MySQL High Availability- P12

MySQL High Availability- P12

MySQL High Availability- P12
... single MySQL cluster. MySQL Cluster has several specialized features for creating a highly available system. The most significant ones are: Figure 15-1. MySQL Cluster 528 | Chapter 15: MySQL Cluster ... For more information about MySQL Cluster, its architecture, and its version 7.0 fea- tures, see the white paper available at http://www .mysql. com/why -mysql/ white-papers/ mysql_ wp_cluster7_architecture.php. ... /var/lib /mysql- cluster [NDB_MGMD] Hostname=192.168.0.183 DataDir= /var/lib /mysql- cluster [NDBD] Hostname=192.168.0.12 [NDBD] Hostname=192.168.0.188 [MYSQLD] Hostname=192.168.0.183 540 | Chapter 15: MySQL...
 • 50
 • 239
 • 0

MySQL High Availability- P4

MySQL High Availability- P4
... start_trans($link) { mysql_ query("START TRANSACTION", $link); } function commit_trans($link) { mysql_ select_db("common", $link); mysql_ query("SET SQL_LOG_BIN = 0", $link); mysql_ query("INSERT ... VALUES (%d,'%s')"; mysql_ query(sprintf($insert_message, $user_id, $message), $link); commit_trans($link); } $conn = mysql_ connect(":/var/run/mysqld/mysqld1.sock", "root"); ... %d, trans_id = %d"; mysql_ query(sprintf($update_query, $server_id, $trans_id), $link); mysql_ query("COMMIT", $link); } function rollback_trans($link) { mysql_ query("ROLLBACK",...
 • 50
 • 433
 • 0

MySQL High Availability- P5

MySQL High Availability- P5
... article_author WHERE article_id = %d"; mysql_ select_db("common"); $result = mysql_ query(sprintf($query, $articleId), $link); $row = mysql_ fetch_row($result); return getShardAndNodeFromUserId($row[0], ... FROM shard_to_node WHERE shard = %d"; mysql_ select_db("common", $common); $result = mysql_ query(sprintf($query, $shardNo), $common); $row = mysql_ fetch_row($result); $db_server = $row[0] ... sprintf($query, $userId); $result = mysql_ query(sprintf($query, $userId), $node); } while (!$result && mysql_ errno($node) == 1146); while ($obj = mysql_ fetch_object($result)) $articles[]...
 • 50
 • 383
 • 0

MySQL High Availability- P6

MySQL High Availability- P6
... slave.sql("STOP SLAVE IO_THREAD"); mysqlrep.wait_for_empty_relay_log(slave) slave.sql("STOP SLAVE SQL_THREAD"); position[current.name] = mysqlrep.fetch_slave_position(slave) slave.change_master(position[current.name]) ... monitoring while working on the lab machines at college. Joel finished his pastry and reached for his MySQL High Availability book. “There has got to be something in here,” he said. How do you know when ... systems are protected in the most secure manner. Monitoring a MySQL server is akin to monitoring an application. This is because MySQL, like most database systems, lets you measure a number of...
 • 50
 • 372
 • 0

MySQL High Availability- P7

MySQL High Availability- P7
... you can execute from a MySQL client (e.g., SHOW STATUS) and utilities you can run from a command line (e.g., mysqladmin). The MySQL client tool is sometimes called the MySQL monitor, but should ... by the MySQL software and are not part of the host operating system. As mentioned previously, you should always monitor your base operating system in tandem with monitoring MySQL because MySQL ... layer in MySQL an area not well understood or covered by other reference sources. How MySQL Communicates Performance There are two mechanisms you can use to govern and monitor behavior in the MySQL...
 • 50
 • 297
 • 0

MySQL High Availability- P8

MySQL High Availability- P8
... on a MySQL server. We’ve discussed the basic SQL commands available for monitoring the server, the mysqladmin command-line utility, the benchmark suite, and the MySQL Administrator and MySQL ... EXPLAIN, there is no single tool in a standard MySQL distribution that you can use to profile a query in MySQL. The “Optimization” chapter in the online MySQL Reference Manual has a host of tips and ... task One of the most powerful features of MySQL is its support for different storage engines. Storage engines govern how data is stored and retrieved. MySQL supports a number of them, each with...
 • 50
 • 322
 • 0

MySQL High Availability- P9

MySQL High Availability- P9
... Administrator. We will look at the MySQL Administrator in “Replication Monitoring with MySQL Administrator” on page 381. Monitoring Commands for the Slave The ... a typical SHOW SLAVE STATUS command executed on a server running MySQL version 5.5. Example 10-5. The SHOW SLAVE STATUS command mysql& gt; SHOW SLAVE STATUS \G *************************** 1. row ... Connect_Retry: 60 Master_Log_File: mysql- bin.000002 Read_Master_Log_Pos: 39016226 Relay_Log_File: relay-bin.000004 Relay_Log_Pos: 9353715 Relay_Master_Log_File: mysql- bin.000002 Slave_IO_Running:...
 • 50
 • 328
 • 0

MySQL High Availability- P10

MySQL High Availability- P10
... innobackup --apply-log /etc /mysql/ my.cnf /home/cbell/backup mysqladmin -uroot shutdown perl innobackup --copy-file /etc /mysql/ my.cnf /home/cbell/backup /etc/init.d /mysql start Additional features ... watermark. The mysqlhotcopy.sh utility also includes customization features. You can find more information about it at http://dev .mysql. com/doc/refman/5.4/en/mysqlhotcopy.html. The mysqldump Utility ... file copy feature is the mysqldump client application. It has been part of the MySQL installation for some time and was originally donated to MySQL by Igor Romanenko. mysqldump creates a set of...
 • 50
 • 265
 • 0

MySQL High Availability- P11

MySQL High Availability- P11
... lot of new servers in a high availability setup. Of course, they’ll be using MySQL for the database component.” Joel tried to remember all the details he’d read about MySQL high availability, won- ... partition) 64-bit High m1.large Extra large 8 EC2 CU (4 virtual cores with 2 EC2 CU each) 15 GB 1690 GB instance stor- age (4 × 420 GB plus 10 GB root partition) 64-bit High m1.xlarge High- CPU medium ... Moderate c1.medium High- CPU extra large 20 EC2 CU (8 virtual cores with 2.5 EC2 CU each) 7 GB 1690 GB instance stor- age (4 × 420 GB plus 10 GB root partition) 64-bit High c1.xlarge High- memory extra...
 • 50
 • 279
 • 0

MySQL High Availability- P13

MySQL High Availability- P13
... 457, 463 Query Analyzer, 458 MySQL Enterprise Server, 456 MySQL Forge, 155 MySQL Migration Toolkit, 302 MySQL monitor, 294 MySQL Monitor and Advisor (MONyog) tool, 317 MySQL Proxy data sharding ... promotion, 135–141 MySQL Query Browser, 312–313 MySQL servers benchmark suite, 318–319 communicating performance, 293 GUI tools, 302 MySQL Administrator, 302–312 MySQL Query Browser, 312–313 mysqladmin ... third-party tools, 316–318 MySQL System Tray Monitor, 313 mysql utility, 32 mysql. com outage, 110 mysqladmin utility commands supported, 300 --relative option, 301 --sleep option, 301 mysqlbinlog utility...
 • 24
 • 272
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ