Tài liệu về : “Giáo án Hình học 9 kỳ 2

Giáo án Hình học 9 kỳ 2

Giáo án Hình học 9 kỳ 2
... Làm bài tập 2, 3 trang 69 SGKBài 2/ 69xOs = tOy = 400xOt = sOy = 1400xOy = sOt = 1800Bài 3/ 69 o AOB ⇒ SđAmB ⇒ SđAnBBài tập về nhà : làm 4, 5, 9 trang 69 SGK- 2 - Giáo án Hìnhhọc lớp 9Tiết 38LUYỆN ... tròn)sđBSM = 2sdBMsdCN + (2) (góc có đỉnh ở trong đường tròn)Cộng (1) và (2) có :sđ + sđBSM = sđCNmà sđCMN = 2sdCN (góc nt)nên  + BSM = 2CMN- 18 - Giáo án Hìnhhọc lớp 9Bài 43/89sđAIC = 2sdBDsdAC ... tại BBài 22 /75CAB = 90 0 (CA là tiếp tuyến (O) tại A)AMB = 90 0 (nội tiếp nửa đường tròn)∆ABC vuông tại A có AM⊥BC tại M⇒AM2 = BM.MC (hệ thức lượng)Bài 23 /75- 10 - Giáo án Hìnhhọc lớp 9Xét ∆MAB’...
 • 61
 • 1,861
 • 15

giao an hinh hoc 10 kỳ 2

giao an hinh hoc 10 kỳ 2
... m a = 2 151 . 2 cos ; 2 cos ; 2 cos 22 2 22 2 22 2 cba C bca B acb A −+ = −+ = −+ = 2. Áp dụng Gọi m a , m b , m c lần lượt là độ dài các đường trung tuyến vẽ từ A, B, C . Ta có : 2 2 2 2 2 2 4 a ... phát biểu đúng 1.(A) a 2 = b 2 + c 2 – 2ac cosA (B) c 2 = a 2 + b 2 – 2ab cosC (C) b 2 = a 2 + c 2 – 2ab cosB (D) a 2 = b 2 + c 2 + 2bc cosA 2. (A) R = a Asin2 (B) R = a A 2 sin (C) R = S abc 4 ... + − = (*) 2 2 2 2 2 2 4 b a c b m + − = 2 2 2 2 2 2 4 c b a c m + − = 3. Ví dụ : Cho tam giác ABC có a = 7, b = 8, c = 6 khi đó m a = ? 4/ Củng cố : Các định lý. Chứng minh: 2 2 2 2 b c a AB.AC...
 • 11
 • 153
 • 2

Giáo an hinh học 92 Đủ 100%

Giáo an hinh học 9 kì 2 Đủ 100%
... AOB mà Sđ AOB = 90 o Sđ AnB = 360 o - Sđ AmB = 360 o - 95 o = 26 5 o Sđ AnB = 26 5 o Hình 5 Hình 6 Giáo án hình học 9 GVGD : Nguyễn Huy Thục Năm học: 20 08- 20 09 3 A T B O Sđ AmB = 95 o A A B m O ... 360 o - 145 o = 21 5 o Vậy AnB = 21 5 o Bài 6: Yêu cầu 1 HS đọc to đề bài Bài 6 (SGK) Giáo án hình học 9 GVGD : Nguyễn Huy Thục Năm học: 20 08- 20 09 4 M A B m O 35 o M A B O 2 1 1 2 Trờng THCS Hồng ... lớn) - Khi so sánh 2 cung chú ý trong một đờng tròn hay 2 đờng tròn bằng nhau. Về nhà: BT9 (SGK) 4; 5; 6 (77 - SBT) Giáo án hình học 9 GVGD : Nguyễn Huy Thục Năm học: 20 08- 20 09 6 Trờng THCS...
 • 110
 • 168
 • 3

Giáo án Hình học 9 học kỳ II

Giáo án Hình học 9 học kỳ II
... giác đều , hình vuông , lục giác đều . 27 Giáo án Hình 9 Trờng THCS Lóng sập 2\ Giáo dục t tởng, tình cảm - Học sinh luôn có ý thức tự giác trong việc học II - Chuẩn bị - GV : Giáo án, bảng phụ, ... cố 4 22 Giáo án Hình 9 Trờng THCS Lóng sập Nêu các bớc giải bài toán quỹ tích . Nhắc lại cách vẽ cung chứa góc . Hs nhắc lại III Hớng dẫn học ở nhà 1 Học lí thuyết . Làm các bài tập 51, 52 /87 ... trong các cơng thức và giải một vài bài tốn thực tế. 2\ Giáo dục tư tưởng, tình cảm - Học sinh yêu thích, có ý thức trong học tập >29 Giáo án Hình 9 Trờng THCS Lóng sập II - Chun b GV: - Thc thng,...
 • 31
 • 482
 • 2

Giáo án Hình học 9 học kỳ I

Giáo án Hình học 9 học kỳ I
... ah = bc => a 2 .h 2 = b 2 .c 2 => (b 2 + c 2 )h 2 = b 2 .c 2 => 22 22 2 1 cb cb h + = Từ đó ta có 22 2 111 cbh += Hoạt động 2: Đònh lí 4 Ví dụ 3. (SGK) Chú ý: SGK BT 2. SGK Chứng minh: ... vuông, ta có 22 2 8 1 6 11 += h Từ đó suy ra 2 22 22 22 2 10 86 86 86 .. h = + = Do đó )cm(, . h 84 10 86 == x 2 = 1(1+4) = 5 => x = 5 Đònh lí 3 (SGK) bc = a.h Đònh lí 4 (SGK) 22 2 111 cbh += ... BT 22 . SGK BT 23 . SGK a) sin70 o 13’ ≈ 0 ,94 10 b) cos25 o 32 ≈ 0 ,90 23 c) tg43 o 10’≈ 0 ,93 80 d) cotg 32 o 15’ ≈c 1,58 49 sinx = 0,3 495 => x ≈ 20 o cosx = 0,5 427 => x ≈ 57 o tgx = 1,51 42 =>...
 • 121
 • 192
 • 0

Giáo án Hình học 9 học kỳ II

Giáo án Hình học 9 học kỳ II
... 2 .c 2 ( b 2 + c 2 ).h 2 = b 2 .c 2 2 2 2 2 2 1 . b c h b c + = 2 2 2 1 1 1 . h b c = + * Định lí 4: (SGK) GT: ABC , 0 90 A = ; AH BC AB = c, AC = b, AH = h, BC = a KL: 2 2 2 1 1 1 . h b ... ý SGK. 8 6 C H B GT: ABC , 0 90 A = ; AH BC AB = 6cm ; AC = 8cm KL: AH = h =? Bài làm. Ta có: 2 2 2 1 1 1 AH AB AC = + => 2 2 8 1 1 1 6 8h = + 2 2 2 2 2 2 2 2 6 .8 6 .8 6 8 10 h = = + 6.8 ... => 0 0 0 0 90 90 60 30C B= = = nên AB = 1 2 BC => AB 2 = 1 4 BC 2 Theo đlí Pi-ta-go có: AC 2 = BC 2 - AB 2 = BC 2 - 1 4 BC 2 = 2 3 4 BC => AC = 3 2 BC . Vậy 1 2 3. 3 2 BC AC AB BC...
 • 165
 • 123
 • 1

Giáo án Hình học 9 học kỳ III

Giáo án Hình học 9 học kỳ III
... là : 2 11 RS π = Diện tích hình tròn (O;R 2 ) là : 2 22 RS π = Diện tích hình vành khăn là : )( 2 2 2 1 2 2 2 121 RRRRSSS −=−=−= πππ b) Thay số : ( ) ( ) [ ] 1,1158,75,1014,3 22 =−= ... giác đều do đó ∠ NOC = 60 0 24 360 60. 2 2 2 a a S q π π =       = 16 3 4 3 2 2 2 a a S NOC =       = ∆ Diện tích hình viên phân : ( ) 3 32 4816 3 24 22 2 −=−= π π aaa S VP Vậy diện ... thứ 9 HK2 S = π R 2 S = 360 2 nR π hay S = 2 lR 10’ 10’ 3. Củng cố : S = 2 lR ( l là độ dài cung n 0 của hình quạt tròn ) -GV củng cố cho hs bằng cách cho làm BT81, 82 trang 99 -...
 • 24
 • 71
 • 0

Giáo án Hình học 9 (cả năm)

Giáo án Hình học 9 (cả năm)
... (Bˆchung)Cho học sinh suy ra hệ thứcAC . BA = HA . BC (3 )Học sinh nhắc lại đònh lý 322 2c1b1h1+= 22 222 cbcbh1 += 22 222 cbcbh+= 22 22acbh =⇑a2h2 = b2c2⇑ah = bcHọc sinh nhắc lại đònh lý 4h2 = b’c’b. ... 36/SGK trang 94 AH = BH = 20 (cm)Áp dụng đònh lý Pytago cho∆AHC vuông tại C :AC = 22 HCAH += 22 2 120 += >29 (cm)A’H’ = B’H’ = 21 (cm)A’B’ = 22 'H'B'H'A += 22 2 121 += 21 27, >29 (cm)Bài ... 15 129 BCAC 222 2=+=+sinBˆ=53159ABAC==;cosBˆ=541512ABBC==tgBˆ=43 129 BCAC==;cotgBˆ=3 491 2ACBC==vì Aˆ+ Bˆ = 90 0 nên :sinAˆ=cosBˆ=54 ; cosAˆ=sinBˆ=53tgAˆ=cotgBˆ=34 ; cotgAˆ=tgBˆ=43- 8 - Giáo án Hìnhhọc...
 • 59
 • 2,039
 • 16

Giáo án Hình học 9 - DMPPDH

Giáo án Hình học 9 - DMPPDH
... tại E ta có AD 2 = AE 2 + DE 2 = 2, 25 2 + 1,5 2 = 7,3 125 .Trong tam giác vuông ADC vuông tại D, có DB AC, nên ta có AD 2 = AB . AC, suy ra AC = 875,45,13 125 ,7 2 ==ABADChiều ... bài mới hôm nay.1 .2/ HĐTP 2: Giới thiệu chơng trình Hình học 9, chơng I và hình vẽ khởi động đầu bài học để gây hứng thú học tập của học sinh. Làm bài vào giấy trong; 1 học sinh thực hiện ... đồng dạng trên hình vẽ ? CBAABC; A = 90 0 b 2 + c 2 = a 2 HCBATa có ABC ~ HBA ABC ~ HAC HBA ~ HAC 2 / Hoạt động 2 : ( 5/ )Xây dựng khái niệm hình chiếu của...
 • 10
 • 133
 • 2

Giáo án Khoa Học 4 kỳ 2

Giáo án Khoa Học 4 kỳ 2
... pháp phòng tránh ? 2. Dặn dò: Học bài, xem trớc bài sau.Tuần 23 Khoa học ánh sángA. Mục tiêu: sau bài học học sinh có thể - Phân biệt đợc các vật tự phát sáng và các vật đợc chiếu sáng- Làm ... sáu, ngày 24 tháng 2 năm 20 06Khoa học Bóng tốiA. Mục tiêu : sau bài học, học sinh có thể - Nêu đợc bóng tối suất hiện phía sau vật cản sáng khi đợc chiếu sáng- Dự đoán đợc vị trí, hình dạng ... cấp ánh sáng, nớc, không khí thiếu thức ăn.- Hình 2 cung cấp ánh sáng, không khí, thức ăn và thiếu nớc.- Hình 3 cung cấp ánh sáng, nớc, không khí, thức ăn- Hình 4 cung cấp ánh sáng, nớc,...
 • 38
 • 159
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP