh vin hay tm thi mt sc lao ng t 61% tr lờn, hoc ngi lao ng ó iu kin hng ch BHXH. Cn c vo thi gian, ngi lao ng ó cng hin trc ú, khon tr cp BHXH gn vi tin lng (m ngi lao ng c hng vn quen gi l hng lng hu). Nú cựng vi tin lng ỏp ng nhu cu cuc sng c ngi lao ng, ng thi cng hỡnh thnh giỏ tr sn phm co lao ng to ra.Chia lm 2 loi:Ngụ Minh Quy n K1044Trờng cao đẳng tài chính - Quản trị kinh doanh+ Tin lng chớnh: Tr cho cụng nhõn viờn theo nhim v chớnh, õy tin lng c tr theo cp bc, cỏc khon ph cp kốm theo vi tin lng.+ Tin lng ph: Tr cho cụng nhõn viờn trong nhng thi gian lm nhim v chớnh nhng vn c hng theo ch ny quy nh nh: Tin lng, ngh phộp, tin lng trong thi gian ngng vic do nguyờn nhõn khỏch quan. Trong nhng nm gn õy, cựng vi s i mi c ch qun lý kinh doanh, cỏc chớnh sỏch ch v lao ng, BHXH, BHYT cng c i mi v ó cú tỏc dng nht nh, kớch thớch ngi lao ng gúp phn cho s i mi nn kinh t t nc.2.- NHIM V CA K TON TIN LNG - BHXH:K toỏn chc nng l cụng c qun lý cỏc hot ng sn xut kinh doanh trong n v, cn s dng ỳng chc nng v trớ ca nú trong lnh vc lao ng v qun lý tin lng - BHXH, t chc tt cụng tỏc k toỏn lao ng tin lng v BHXH, thỳc y nõng cao nng sut lao ng. Tớnh toỏn, phn b ỳng n cỏc khon tin lng v BHXH gúp phn h giỏ thnh sn phm, tng thu nhp cho n v v ngi lao ng.Mun thc hin chc nng l cụng c phc v s iu hnh qun lý lao ng tin lng cú hiu qu, k toỏn tin lng BHXH phi c thc hin tt cỏc nhim v sau:- T chc tt cụng tỏc kim tra trung thc, chớnh xỏc, y v s lng v cht lng lao ng, tỡnh hỡnh s dng thi gian lao ng v kt qu lao ng. Tớnh toỏn kp thi, chớnh xỏc, ỳng chớnh sỏch, ch cỏc khon tin lng, tin thng, cỏc khon tr cp phi tr cho ngi lao ng.- Thc hin vic kim tra tỡnh hỡnh huy ng v s dng lao ng, tỡnh hỡnh chp hnh chớnh sỏch ch v lao ng, tin lng, BHXH, tỡnh hỡnh s dng qu lng v qu BHXH.Tớnh toỏn v phõn b ỳng i tng cỏc khon tin, tin lng, khon tớnh BHXH hng dn kim tra cỏc b phn trong n v thc hin y , ỳng n ch ghi chộp ban u v lao ng tin lng, BHXH.- Lp cỏc bỏo cỏo v lao ng tin lng, BHXH thuc trỏch nhim ca k toỏn, t chc phõn tớch tỡnh hỡnh s dng lao ng, qu tin lng, Ngụ Minh Quy n K1045Trờng cao đẳng tài chính - Quản trị kinh doanhqu BHXH, xut ý kin bin phỏp khai thỏc cú hiu qu tim nng lao ng, tng nng sut lao ng, u tranh chng nhng vic lm vi phm chớnh sỏch, ch v lao ng tin lng, BHXH, ch phõn phi theo lao ng, thanh toỏn kp thi tin lng v cỏc khon thanh toỏn khỏc.3.- PHN LOI CN B CễNG NHN VIấN TRONG N V 3.1/í nghió ca vic phõn loi cỏn b cụng nhõn viờn trong n v:Trong mi n v hnh chớnh s nghip, CBCNV cú nhiu loi, thc hin nhng nhim v v hot ng trong nhiu lnh vc khỏc nhau. hon thnh nhim v ca n v cn phi t chc lao ng trong n v s lng lao ng, cp bc k thut, b trớ sp xp lao ng trong lnh vc hot ng mt cỏch phự hp, cõn i vi nhim v ca n v v cn phi t chc k toỏn tin lng bo m tớnh toỏn v tr lng ỳng chớnh sỏch, ch phõn b tin lng v BHXH ỳng i tng. Vic phõn loi lao ng trong ddn v s giỳp cho cụng tỏc t chc lao ng v t chc k toỏn tin lng trong n v thc hin chc nng nhim v. Gúp phn tng cng cụng tỏc qun lý qu tin lng v BHXH.3.2/ Phõn loi cỏn b cụng nhõn viờn trong n v:Cụng nhõn viờn chc trong n v l s lao ng trong danh sỏch do n v trc tip qun lý v tr lng trong biờn ch c Tng cc thu giao khoỏn tu theo tng loi cụng vic, cỏn b cụng nhõn viờn c chia lm 2 loi:- Cỏn b cụng nhõn viờn chc trong biờn ch. - Cỏn b cụng nhõn viờn chc hp ng ngoi biờn ch.II- XC NH QU LNG CA N V1/ Qu tin lng:L ton b s tin phi tr cho ngi lao ng do cc thu qun lý qun lý v s dng h, bao gm:+ Tin lng theo thi gian+ Tin lng tr cho ngi lao ng trong thi gian iu ng i cụng tỏc lm ngha v trong phm v ch quy nh.Ngụ Minh Quy n K1046Trờng cao đẳng tài chính - Quản trị kinh doanh+ Tin lng tr cho ngi lao ng trong thi gian ngh phộp, i hc theo ch quy nh.+ Tin lng theo tớnh cht thng xuyờn+ Ph cp lm ờm, lm thờm gi+ Ph cp khu vc (nu cú)+ Ph cp trỏch nhimNgoi ra, qu lng cũn c tớnh c cỏc khon tin tr cp, BHXH cho ngi lao ng trong thi gian au m, thai sn v tai nn lao ng.2/ n giỏ tin lng:Mc ớch yờu cu ca vic khoỏn kinh phớ hot ng- Kinh phớ c khoỏn phi gn vi vic thc hin nhim v chớnh tr l thu ỳng, thu theo quy nh ca Lut, Phỏp lnh v thu v d toỏn thu c giao hng nm.- Vic khoỏn chi nhm phỏt huy vai trũ ch ng sỏng to ca cỏn b cụng nhõn viờn chc ngnh thu trong vic thc hin nhim v chớnh tr c giao, trong vic thc hin tit kim cỏc khon chi phớ, chng lóng phớ.- Trờn c s mc khoỏn kinh phớ, cỏc n v trong ngnh phi m bo nhim v chớnh tr c giao v nu s dng kinh phớ tit kim thỡ s kinh phớ tit kim s c s dng mt phn ci thin i sng cỏn b cụng nhõn viờn chc, phn cũn li s u t mua sm ti sn phc v cho cụng tỏc.Trờn c s phõn tớch cỏc n v s d kin cỏc khon chi lm cn c xỏc nh t l khoỏn; Cn c tớnh toỏn xỏc nh t l khoỏn chi:1. V thu nhp ca cỏn b cụng nhõn viờn d kin tớnh:- S lng cỏn b cụng nhõn viờn trong biờn ch c giao x (Lng + Ph cp lng bỡnh quõn ngi/ thỏng) x 12 thỏng.- S lng cỏn b hp ng di hn x (Lng + Ph cp lng bỡnh quõn ngi/ thỏng) x 12 thỏng.2. i vi u nhim thu:S ngi u nhim thu x 450.000 ng/thỏng x h s 1,1 x 12thỏng3/ Tin thng:Qu tin lng ca n v phi c ng ký ti Kho bc Nh nc tnh v c quan lao ng s ti.Ngụ Minh Quy n K1047Trờng cao đẳng tài chính - Quản trị kinh doanh4/ Qu Bo him xó hi:Trong n v, ngoi s tin lng c lnh theo s lng, cht lng lao ng, ngi lao ng cũn c qu BHXH tr cp trong nhng trng hp au m, thai sn, tai nn lao ng .Theo ch Nh nc quy nh hin nay qu BHXH c xỏc nh v hỡnh thnh bng cỏch hng thỏng tớnh theo t l quy nh trờn tng s tin lng cp bc phi tr cho cụng nhõn viờn trong thỏng v c tớnh vo chi phớ sn xut kinh doanh.Nh vy qu BHXH cú liờn quan mt thit vi qu tin lng Tr cp BHXH c chia trờn c s mc cng hin ca ngi lao ng i vi xó hi (thi gian cụng tỏc, bc lng) v thc trng mt sc lao ng ca h, mc tr cp BHXH thp hn tin lng ca ngi lao ng khi ang cụng tỏc nhng m bo mc sinh hot ti thiu.Qu BHXH c hỡnh thnh t cỏc ngun:+ Ngi s dng lao ng úng thay ngi lao ng bng 15% mc lng cp bc ca ngi lao ng.+ Ngi lao ng úng bng 15% tin lng cp bc hng thỏng tham gia ch hu trớ t tut.+ Ngoi ra Nh nc h tr thờm thc hin cỏc ch BHXH i vi ngi lao ng t ngun ngõn sỏch.5/ Qu bo him y t:Qu bo him y t c s dng thanh toỏn cỏc khon tin khỏm, cha bnh, thuc cha bnh, vin phớ . cho ngi lao ng trong thi gian m au. Qu ny c hỡnh thnh bng cỏch tớnh t l quy nh trờn tng s tin lng c bn v cỏc khon ph cp ca cụng nhõn viờn phỏt sinh trong thỏng. T l bo him y t hin hnh l 3%, trong ú 2% tớnh vo chi phớ sn xut kinh doanh v 1% tr vo thu nhp ca ngi lao ng.6. Cụng on phớ :Hỡnh thnh do vic trớch lp theo mt t l quy nh trờn tng s tin lng c bn v cỏc khon ph cp ca CNV thc t phỏt sinh trong thỏng, tớnh vo chi phớ hot ng. T l trớch kinh phớ cụng on theo ch hin hnh l 2%. S kinh phớ cụng on n v trớch c mt phn np lờn c Ngụ Minh Quy n K1048Trêng cao ®¼ng tµi chÝnh - Qu¶n trÞ kinh doanhquan quản lý cơng đồn cấp trên, một phần để lại đơn vị để chi tiêu cho hoạt động cơng đồn tại đơn vị.Tiền lương phải trả cho người lao động, các khoản trích theo lương hợp thành chi phí phân cơng trong tổng chi phí sản xuất kinh doanhVI- HẠCH TỐN CHI TIẾT KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG - BHXH1- Kế tốn tiền lương:a- Chứng từ thanh tốn lương:- Chứng từ tính trả lương theo thời gian: Là bảng chấm cơng, bảng này dùng đề theo dõi thời gianlàm việc trong tháng, bảng chấm cơng do các phòng ban ghi hàng ngày. Việc ghi chép trên bảng chấm cơng do cán bộ phụ trách trong đơn vị đó ghi theo quy định về chấm cơng, cuối tháng căn cứ vào thời gian làm việc thực tế quy ra cơng và những ngày nghỉ được hưởng lương theo chế độ quy định để tính lương phải trả.Từ đó lập bảng thanh tốn cho tồn đơn vị và làm thủ tục rút tiền gửi Ngân hàng về quỹ tiền mặt để trả lương.Tiền lương phải được phát đến tận tay người lao động hoặc do đại diện tập thể lĩnh cho cả tập thể; Việc phát lương do thủ quỹ đảm nhận, người nhận lương phải ký vào bảng thanh tốn lương.Nếu hàng tháng có khoản phải trừ vào lương thì phải trừ dần, khơng trừ hết một lần để ít gây biến động đến đời sống của người lao động.b- Trình tự hạch tốn lương:Để phản ánh tình hình thanh tốn lương và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của cơng nhân viên, kế tốn sử dụng "Tài khoản 334" (Phải trả cơng nhân viên).Nội dung phản ánh:Bên nợ: + Các khoản tiền lương, tiền cơng, tiền thưởng, BHXH và các khoản phải trả khác đã trả, đã ứng cho cán bộ cơng chức, viên chức và người lao động.+ Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền cơng của cán bộ cơng chức, viên chức và người lao động.Ngơ Minh Quy n – K104ề9Trờng cao đẳng tài chính - Quản trị kinh doanh+ Tin lng cỏn b cụng chc, viờn chc v ngi lao ng cha lnhBờn cú: + Cỏc khon tin lng, tin cụng, tin thng v cỏc khon phi tr cho cỏn b, cụng chc, viờn chc v ngi lao ng.D n (nu cú): S tr tha cho cụng nhõn viờn chc.D cú: + Cỏc khon tin lng, tin thng, tin cụng v cỏc khon khỏc cũn phi tr cho cỏn b cụng chc, viờn chc v ngi lao ng.* Phng phỏp hch toỏn k toỏn:+ Tớnh tin lng, tin cụng v nhng khon ph cp theo quy nh phi tr cỏn b cụng chc, viờn chc v ngi lao ng.N TK 66121: Cú TK 334: Phi tr cỏn b cụng chc, viờn chc v ngi lao ng.+ Tin thng phi tr cỏn b cụng chc, viờn chc v ngi lao ng.N TK 431: Qu khen thng Cú TK 334: Phi tr cỏn b cụng chc, viờn chc v ngi lao ng.+ Tớnh s BHXH (m au, thai sn, tai nn) phi tr cỏn b cụng chc, viờn chc v ngi lao ng.N TK 332: Cỏc khon phi np theo lngCú TK 334: Phi tr cỏn b cụng chc, viờn chc v ngi lao ng+ Khi chi lng v cỏc khon phi tr vo lng thu nhp ca cụng nhõn viờn, nh tin tm ng, BHYT, BHXH, kinh phớ cụng on k toỏn dựng ti khonN TK 334: Phi tr cỏn b cụng chc, viờn chc v ngi lao ngCú TK 312: Tm ngCú TK 332: Cỏc khon phi np theo lngNgụ Minh Quy n K10410[...]... việc và tiền lương trong một đơn vị thời gian. Như vậy tiền lương theo thời gian phụ thuộc vào 2 nhân tố ràng buộc là: Thời gian làm việc và mức tiền lương trong một đơn vị thời gian.* Tiền lương tính theo thời gian giản đơn: Dễ tính, chỉ căn cứ vào lương và thời gian làm việc thực tế.+ Hình thức lương tháng Tiền lương trả cho công nhân viên theo tháng, bậc lương đã sắp xếp lương tháng là số tiền. .. chức và người lao động chưa lĩnhBên có: + Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản phải trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.Dư nợ (nếu có): Số trả thừa cho công nhân viên chức.Dư có: + Các khoản tiền lương, tiền thưởng, tiền công và các khoản khác còn phải trả cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động.* Phương pháp hạch toán kế toán: + Tính tiền lương, ... thángQua cách tính toán trên đơn vị căn cứ vào đó lập dự toán chi ngân sách quý gửi lên phòng Hành chính Quản trị - Tài vụ:2- Các hình thức trả lương trong Đơn vị: - Phương pháp trả lương cho công nhân viên chức từ trước đến nay đơn vị vẫn thường áp dụng các hình thức trả lương theo bảng lương quy định của Nhà nước Hình thức tiền lương theo thời gian:Là số tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào... trong đơn vị: Trong mỗi đơn vị hành chính sự nghiệp, CBCNV có nhiều loại, thực hiện những nhiệm vụ và hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Để hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị cần phải tổ chức lao động trong đơn vị đủ số lượng lao động, cấp bậc kỹ thuật, bố trí sắp xếp lao động trong lĩnh vực hoạt động một cách phù hợp, cân đối với nhiệm vụ của đơn vị và cần phải tổ chức kế toán tiền lương bảo... bảo đảm tính toán và trả lương đúng chính sách, chế độ phân bổ tiền lương và BHXH đúng đối tượng. Việc phân loại lao động trong ddơn vị sẽ giúp cho công tác tổ chức lao động và tổ chức kế toán tiền lương trong đơn vị thực hiện chức năng nhiệm vụ. Góp phần tăng cường công tác quản lý quỹ tiền lương và BHXH.3.2/ Phân loại cán bộ công nhân viên trong đơn vị: Công nhân viên chức trong đơn vị là số lao... tắc phân phối theo lao động.3. THỰC TẾ HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CỤC THUẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN:Căn cứ vào giấy thông báo hạn mức kinh phí của Cục thuế cấp cho đơn vị, kế toán đơn vị lập giấy rút dự toán NS kiêm lĩnh tiền mặt mang ra Kho bạc làm thủ tục rút tiền mặt về nhập quỹ, sau khi có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của đơn vị. Ngô Minh Quy n – K104ề29 ... thành nhiệm vụ được giao trong tất cả các lĩnh vực công tác.Việc tính toán và phân bổ chính xác tiền lương, thực hiện đúng đắn chế độ tiền lương, tính đúng, tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động sẽ phát huy được chức năng, tác dụng của tiền lương góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị.Ở nước ta hiện nay, ngoài phần tiền lương phân phối cho người lao động theo số lượng và. .. lập chứng từ ghi sổ (cách lập cũng giống VD trên)Căn cứ vào đó Kế toán đơn vị vào các sổ kế toán chi tiết như sổ theo dõi HMKP, sổ quỹ tiền mặt, sổ cái các tài khoản, sổ chi hoạt động .- Thanh toán BHXHKhi thanh toán BHXH kế toán phải căn cứ vào số ngày thực tế nghỉ ốm của người, phải có giấy chứng nhận hợp lệ, có chữ ký của y bác sĩ phòng y tế, cán bộ phòng lao động tiền lương. Giám đốc ký duyệt... chức và người lao động.Nợ TK 332: Các khoản phải nộp theo lương Có TK 334: Phải trả cán bộ công chức, viên chức và người lao động+ Khi chi lương và các khoản phải trừ vào lương thu nhập của công nhân viên, như tiền tạm ứng, BHYT, BHXH, kinh phí công đoàn kế toán dùng tài khoản Nợ TK 334: Phải trả cán bộ công chức, viên chức và người lao độngCó TK 312: Tạm ứngCó TK 332: Các khoản phải nộp theo lương Ngô... 332: Các khoản phải nộp theo lương - Tính số BHXH trừ vào lương của cán bộ, viên chức (5% BHXH, 1% BHYT) Nợ TK 334: Phải trả cán bộ, viên chứcCó TK 332: : Các khoản phải nộp theo lương (3321,3322)- Nộp BHXH, BHYT và KPCĐ cho cơ quan quản lý quỹNợ TK 332: Các khoản phải nộp theo lương (3321,3322,3323)Có TK 111: Tiền mặtCó TK 112: Tiền gửi Ngân hàng- Tính BHXH phải trả cán bộ, viên chức và người . một phần để lại đơn vị để chi tiêu cho hoạt động cơng đồn tại đơn vị .Tiền lương phải trả cho người lao động, các khoản trích theo lương hợp thành chi phí. + Các khoản tiền lương, tiền cơng, tiền thưởng, BHXH và các khoản phải trả khác đã trả, đã ứng cho cán bộ cơng chức, viên chức và người lao động.+ Các khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị hành chính sự nghiệp, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị hành chính sự nghiệp, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị hành chính sự nghiệp

Bình luận về tài liệu ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong-tai-don-vi-hanh-chinh-su-nghiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP