Tài liệu về : “bai tap lon co so du lieu

bai tap lon co so du lieu

bai tap lon co so du lieu
... ).-CT_PHIEUBAOHANH(SoPhieuBaoHanh , MaHangHoa , SoLuong , NoiDungBaoHanh , GhiChu ) .-CT_PHIEUXUAT ( SoPhieuNhap , MaHangHoa , SoLuong , DonGiaNhap ) .-CT_PHIEUNHAP( SoPhieuNhap, MaHangHoa , SoLuong ... XUATMaHangSanXuatTenHangSanXuatGhiChuHANGHOAMaHangHoaTenHangHoaMaHangSanXuatDacTinhSoLuongTonDonGiaUSDThoiGianBaoHanhMaLoaiHangHoaDuocPheTraDoiLePhiChuyenDoiChatLuongLOAIHANGHOAMaLoaiHangHoaTenLoaiHangHoaNoiDungBaoHanhCT_PHIEUNHAPSoPhieuNhapMaHangHoaSoLuongDonGiaNhapPHIEUNHAPSoPhieuNhapNgayNhapLyDoNhapTongGiaTriNhapCT_PHIEUBAOHANHSoPhieuBaoHanhMaHangHoaSoLuongNoiDungBaoHanhGhiChuPHIEUBAOHANHSoPhieuBaoHanhNgayLapPhieuTenKhachHangDienThoaiNgayTraDuKienPHIEUXUATSoPhieuMaKhachHangNgayLapPhieuCongNoThanhTienKHACHHANGMaKhachHangTenKhachHangDiaChiDienThoaiLoaiKhachHangLOAIKHACHHANGMaLoaiKhachHangTenKhachHangGhiChuCT_PHIEUXUATSoPhieuMaHangHoaSoLuongDonGiaBanNHANVIENMaNhanVienTenNhanVienNgaySinhQueQuanHeSoLuongLuongMô ... TenHangHoSoLuongToDonGiaUSDMaLoaiHangHoDacTinhMaHangSanXuaHANGHOAThoiGianBaoHanhTenLoaiHangHoaDonGiaNhapNgayLapMaLoaiHangHoNoiDungBaoHanLyDoNhapGhiChuChatLuongTongGiaTriNhaLePhiChuyenDoMaHangHoaSoLuongDuocPhepTraDoSoPhieuNhapSoPhieuNhapHANGSANXUATMaHangSanXuatTenHangSanXuatdLOAIHANGHOAthuothuoBao...
 • 20
 • 1,175
 • 22

Bài tập môn sở dữ liệu

Bài tập môn cơ sở dữ liệu
... học có một mã số (MALH) duy nhất để phân biệt với các lớp học khác, có tên lớp (TENLOP). Mỗi một lớp học thuộc về một khoá học duy nhất (MAKH) và do một giáo viên (MAGV) duy nhất phụ trách, và ... Phung 12-01-79 34 Do Duy Duong Q5 Hoc sinhPT197 1 12 12 9 DAU GIOI 100,000 3 Tran Nam Son 03-08-80 190/2A Ho Tung Mau Q1 Hoc sinhPT197 1 0 34 3 KHONG DAU YEU 4 Nguyen Tien Dung 04-03-69 23/8 Thai ... khoá học người ta dự đònh một só số dự kiến (SISODK) cho mỗi lớp, và một phòng học (PHHOC) sử dụng trong suốt khoá học.BIENLAI(MAKH, MALH, MAHV, SOBL, DIEM, KQUA, XEPLOAI, TIENNOP)Mô tả : Mỗi...
 • 3
 • 1,469
 • 45

quản trị nhân sự - bài tập nhóm sở dữ liệu

quản trị nhân sự - bài tập nhóm cơ sở dữ liệu
... bao nhiêu nhân viên ?Trả Lời :SELECT COUNT(MANHANVIEN) AS SOLUONGFROM NV Câu 2 : Cho biết tổng số phòng ban ?Trả Lời:SELECT COUNT(MAPHONGBAN) AS SOLUONGFROM PBCâu 3: Liệt kê danh sách ... =“ KT” AND GIOITINH = “NU”Câu 4: Có bao nhiêu nhân viên bị kỷ luật?Trả lời: SELECT COUNT(MAKYLUAT) AS SOLUONGFROM KLCTWHERE MAKYLUAT NOT IN (‘L0’)Câu 5: Liệt kê danh sách nhân viên được ... Liệu:BẢNG NHÂN VIÊN (NV):manhanvientennhanvienngay sinhgioi tinhdia chiMa phong ban So dien thoaiChuc vu001 Nguyễn Thị An10-03-1990NữQuảng NamKT 3851723 NV002 Trần Đăng...
 • 9
 • 403
 • 24

Đề cương ôn tập Môn sở dữ liệu

Đề cương ôn tập Môn Cơ sở dữ liệu
... đương haykhông?Câu 8: Định nghĩa dạng chuẩn 1, 2, 3, Boye-Codd. Cho ví dụ minh hoạ. Chuẩn BoyCodd khác gì với chuẩn 3.Vì sao nó được coi là mạnh hơn chuẩn 3.Câu 9: Các bước cơ bản trong thiết ... Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Đề cương ôn tập Môn Cơ sở dữ liệuPhần I: Lý thuyếtCâu 1: Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị csdl...
 • 2
 • 545
 • 40

Đề cương ôn tập môn sở dữ liệu

Đề cương ôn tập môn cơ sở dữ liệu
... NhaXuatBan, SoLuong, DonGia) Mỗi cuốn sách có một mã số xác định duy nhất (MaS), tên sách (TenS), Tác giả hoặc nhóm tác giả, số lượng hiện có (SoLuong) và đơn giá bán (DonGia). HOA_DON(SoHD, MaKH, ... sách được gán một mã số duy nhất (SoHD), hoá đơn được lập cho một khách hàng (MaKH) do một nhân viên lập (TenNV), có ngày lập xác định (NgayLap). CHI_TIET_HD(SoHD, MaS, SoLuong, DonGia) Một hoá ... đương hay không? Câu 8: Định nghĩa dạng chuẩn 1, 2, 3, Boye-Codd. Cho ví dụ minh hoạ. chuẩn BoyCodd khác gì với chuẩn 3. Vì sao nó được coi là mạnh hơn chuẩn 3. Câu 9: Các bước cơ bản trong thiết...
 • 3
 • 601
 • 19

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP