Tài liệu về : “Trở ngại tâm lý trong giao tiếp của sinh viên với giảng viên

Trở ngại tâm trong giao tiếp của sinh viên với giảng viên

Trở ngại tâm lý trong giao tiếp của sinh viên với giảng viên
... TRỞ NGẠI TÂM LÝ TRONG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN VỚI GIẢNG VIÊN Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Tâm học Mã số: 603180 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC...
 • 108
 • 258
 • 3

những rào cản tâm trong giao tiếp của sinh viên sư phạm trong quá trình triển khai các hình thức dạy học theo chế độ tín chỉ

những rào cản tâm lý trong giao tiếp của sinh viên sư phạm trong quá trình triển khai các hình thức dạy học theo chế độ tín chỉ
... dot trong giao tiep ciia sinh vien la yeu nhai trong cac ky nang. Cd tdi 80% sinh vien khd khan trong gili quyet xung dot trong qua trinh giao tiep va hop tie. c. Rdo cdn tdm ly ciia sinh ... giiia sinh vien Su pham nganh khoa hpc tu nhien va nganh xa hpi trong ky nang giao tiep. Dudng nhu sinh vien Su pham nganh khoa hpc tu nhien gap khd khan ban trong giao tiep so vdi sinh vien ... ciia sinh vien trong qud trinh giao tiep vdi bgn be trong nhc'mi hpc tap •• ^''c.i: Di tim hilu cu thi han vl nhiing nguyen nhan din den nhiing khd khan trong ky nang giao...
 • 7
 • 232
 • 3

Báo cáo " Khác biệt trong nhận thức về khái niệm thời gian và xung đột tâm trong giao tiếp đa văn hóa " pptx

Báo cáo
... tugng nay giao tie'p vdi nhau. VI the, de tranh nhiing xung dot tam ly trong giao tie'p [14] vd giao tidp giao/ da van hda [4, 16], hai ben phdi y thifc dugc ve su khdc biet trong ... tai trong mgi ndn van hda vd ngdn ngir [2, 3]. He thd'ng nhan thiic thii nhat dua tren nhiing khdi niem phd quat (universal notions) ve thdi gian, dugc sir dung trong qud trinh giao ... biet trong nhan thiic ve thdi gian d nhirng nen van hda khdc nhau [3, 8. 13]. Macduff (2006) cho rdng su khdc biet trong nhan thdc vd thdi gian khdng dugc nghien cu"u day dii trong...
 • 9
 • 141
 • 0

VĂN HÓA TRONG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY

VĂN HÓA TRONG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY
... MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐỀ TÀI: VĂN HÓA TRONG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNGNhóm: Thủy Sản 1•Làm gương của thầy cô - nhà trường.Nhà ... quát.Một số khái niệm:Văn hóa giao tiếp là một bộ phận trong tổng thể văn hóa nhằm chỉ quan hệ giao tiếp có văn hóa của mỗi người trong xã hội là tổ hợp của các thành tố: lời nói, cử chỉ, ... pháp.•Dành thời gian đôn đốc, quan tâm, kiểm tra, theo dõi sự biến đổi trong giao tiếp. •Làm gương, đồng thời định hướng giáo dục những giá trị giao tiếp phù hợp chuẩn mực đạo đức xã hội.Gia...
 • 14
 • 571
 • 5

Cấu trúc và cơ sở tâm xã hội của tâm học giao tiếp

Cấu trúc và cơ sở tâm lý xã hội của tâm lý học giao tiếp
... VÀ YÊU CẦU CỦA HỌC PHẦNMỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA HỌC PHẦNTÂM LÝ HỌC GIAO TIẾPTÂM LÝ HỌC GIAO TIẾP1.Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về tâm lý, giao tiếp của con người. ... DẦU Giảng viên hướng dẫn : Trương Bích Ngọc Giảng viên tập sự : Nguyễn Thị Đỗ QuyênTÂM LÝ HỌC GIAO TIẾPTÂM LÝ HỌC GIAO TIẾP102.Phân loại giao tiếp 11Xem đoạn phim và xác định các loại giao tiếp ... phút dành cho giao tiếp. 6BÀI 2BÀI 2CẤU TRÚC VÀ CƠ SỞ TÂM CẤU TRÚC VÀ CƠ SỞ TÂM LÝ XÃ HỘI CỦA HOẠT LÝ XÃ HỘI CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾPĐỘNG GIAO TIẾP71.Mục đích: Giúp học sinh hiểu được:-...
 • 21
 • 484
 • 0

Trở ngại tâm của học sinh lớp 1.doc

Trở ngại tâm lý của học sinh lớp 1.doc
... Trở ngại tâm của học sinh lớp 1(31/08/2010) Năm học mới sắp bắt đầu, các gia đình có con chuẩn bị vào lớp 1 đang hồi hộp theo dõi sự thích ứng của con đối với môi trường học ... thích ứng của mỗi trẻ.Chẳng hạn, nếu phụ huynh nhận thấy con mình sau khi tan học trở về nhà có vẻ cáu gắt, vòi vĩnh hơn trước đây thì đó có thể là dấu hiệu của sự biến động trong tâm trước ... cho thấy học sinh lớp 1 còn lúng túng rất nhiều và cần được nhà trường, gia đình quan tâm hỗ trợ để nhanh chóng thích nghi với trường tiểu học. Sự hỗ trợ có thể cần phải tiến hành trong suốt...
 • 2
 • 183
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP