Tài liệu về : “Kỹ thuật nhiệt

Giáo trình kỹ thuật nhiệt - Chương 1

Giáo trình kỹ thuật nhiệt - Chương 1
... sở kỹ thuật nhiệt ,NXB Giáo Dục.• [2]. Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú, 2009. “Bài tập Cơ sở kỹ thuậtnhiệt” NXB Giáo Dục.Học liệu tham khảo:• [3]. Nguyễn Bốn, Hoàng Ngọc Đồng, 1999. Nhiệt kỹ thuật , ... thuật , NXBGiáo Dục.• [4]. Bùi Hải, Hoàng Ngọc Đồng, 1999. “Bài tập kỹ thuật nhiệt ,NXB Khoa học & Kỹ thuật. PHẦN 1NHIỆT ĐỘNGKỸ THUẬT9/24/20092Chương 1:Những khái niệm cơ bản &Phương trình ... trang 152 – sách Cơ sở Kỹ thuậtNhiệt• Toàn bộ 20 bài tập Chương 1 – sách Bài tập cơsở kỹ thuật Nhiệt Đọc trước Chương 2 – Định luật nhiệt thứ nhất& Các quá trình nhiệt cơ bản của môi chất...
 • 7
 • 1,527
 • 44

Giáo trình kỹ thuật nhiệt - Chương 5

Giáo trình kỹ thuật nhiệt - Chương 5
... hợp.1-2: nén đoạn nhiệt 2-3: cấp nhiệt đẳng tích3-4: cấp nhiệt đẳng áp 4-5: giãn nở đoạn nhiệt5 -1: nhả nhiệt đẳng tích5.2. CHU TRÌNH ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONGChu trình cấp nhiệt hỗn hợp.• Nhiệt lượng cấp ... giãn nở đoạn nhiệt 2-3: nhả nhiệt đẳng áp• 3-3’: nén đoạn nhiệt 3’-1: cấp nhiệt đẳng áp10/19/200995.4. CHU TRÌNH RANKINE• Nhiệt lượng cấp vào:• Nhiệt lượng thải ra:• Hiệu suất nhiệt của chu ... TRÌNH TUABIN KHÍ CẤP NHIỆT ĐẲNG ÁPCHU TRÌNH TUABIN KHÍ CẤP NHIỆT ĐẲNG ÁP1-2: nén đoạn nhiệt 3-4: giãn nở đoạn nhiệt2 -3: cấp nhiệt đẳng áp 4-1: nhả nhiệt đẳng ápCHU TRÌNH...
 • 9
 • 1,095
 • 29

Giáo trình kỹ thuật nhiệt - Chương 4

Giáo trình kỹ thuật nhiệt - Chương 4
... CHIỀU212TTTc211TTTcHome works• Bài tập 21, 22, 23 trang 157 – 158 sách Cơ sở kỹ thuật nhiệt. • Bài tập 4-2, 4-4, 4-6 Chương 4 sách Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt. ... nén đẳng nhiệt d-a: quá trình nén đoạn nhiệtCHU TRÌNH CARNOT THUẬN CHIỀU• Hiệu suất nhiệt của chu trình:• Nhận xét:-ctphụ thuộc T1và T2-ctcàng lớn khi nhiệt độ nguồn nóng càngcao & nhiệt ... CHIỀU121TTct10/12/20094• a-d: quá trình giãn nở đoạn nhiệt d-c: quá trình giãn nở đẳng nhiệt c-b: quá trình nén đoạn nhiệt b-a: quá trình nén đẳng nhiệtCHU TRÌNH CARNOT NGƯỢC CHIỀU• Hệ số làm lạnh...
 • 4
 • 831
 • 27

Giáo trình kỹ thuật nhiệt - Chương 2

Giáo trình kỹ thuật nhiệt - Chương 2
... lệch nhiệt độ. Đơn vị: kJ, kcal,...• Công: Công thay đổi thể tích (công dãn nở), Công kỹ thuật. Tính nhiệt lượng theo sự thay đổi nhiệt độ• Nhiệt dung riêng ‘c’ là nhiệt lượng cần thiết để đưa nhiệt ... 9/17/20099Home works• Bài tập 5 – 13 trang 152 – 155 sách Cơ sở kỹ thuật nhiệt. • Toàn bộ bài tập Chương 2 sách Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt. • Đọc trước Chương 3 – Một số quá trình khác của khí và ... 0)1212TTvv9/17/20096QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT• Là quá trình nhiệt động được tiến hành trong điều kiện nhiệt độ không đổi.(T=const, dT = 0)1221vvppQUÁ TRÌNH ĐOẠN NHIỆT• Là quá trình nhiệt động được tiến hành...
 • 9
 • 686
 • 34

Giáo trình kỹ thuật nhiệt - Chương 3

Giáo trình kỹ thuật nhiệt - Chương 3
... nén:111121nnvnppTnkncq11121nnpmppTcqHome Works• Bài tập 14 – 20 trang 155-156 sách Cơ sở k thuật nhiệt. • Toàn bộ bài tập Chương 3 sách Bài tập cơ s kỹ thuật nhiệt. (bài 23, 24, 25 không bắt buộc)• Xem lại toàn bộ bài tập ... thức trên.)(11122vpvpnnlkt1111211nnktppvpnnlNhiệt lượng thải ra• Nhiệt lượng thải qua vỏ xy-lanh:• Nhiệt lượng thải ra để làm mát khí nén:111121nnvnppTnkncq11121nnpmppTcqHome ... nạp:Đẳng áp AB• Quá trình nén:Đẳng nhiệt BCĐa biến BC1Đoạn nhiệt BC2• Quá trình xả:Đẳng áp CDCông tiêu thụ của máy nén• Công thức chung ứng với 1 kg khí nén:• Nếu nén đẳng nhiệt (n=1):)(11122vpvpnnlkt21lnppRTlktCông...
 • 10
 • 520
 • 30

Giáo trình kỹ thuật nhiệt - Chương 8

Giáo trình kỹ thuật nhiệt - Chương 8
... KHÁI NIỆMChương 9:THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT12/10/20093KHÁI NIỆM• Thiết bị trao đổi nhiệt là thiết bị trong đó thực hiện quá trình trao đổi nhiệt giữa các chất mang nhiệt, thường là chất lỏng, khí ... nguyên lý hoạt động và đặc điểm trao đổi nhiệt, thiết bị trao đổi nhiệt được phân thành 3 loại:• Loại vách ngăn cách• Loại hồi nhiệt Loại hỗn hợpTRAO ĐỔI NHIỆT LOẠI VÁCH NGĂN CÁCH• Chất lỏng nóng ... nhiệt giữa chất lỏng nóng và lạnh được thực hiện thông qua bề mặt ngăn cách đó.12/10/20094TRAO ĐỔI NHIỆT LOẠI HỒI NHIỆT• Thiết bị loại này có cácbề mặt tiếp xúc với chất lỏng nóng thì nhận nhiệt...
 • 4
 • 259
 • 20

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 1, 2

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 1, 2
... suất 2 bar không đổi. Xác định nhiệt độ cuối của quá trình cấp nhiệt? .a 28,20C b 31,50C c 36,40C 12/ Cấp nhiệt cho nước từ nhiệt độ 200C đến 1200C. Biết ts = 1050C, nhiệt dung riêng của nước là ... 0,2 được cấp nhiệt độ khô tăng lên 0,8. Lượng nước đã hóa hơi:a 1,6 kg b 4,8 kg c 6,4 kg 10/ Nếu ta nén đẳng nhiệt 10 kg khí N2 từ nhiệt độ 270C, áp suất 2 bar lên áp suất 20 at thì nhiệt lượng ... chứa không khí ở nhiệt độ 270C, áp suất 1at, ta tiến hành quá trình cấp nhiệt đẳng tích đến khi áp suất tăng 3 lần. Tính nhiệt độ cuối của quá trình?a 810C b 6270C c 9000C 8/ Cho nhiệt dung riêng...
 • 3
 • 1,314
 • 106

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 3

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 3
... toán dẫn nhiệt ổn định một chiều qua vách phẳng có chiều dầy và hệ số dẫn nhiệt không đổi thì mật độ dòng nhiệt dẫn qua vách phụ thuộc vào:a Độ chênh nhiệt độ giữa hai bề mặt và giá trị nhiệt độ ... Xác định nhiệt độ cuối của quá trình cấp nhiệt? .a 36,4 0C b 28,2 0C c 31,5 0C 7/ Trong một bình kín có áp suất 1 (bar) nhiệt độ 270C chứa 3 kg khí N2 (coi là khí lý tưởng). Xác định nhiệt lượng ... cần thiết để nâng nhiệt độ của N2 lên 127 0C?a 223,93 kJ b 313,93 kJ c 74,64 kJ 8/ Nếu ta nén đẳng nhiệt 10 kg khí N2 từ nhiệt độ 27 0C, áp suất 2 bar lên áp suất 20 at thì nhiệt lượng môi chất...
 • 3
 • 673
 • 53

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 4

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 4
... 0,001at, nhiệt độ -73oC đến áp suất 1000at, nhiệt độ 1727oC. Số mũ đa biến là: a 1,3 b 1,4 c 1,2 9/ 44kg khí CO2 chứa trong bình kín có nhiệt độ 20oC được cung cấp nhiệt lượng 586kJ. Nhiệt độ ... 1200(W/K), nhiệt độ của chất lỏng lạnh đi vào thiết bị bằng 10oC. Coi thiết bị trao đổi nhiệt không có tổn thất nhiệt. Hệ số truyền nhiệt của thiết bị bằng 40W/m2K. Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt ... cung cấp nhiệt lượng 586kJ. Nhiệt độ sau khi cấp nhiệt bằng:a 40oC b 47oC c 48oC 10/ Cấp nhiệt cho nước từ nhiệt độ 200C đến 1200C. Biết ts = 1050C, nhiệt dung riêng của nước là 4,19 kJ/kg.độ, của...
 • 3
 • 995
 • 82

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 5

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 5
... ở nhiệt độ 27 0C, áp suất 1at, ta tiến hành quá trình cấp nhiệt đẳng tích đến khi áp suất tăng 3 lần. Tính nhiệt độ cuối của quá trình?a 900 0C b 627 0C c 81 0C 15/ Cấp nhiệt cho nước từ nhiệt ... 0,000093t. Xác định nhiệt dung riêng của chất khí đó ở 7270C?.a 0,78 b 0,7776 c 0,803 13/ Nếu ta nén đẳng nhiệt 10 kg khí N2 từ nhiệt độ 27 0C, áp suất 2 bar lên áp suất 20 at thì nhiệt lượng môi ... suất 2 bar không đổi. Xác định nhiệt độ cuối của quá trình cấp nhiệt? .a 31,50C b 36,40C c 28,20C 12/ Cho nhiệt dung riêng trung bình của một chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ trong khoảng từ (0÷15000C)...
 • 3
 • 383
 • 48

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP