Tài liệu QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA doc

29 8,599 125

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 00:20

Huỳnh Văn Tới 1QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓAHUỲNH VĂN TỚI(Theo giáo trình về “QUẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC” do HVHC QG ban hành)Huỳnh Văn Tới 2I. VH & VAI TRÒ CỦA VH TRONG PHÁT TRIỂN2. VAI TRÒ CỦA VHTRONG PHÁT TRIỂN1. KHÁI NIỆM3. TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠONỘI DUNG CHÍNHHuỳnh Văn Tới 3II. NỘI DUNG QLNN VỀVĂN HÓA2. YÊU CẦU CỦA QLNỘI DUNG CHÍNH1. ĐỐI TƯỢNG QL4. TỔ CHỨC BỘ MÁY 3. NỘI DUNG QL5.KIỂM TRA,GIÁM SÁTHuỳnh Văn Tới 41. KHÁI NIỆMI.I.CULTUS(gieo trồng)AGRICULTURE(Nông nghiệp)CULTURE(Văn hóa)Vì lợi ích mười năm: Trồng cây!Vì lợi ích trăm năm: Trồng người!文文THEO CÁI ĐẸPHuỳnh Văn Tới 5•Sự sáng tạo và các giá trị tích lũy•Của con người•Vì sự phát triển của con người•Gắn với cộng đồng người.1. KHÁI NIỆMI.I.TỪ CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ VĂN HÓA: Huỳnh Văn Tới 6TỰ ĐIỂN TIẾNG VIỆT(NXB KHXH, Hà Nội – 1997, trang 1154)1. Toàn thể những thành tựu của loài người trong sản xuất, xã hội và tinh thần.2. Sự hiểu biết về sự vật hay về cách xử thế tích luỹ bằng việc học tập có hệ thống hoặc thấm nhuần đạo đức và các phép tắc lịch sự.3. Văn minh.Huỳnh Văn Tới 7(HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP, NXB CTQG, 2000, tập 3, trang 431)“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những dụng cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.Huỳnh Văn Tới 8ĐỊNH NGHĨA CỦA UNESCO(Tổ chức văn hóa, giáo dục, khoa học của Liên hiệp quốc)“Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo (của cá nhân và cộng đồng) trong quá khứ và trong hiện tại. Qua các thế kỷ hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên hệ thống giá trị, truyền thống, thị hiếu - những đặc tính riêng của dân tộc”.Huỳnh Văn Tới 9 Internet ? •Tính hiện đại?•Tính văn hóa?THẢO LUẬNInternet là phương tiện kỹ thuật hiện đại của con người: Thế giới gần nhau lại, con người dễ xa nhau ra!Huỳnh Văn Tới 102. VAI TRÒ CỦA VHTRONG PHÁT TRIỂNI.I.PHÁTTRIỂNGIÁ TRỊVẬT CHẤTGIÁ TRỊTINH THẦNCONNGƯỜIMỤC TIÊUVĂN HÓAVĂN HÓAKINH TẾĐỘNG LỰC[...]... LÒNGnh Văn Tới II II 1 ĐỐI TƯỢNG QUẢN Quản nhà nước về văn hóa quản các hoạt động văn hóa bằng chính sách và pháp luật • Gắn chặt với công tác giáo dục tư tưởng và vận động, tuyên truyền • Kết hợp quản nhà nước về kinh tế Huỳnh Văn Tới 21 II II 2 YÊU CẦU 1 Thực hiện quyền lực Nhà nước gắn liền với công tác tư tưởng 2 Trách nhiệm của Nhà nước: Minh bạch, công bằng, Chức năng quản gắn... CỤ THỂ CỤ THỂ Huỳnh Văn Tới NHỮNG ĐIỀU CẤM 5 ĐIỀU CẤM 5 ĐIỀU CẤM 23 II II 3 NỘI DUNG QUẢN B BAN HÀNH VÀ THỰC THI HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH 1 Sáng tạo giá trị văn hóa 1 Sáng tạo giá trị văn hóa 2 Bảo tồn, phát huy tài sản văn 2 Bảo tồn, phát huy tài sản văn hoá hoá 3 Phát triển văn hóa cơ sở 3 Phát triển văn hóa cơ sở 4 Giao lưu văn hóa quốc tế 4 Giao lưu văn hóa quốc tế Huỳnh Văn Tới 24 B BAN HÀNH... cho phát triển văn hóa pháp cho phát triển văn hóa 8 Nâng cao tính tự quản và phân 8 Nâng cao tính tự quản và phân cấp quản văn hóa cấp quản văn hóa Huỳnh Văn Tới 25 C ĐẦU TƯ VÀ QUẢN TÀI CHÍNH II II 3 NỘI DUNG QUẢN PHÂN BỔ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH Giáo dục Giáo dục Khoa học Khoa học Văn hóa nghệ thuật Văn hóa nghệ thuật LĨNH VỰC LĨNH VỰC ƯU TIÊN ƯU TIÊN Hoat động nghệ thuật... phi văn hóa chống phi văn hóa 4 Kế thừa phát huy giá 4 Kế thừa phát huy giá trị VH dân tộc – giao trị VH dân tộc – giao lưu, tiếp thu tinh hoa lưu, tiếp thu tinh hoa VH nhân loại VH nhân loại 6 Xã hội hóa (chống 6 Xã hội hóa (chống thương mại hóa hoạt thương mại hóa hoạt động văn hóa) động văn hóa) Huỳnh Văn Tới 18 THẢO LUẬN Tình huống “In sang băng lậu” Quản nhà nước thế nào? • Tư tưởng văn hóa. .. Văn Tới SÓNG, MẠNG? 27 II II 5 KIỂM TRA, GIÁM SÁT KIỂM TRA PHÒNG NGỪA HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ TƯ TƯỞNG VĂN HÓA GIÁM SÁT Huỳnh Văn Tới 28 CÂU HỎI: • Trình bày suy nghĩ của mình về quản Nhà nước đối với hoạt động Internet hiện nay! • Trình bày suy nghĩ của mình về quản nhà nước đối với văn hóa trong hội nhập WTO? Huỳnh Văn Tới 29 ... hóa • Hành vi văn hóa? Huỳnh Văn Tới 19 II II 1 ĐỐI TƯỢNG QUẢN HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA: VĂN HÓA: Hành vi Hành vi Định lượng Định lượng Nhận thấy Nhận thấy Kết quả cụ thể Kết quả cụ thể Dự đoán được… Dự đoán được… LỄ HỘ BẢO I TỒN, BẢO TÀNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THÔNG TIN, CỔ ĐỘNG, BÁO CHÍ, TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG CÁO TƯ TƯỞNG VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC, TƯỞNG, LỐI SỐNG,TẬP QUÁN Huỳ YÊU NƯỚC, NHÂN ÁI,... đồng Huỳnh Văn Tới 11 I I 3 TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐƯỜNG LỐI VĂN HOÁ CỦA ĐẢNG SÁNG TỎ THỐNG NHẤT PHÁT TRIỂN PHÙ HỌP Huỳnh Văn Tới 12 ĐƯỜNG LỐI QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG Đề cương văn hóa 1943: Văn hóa lấy Đề cương văn hóa 1943: Văn hóa lấy khoa học, dân tộc, đại chúng làm cốt lõi khoa học, dân tộc, đại chúng làm cốt lõi Đại hội văn nghệ 1957: XD nền VH mới Đại hội văn nghệ 1957:... SÁCH Ngân sách Nhà nước Ngân sách Nhà nước Phi Chính phủ Phi Chính phủ Của dân Của dân CƠ CHẾ QUẢN CƠ CHẾ QUẢN Huỳnh Văn Tới Theo phân cấp quản Theo phân cấp quản CT mục tiêu: Bộ CT mục tiêu: Bộ VHTT và Sở VHTT 26 VHTT và Sở VHTT 4 TỔ CHỨC BỘ MÁY II II ĐÀI TH VN BỘ VHTT UBND TỈNH (TP) SỞ VHTT UBND HUYỆN (TP,TX) PHÒNG VHTT ĐÀI TIẾNG NÓI VN UBND XÃ (P,TT) BAN VHTT Huỳnh Văn Tới SÓNG,... NỘI DUNG QUẢN 5 Hiện đại hóa kỹ thuật và phương 5 Hiện đại hóa kỹ thuật và phương pháp sản xuất, phân phối sản pháp sản xuất, phân phối sản phẩm văn hoá phẩm văn hoá 6 Đào tạo, phát triển đội ngũ trí 6 Đào tạo, phát triển đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ thức, văn nghệ sĩ 7 Đảm bảo ngân sách, điều kiện 7 Đảm bảo ngân sách, điều kiện pháp cho phát triển văn hóa pháp cho phát triển văn hóa 8 Nâng... quản gắn với phục vụ, trách nhiệm nhà nước gắn với trách nhiệm cộng đồng 3 Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền, lợi ích, trách nhiệm và sự tham gia của dân 4 Đảm bảo tính đa dạng trong thống nhất của nền văn hóa đa dân tộc 5 Kết hợp hài hòa hiệu quả kinh tế, chính trị, văn hóa trong quản Huỳnh Văn Tới 22 3 NỘI DUNG QUẢN II II A XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT QUẢN THỐNG NHẤT BẰNG PHÁP LUẬT CÔNG . Huỳnh Văn Tới 1QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓAHUỲNH VĂN TỚI(Theo giáo trình về “QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC” do HVHC QG ban hành)Huỳnh Văn Tới. nhất.Huỳnh Văn Tới 19Tình huống “In sang băng lậu” Quản lý nhà nước thế nào?•Tư tưởng văn hóa •Hành vi văn hóa? THẢO LUẬNHuỳnh Văn Tới 201. ĐỐI TƯỢNG QUẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA doc, Tài liệu QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA doc, Tài liệu QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn