Tài liệu về : “Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 2

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 2

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 2
... 4:a/ Tài khoản của bạn vào 1-1 -20 08 là:33(1 ) 1000(1 8%) 125 9,7$nFV PVx r= + = + =b/ Lãi suất ghép theo quiù r=8% năm= 2% q 121 2(1 ) 1000(1 2% ) 126 8, 2$ nFV PVx r= + = + =c/ 44(1 8%) 1( , ) 25 0 1 126 ,53$8%FV ... (1+ r’ năm / 12) 12 – 1 = 8 ,24 % ⇒ r’ năm = 7,94 %Bài tập thực hành:Câu 1:5 55(1 ) 10000(1 10%) 116105,1$FV PVx r= + = + =Câu 2: 205000 129 2,1$(1 ) (1 7%)nnFVPVr= = =+ +Câu 3:log( )log (2) 11log(1 ) ... 444,89$.b/ Ta có:- 3 - Bài tập TCDN Hiện Đại 121 2%(1 ) 1 (1 ) 1 12, 68%12mmefrrm= + − = + − =Vậy lãi suất có hiệu lực tương đương 1 năm của khoản vay này là 12, 68%Câu 7:a/ PV= 6tr ; FV= 12tr ;n=5 nămTa...
 • 9
 • 7,411
 • 280

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 1

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 1
... tăng vốn như thế nào thường được gọi là quyết đònh tài trợ ”Câu 2: Giải thích các thuật ngữA _Tài sản tài chính tài sản thực Tài sản tài chính: là các loại giấy tờ có giá trò bao gồm các loại ... mà nó mang lại. B_.Thò trường tài chính và các trung gian tài chính: Thò trường tài chính: là nơi giao dòch các loại chứng khoán .Thò trường tài chính bao gồm 2 bộ phận thò trường tiền tệ và ... gian tài chính đầu tư tiền dưới dạng các tài sản tài chính như các loại cổ phần và trái phiếu,hoặc cho các doanh nghiệp và các cá nhân vay.Do đó các trung gian tài chính...
 • 8
 • 3,454
 • 83

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 Nhóm 1

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 Nhóm 1
... 2* (1+8% )2 = 2. 3 328 $D3 = D0*(1+g1)3 = 2* (1+8%)3 = 2. 5194 $P3 = 24 grD− = 22 3)1(*grgD−+ = %4% 12% )41(*5194 .2 + = 32. 7 522 $Thay vào (*) ta có:P0 = 12. 116 .2 +21 2.13 328 .2 +3 12. 15194 .2 +3 12. 17 522 . 32 ... 10 02 10.5000 110 .25 00 16.64 83.36 1003 11. 025 0 115.7 625 23 .88 76. 12 1004 11.5763 121 .5506 30.50 69.50 100… … … … … …10 15.5133 1 62. 8895 59.74 40 .26 10 020 25 .27 00 26 5.3300 83.79 16 .21 10050 109 .21 33 ... 14.4 15.55EPS 2. 5 3 2. 3 2. 49ROE 0 .25 0 .25 0.16 0.16Tỷ lệ chi trả cổ tức 0 .2 0 .2 0.5 0.5DIV 0.5 0.6 1.15 1 .24 g 0 .2 0. 92 0.08Bây giờ chúng ta dùng mô hìng DCF để tính rP0= rD+11 + 22 )1( rD+ + 33)1(...
 • 15
 • 4,342
 • 91

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 Nhóm 2

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 Nhóm 2
... cầu r = 12% Mức chi trả cổ tức cho các năm:Năm 1: D1 = 2 x 1.08 = 2. 16$Năm 2: D2 = 2. 16 x 1.08 = 2. 3 328 $Năm 3: D3 = 2. 3 328 x 1.08 ≈ 2. 52$ Giá cổ phần vào cuối năm 3: P3 = %4% 120 4.1 52. 2−× ≈ 32. 75$Giá ... mới :USD) (triệu 7.5 ( -2% ) - 14 %2 5- PV =+ =Bài 24 /33: 26 .95$ 6%) - x( 12% 1.12x1.15x1.061.15x1.18 1.12x1.151.15x1.18 1. 121 .15x1.18 1. 121 .15x1.18 PV 323 222 =+++ =Bài 25 /33:Cổ tức một cổ phần ... %4% 120 4.1 52. 2−× ≈ 32. 75$Giá cổ phần hiện tại:P0 = 12. 116 .2 + 2) 12. 1(3 328 .2 + 3) 12. 1( 52. 2 + 3) 12. 1(75. 32 = 28 .89 $Bài 19/ 32: Công ty XYZTa có: P0 = 50$Cổ tức năm tới D1 = 2$ Tăng trưởng cổ tức g = 10%Tỷ suất sinh...
 • 11
 • 2,133
 • 64

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 4 Nhóm 1

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 4 Nhóm 1
... mục : 2 = X2A σ2B + X2B σ2B + X2C σ2C + 2 AB XA σA XB σB + 2 BC XB σB XC σC + 2 AC XA σA XC σC 2= 0,42x16, 32 + 0,42x30, 12 + 0 ,22 x18, 92 + 2x0,14x0,4x0,4x16,3x30,1 + 2x0 ,25 ,0,4x0,2x16,3x18,9 ... thức: 21 1(1 )covVarn nδ= + −n2 2 δ =2 0,1040 0, 322 53 0,0853 0 ,29 214 0,0760 0 ,27 575 0,0704 0 ,26 536 0,06667 0 ,25 827 0,0640 0 ,25 308 0,0 620 0 ,24 99 0,06044 0 ,24 5910 0,05 92 0 ,24 33- 11 - Bài tập TCDN ... thức:Câu 1:a /2 2 2 20,5 21 0,5 26 2 0,5 0,5 0,37 21 26 19,5%x x x x x x xδ= + +=b/ Vì trái phiếu kho bạc có δ=0 nên độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư là :2 2 2 21 1 1 1( ) 21 ( ) 26 2 0,37 21 26 13%3...
 • 17
 • 2,560
 • 74

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 4 Nhóm 2

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 4 Nhóm 2
... KLM, 20 % vào Nestle%95.1 527 .25 427 .25 49.18*1.30 *2. 0 *2. 0*4.0 *29 .18*3.16 *25 .0 *2. 0*4.0 *2 1.30*3.16*14.0*4.0*4.0 *29 .18 *2. 01.30*4.03.16*4. 022 2 22 222 222 222 222 2==⇒=+++++=+++++=PPPCBBCCBCAACCABAABBACCBBAAPxxxxxxxxxσσσσσρσσρσσρσσσ Bài ... KLM:%38.196761.3751.30*3 .26 *)06.0(*5.0*5.0 *21 .30*5.03 .26 *5.0 322 222 3=⇒=−++=PPσσ Với LVMH:%88.160493 .28 58 .25 *3 .26 *)16.0(*5.0*5.0 *28 .25 *5.03 .26 *5.0 422 222 4=⇒=−++=PPσσ Với Nestle:% 42. 166811 .26 99.18*3 .26 *03.0*5.0*5.0 *23 .1*5.03 .26 *5.0 522 222 5=⇒=++=PPσσ ... BP:%91.141974 .22 23.16*3 .26 *)08.0(*5.0*5.0 *23 .16*5.03 .26 *5.0 122 222 1=⇒=−++=PPσσ Với Deustche Bank:%47.180413.34 12. 23*3 .26 *11.0*5.0*5.0 *22 .23 *5.03 .26 *5.0 122 222 2=⇒=++=PPσσ Với KLM:%38.196761.3751.30*3 .26 *)06.0(*5.0*5.0 *21 .30*5.03 .26 *5.0 322 222 3=⇒=−++=PPσσ...
 • 9
 • 1,652
 • 75

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 5 Nhóm 1

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 5 Nhóm 1
... 2 2 2 20,5 .28 0,5 .26 2. 0,5 .28 .26 729 27 %pδ δ= + + = => =f=- 12 2 2 2 2 2 2 20,5 .28 0,5 .26 2. 0,5 .28 .26 ( 1) 1 1%0pδ δρ= + + − = => = =2 2 2 2 20 ,5 .28 0,5 .26 365 19,1%pδ δ= + = => ... BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPCHƯƠNG V: RỦI RO VÀ TỈ SUẤT SINH LICÂU HỎI:Câu 1:a/ 50% TP, 50% CP P2 2 2 2 20,5 .0 0.5 .14 49 7%pδ δ= + = => =b/ 50%Q, 50%R1ρ =2 2 2 2 2 2 2 20,5 .28 0,5 .26 ... 16% 20 %ρ=-1kết hợp rδ100-0 12% 10%75 -25 13% 2, 5%50-50 14% 5%0-100 16% 20 %Câu 3:a)Danh mục rpδp1 10% 5, 12% 2 9% 4,59%3 11% 6.37%c) Wx* =23 .05 82. 025 85 82. 0 522 222 2=×××−+××−=−+×−YXXYYXYXXYyσσρσσσσρσ =23 %W*Y=77%Như...
 • 8
 • 1,653
 • 70

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 5 Nhóm 2

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 5 Nhóm 2
... 02, 1=ρ5 22 1 12, 122 222 121 21δδρδδδwwwwdm++== 20 .25 ,0.10.75,0 .22 0 .25 ,010.75, 022 22+ += 9%Với : 12, 1=ρ=> 22 1 12, 122 222 121 21δδρδδδwwwwdm++== 20 .25 ,0.10.75,0.1 .22 0 .25 ,010.75, 022 22+ += 12, 5%Với : 12, 1−=ρ=> ... %108.5,0 12. 5,0..111=+=+=YYXXdmrwrwrYYXXYXYYXXdmwwwwδδρδδδ.... .2. .11 122 122 11++=6% 12, 55,0.5,0.8.5,0 .2, 0 .25 .5,08.5, 022 22= ++Danh mục 2: %25 2=Xw ;%7 52= Yw => %98.75,0 12. 25,0. .22 2=+=+=YYXXdmrwrwrYYXXYXYYXXdmwwwwδδρδδδ.... .2. .22 222 222 22+ +=%6,45,0.75,0.8 .25 ,0 .2, 0 .25 .75,08 .25 , 022 22= ++Danh ... %98.75,0 12. 25,0. .22 2=+=+=YYXXdmrwrwrYYXXYXYYXXdmwwwwδδρδδδ.... .2. .22 222 222 22+ +=%6,45,0.75,0.8 .25 ,0 .2, 0 .25 .75,08 .25 , 022 22= ++Danh mục 3: %753=Xw ; %25 3=Yw => %118 .25 ,0 12. 75,0..333=+=+=YYXXdmrwrwrYYXXYXYYXXdmwwwwδδρδδδ.... .2. .33 322 322 33++=%37,65,0 .25 ,0.8.75,0 .2, 0 .25 .25 ,08.75, 022 22= ++b)...
 • 12
 • 1,591
 • 46

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 6

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 6
... K.phải 525 .000HTK 13 12. 500∆+∆+ ≥ 2 1.3 12. 500+HTK∆ ≥ 1.050.000 + 2 tra K.phải∆ 26 2.500 ≥ 2 tra K.phải∆- HTK∆ 26 2.500 ≥tra K.phải∆Vậy khoản phải trả mà công ty có thể gia tăng tối đa là 26 2.500$Khi ... thanh toán nhanh :500 .26 2000. 525 )500 .26 2000.375(500.3 12. 1++−= 1.1 9Bài 9NH Nợđộng lưu sản Tài= 3Nợ NH = 3810.000= 27 0.000$NH NợTK H - TSLĐ=1.4⇒HTK = 810.000 – 1.4 * 27 0.000 = 4 32. 000$Vòng quay hàng ... thu DoanhDthu thuần =HTK x Vòng quay HTK=4 32. 000 x 6 = 2. 5 92. 000$Khoản phải thu = TSLĐ – HTK – Tiền mặt và CK thò trường= 810.000 – 4 32. 000 – 120 .000= 25 8.000$Kỳ thu tiền bq =36 02. 5 92. 000 /25 8.000=...
 • 9
 • 3,969
 • 151

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 8

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 8
... = 122 .5 – 0.045 D∆ 8. Cổ tức = 0.6 x ( 122 .5 – 0.045 D∆ )= 73.5 – 0. 027 D∆ 9. Lợi nhuận giữ lại = 0.4 x ( 122 .5 – 0.045 D)∆= 49 – 0.018 D∆ Doanh thu : 28 08CP hàng bán : 25 27EBIT : 28 1Lãi ... 1944 x 1.3 = 25 273. EBIT = 28 08 – 25 27 = 28 1 4. Lãi vay = 0.09 x (400 + D∆ ) = 36 + 0.09 D∆ 5. Lãi trước thuế = 28 1 -36–0.09 D∆ =24 5-0.09 D∆ 6. Thuế = 0.5 x (24 5 – 0.09 D) ∆= 122 .5 – 0.045 ... CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNHPHẦN IKẾ HOẠCH ĐẦU TƯ1. Kế hoạch tài chính là gì ? Kế hoạch tài chính là một quá trình bao gồm: Phân tích các giải pháp đầu tư , tài trợ và cổ tức mà doanh nghiệp...
 • 19
 • 1,861
 • 32

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP