BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm Mã đề thi 709

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH đề thi 498

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 498
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 7 năm Thời gian làm bài: 60 phút. đề thi ... help me with the homework. A. of B. to C. with D. in Trang 1 /3 - đề thi 498 Câu 20: Tim ______ in three movies already. I think he’ll be a star some day. A. was appearing B. had appeared ... Thomas Edison was ______. A. a discoverer B. an explorer C. a teacher D. an inventor Trang 2 /3 - đề thi 498 ...
 • 3
 • 329
 • 0

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH đề thi 629

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 629
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 7 năm Thời gian làm bài: 60 phút. đề thi ... to a school in New Jersey D. decided to settle in Milan, Ohio Trang 1 /3 - đề thi 629 Câu 13: The word “self-educated” in the passage mostly means ______. A. “having had good schooling” ... situation continues to get worse and ______. A. worst B. badly C. bad D. worse Trang 2 /3 - đề thi 629 ...
 • 3
 • 262
 • 1

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH đề thi 896

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 896
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 7 năm Thời gian làm bài: 60 phút. đề thi ... C. than I have D. as I do Câu 32 : Tell me ______ there is anything special that you would like to do now. A. though B. if C. which D. what Trang 2 /3 - đề thi 896 ... Edison was ______. A. an inventor B. an explorer C. a discoverer D. a teacher Trang 1 /3 - đề thi 896 Câu 12: In 1854 Edison’s family ______. A. decided to settle in Milan, Ohio B. moved...
 • 3
 • 276
 • 0

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm đề thi 160

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm Mã đề thi 160
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. đề thi ... A B C D Câu 34 : I go to Mexico with my girlfriend in the summer of 2006. A B C D Câu 35 : He was angrily when he saw what was happening. A B C D Trang 2 /3 - đề thi 160 ... away? A. at B. up C. after D. over Câu 19: I think you'd better ______ Maria first. A. asked B. ask C. to ask D. asking Trang 1 /3 - đề thi 160 Câu 20: Who ______ America about 600...
 • 3
 • 297
 • 1

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm đề thi 205

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm Mã đề thi 205
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. đề thi ... to go to the cinema with me this weekend?" - "______." A. Yes, it is B. Yes, I'd love to C. I agree with you D. Yes, I do Trang 2 /3 - đề thi 205 ... D. succeeded Câu 38 : - "Could you bring me some water?" - "______." A. No, thanks B. I don't want C. Certainly, sir D. No, I don't Câu 39 : - "Would you...
 • 3
 • 432
 • 3

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC -KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH đề thi 742

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC -KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 742
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 7 năm Thời gian làm bài: 60 phút. đề thi ... D Câu 38 : My father prefers watching films at home than going to the cinema. A B C D Câu 39 : Do you mind to go out with her to buy some ice creams? A B C D Trang 2 /3 - đề thi 742 ... tell him I'll phone him later. A. has seen B. were seeing C. saw D. see Trang 1 /3 - đề thi 742 Câu 19: We didn't enjoy our holidays ______ the weather was so awful. A. although...
 • 3
 • 300
 • 0

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC -KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH đề thi 918

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC -KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 918
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 7 năm Thời gian làm bài: 60 phút. đề thi ... house ______ which she lives with her grandmother? A. in B. with C. by D. to Trang 1 /3 - đề thi 918 Câu 18: It’s very kind ______ you to help me with the homework. A. with B. to C. ... trong mỗi câu sau. Câu 31 : A. kitchen B. children C. chemist D. teacher Câu 32 : A. mean B. bread C. teach D. heat Câu 33 : A. horses B. rises C. chooses D. rosesCâu 34 : A. gained B. smiled...
 • 3
 • 508
 • 1

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm đề thi 430

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm Mã đề thi 430
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. đề thi 430 ... Câu 34 : It is the English pronunciation that cause me a lot of difficulties. A B C D Câu 35 : He was angrily when he saw what was happening. A B C D Trang 2 /3 - đề thi 430 ... of telling other people what to do. A. bored B. fed up C. interested D. fond Trang 1 /3 - đề thi 430 Câu 20: Fresh air is ______ for our health. A. usefully B. use C. useful D. using Câu...
 • 3
 • 267
 • 0

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm đề thi 584

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm Mã đề thi 584
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. đề thi ... that there weren’t enough chairs for all of them. A. many B. little C. much D. few Trang 1 /3 - đề thi 584 Câu 16: Who's going to look ______ the children while you're away? A. after ... D. tiredness Câu 30 : - "Could you bring me some water?" - "______." A. I don't want B. No, I don't C. No, thanks D. Certainly, sir Câu 31 : - "Would you...
 • 3
 • 248
 • 0

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TIẾNG PHÁP đề thi 169

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TIẾNG PHÁP Mã đề thi 169
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TIẾNG PHÁP; Khối: D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề ... préfères-tu apprendre à l'école ? Le synonyme de “matière” est ______. A. règlement B. discipline C. apprentissage D. règle Trang 3/ 5 - đề thi 169 Đọc bài khoá chọn phương ... le Trang 1/5 - đề thi 169 Câu 18: Il ______ quand je suis sorti de chez moi. A. aura plu B. pleuvait C. avait plu D. pleuvra Câu 19: Donne-moi un dictionnaire français-vietnamien ______...
 • 5
 • 265
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM