Tài liệu về : “Tài liệu TCXDVN 320 2004 ppt

Tài liệu TCXDVN 320 2004 ppt

Tài liệu TCXDVN 320 2004 ppt
... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 27 /2004/ QĐ-BXD H nội, ngy 09 tháng 11 năm 2004 Quyết định của bộ trởng Bộ Xây dựng Về việc ban hnh TCXDVN 320 : 2004 "Bãi chôn lấp chất thải nguy ... công văn số 1097 / VCC-KHCN ngy 18 / 8 / 2004. quyết định Điều 1. Ban hnh kèm theo quyết định ny 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam : TCXDVN 320 : 2004 "Bãi chôn lấp chất thải nguy hại ... CHUẩN XÂY DựNG Việt nam Tcxdvn 320 : 2004 Page10 chất thải trong mọi điều kiện thời tiết v trong suốt quá trình thi công, vận hnh, đóng bãi v hậu đóng bãi. Vật liệu chống thấm có thể lựa...
 • 17
 • 129
 • 6

Tài liệu TCXDVN 353-2004 ppt

Tài liệu TCXDVN 353-2004 ppt
... cấu ngăn che - Tiêu chuẩn thiết kế" 7.6. Thoát khói, khí. TCXDVN TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 353 - 2005 NHÀ Ở LIÊN KẾ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ ROW HOUSES ... hoàn thiện phải thống nhất các chi tiết cụ thể, màu sắc và vật liệu xây dựng cho tất cả các loại nhà. Việc thiết kế và sử dụng vật liệu để hoàn thiện ngoại thất phải được các cơ quản quản lý xem ... nhà quy hoạch, các kiến trúc sư thiết kế công trình, các nhà đầu tư, các nhà quản lý. 2. Tài liệu viện dẫn Quy chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 4451-1987 - Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết...
 • 22
 • 72
 • 0

Tài liệu TCXDVN 319 : 2004 pptx

Tài liệu TCXDVN 319 : 2004 pptx
... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 20 /2004/ QĐ-BXD Hà nội, ngày 20 tháng 8 năm 2004 Quyết định của bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành TCXDVN3 19 : 2004 "Lắp đặt hệ thống nối đất ... dựng. - Căn cứ Biên bản số 64 / BB- HĐKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2004 của Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu đề tài xây dựng tiêu chuẩn "Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị ... ĐỊNH Nam : Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt TCXDVN 319 : 2004 "Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung...
 • 34
 • 71
 • 0

Tài liệu TCXDVN 315:2004 pptx

Tài liệu TCXDVN 315:2004 pptx
... tiêu của vật liệu, ph|ơng pháp tính toán, hệ số ổn định cho phép) 2) Kiểm tra tính toán ổn định theo các tiêu chuẩn, h|ớng dẫn của Mỹ(thực hiện đồng bộ với các chỉ tiêu của vật liệu, ph|ơng ... theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành của Việt Nam và tiêu chuẩn của Liên Xô cũ, cùng các tài liệu h|ớng dẫn. 3.2. Tính toán ổn định và độ bền theo tiêu chuẩn của Việt Nam và Liên Xô cũ ... 3.2.3.2. Công trình thứ yếu lấy theo theo TCXDVN 285:2002 và CHu3 2.6.01.86. 3.2.4. Tần suất gió Bộ xây dựng cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Số 07 /2004/ QĐ-BXD Độc lập - Tự do - Hạnh...
 • 23
 • 61
 • 0

Tài liệu TCXDVN 303 2004 ppt

Tài liệu TCXDVN 303 2004 ppt
... Chuẩn bị vật liệu láng: Vật liệu láng phải đúng chủng loại, chất lợng, mu sắc. Việc pha trộn, sử dụng v bảo quản vật liệu láng phải tuân theo yêu cầu của nh sản xuất vật liệu. Vật liệu láng ... Hμ Néi 2004 TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2004  Page3 Lêi nãi ®Çu TCXDVN 303 : 2004 do ViÖn Khoa häc C«ng ... Nguyễn Văn Liên TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2004  Page2 TCXDVN 303 : 2004 So¸t xÐt lÇn 1 C«ng t¸c hoμn thiÖn trong...
 • 13
 • 399
 • 2

Tài liệu TCXDVN 306 2004 ppt

Tài liệu TCXDVN 306 2004 ppt
... in the room hμ néi- 2004 TIÊU CHUẩN XÂY DựNG Việt nam Tcxdvn 306 : 2004 Page3 Lời nói đầu TCXDVN 306: 2004 Nh ở v công trình công cộng - Các ... động thơng binh v xã hội. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 306 : 2004  Page2 TCXDVN 306: 2004 Nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng- c¸c th«ng sè vi khÝ ... XÂY DựNG Việt nam Tcxdvn 306 : 2004 Page1 Bộ xây dựng cộng ho xã hội chủ nghĩa việt nam Số 02 / 2004/ QĐ-BXD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc H Nội , ngy 25 tháng 2 năm 2004 Quyết định...
 • 20
 • 116
 • 0

Tài liệu TCXDVN 310 2004 pptx

Tài liệu TCXDVN 310 2004 pptx
... ViÖt nam Tcxdvn 310 : 2004  Page17 1.BiÓu ®å cÊp phèi vËtliÖu läc tr−íc va ®Ëp2. BiÓu ®å cÊp phèi vËtliÖu läc sau va ®ËpTIÊU CHUẩN XÂY DựNG Việt nam Tcxdvn 310 : 2004 ... XÂY DựNG Việt nam Tcxdvn 310 : 2004 Page1 Bộ Xây dựng cộng ho xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 19 /2004/ QĐ-BXD H nội, ngy 11 tháng 8 năm 2004 Quyết định ... DựNG Việt nam Tcxdvn 310 : 2004 Page30 0,0330 0,9263 0,9263 0,9257 0,9250 0,9250 9. Qui trình đa vật liệu lọc vo sử dụng 9.1. Phải lm sạch bể lọc trớc khi chất tải vật liệu lọc. Bể...
 • 32
 • 68
 • 0

Tài liệu TCXDVN 312 2004 pptx

Tài liệu TCXDVN 312 2004 pptx
... DựNG Việt nam Tcxdvn 312 : 2004 Page1 Bộ xây dựng cộng ho xã hội chủ nghĩa việt nam Số 03 / 2004/ QĐ-BXD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc H Nội , ngy 10 tháng 3 năm 2004 Quyết ... năm tiến hnh thử nghiệm. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 312 : 2004  Page2 Tcxdvn 312 : 2004 §¸ v«i - Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc Limestone ... Hμ néi - 2003 TIÊU CHUẩN XÂY DựNG Việt nam Tcxdvn 312 : 2004 Page3 Lời nói đầu TCXDVN :2003 do Viện Vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học công...
 • 22
 • 108
 • 1

Tài liệu TCXDVN 289: 2004 ppt

Tài liệu TCXDVN 289: 2004 ppt
... bằng chất liệu cao su tổng hợp;15 TCXDVN 289: 2004 - Sàn gỗ đàn hồi hoặc nửa đàn hồi;- Sàn cấp phối.Cấu tạo sàn cấp phối phải tuân theo như quy định trong tiêu chuẩn TCXDVN 287: 2004 “ Công ... Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế '' TCXDVN 288 : 2004 " Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế " TCXDVN 289 : 2004 " Công trình thể thao - Nhà thể thao ... quy định cho từng môn như quy định trong tiêu chuẩn TCXDVN 287: 2004 “ Công trình thể thao – Sân thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế”11 TCXDVN 289: 2004 Bảng 7. Kích thước các sàn tập trong nhà thể...
 • 52
 • 386
 • 2

Tài liệu TCXDVN 324 2004 pptx

Tài liệu TCXDVN 324 2004 pptx
... Page3 TCXDVN 324 : 2004 Xi m¨ng x©y tr¸t Masonry cement Hμ Néi - 2004 TIÊU CHUẩN XÂY DựNG Việt nam Tcxdvn 324 : 2004 Page4 ... Tiêu chuẩnTCXDVN 324 : 2004 " Ximăng xây trát" quy định thnh phần v các chỉ tiêu chất lợng của xi măng dùng để chế tạo vữa xây v hon thiện. TCXDVN 324 : 2004. : 2004 gồm 2 phần: ... thuật - Phần 2: Phơng pháp xác định khả năng giữ nớc TCXDVN 324 : 2004 đợc Bộ Xây dựng xét duyệt v ban hnh theo Quyết định số: ngy tháng năm 2004 của Bộ trởng Bộ Xây dựng. ...
 • 11
 • 89
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP