Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán - THPT Đào Duy Từ ppt

1 146 0
tailieuhay_189

tailieuhay_189

Tải lên: 14,816 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 19:20

TTPT ÀO DUY T  THI TH I HC T 3, 2008-2009Môn: Toán, khi D.Thi gian: 180 phút, không k thi gian phát đ. * * * Câu I. Cho hàm s 114)42(2xmxmmxy, (m là tham s).1. Kho sát s bin thiên và v đ th hàm s khi m = 1.2. Tìm m đ hàm s có cc tr sao cho hai giá tr cc tr trái du.Câu II. 1. Tìm a đ h phng trình sau có bn nghim phân bit23)2)(2(31)1()2(222ayaxxaayaxxa2. Cho phng trình:(2 sinx – 1)(2 cos2x + 2 sinx + a) = 3 – 4 cos2x.a. Gii phng trình khi a = 1.b. Tìm a đ phng trình có đúng hai nghim thuc đon [0; ].Câu III. Tìm nguyên hàm ca hàm s:xxxf53cossin1)(  .Câu IV. Cho hình chóp t giác đu S.ABCD có cnh đáy bng a. Gi G là trng tâm ca tam giác SAC và khong cách t G đn mt bên SCD bng 63a. Tính khong cách t tâm O ca đáy đn mt bên SCD và th tích khi chóp S.ABCD.Câu V. Trong mt phng Oxy cho đim F(1, 0) và đim thay đi M(-1,m) vi m R.1. Vi mi giá tr ca m, hãy vit phng trình đng trung trc () ca đon FM. Tìm nhng đim trong mt phng Oxy không thuc đng thng () nào.2. Chng minh rng đng thng () luôn luôn tip xúc vi mt parabol c đnh khi m thay đi.Câu VI. Xác đnh h s ca x4 trong khai trin (1 + 2x + 3x2)10. Giám th coi thi không gii thích gì thêm . TTPT ÀO DUY T  THI TH I HC T 3, 200 8-2 009 Môn: Toán, khi D.Thi gian: 180 phút, không k thi gian. hàm s 114)42(2xmxmmxy, (m là tham s).1. Kho sát s bin thi n và v đ th hàm s khi m = 1.2. Tìm m đ hàm s có cc tr sao cho hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán - THPT Đào Duy Từ ppt, Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán - THPT Đào Duy Từ ppt, Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán - THPT Đào Duy Từ ppt

Bình luận về tài liệu tai-lieu-de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-thpt-dao-duy-tu-ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP