Tài liệu về : “QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI VÀ SAO NHI ĐỒNG; THÀNH LẬP BCN CÁC CLB

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI SAO NHI ĐỒNG; THÀNH LẬP BCN CÁC CLB

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI VÀ SAO NHI ĐỒNG; THÀNH LẬP BCN CÁC CLB
... Thành lập Ban Phụ trách đội sao nhi đồng năm học 2010-2011, trường tiểu học An Thạnh 2A, huyện Cù Lao Dung gồm các thành viên sau(có danh sách kèm theo) Điều 2. Ban phụ trách đội vào sao nhi đồng ... cứ vào đề nghị Ban phụ trách đội sao nhi đồng trường năm học 2010- 2011. Căn cứ vào chức năng, nhi m vụ quyền hạn của Hiệu trưởng nha ̀ trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập 03 tiểu ban ... cứ vào đề nghị Ban phụ trách đội sao nhi đồng trường năm học 2010- 2011. Căn cứ vào chức năng, nhi m vụ quyền hạn của Hiệu trưởng nha ̀ trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo quyết...
 • 4
 • 2,205
 • 46

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI SAO NHI ĐỒNG

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI VÀ SAO NHI ĐỒNG
... Chương I CHỨC NĂNG, NHI M VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI VÀ SAO NHI ĐỒNG Điều 1: Chức năng - Ban phụ trách đội vào sao nhi đồng là tổ chức do trường TH An Thạnh 2A lập ra lãnh đạo (sau ... của Ban phụ trách Đội theo nhi m vụ được phân công trực tiếp phụ trách; theo dõi một số mặt công tác của Ban phụ trách Đội. - Thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc của Ban phụ trách ... trực ban gồm Trưởng ban hai phó trưởng ban chịu trách nhi m chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc bảo đảm ban phụ trách hoạt động trôi chãy chất lượng. - Ban phụ trách thành lập ba...
 • 5
 • 418
 • 19

Quyết định thành lập Ban phụ trách Đội

Quyết định thành lập Ban phụ trách Đội
... NAMTRƯỜNG THCS THÁI BÌNH TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:12/QĐ.HT Thái Bình Trung, ngày 20 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNHV/v thành lập Ban phụ trách Đội năm học 2010 - 2011. HIỆU TRƯỞNG ... bộ Giáo dục Đào tạo. Căn cứ kế hoạch năm học 2010 – 2011 của Trường THCS Thái Bình Trung. Xét đề nghị của bộ phận chun mơnQUYẾT ĐỊNH - Điều 1: Nay thành lập Ban phụ trách Đội năm học ... gồm các ông bà có tên sau nay: (danh sách kèm theo). - Điều 2: Tổng phụ trách trách nhi mï tham mưu với Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động Đội trong năm học từng tháng. Các thành...
 • 2
 • 394
 • 3

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp côn glaapj

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp côn glaapj
... Bộ trưởng Bộ Xây dựng,QUYẾT ĐỊNH :Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập& quot;.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ... phủ xem xét quyết định. 3. Bộ Tài chính11a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Xây dựng các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử ... thiết lập ban đầu khi đưa vào sử dụng hồ sơ được bổ sung trong quá trình sử dụng.Điều 5. Nội dung của hồ sơ quản lý trụ sở, nhà làm việc được thiết lập ban đầu bổ sung sau khi đưa vào...
 • 12
 • 148
 • 0

Quyết định Về hợp nhất Sở Công nghiệp Sở Thương mại thành Sở công thương thành phố

Quyết định Về hợp nhất Sở Công nghiệp và Sở Thương mại thành Sở công thương thành phố
... QUYẾT ĐỊNH Về hợp nhất Sở Công nghiệp Sở Thương mại thành Sở Công Thương thành phố.______________ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCăn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban ... Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thương mại, bao gồm các ngành lĩnh vực: cơ ... 2008,QUYẾT ĐỊNH :Điều 1. Nay hợp nhất Sở Công nghiệp Sở Thương mại thành Sở Công Thương.Điều 2. Vị trí, chức năng của Sở Công Thương:Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân...
 • 2
 • 71
 • 0

Quyết định Về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng nội bộ (LAN), MegaWAN mạng Internet

Quyết định Về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng nội bộ (LAN), MegaWAN và mạng Internet
... đích phục vụ cho công tác chuyên môn, vì vậy cán bộ công chức phải có trách nhi m, bảo vệ, sử dụng máy chịu trách nhi m hoàn toàn khi sự cố máy tính xảy ra, có trách nhi m sao lưu, bảo vệ ... trực thuộc Sở, các trung tâm, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lãnh đạo các phòng Tài nguyên Môi trường các huyện, thị xã, thành phố. Người trả lời chịu trách nhi m trả lời các câu hỏi ... (LAN), MegaWAN mạng Internet (Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /QĐ-STNMT ngày16 tháng 01 năm 2008 của Sở Tài nguyên Môi trường) Chương INhững quy định chungĐiều 1. Phạm vi đối tượng...
 • 4
 • 85
 • 1

Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
... Hương Thuỷ thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan cá nhân liên quan chịu trách nhi m thi hành Quyết định này./.Nơi nhận: - Như điều 3; - Thường trực HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND ... xét, quyết định ban hành các quy định, quy chế quản lý, vận hành các ứng dụng CNTT (bao gồm hạ tầng mạng các phần mềm ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN) tại cơ quan, đơn vị mình chịu ... trách nhi m, điều động, khen thưởng, nâng lương, miễn nhi m, bãi nhi m, kỷ luật xử lý vi phạm cán bộ chuyên trách CNTT theo quy định quản lý công chức hoặc viên chức của cơ quan. Riêng các...
 • 8
 • 177
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP