Tài liệu về : “Tài liệu Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỷ XVI-XVIII (phần 2)

Tài liệu Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỷ XVI-XVIII (phần 2)

Tài liệu Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỷ XVI-XVIII (phần 2)
... nếp văn hóa truyền thốngĐạo giáoNho giáoPhật giáo Bµi tËp 2. Tr¹ng Tr×nh lµ tªn d©n gian cña ai?b. NguyÔn BØnh Khiªma. L­¬ng ThÕ Vinhc. Vò H÷ud. L­¬ng §¾c B»ng Bài 23 Kinh tế, văn ... BØnh Khiªma. L­¬ng ThÕ Vinhc. Vò H÷ud. L­¬ng §¾c B»ng Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI –XVIIIII. Văn hóa 4321HOME Bøc t­îng gç phËt bµ quan ©m ngh×n m¾t ngh×n tay 4321HOME ... kh¾c gç Bài tập 1: Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống ở thế kỉ XVI XVII, . vẫn được chính quyền đề cao trong học tập, thi cử và tuyển lựa quan lại, và bị hạn chế ở thế kỉ XV ,...
 • 28
 • 1,627
 • 4

Gián án Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỷ XVI-XVIII (phần 2)

Gián án Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỷ XVI-XVIII (phần 2)
... nếp văn hóa truyền thốngĐạo giáoNho giáoPhật giáo Bµi tËp 2. Tr¹ng Tr×nh lµ tªn d©n gian cña ai?b. NguyÔn BØnh Khiªma. L­¬ng ThÕ Vinhc. Vò H÷ud. L­¬ng §¾c B»ng Bài 23 Kinh tế, văn ... BØnh Khiªma. L­¬ng ThÕ Vinhc. Vò H÷ud. L­¬ng §¾c B»ng Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI –XVIIIII. Văn hóa 4321HOME Bøc t­îng gç phËt bµ quan ©m ngh×n m¾t ngh×n tay 4321HOME ... kh¾c gç Bài tập 1: Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống ở thế kỉ XVI XVII, . vẫn được chính quyền đề cao trong học tập, thi cử và tuyển lựa quan lại, và bị hạn chế ở thế kỉ XV ,...
 • 28
 • 122
 • 0

Bài giảng Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỷ XVI-XVIII (phần 2)

Bài giảng Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỷ XVI-XVIII (phần 2)
... văn hóa truyền thốngĐạo giáoNho giáoPhật giáo Bµi tËp 2. Tr¹ng Tr×nh lµ tªn d©n gian cña ai?b. NguyÔn BØnh Khiªma. L­¬ng ThÕ Vinhc. Vò H÷ud. L­¬ng §¾c B»ng Bài 23 Kinh tế, văn hóa ... kh¾c gç Bài tập 1: Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống ở thế kỉ XVI XVII, . vẫn được chính quyền đề cao trong học tập, thi cử và tuyển lựa quan lại, và bị hạn chế ở thế kỉ XV ... BØnh Khiªma. L­¬ng ThÕ Vinhc. Vò H÷ud. L­¬ng §¾c B»ng Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI –XVIIIII. Văn hóa 4321HOME Bøc t­îng gç phËt bµ quan ©m ngh×n m¾t ngh×n tay 4321HOME...
 • 28
 • 202
 • 0

Bài soạn Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỷ XVI-XVIII (phần 2)

Bài soạn Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỷ XVI-XVIII (phần 2)
... nếp văn hóa truyền thốngĐạo giáoNho giáoPhật giáo Bµi tËp 2. Tr¹ng Tr×nh lµ tªn d©n gian cña ai?b. NguyÔn BØnh Khiªma. L­¬ng ThÕ Vinhc. Vò H÷ud. L­¬ng §¾c B»ng Bài 23 Kinh tế, văn ... BØnh Khiªma. L­¬ng ThÕ Vinhc. Vò H÷ud. L­¬ng §¾c B»ng Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI –XVIIIII. Văn hóa 4321HOME Bøc t­îng gç phËt bµ quan ©m ngh×n m¾t ngh×n tay 4321HOME ... kh¾c gç Bài tập 1: Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống ở thế kỉ XVI XVII, . vẫn được chính quyền đề cao trong học tập, thi cử và tuyển lựa quan lại, và bị hạn chế ở thế kỉ XV ,...
 • 28
 • 1,203
 • 0

Gián án Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỷ XVI-XVIII (phần 2)

Gián án Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỷ XVI-XVIII (phần 2)
... nếp văn hóa truyền thốngĐạo giáoNho giáoPhật giáo Bµi tËp 2. Tr¹ng Tr×nh lµ tªn d©n gian cña ai?b. NguyÔn BØnh Khiªma. L­¬ng ThÕ Vinhc. Vò H÷ud. L­¬ng §¾c B»ng Bài 23 Kinh tế, văn ... BØnh Khiªma. L­¬ng ThÕ Vinhc. Vò H÷ud. L­¬ng §¾c B»ng Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI –XVIIIII. Văn hóa 4321HOME Bøc t­îng gç phËt bµ quan ©m ngh×n m¾t ngh×n tay 4321HOME ... kh¾c gç Bài tập 1: Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống ở thế kỉ XVI XVII, . vẫn được chính quyền đề cao trong học tập, thi cử và tuyển lựa quan lại, và bị hạn chế ở thế kỉ XV ,...
 • 28
 • 154
 • 0

Gián án Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỷ XVI-XVIII (phần 2)

Gián án Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỷ XVI-XVIII (phần 2)
... nếp văn hóa truyền thốngĐạo giáoNho giáoPhật giáo Bµi tËp 2. Tr¹ng Tr×nh lµ tªn d©n gian cña ai?b. NguyÔn BØnh Khiªma. L­¬ng ThÕ Vinhc. Vò H÷ud. L­¬ng §¾c B»ng Bài 23 Kinh tế, văn ... BØnh Khiªma. L­¬ng ThÕ Vinhc. Vò H÷ud. L­¬ng §¾c B»ng Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI –XVIIIII. Văn hóa 4321HOME Bøc t­îng gç phËt bµ quan ©m ngh×n m¾t ngh×n tay 4321HOME ... kh¾c gç Bài tập 1: Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống ở thế kỉ XVI XVII, . vẫn được chính quyền đề cao trong học tập, thi cử và tuyển lựa quan lại, và bị hạn chế ở thế kỉ XV ,...
 • 28
 • 110
 • 0

Bài 23: Kinh tế văn hóa thế kỉ XVI - XVIII

Bài 23: Kinh tế văn hóa thế kỉ XVI - XVIII
... Baứi 23 : KINH TE, VAấN HOA THE Kặ XVI XVIIIII. VAấN HOA So sánh tình hình văn hoá nước ta giữa các thế kỷ XIV- XV với thế kỷ XVI- XVIII Thế kỷ XIV- XV Thế kỷ XVI- XVIIITÔN ... thiên chúa. Bài 23 : KINH TẾ, VĂN HOÁ THẾ KỈ XVI – XVIIIII. VĂN HOÁ • 2) Sự ra đời Quốc ngữ•-TK XVII, một số giáo só phương Tây dùng chữ cái La tinh ghi âm tiếng Việt.•3) Văn học và nghệ ... dân vẫn giữ nếp sống văn hoá truyền thống. 1 123 4 ẹèNH LAỉNG VIET NAM CHAẽM KHAẫC ẹèNH LAỉNG LEÃ HOÄI ÑÌNH LAØNG Bài 23 : KINH TẾ, VĂN HOÁ THẾ KỈ XVI – XVIIIII. VĂN HOÁ •1) Tôn giáo•-Cuối...
 • 11
 • 1,530
 • 3

Bài 23: Kinh tế văn hóa thế kỉ XVI - XVIII

Bài 23: Kinh tế văn hóa thế kỉ XVI - XVIII
... Khiªma. L­¬ng ThÕ Vinhc. Vò H÷ud. L­¬ng §¾c B»ng Bài 23 - Tiết 50 Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI –XVIIIII. Văn hóa 4321HOME Bøc t­îng gç phËt bµ quan ©m ngh×n m¾t ngh×n tay 4321HOME ... nếp văn hóa truyền thốngĐạo giáoNho giáoPhật giáo Bµi tËp 2. Tr¹ng Tr×nh lµ tªn d©n gian cña ai?b. NguyÔn BØnh Khiªma. L­¬ng ThÕ Vinhc. Vò H÷ud. L­¬ng §¾c B»ng Bài 23 - Tiết 50 Kinh ... kh¾c gç Bài tập 1: Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống ở thế kỉ XVI XVII, . vẫn được chính quyền đề cao trong học tập, thi cử và tuyển lựa quan lại, và bị hạn chế ở thế kỉ XV ,...
 • 29
 • 899
 • 3

Bai 23 Kinh te van hoa the ki XVI - XVIII.ppt

Bai 23 Kinh te van hoa the ki XVI - XVIII.ppt
... giáo: các giáo só phương Tây truyền vào nước taDặn dò-Làm bài tập -Học bài cũ và đọc trước bài 24BAØI 23 II.VĂN HÓA THẾ KỶ XVI -> XVIII1) Tôn giáo:a. Nho giáo- Phật giáo- Đạo giáo:-Nho ... nát• -Văn học dân gian phát triển: truyện Nôm, truyện cười như Nhò Độ Mai, Tấm Cám, Trạng Quỳnh , Trang Lợn….Tiếp nối nền văn hoá Việt cổ Văn học dân gianKIỂM TRA BÀI CỦ1) Thế kỉ XVI nền kinh ... Nhac. Chữ quốc ngữ: thế kỉ XVII,A–Lêch-Xăng Đơrốt đã dùng chữ cái LaTinh ghi âm tiếng Việt. Đây là chữ viết tiện lợi, khoa học, phổ biến 2) Văn học và nghệ thuật dân gian:- Văn học:Chöõ HaùnChöõ...
 • 27
 • 206
 • 0

Tài liệu Bài 24-Tình hình văn hóa thế kỉ XVI - XVIII

Tài liệu Bài 24-Tình hình văn hóa thế kỉ XVI - XVIII
... oán ngâm khúc. TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24II – Phát triển giáo dục và văn học1- Giáo dục2- Văn học- Văn học chữ Hán- Văn học chữ Nôm- Văn học dân giansuy thoái.phát ... dục và văn họcTừ thế kỉ XVI – XVII , cùng với sự suy thoái của Nho giáo, văn học chữ Hán chịu ảnh hưởng như thế nào ?1- Giáo dục2- Văn học- Văn học chữ Hán- Văn học chữ Nôm- Văn học ... HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24-Chữ Quốc ngữ : ra đời thế kỉ XVII theo mẫu tự La tinh chủ yếu hoạt động truyền giáo. -Nếp sống văn hoá riêng : trên cơ sở hòa nhập văn hóa...
 • 77
 • 1,165
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP