Tài liệu về : “Tài liệu Quyết định số 204-TTg doc

Tài liệu Quyết định số 12 /2004/ QĐ-BXD về TCXDVN 289 2004 doc

Tài liệu Quyết định số 12 /2004/ QĐ-BXD về TCXDVN 289 2004 doc
... Nghiên cứu Kiến trúc tại công văn số 119/NCKT-TC ngày 20 / 3 / 2004 và Vụ tr|ởng Vụ Khoa học Công nghệ . Quyết định Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này 03 Tiêu chuẩn Xây dựng Việt ... - Căn cứ Nghị định số 36/ 2003/ NĐ - CP ngày 04 / 04 / 2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. - Căn cứ biên bản số 127 /BB - HĐKHKT ... cần tận dụng vật liệu địa ph|ơng, tiết kiệm vật liệu quí, hiếm. 3.2. Quy mô của nhà thể thao đ|ợc xác định theo diện tích đất sử dụng và sức chứa của khán đài, đ|ợc quy định trong bảng 1....
  • 29
  • 264
  • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP