Tài liệu về : “QĐ32 /2005/ BGD BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TH ĐẠT CQG

QĐ32 /2005/ BGD BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TH ĐẠT CQG

QĐ32 /2005/ BGD BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TH ĐẠT CQG
... sinh.3. Th việnCó th viện đạt chuẩn theo quy định tiêu chuẩn th viện trường phổ th ng ban hành theo Quy t định số 01/2003/QĐ -BGD& amp;ĐT ngày 02/01/2003 và Quy t định số 01/2004/QĐ- BGD& amp;ĐT ... tiểu học.Điều 4. Th i hạn công nhận Th i hạn công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia là 5 năm kể từ ngày ký quy t định công nhận. Trong th i hạn 5 năm, nếu trường đã đạt chuẩn quốc gia ... học, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quy t định này Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.Điều 2. Quy t định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quy t...
  • 13
  • 62
  • 0

quyet định sửa đổi bổ sung quy chế công nhận trường THCs đạt chuẩn Quốc gia

quyet định sửa đổi bổ sung quy chế công nhận trường THCs đạt chuẩn Quốc gia
... toàn bộ các cụm từ "Vụ Trung học phổ th ng” có trong Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Quy t định số 27/2001/QĐ- BGD& amp;ĐT ngày 05/7/2001 bằng cụm từ ... ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA (GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010) BAN HÀNH KÈM THEO QUY T ĐỊNH SỐ 27/2001/QĐ -BGD& amp;ĐT NGÀY 05/7/2001 CỦA ... sau:Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, th nh phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quy t định công nhận trường trung học cơ sở và trường trung học phổ th ng đạt chuẩn quốc gia.3....
  • 3
  • 151
  • 0

Quy ché công nhạn trương MN dạt chuân.ppt

Quy ché  công nhạn trương MN dạt chuân.ppt
... QUY CHẾ CÔNG NHẨNTƯỜNG MN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA******************************** Điều 4. Th i hạn công nhận Th i hạn công nhận nhà trường, nhà trẻ đạt chuẩn quốc gia là 5 năm, kể từ ngày ký quy t ... – 19 điều)- Thay th Quy t định số 45/2001/QĐ -BGD& amp;ĐT ngày 26 th ng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia ... công nhận hoặc không công nhận nhà trường, nhà trẻ đạt chuẩn quốc gia.Sau 5 năm kể từ ngày ký quy t định công nhận, nhà trường, nhà trẻ phải tự đánh giá, làm hồ sơ trình các cấp có th m quy n...
  • 20
  • 59
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP