ĐỀ THI HOC KI I LỚP 9 2010 -2011

ĐỀ THI HOC KI I LỚP 9 2010 -2011

ĐỀ THI HOC KI I LỚP 9 2010 -2011
... 2500H.><. ' *'*+:%,@ .9 <>2/.2E68B<H2@>8.-+%, /0 9+ A5.'II. Tự luận: 6 i ̉m.Câu 1(1,5 i ̉m). ^.W 0O0 _0.`%0O00+L.1.W%a2C2+;,.HbE.c+@.`%)Y%d%,S%W+0aT ... 250-+/%,"45.>G. 1234> ;I /01234E$:+0>C28%)68 9 <2: ' 9+ A5."2:1234 94 5.' F'2G. "2:1234 94 5.''+A5."2:%?450' ... ./ 92 :+;<2: 9 -+%, /0)=%><) 2<=.% ?:@A%, 92 :+0+B$8%C2%, 92 :+,7:D'2:+E>8' F'2:+G2%' 'A%,EA8. 92 :+'...
 • 2
 • 216
 • 0

DE THI HOC KI I LOP 7 2010-2011

DE THI HOC KI I LOP 7 2010-2011
... What does he often do in the afternoon? 4. Does he like English and Physics best? 5. What is his favorite subject? III. WRITING: Dùng từ hoặc cum từ g i ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh, ... with some of his friends. In the eveving, he does his homework.He goes to bed at half past ten. His favorite subject is Math, History and English.1. How old is Ba? 2. What time does he get ... Ha Noi.5. I ………… (go) to Thai Nguyen tomorrow afternoon.II. READING: Đọc kỹ đoạn văn sau và trả l i câu h i. Ba is a student. He’s thirteen years old. He’ll be fourteen on his next birthday....
 • 3
 • 300
 • 0

DE THI HOC KI I LOP 8 2010-2011

DE THI HOC KI I LOP 8 2010-2011
... playing soccer a lot. This summer vacation, he is enrolling for the summer activities in his hometown. They’ll plant trees, clean the streets and participate in the city's sport programs. ... m i câu sau).1. The sun …………… in the East.A. rise B. rises C. rose D. ricing2. She told me ……………. you this present.A. to give B. giving C. gave D. gives3. We must be there …………… 7.30 and 9. 00.A. ... aren't old.-> Children enough 3. The life in the city isn't as cheap as the life in the countryside.-> The life in the countryside than 4. She studies hard.-> She is 5. Do you...
 • 3
 • 372
 • 1

ĐỀ THI HỌC I LỚP 10 (2010 - 2011) CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 10 (2010 - 2011) CÓ ĐÁP ÁN
... GIANG ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG PT DTNT LỤC NGẠNNăm học: 2010 - 2011Môn: Lịch sử lớp 10Th i gian làm b i: 45 phútCâu 1 (0,5 i m): Quá trình tiến hóa từ lo i Vượn cổ đến Ngư i hiện đ i ... mạng th i đá m i C. Biết cách tạo ra lửa D. Biết chế tạo cung tênCâu 3 (0,5 i m): Con ngư i đã từng bước c i biến và tự hoàn thi n mình là nhờ:A. Những tác động của tự nhiên;B. Biết hợp quần ... i m): Những yếu tố văn hóa truyền thống nào của Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên ngo i và ảnh hưởng đến những n i nào?Câu 6 (5,5 i m): Có ngư i đã ví: “Xã h i phong ki n Tâu Âu th i Trung đại...
 • 2
 • 1,449
 • 10

Đề Thi Học I - Lớp 9 (2008-2009)

Đề Thi Học Kì I - Lớp 9 (2008-2009)
... Sari C. Jeans D. Kimono 25. We have lived in this city_______ 199 9. A. For B. Since C. Ago D. In III /. Reading : (2,0 ms) Đọc đoạn văn sau đây và trả l i các câu h i đã cho.(2 i m ) Tet or ... festival is the main holiday for Vietnamese people. It is the most important celebration in the year which falls sometimes beween January 19 and February 20. Tet marks the beginning of spring ... cộng hòa xã h i chủ nghĩa việt nam    Độc lập – Tự do –Hạnh phúc.Đ THI KI M TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2008 - 20 09 (Th i gian 45 phút )Name : …….………………………… Class :9 ………… I /.Phonetics : (3 ms)...
 • 4
 • 530
 • 0

ĐỀ THI HỌC I - LỚP 9 NĂM 2008 - 2009(Đ1)

ĐỀ THI HỌC KÌ I - LỚP 9 NĂM 2008 - 2009(Đ1)
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTrường THPT Dân tộc n i trú tỉnhĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 - 20 09 MÔN HOÁ HỌC - LỚP 9 Th i gian làm b i: 45 ph(không kể th i gian giao đề) đề thi 2 09 Họ và tên : Lớp ... thể dùng kim lo i nào sau đây để làm sạch dung dịch Cu(NO3)2:A. Al. B. Fe. C. Cu D. Au.Câu 9: (0,25đ) Cặp chất nào sau đây cùng tồn t i trong dung dịch? Trang 1/2 - Mã đề thi 2 09 ... CuSO4, CuOCâu 6: (0,25đ) Kim lo i nào sau đây tác dụng v i HCl và khí Cl2 cho cùng một lo i mu i clorua kim lo i? A. Cu B. Ag C. Fe D. ZnCâu 7: (0,5đ) Cacbon và oxi phản ứng theo phương trình...
 • 2
 • 606
 • 0

ĐỀ THI HỌC I - LỚP 9 NĂM 2008 - 2009(Đ2)

ĐỀ THI HỌC KÌ I - LỚP 9 NĂM 2008 - 2009(Đ2)
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTrường THPT Dân tộc n i trú tỉnhĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 - 20 09 MÔN HOÁ HỌC - LỚP 9 Th i gian làm b i: 45 ph(không kể th i gian giao đề) đề thi 357Họ và tên : Lớp ... sau đây phản ứng được v i clo ?A. NaOH B. CaCO3C. KCl D. NaClCâu 5: (0,25đ) Kim lo i nào sau đây tác dụng v i HCl và khí Cl2 cho cùng một lo i mu i clorua kim lo i? A. Cu B. Ag C. Zn D. ... cacbon phản ứng v i 1,68 lít khí oxi (đktc) thì lượng t i đa cacbon đioxit sinh ra là :A. 1,68 lít B. 2,52 lít C. 1,8 lít D. 1,86 lítCâu 2: (0,25đ) Dãy các chất đều phản ứng v i dung dịch NaOH...
 • 2
 • 405
 • 1

ĐỀ THI HỌC I - LỚP 9 NĂM 2008 - 2009(Đ3)

ĐỀ THI HỌC KÌ I - LỚP 9 NĂM 2008 - 2009(Đ3)
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTrường THPT Dân tộc n i trú tỉnhĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 - 20 09 MÔN HOÁ HỌC - LỚP 9 Th i gian làm b i: 45 ph(không kể th i gian giao đề) đề thi 485Họ và tên : Lớp ... i m L i phê của thầy cô giáo I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (5,0 i m)Hãy khoanh vào các chữ c i A, B, C, D trước đáp án đúng trong các câu sau :Câu 1: (0,25đ) Kim lo i nào sau đây tác dụng v i HCl ... lẫn AgNO3 ngư i ta có thể dùng kim lo i nào sau đây để làm sạch dung dịch Cu(NO3)2:A. Al. B. Au. C. Fe. D. CuCâu 4: (0,25đ) Những kim lo i nào sau đây đều tác dụng được v i dung dịch H2SO4...
 • 2
 • 539
 • 0

ĐỀ THI HỌC I - LỚP 9 NĂM 2008 - 2009(Đ4)

ĐỀ THI HỌC KÌ I - LỚP 9 NĂM 2008 - 2009(Đ4)
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTrường THPT Dân tộc n i trú tỉnhĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 - 20 09 MÔN HOÁ HỌC - LỚP 9 Th i gian làm b i: 45 ph(không kể th i gian giao đề) đề thi 570Họ và tên : Lớp ... một lo i mu i clorua kim lo i? A. Ag B. Zn C. Cu D. FeCâu 9: (0,25đ) Một trong những quá trình nào sau đây KHÔNG sinh ra khí cacbonic ?A. Sản xuất v i t i B. Đốt cháy khí đốt trong tự nhiên.C. ... MgO. Những oxit nào tác dụng v i nước tạo thành dung dịch axit?A. SO3, MgO B. SO3, CO2C. BaO, CO2D. CO2, MgOCâu 2: (0,25đ) Những kim lo i nào sau đây đều tác dụng được v i dung dịch...
 • 2
 • 357
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật