Tài liệu về : “NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Lý luận chung về chi phí kinh doanh giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

Lý luận chung về chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
... doanh giá thành sản phẩm 1.2.1. Sự cần thiết phải quản lý chi phí kinh doanh giá thành sản phẩm của doanh nghiệpTrong công tác quản trị doanh nghiệp, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm ... đợc giá thành của các đối tợng tính giá thành, phải lấy tổng chi phí sản xuất đã đợc tập hợp loại trừ chi phí của sản phẩm phụ, chi phí thiệt hại sản phẩm hỏng không đợc tính trong giá thành sản ... hình chi phí kinh doanh giá thành sản phẩm Với các yêu cầu trên, hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bao gồm các chỉ tiêu sau: - Xác định đúng đối tợng tập hợp chi phí sản...
 • 23
 • 58
 • 0

những vấn đề chung về chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp trong xây dựng cơ bản

những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong xây dựng cơ bản
... nghệp. III. Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản. 1. Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng 1.1. Chi phí sản xuất trong ... Tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp. a ) Hoạch toán tổng hợp chi phí sản xuất. Căn cứ vào đối tượng hoạch toán chi phí sản xuất phương pháp hoạch toán chi phí đã ... toán có những cách phân loại sau: *Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí: Về thực chất chỉ có ba yếu tố chi phí : chi phí về sức lao động, chi phí về đối tượng lao động chi phí về tư...
 • 16
 • 64
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
... – giá thành sản xuất Có TK 622 – chi phí nhân công trực tiếp - Cuối kỳ, kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sản xuất chung để tính giá thành sản phẩm sản xuất, dịch vụ. Nợ TK 631 – giá thành sản xuất ... (như chi phí sản xuất chung) . 1.3. Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí sản xuất là bộ phận cấu thành chủ yếu của giá thành sản phẩm, ... 1.4. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm. 1.4.1. Khái niệm giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất quản lý sản...
 • 23
 • 46
 • 0

những vấn đề chung về chi phí sản suất tính giá thành sản phẩm

những vấn đề chung về chi phí sản suất và tính giá thành sản phẩm
... những vấn đề chung về chi phí sản suất tính giá thành sản phẩm 1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất a) Chí phí sản xuất: * Để tiến hành sản xuất kinh doanh bình ... mức Giá thành định mức của sản phẩm Giá thành thực tế của sản phẩm Chi phí sản phẩm làm dở cuối kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Chi phí dở dang đầu kỳ Chi phí sản phẩm phụ Tổng giá thành sản phẩm ... phẩm Chi phí sản xuất giai đoạn N trong thành phẩm Chi phí sản xuất giai đoạn hai trong thành phẩm Chi phí sản xuất giai đoạn một trong thành phẩm Qi Với Qi: Tổng giá thành đơn vị sản phẩm i...
 • 21
 • 24
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
... Những vấn đề chung về chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.1 Sự cần thiết về công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Trong nền kinh tế thị ... tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung. - Giá thành sản xuất toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ: là giá thành bao gồm giá thành sản xuất cộng thêm các chi phí bán hàng, chi phí ... giá thành sản phẩm nh sau: Chi phí sản xuất dở dang đầu kì Chi phí sản xuất phát sinh trong kì Tổng giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất dở dang cuối kì Qua sơ đồ ta thấy: Tổng giá thành sản phẩm...
 • 12
 • 36
 • 0

Những vấn đề chung về chi phí sản xuất giá thành sản phẩm

Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
... làm cho giá thành sản phẩm đội lên cao. 1.4. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 1.4.1 Khái niệm giá thành sản phẩm Giá thành sản xuất của sản phẩm, dịch vụ là chi phí sản xuất tính ... hoàn thành. Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm có thể khác nhau về lợng do đó có sự chênh lệch về trị giá sản phẩm sản xuất dở dang đầu kỳ hoặc cuối kỳ. Giá thành sản phẩm =Trị giá sản phẩm ... giảm chi phí sản xuất chung. - Chi phí sản xuất chung cố định phát sinh ở mức bình thờng chi phí sản xuất chung biến đổi đợc kết chuyển vào TK 154- Chiphí SXKD dd (TK 631- Giá thành sản xuất) Trình...
 • 34
 • 18
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
... NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆPI. Khái niệm về chi phí sản xuất giá thành sản phẩm: 1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất : Chi phí ... phân bổ chi phí sản xuất chung : Chi phí sản xuất chung những chi phí phục vụ sản xuất những chi phí sản xuất khác phát sinh tại các phân xưởng sản xuất chính của doanh nghiệp .Chi phí SXC ... biệt sản phẩm đã hoàn thành hay chưa hoàn thành . Giá thành sản phẩm không liên quan đến những chi phí sản xuất của sản phẩm dở dang cuối kỳ sản phẩm hỏng. Tuy nhiên giá thành sản phẩm...
 • 14
 • 65
 • 0

những vấn đề lý luận chung về phân tích chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp.DOC

những vấn đề lý luận chung về phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp.DOC
... lí chi phí sản xuất giá thành sản phẩm chỉ đợc chấp nhận trên cơ sở phân tích các thông tin có liên quan đến chi phí sản xuất giá thành sản phẩm. Phân tích chi phí sản xuất giá thành sản ... nghiệpChơng I những vấn đề lý luận chung về phân tích chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp.I. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây ... phân tích chi phí sản xuất giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất nói chung doanh nghiệp xây dựng nói riêng, thì nội dung phân tích chi phí sản xuất giá thành sản phẩm đều bao...
 • 74
 • 204
 • 5

những vấn đề lý luận chung về phân tích chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp.

những vấn đề lý luận chung về phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp.
... lí chi phí sản xuất giá thành sản phẩm chỉ đợc chấp nhận trên cơ sở phân tích các thông tin có liên quan đến chi phí sản xuất giá thành sản phẩm. Phân tích chi phí sản xuất giá thành ... những vấn đề lý luận chung về phân tích chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp.I. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây ... phân tích chi phí sản xuất giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất nói chung doanh nghiệp xây dựng nói riêng, thì nội dung phân tích chi phí sản xuất giá thành sản phẩm đều bao...
 • 18
 • 65
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY
... thành nên giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành. Nh vậy: Giá thành của sản phẩm xây lắp là toàn bộ chi phí bỏ ra nh chi phí vật t, chi phí nhân công, chi phí máy móc thi công những chi phí ... hạ giá thành sản phẩm. 2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất mối quan hệ với đối tợng chịu chi phí Theo cách phân loại này chi phí sản xuất đợc chia làm ... Những vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp trong điều kiện hiện nay1. Đặc điểm chung của ngành XDCB sản phẩm xây lắp...
 • 23
 • 66
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP