Tài liệu Luận văn: Tác động của một số yếu tố kinh tế - xã hội đến vai trò của cha, mẹ trong việc chăm sóc và giáo dục con cái hiện nay tại thị trấn Phú Long - huyện Hàm Thuận Bắc - tỉnh Bình Thuận pdf

120 895 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 14:20

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌCKHOALuận vănTác động của một số yếu tốkinh tế - hội đến vai tròcủa cha, mẹ trong việcchăm sóc giáo dục concái hiện nay tại thị trấn PhúLong - huyện Hàm ThuậnBắc - tỉnh Bình ThuậnMỤC LỤCDANH SÁCH NHÓMĐặng Thùy An 0612828Hồ Ngọc AnhNguyễn Thị Mỹ Hạnh 0612876Phạm Thị Thu Hiền 0612883Phùng Thị Hường 0612914Lê Trung Kiên 0612918Phan Thanh Nga 0612936Hà Ngọc Tân 0612967PHẦN I : MỞ ĐẦU1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.  !"#$"#$%&'()$&*+,-./01231#145# $6"#7 '8&9: '8#1;<23143"# 45$ .7'$"8"#*=(2.+> ?5@'A6"8"#2.(B85#'(9"'C2D7'B8@$5##$+*8E@$5#6?+#$#1=F(85#G37 '8*9 ?H/A$ ?A '!$#"%? "#!I9/A$ ?A '!$#;J'$53KA%A/@AK"#8!"%&#HD 7 I;3'H "I%"%"L9*M 879/KI1"I%"'C+.E'$" $;NL29$ O&'IP/Q$9'I%18"K19/71&B"I%#1!HD2. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI2.1. Ý nghĩa thực tiễnHD#1@R'S9AA/A$(5#5#EKD@"'C+B'$"L29 $;N$ :HD2T/A$"?$KD+F"%"'C+ KE"%"L29 $;N$ 9?$KD"%7'B+ $;N8'$"8#"#A '!? $(U/A $238K+(;?1+2?2G"%7'B+ $;N8'$*#11!9?$KDV2W+(;?G?1'$"L29 $;N$ XH69HDC/A$(#I1@"'C+("@'$"L29 $;N$ #HDS  /"'C+E'$8F(  /"'C+AN'$"L29 $;N$ :9%*I42 "#YA ASA 1L53+(AN6$%K5@!AN$##.' +8'$2Y*I(2."# $6*JJÝ nghĩa lý luận%#HDZ +2.1.[*"'C+E'$"L29"# $;N$ 16&'IP/Q$[1\#KX]^X8K_KA@HD2T'$2.5K   7N!"%"'C+.E'$"L29 $;N$ 1`  5K2T2'D$B$1H#*BaAGA AHD*Bb*B"%*B8cd7YHDC2"#$#^ 5e1bI'/[DL*8f&61Y3. ĐỐI TƯỢNG, KHÁCH THỂ, PHẠM VI NGHIÊN CỨU3.1=.@HDbgO+2.1.*"'C+.E'$"L29 $;N$ 16&'IP/Q$1\#KX^X8K3.2P6"HDb`J P6""I%HDb:1HDbh$% 79/^HD'H9.@I&`JJ d !HDb(;?&'IP/Q$`J` P6"HDb&'IP/Q$1\#KX^X8K`Ji (HD(HDb jJkkl JjJkkl4. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUi Mục tiêu tổng quát:=   +2.1.[*"'C+E'$"L29"# $;N$ 16&'IP/Q$[1\#KX]^X8KiJ Mục tiêu cụ thể:=  "'C+E'$8O 5,"3b5$2Y*I"#5$ 2Y*I6&'IP/Q$]\#KX]X8Ki8!23 "'C+(."#(E'$"L29 $;N$ 1  @23192$"'?16&'IP/Q$]\#KX]X8K8 ! 1.aKA8 ?KA"@FA?5$'$8%A+.Ec*a4+$ 7+.E"% "'C+$ "L$ a'1%.+("L$ )$8D*mA15H7 $;N$ 6&AG 1.*?1;38"L$ c  $;N+.Ea'8B"I%Y $;N8c42 +#"#&AG"%8f AG'1%6/Mc9 "'C+.E'$"L29 $;N$ 6&'IP/Q$]\#KX]X8K8!YO+ 42 G'8"#;3 .""L29 $;N$ '$86&'IP/Q$]\#KX]X8K7YA?49!'2.5K"#&95H7%#S%^"#2!YY$5@4+AN'$.G7AN"#6&'IP/Q$]\#KX]X8K?$nL3#HD+9HD5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Chọn mẫu thu thập thông tin định lượng H0B<[o.5@ G"&HD@pG`k[qB4<5D#$#?7n(6"#1.?23$ArA[=YY$22.B<@A5e[=YY$K1+46;+^HHDAD6A"#I+! H4B<Y$2 sqY$2 #1@3'$('IH/!#KA'H$#(;?'$$#&'I#^#'H2.;?I&=95#(;?bo =o =9$a+$J]t'O5Hco 81+("#9$8"'CL29"# $;N$ +B@!'ur. 9/2T#Y$2 IY A.atA.c9'H&#&'IP/Q$q/#Y$2 'Hiv;?"#2. 56$&'IA.(;?6&# :1<3%##19/71&BAGA AB<* 2I#N!G5#B<^H9/53BAGA AB<#1"89Aw@A"%#+/h$%#+/9<B<!AY .GI+!G(HD'H&#$ArAH/71&53BAGA AB<#15#AGA AB<.I$%#PGA AB<^H#1C9!5#"#5@"B+%'"HGY"#E#9!("# A4 9!2$2 7Y AK+!1H B#1V96I&5#AN"#$4+7+%'"H'$2.```x;?89J`iv;?6 H4B<aR!<cy<Y$2 @B)$D2b J`ivz z{J`iv|kkkviziv{|)Jv'$9b5#!<5#<B)5#K1a"%##1/BK15#lJ}ch3'H;2 J`iv;?6H4B</B'iv;?!Y$2 S 4Y1)$DbzjzJ`ivjivzvq/3.<H!B;?@BH95#92.D3i"K1(A@B2T5#{iJ{i`{iM$B+iv<Y$2 8;569/5I1<;3'5#k}!%AC(@BAp"I9O#$R!'Y5(#<;3'@42biv|k} Chọn mẫu thu thập thông tin định tính: Chọn mẫu phỏng vấn sâu:=!KA 1+"#AY /3+886&AGH6"KA DIAA Yp/C2m;NAGA AAp"IN!5#Ap"I2?Mục tiêu+"/Ap"I2?5#AY!! 6; 7 "%!#/A/!2?!n"I%I&Đối tượng: [\;?ba*r)$H4bq+~%Ac[q \PNa*r)$H4b\'O\PN&'I"#dA.c[q \d1\Ba*r)$H4b&'I"#hCBc=."AGA AAp"I2?.@@/Ap"I5#2. &'IA."#(;?oO;,/BAp"I &'IA."8?15#(5#(x!+&AG 1+IOB/9!*@ 2.55H7A6"HD+%#(;?5#(2.6&AG'3A6$' "I%"#V5#.@&23YO4+ "I%'$A6"HD+9/+(;?IA2T5#4* IAY /3I Chọn mẫu phỏng vấn hồi cố: Mục tiêu+"/Ap"IF.5#KA!I1@231"'C+.E'$"L29 $;N$ 7 (8Đối tượng: [Pp"I(5a•vkc[(9$'$t]Ji'O5H o.<Bb/Bx}'$<Y$2 bx}|ivzk6. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨUq 1.aKA8 ?KA"@FA?5$'$8%A+.)c*a4+$ 7+.E"% "'C+$ "L$ a'1%.+("L$ )$8D*mA15H7 $;N$ 6&AG 1.*?1;38"L$ c  $;N+.Ea'8B"I%Y $;N8c42 +#"#&AG"%8f AG'1%6/Mc9YO"'C+.E'$"L29 $;N$ O&'IP/Q$'C+.E'$" $;NL29$ 92312$"'?1a'LJkk`c'CL29 $;N$ '$81O&'IP/Q$+15#;$(ANYKy"#1.a%A+.EKA+8Mc[*a23A '!+ AG'1%6/*t$  $;Nc 5#$"L29 $;N$ 9*1!$#'("#*7. KHUNG LÝ THUYẾT lU $;N+.E['8B"I[%Y $;N8d8[KA8[q ?KA"@[F[P?5$'$U=L$ [L$ '1%.+([L$ )$8D*mA15H7 $;N$ 6&AG[q 1.+*?1;38"L$ €•‚ƒq„€X…y†‚‡U•ˆqq\‰yoŠq‹U•Œ‡h•qq‡qŒ•yŽo…\•…d•\•[‘’\Ž•?.?.*%A+.EU4+$ '1%6/q42 +#"#&AG"%8f:+.E"% "'C+$ 'CL29boD$W?8YUY'4MM'C $;NbI%BKA+$ U $;N?  *m"B(U $;N4U $;N'$.7"(?'$8;CB.76“MUYA A$ "I%H$G"'C+.Eq$ AY39eD‘7Y5eRGMPHẦN 2. NỘI DUNG CHÍNH.CHƯƠNG 1. CƠ SỞLUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.A. Tổng quan vấn đề nghiên cứu1. Hệ thống khái niệm.'$$B*"I%1@9'I% &, '$%##1/2m;N  2?1bVai tròb5#KA@AD*m+> ?#B( (@a#?5e*BP A[”)o$)•)5cVai trò hội: 5# *IA (;–"H9""#;–'C'H2?I29@*9"#$(2."#'O#K$BaU\y);atv`]l`c]#'B*B?5eB(yncQ# ^23$@*."#";–*I+ ?'$8.*N!"#'$Y*I&'C5#KA@AD*m+> ?#B( (@a‘B"I%GY]1–y\$#cVị trí hội: )$,I895#23&"& ?'$G"&*qCN!89(@!)$,2bk[...]... vai trò quan trọng trong việc chăm sóc giáo dục con cái Cha mẹ là những người luôn bên cạnh từ khi con cái được sinh ra cho tới khi trưởng thành, vai trò của họ đối với con cái được thể hiện ở những nội dung như: dành thời gian cho chăm sóc giáo dục con, giáo dục con trong việc hình thành nhân cách, về giới tính…Tuy nhiên việc chăm sóc giáo dục con ở mỗi gia đình lại khác nhau vì vậy vai trò. .. cho việc chăm sóc con cái, làm việc thì ai cũng phải làm nhưng người đàn ông trong nhà đảm trách lớn hơn nên ít có thời gian chăm sóc con cái Như gia đình nhà tôi ông suốt ngày đi làm con cái phần lớn là do tôi chăm sóc là chủ yếu ” Bảng 2 Người giữ vai trò quan trọng quyết định các công việc trong chăm sóc, giáo dục con cái (%) Người thực hiện Công việc Nuôi nấng chăm sóc con cái Giáo dục con cái. .. thai nuôi con cho người phụ nữ; 3 Quyền lực uy tín nằm trong tay người kiểm soát phân phối của cải CHƯƠNG 2 KẾT QUẢ KHẢO SÁT CỦA ĐỀ TÀI A VAI TRÒ CỦA BỐ MẸ TRONG VIỆC CHĂM SÓC GIÁO DỤC CON CÁI Gia đình có vai trò to lớn trong việc duy trì nòi giống là môi trường nuôi dưỡng nhân cách của con người, không một thiết chế hội nào có thể thay thế được, trong đó cha mẹ là những người giữ vai. .. nói đến vai trò của phụ nữ ngoài hội, những gì họ có thể làm khả năng của họ + Sự hạn chế về cơ hội, nghề nghiệp mà phụ nữ mắc phải khi tham gia vào hộiTài liệu nghiên cứu 4: a) Tên đề tài: “ Tọa đàm về phân công lao động giới trong lao động ở Việt Nam qua những biến động hội tại Viện hội học, nhóm tác giả nghiên cứu gồm Giáo hội học John Knodel, Trung tâm Nghiên cứu Dân số. .. dưới ảnh hưởng của tác động chủ quan khách quan, có ý thức không có ý thức của cuộc sống, của hoàn cảnh hội đối với các cá nhân + Ở cấp độ thứ hai, giáo dục có thể hiểu là giáo dục hội Đó là hoạt động có mục đích của hội, với nhiều lực lượng giáo dục, tác động có hệ 12 thống, có kế hoạch đến con người để hình thành cho họ những phẩm chất nhân cách + Ở cấp độ thứ ba, giáo dục được hiểu... bình đẳng như nhau cùng: + Có điều kiện bình đẳng để phát huy hết khả năng thực hiện các nguyện vọng của mình + Có cơ hội bình đẳng để tham gia, đóng góp thụ hưởng các nguồn lực hội thành quả phát triển + Được bình đẳng trong mọi lĩnh vực của đời sống hội gia đình Giáo dục: là khái niệm cơ bản, quan trọng nhất của giáo dục học - Về bản chất, giáo dục là quá trình truyền đạt và. .. nói đến sự biến đổi hội + Các bộ phận trong hội được tổ chức thành một hệ thống + hội có khuynh hướng quay trở lại trạng thái ổn định cân bằng sau một tình trạng rối loạn nào đó + Hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống hội đều tiến hóa để thúc đẩy sự tồn tại phát triển của hội Vận dụng lý thuyết này vào nghiên cứu để xem xét phụ nữ nam giới trong hội hiện nay có chức năng gì trong. .. năng gì trong gia đình; ngoài hội, tương ứng 20 với những chức năng họ đảm nhận có ảnh hưởng như thế nào sự phân công lao động trong gia đình hội 2 Lý thuyết vai trò Theo thuyết vai trò, nhiều sự khác biệt giới là sản phẩm của các vai trò hội khác nhau được giới nam nữ chiếm lĩnh Thuyết vai trò nêu ra ý tưởng các vai trò hội thường dẫn đến những khuôn mẫu hội Có thể dần xóa bỏ... cho việc chăm sóc con cái hơn người cha Điều đó được thể hiện qua các số liệu: 97.3% người mẹ cho biết họ có thời gian chăm sóc con cái, trong đó có 61.6% cho biết họ dành 3 0-6 0 phút đến 1-2 h cho con mỗi ngày, có 28.7% người mẹ dành mỗi ngày trên 2h để chăm sóc con cái 9.0% dành cho con dưới 30 phút mỗi ngày, chỉ có 0.7% cho rằng họ không có thời gian cho việc này Về phía các bậc làm cha thì có đến. .. vị trí gì trong không gian gia đình (domestic sphere) Đề tài được thực hiện trong bối cảnh còn ít các tri thức về vai trò giới trong gia đình ở Việt Nam, các nghiên cứu về chủ đề này còn thưa thớt, thiếu một bộ cơ sở dữ liệu về phân công lao động gia đình  Tài liệu nghiên cứu 5: a) Tên đề tài: “Thực trạng giáo dục vai trò của cha mẹ trong giáo dục con cái ở nông thôn Việt Nam” Đặng Thị Hoa – . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌCKHOA Luận văn Tác động của một số yếu tố kinh tế - xã hội đến vai trò của cha, mẹ trong việc chăm sóc và. trò của cha, mẹ trong việc chăm sóc và giáo dục con cái hiện nay tại thị trấn Phú Long - huyện Hàm Thuận Bắc - tỉnh Bình Thuận MỤC LỤCDANH SÁCH NHÓMĐặng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn: Tác động của một số yếu tố kinh tế - xã hội đến vai trò của cha, mẹ trong việc chăm sóc và giáo dục con cái hiện nay tại thị trấn Phú Long - huyện Hàm Thuận Bắc - tỉnh Bình Thuận pdf, Tài liệu Luận văn: Tác động của một số yếu tố kinh tế - xã hội đến vai trò của cha, mẹ trong việc chăm sóc và giáo dục con cái hiện nay tại thị trấn Phú Long - huyện Hàm Thuận Bắc - tỉnh Bình Thuận pdf, Tài liệu Luận văn: Tác động của một số yếu tố kinh tế - xã hội đến vai trò của cha, mẹ trong việc chăm sóc và giáo dục con cái hiện nay tại thị trấn Phú Long - huyện Hàm Thuận Bắc - tỉnh Bình Thuận pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn