Tài liệu về : “Chi tiết máy - Bộ truyền đai

Chi tiết máy - Bộ truyền đai

Chi tiết máy - Bộ truyền đai
... BÀI GIẢNG CHI TIẾT MÁY CHƯƠNG 4: BỘ TRUYỀN ðAI 1 CHƯƠNG 4 BỘ TRUYỀN ðAI 41 KHÁI NIỆM CHUNG 4.1.1 NGUYÊN LÝ HOẠT ðỘNG Hình 4.1 Sơ ñồ truyền ñộng ñai - Bộ truyền ñai làm việc ... BÀI GIẢNG CHI TIẾT MÁY CHƯƠNG 4: BỘ TRUYỀN ðAI 5 4.1.3 ƯU, NHƯỢC ðIỂM VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG : So với các bộ truyền cơ khí khác, bộ truyền ñai có : - Ưu ñiểm: + Có thể truyền ñộng giữa các ... BÀI GIẢNG CHI TIẾT MÁY CHƯƠNG 4: BỘ TRUYỀN ðAI 7 trong ñó : + 1d- ñường kính bánh ñai dẫn, + 2d- ñường kính bánh ñai bị dẫn, + a- khỏang cách trục, + 1 - góc ôm trên bánh dẫn. + 2 - góc ôm...
 • 43
 • 1,926
 • 33

Chi tiết máy - Bộ truyền bánh răng

Chi tiết máy - Bộ truyền bánh răng
... 0•TrênTrênTrênTrên vovovovòøøøngngngng chiachiachiachia chiechiechiechiềàààuuuudadadadàøøøyyyybabababáùùùnhnhnhnh răngrăngrăngrăng nhonhonhonhỏûûûtăngtăngtăngtăng vavavavàøøøchiechiechiechiềàààuuuudadadadàøøøyyyybabababáùùùnhnhnhnh ... bobobobốááácucucucủûûûaaaacacacacáùùùccccrăngrăngrăngrăng trêntrêntrêntrên babababáùùùnhnhnhnh răngrăngrăngrăng chiachiachiachia::: :-- -- BoBoBoBộäää truyetruyetruyetruyềààànnnnănănănăn khơkhơkhơkhớùùùppppngoangoangoangoàøøøiiii: ... phânphânphânphân bobobobốááágigigigiưưưữãããa cacacacáùùùcccctrutrutrutrụïïïccccchiachiachiachia rararara::: :-- -- TruyeTruyeTruyeTruyềààànnnnđđđđoooộääängngngng babababáùùùnhnhnhnh răngrăngrăngrăng...
 • 48
 • 1,707
 • 32

Chi tiết máy - Bộ truyền trục vít

Chi tiết máy - Bộ truyền trục vít
... mamamamặëëëttttchiachiachiachia cucucucủûûûaaaatrutrutrutrụïïïccccvvvvííííttttchiachiachiachia rararara::::TruTruTruTrụïïïccccvvvvíííítttttrutrutrutrụïïï: : : : mamamamặëëëttttchiachiachiachia cucucucủûûûaaaatrutrutrutrụïïïccccvvvvííííttttlalalalàøøømamamamặëëëtttttrutrutrutrụïïïTruTruTruTrụïïïccccvvvvííííttttrenrenrenren ... ddddạngngngng trutrutrutrụïïïccccvvvvííííttttchiachiachiachia rararara 3 3 3 3 lolololoạiiii::::-TruTruTruTrụïïïccccvvvvííííttttArchimeArchimeArchimeArchimèøøøde(ade(ade(ade(a):):):):cacacacạïïïnhnhnhnh ... ƯƯƯƯuuuđđđieieieiểåååmmmm :- Tỉ số truyền lớn- Làm việc êm, không ồn- Có khả năng tự hãm- Có độ chính xác động học caob) b) b) b) NhNhNhNhưưưươơơợïïïccccđđđđieieieiểåååmmmm :- Hiệu suất thấp (70 ÷...
 • 21
 • 679
 • 14

Chi tiết máy - Tính chiều dài đai dẹt chéo

Chi tiết máy - Tính chiều dài đai dẹt chéo
... 1 TÍNH CHI U DÀI ðAI DẸT CHÉO: ta có: gọi x là khoảng cách trục, từ quan hệ hình học, tính ñược: do...
 • 2
 • 176
 • 5

Tài liệu Đồ án chi tiết máytruyền động điện pdf

Tài liệu Đồ án chi tiết máy và truyền động điện pdf
... đó: Vt - Vận tốc tr-ợt. nI - Số vòng quay của trục vít. PI - Công suất của trục vít. U1 - Tỷ số truyền của trục vít. Vt= 8,8.10 -3 .32730.10.7,6= 2,89 [m/s]. Đồ án chi tiết máy GVHD ... răng - trục vít, hộp giảm tốc trục vít bánh răng có -u điểm : - Hiệu suất cao hơn. - Kích th-ớc bánh vít nhỏ hơn ( bộ truyền trục vít đặt ở cấp nhanh nên mômen xoắn nhỏ hơn ) do đó tiết kiệm - c ... loại màu quý hiếm để chế tạo bánh vít .Thế nh-ng bộ truyền bánh răng - trục vít lại có -u điểm : - Khuôn khổ kích th-ớc hộp gọn hơn . - Vận tốc tr-ợt nhỏ hơn do đó có thể dùng động cơ quay nhanh...
 • 46
 • 195
 • 2

Chi tiết máy - Tính toán thiết kế bộ truyền đai dẹt

Chi tiết máy - Tính toán thiết kế bộ truyền đai dẹt
... dài minL của đai được chọn theo điều kiện giới hạn số vòng chạy của đai trong một giây:min/(3 5)L v= ÷ (trường hợp bộ truyền đai hở)min/(8 10)L v= ÷ (trường hợp bộ truyền có bánh căng đai) Kiểm nghiệm ... 2m a d d≥ ≥ + trường hợp bộ truyền đai hở( )1 215m a d d≥ ≥ + trường hợp bộ truyền có bánh căng đai6 . Sau khi xác định a (hoặc cho trước a), ta tính chi u dài L dây đai theo công thức:( ) ( ... THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI DẸT Thông số đầu vào: công suất 1P, kW; số vòng quay1n, vg/ph; tỷ số truyền u.1. Chọn dạng đai và vật liệu đai tùy theo điều kiện làm việc.2. Định đường kính bánh đai nhỏ...
 • 4
 • 5,804
 • 253

Chi tiết máy - Tính toán thiết kế bộ truyền đai thẳng

Chi tiết máy - Tính toán thiết kế bộ truyền đai thẳng
... TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI THANG Thông số đầu vào: công suất 1P, kW; số vòng quay 1n, vg/ph; tỷ số truyền u.1. Chọn dạng đai (tiết diện đai) theo công suất 1P và số vòng ... - Lực vòng có ích: 111000.,tPF Nv= - Từ công thức: .0.1.2 1ftfFeFeαα+=−Suy ra hệ số ma sát giữa đai và bánh đai theo công thức: '002.1ln2.ttF FfF Fα+=− - Hệ số ma sát nhỏ nhất để bộ truyền ... bố giữa các đai sẽ không đều nhau.9. Tính chi u rộng các bánh đai và đường kính ngoài d các bánh đai (bảng 4.4).10.Xác định lực căng ban đầu và lực tác dụng lên trục :- Lực căng đai ban đầu:0...
 • 4
 • 3,909
 • 172

Chi tiết máy - Tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng côn

Chi tiết máy - Tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng côn
... đương- Nếu bánh răng làm việc với chế độ tải trọng và số vòng quay n không đổi:60HE hN cnL =- Khi bộ truyền làm việc với chế độ tải trọng thay đổi nhiều bậc:3max60iHE i iTN c n tT =   - ... truyền u kiểm tra sai số tỷ số truyền 2 3%u∆ ≤ ÷. Xác định các góc mặt côn chia 1δ và 2δ theo công thức:11arctguδ =  , hoặc 111cotgutgδδ= =10. Tính các kích thước chủ yếu khác của bộ truyền ... =Tính vận tốc vòng v theo đường kính vòng chia trung bình và chọn cấp chính xác bộ truyền theo bảng 6.3.12. Xác định giá trị các lực tác dụng lên bộ truyền theo các công thức:1112tmTFd=1 1 1cosr...
 • 6
 • 3,958
 • 155

Chi tiết máy - Tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng trụ

Chi tiết máy - Tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng trụ
... cấp chính xác bộ truyền theo bảng 6.3.13. Xác định giá trị các lực tác dụng lên bộ truyền (N) :- Lực vòng : 12 112t tTF Fd= =- Lực hướng tâm: 2 1 1r r t nwF F F tgα= =Đối với bộ truyền bánh răng ... [ ]min1,25H Hσ σ= - đối với bộ truyền bánh răng trụ[ ] [ ]min1,15H Hσ σ= - đối với bộ truyền bánh răng côn.4. Xác định ứng suất uốn cho phép:Số chu kỳ làm việc tương đương :- Nếu bánh răng làm ... và chọn sơ bộ hệ số tải trọng tính H HK Kβ= theo bảng 6.4.7. Tính toán khoảng cách trục wa của bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng (mm):[ ]13250( 1)Hwba HT Ka uuβψ σ= ±Đối với bộ truyền bánh...
 • 8
 • 5,612
 • 189

Chi tiết máy - Tính toán thiết kế bộ truyền trục vít

Chi tiết máy - Tính toán thiết kế bộ truyền trục vít
... ]48r tel F Ff fEI+= ≤trong đó: l - khoảng cách giữa hai ổ, sơ bộ có thể chọn 2(0,9...1)l d=1rF, 1tF - tải trọng hướng tâm và lực vòng tác dụng lên bộ truyềneI - mômen quán tính tương đương mặt ... Nếu bộ truyền quay tay thì ta tính môđun theo độ bền uốn bằng công thức:2321,5[ ]F FFT Y Kmz qσ=7. Xác định các kích thước chính bộ truyền: Thông số hình học Công thứcTrục vítĐường kính vòng chia1d ... KẾ BỘ TRUYỀN TRỤC VÍT Thông số đầu vào: công suất truyền P trên trục vít hoặc bánh vít (hoặc mômen xoắn T), vận tốc góc 1ω và 2ω (hoặc số vòng quay 1n và tỷ số truyền u), điều kiện làm việc bộ...
 • 4
 • 1,865
 • 93

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP