Tài liệu về : “Phụ lục 1 - Mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư phát triển dự án nhà ở

Slide HIỆU QUẢ đầu PHÁT TRIỂN dự án NHÀ XƯỞNG sản XUẤT BAO bì của CÔNG TY TNHH một THÀNH VIÊN tân KHÁNH AN

Slide HIỆU QUẢ đầu tư PHÁT TRIỂN dự án NHÀ XƯỞNG sản XUẤT BAO bì của CÔNG TY TNHH một THÀNH VIÊN tân KHÁNH AN
... 2009 Năm 2 010 Năm 2 011 So sánhTrđ % Trđ % Trđ %2 010 /2009 2 011 /2 010 + /- % + /- % 1. Đầu MMTB 3,722 46.40 2,636 36. 01 262 3.50 >-1 , 086 -2 9 .18 -2 ,374 -9 0.062. Đầu XL 1, 564 19 .50 1, 133 15 .48 724 ... + /- % + /- % 1. Vốn CSH 6,458 80.50 6 ,18 8 84.52 7,480 10 0.00 -2 70 -4 .18 1, 292 20.882.Vốn vay 1, 564 19 .50 1, 133 15 .48 0 0.00 -4 31 -2 7.56 >-1 , 133 >-1 0 0.003.Tổng 8,022 10 0.00 7,3 21 100.00 7,480 10 0.00 ... 938 626 313 2. Lãi phát sinh 297 238 17 8 11 9 593. Trả nợ 313 313 313 313 313 - Lãi đến hạn 297 238 17 8 11 9 59 - Nợ gốc đến hạn 16 75 13 5 19 4 2534. Nợ cuối kỳ 1, 564 1, 2 51 938 626 313 0ĐVT:...
 • 26
 • 242
 • 0

100 Huy động nguồn lực tài chính tài trợ cho hoạt động dầu phát triển KTXH theo hướng bền vững nói chung và trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng

100 Huy động nguồn lực tài chính tài trợ cho hoạt động dầu tư phát triển KTXH theo hướng bền vững nói chung và trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng
... 20 01 2002 2003 2004 2005 BQ 0 1-< /b> 05 * GDP giá 19 94 (tỷ đồng) 25.080 28.096 31. 253 36.588 40.3 21 - * Tốc độ tăng trưởng (%) - 12 ,03 11 ,24 17 ,07 10 ,20 12 ,60 - Công nghiệp và xây dựng - 12 ,00 11 ,84 ... 11 ,84 21, 91 6, 91 13,04 - Dòch vụ - 14 ,16 8,47 (8,08) 35,79 11 ,52 - Nông lâm ngư nghiệp - 12 ,29 8 ,13 7,24 9,63 9,39Không tính dầu và khí đốt * GDP giá 19 94 (tỷ đồng) 8.502 10 .670 13 .638 17 .049 ... ĐẦU TƯ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 1. 1- NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 1. 1 . 1-< /b> Tổng quan về nguồn...
 • 89
 • 62
 • 0

200 Các giải pháp huy động nguồn nhân lực tài chính cho đầu phát triển tỉnh An Giang đến năm 2010

200 Các giải pháp huy động nguồn nhân lực tài chính cho đầu tư phát triển tỉnh An Giang đến năm 2010
... 5. 913 ,4 - Công nghiệp - xây dựng 647 ,1 1.057,9 1. 869,8 - Dịch vụ 1. 913 ,1 4.477,0 7.820,7 Cơ cấu (%) 10 0 10 0 10 0 - Nông, lâm, thủy sản 53,59 41, 57 37,90 >-1 5 ,69 - Công nghiệp - xây dựng 11 ,73 ... 8,00 7,30 2,98 1, 71 2,37 - Nông, lâm, thủy sản 1, 96 4 ,10 2,76 - Công nghiệp - xây dựng 11 ,36 11 ,52 11 ,42 - Dịch vụ 11 , 61 10,39 11 ,15 Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống ... tài chính 3 1. 1. Cơ sở lý luận về tích lũy vốn đầu 3 1. 1 .1. Khái niệm 3 1. 1.2. Nội dung cấu thành của vốn đầu phát triển 4 1. 1.3. Đặc điểm của vốn đầu phát triển 6 1. 2. Nguồn vốn...
 • 71
 • 63
 • 0

423 Các giải pháp huy động nguồn nhân lực tài chính cho đầu phát triển tỉnh An Giang đến năm 2010

423 Các giải pháp huy động nguồn nhân lực tài chính cho đầu tư phát triển tỉnh An Giang đến năm 2010
... 5. 913 ,4 - Công nghiệp - xây dựng 647 ,1 1.057,9 1. 869,8 - Dịch vụ 1. 913 ,1 4.477,0 7.820,7 Cơ cấu (%) 10 0 10 0 10 0 - Nông, lâm, thủy sản 53,59 41, 57 37,90 >-1 5 ,69 - Công nghiệp - xây dựng 11 ,73 ... 8,00 7,30 2,98 1, 71 2,37 - Nông, lâm, thủy sản 1, 96 4 ,10 2,76 - Công nghiệp - xây dựng 11 ,36 11 ,52 11 ,42 - Dịch vụ 11 , 61 10,39 11 ,15 Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống ... tài chính 3 1. 1. Cơ sở lý luận về tích lũy vốn đầu 3 1. 1 .1. Khái niệm 3 1. 1.2. Nội dung cấu thành của vốn đầu phát triển 4 1. 1.3. Đặc điểm của vốn đầu phát triển 6 1. 2. Nguồn vốn...
 • 71
 • 64
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG ĐẦU PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC
... ngân đến 31/ 12/2006Dư nợ đến 31/ 12/2006 1. Khối Trung ương+ Dự án nhóm A 85 41. 732,044 18 .486,2 31 15.300,272+ Dự án nhóm B,C 660 24 .16 5,335 18 .990,257 14 . 217 ,8932. Khối địa phương+ Dự án nhóm ... 5 Dự án đầu trong lĩnh vực y tế: mở rộng, nâng cấp, đầu thiết bị, xây dựng mới bệnh viện6 Dự án đầu mở rộng, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề 7 Dự án đầu ... đầu tư) 1 Dự án đầu đường bộ, cầu đường bộ, đường sắt và cầu đường sắt 2 Dự án đầu xây dựng công trình cấp nước sạch phục vụ công nghiệp và sinh hoạt3 Dự án đầu xây dựng công trình...
 • 76
 • 73
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG ĐẦU PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC
... NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC 1. 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC 1. 1 .1. Khái niệm tín dụng ĐTPT của Nhà nướcThuật ngữ “tín ... ĐTPT là việc Nhà nước thực hiện ưu đãi đối với các dự án ĐTPT của Nhà nước như các chương trình phục vụ lợi ích quốc gia, các dự án đầu trọng điểm trong từng thời kỳ, các dự án ĐTPT của các ... dung chủ yếu trong cho vay: - Đối ng cho vay: là các dự án, chương trình mục tiêu thuộc đối ng cần đầu của Nhà nước trong từng thời kỳ kế hoạch. Đây là những chương trình, dự án có...
 • 7
 • 73
 • 0

Luận văn - Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH đầu phát triển công nghiệp và thương mai T.C.I

Luận văn - Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp và thương mai T.C.I
... khoản 511 1 - Doanh thu bán hàng hoá.+ Tài khoản 511 2 - Doanh thu bán các thành phẩm.+ Tài khoản 511 2 - Doanh thu cung cấp dịch vụ.+ Tài khoản 511 4 - Doanh thu trợ cấp, trợ giá.Khi phản ánh doanh ... khoản 911 Từ ngày 01/ 02/2004 đến ngày 29/02/2000Số Diễn giải Ghi Nợ TK 911 Ghi Có TK 911 TK 632 TK 6 41 TK 642 TK 4 21 TK 511 TK 4 21 1 Kết chuyển giá vốn350.000.0002 Kết chuyển chi phí bán hàng80.000.0003 ... SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI T.C.I 1. Nhận xét chung.Chi nhánh Công...
 • 70
 • 63
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Tình hình đầu phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội” pptx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Tình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội” pptx
... 19 96 16 008 10 0% 12 73 12 ,95% 13 935 87,05% 19 97 19 900 10 0% 4890 24,57% 15 010 75,43% 19 98 23833 10 0%5075 21, 29% 18 758 78, 71% 19 99 24200 10 0% 4727 20% 19 473 80%2000 4 513 0 10 0% 13 749 26, 41% ... tăng đầu phát triển, mở rộng năng lực sản xuất. Để tồn tại trên thị LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tình hình đầu phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công ... Năm 19 99 công ty dệt 10 /10 đã tiến hành cổ phần hóa trở thành công ty cổ phần dệt 10 /10 thuộc sở công nghiệp quản lý. Trong năm 2000 chủ trương tiến hành cổ pbần hóa công ty Phương Nam và công...
 • 107
 • 83
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Hoạt động đầu phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu IMEXIN Hà nội” docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN Hà nội” docx
... ng đầu trở thành chủ sở hữu riêng của doanh nghiệp - chủ đầu hay không?. Việc đánh giá quá trình đầu này có thể áp dụng cho các dự án đầu bình thường, các dự án thuê mướn tài ... giảm vốn đầu tư. - Chi phí san lấp mặt bằng xây dựng - Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm tại hiện trường để và điều hành thi công (nếu có). - Chi ... đầu bắt đầu phát huy tác dụng. Iv0: Tổng sô tiền vốn đầu thực hiện tính đến thời điểm các kết quả đầu của dự án bắt đầu phát huy tác dụng. → Nếu tính cho toàn bộ công cuộc đầu tư...
 • 108
 • 50
 • 0

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH đầu phát triển công nghiệp và thương mại T.C.I.doc

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại T.C.I.doc
... góp: 19 TK 15 5- Kho TK 15 5- Cửa hàng TK 632 TK 511 TK 11 1, 11 2 (1) TK 33 31 (3)(2) TK 15 5 TK 15 7 TK 632 TK 511 TK 11 1, 11 2 (1) TK 33 31 (3)(2)TK 511 TK 33 311 TK 515 (1) (2)(3)TK 511 (5)TK 11 1, ... TK 13 1, TK 5 21, Tk 5 31, TK 532, TK 11 1, TK 11 2 b. Trình tự hạch toán* Phơng thức hạch toán bán buôn: Hạch toán theo sơ đồ sau. 18 TK 15 5 TK 632 TK 511 TK 11 1, 11 2 (1) TK 33 31 (2)TK 15 5- Kho ... khẩu, doanh thu bán hàng ghi theo giá thanh toán với ngời mua gồm cả thuế phải chịu. 17 TK 15 5- Kho TK 15 5- Cửa hàng TK 632 TK 511 TK 11 1, 11 2 TK 15 5 TK 15 7 TK 632 TK 511 TK 11 1, 11 2Website: http://www.docs.vn...
 • 66
 • 135
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP