Tài liệu về : “QUY CHE 40

QUY CHẾ 40/BGD&ĐT v/v đánh giá và xếp loại học sinh

QUY CHẾ 40/BGD&ĐT v/v đánh giá và xếp loại học sinh
... định xử lý theo thẩm quy n, đề nghị các cấp có thẩm quy n quy t định xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm; quy t định khen thưởng theo thẩm quy n, đề nghị cấp có thẩm quy n khen thưởng đối ... đến gia đình học sinh các quy định của Quy chế này; vận dụng quy định của Quy chế này để đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật, tàn tật. 2. Kiểm tra việc thực hiện quy định về kiểm tra, cho ... chức thực hiện tốt Quy chế này thì được khen thưởng theo quy định về thi đua, khen thưởng. Điều 23. Xử lý vi phạm 1. Học sinh vi phạm Quy chế này thì bị xử lý vi phạm theo quy định của Bộ trưởng...
 • 10
 • 43
 • 0

Bổ sung quy chế 40

Bổ sung quy chế 40
... tháng 9 năm 2008 QUY T ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quy t định số 40/ 2006/QĐ-BGDĐT ... phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n ... Trung học, QUY T ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quy t định số 40/ 2006/QĐ-BGDĐT...
 • 4
 • 51
 • 0

Quy chế 40 ĐG-XL học sinh

Quy chế 40 ĐG-XL học sinh
... định xử lý theo thẩm quy n, đề nghị các cấp có thẩm quy n quy t định xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm; quy t định khen thưởng theo thẩm quy n, đề nghị cấp có thẩm quy n khen thưởng đối ... đến gia đình học sinh các quy định của Quy chế này; vận dụng quy định của Quy chế này để đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật, tàn tật. 2. Kiểm tra việc thực hiện quy định về kiểm tra, cho ... chức thực hiện tốt Quy chế này thì được khen thưởng theo quy định về thi đua, khen thưởng. Điều 23. Xử lý vi phạm 1. Học sinh vi phạm Quy chế này thì bị xử lý vi phạm theo quy định của Bộ trưởng...
 • 7
 • 41
 • 0

QUY CHẾ 40/2006 ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH THCS

QUY CHẾ 40/2006 ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH THCS
... định xử lý theo thẩm quy n, đề nghị các cấp có thẩm quy n quy t định xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm; quy t định khen thưởng theo thẩm quy n, đề nghị cấp có thẩm quy n khen thưởng đối ... đến gia đình học sinh các quy định của Quy chế này; vận dụng quy định của Quy chế này để đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật, tàn tật. 2. Kiểm tra việc thực hiện quy định về kiểm tra, cho ... phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n...
 • 11
 • 45
 • 0

QUY CHE 40-2006 DANH GIA XEP LOAI HOC SINH THCS.doc

QUY CHE 40-2006 DANH GIA XEP LOAI HOC SINH THCS.doc
... định xử lý theo thẩm quy n, đề nghị các cấp có thẩm quy n quy t định xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm; quy t định khen thưởng theo thẩm quy n, đề nghị cấp có thẩm quy n khen thưởng đối ... đến gia đình học sinh các quy định của Quy chế này; vận dụng quy định của Quy chế này để đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật, tàn tật. 2. Kiểm tra việc thực hiện quy định về kiểm tra, cho ... phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n...
 • 11
 • 39
 • 0

QĐ 51 sửa đổi quy chế 40

QĐ 51 sửa đổi quy chế 40
... tháng 9 năm 2008 QUY T ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quy t định số 40/ 2006/QĐ-BGDĐT ... phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n ... Trung học, QUY T ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quy t định số 40/ 2006/QĐ-BGDĐT...
 • 4
 • 52
 • 0

Quy che 40 sua doi - Danh gia, Xep loai HS trung hoc

Quy che 40 sua doi - Danh gia, Xep loai HS trung hoc
... định xử lý theo thẩm quy n, đề nghị các cấp có thẩm quy n quy t định xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm; quy t định khen thưởng theo thẩm quy n, đề nghị cấp có thẩm quy n khen thưởng đối ... đến gia đình học sinh các quy định của Quy chế này; vận dụng quy định của Quy chế này để đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật, tàn tật. 2. Kiểm tra việc thực hiện quy định về kiểm tra, cho ... chức thực hiện tốt Quy chế này thì được khen thưởng theo quy định về thi đua, khen thưởng. Điều 23. Xử lý vi phạm 1. Học sinh vi phạm Quy chế này thì bị xử lý vi phạm theo quy định của Bộ trưởng...
 • 8
 • 102
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP