Tài liệu về : “tiet 22 bai 1 Phan thuc dai so

tiet 22 bai 1 Phan thuc dai so

tiet 22 bai 1 Phan thuc dai so
... a) Định nghĩa (SGK-Tr35) b) Ví dụ: 1x 1 1x 1x 2 + = − − Vì : ( )( ) ( ) 1x .11 x1x 2 −=+− Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Bước 1: Tính tích A.D và B.C Bước 2: Khẳng ... Định nghĩa (SGK-Tr35) b) Ví dụ: 1x 1 1x 1x 2 + = − − Vì : ( )( ) ( ) 1x .11 x1x 2 −=+− Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 3. Bài tập Bµi 1: Ho¹t ®éng nhãm: XÐt xem c¸c ... b) Ví dụ: 1x 1 1x 1x 2 + = − − Vì : ( )( ) ( ) 1x .11 x1x 2 −=+− 2 2 4 3x x x x − + − vµ 2 2 2 3 ; x x x x − − + 3x x − Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. Định nghĩa...
 • 8
 • 217
 • 0

Bài 1: Phân thức đại số

Bài 1: Phân thức đại số
... đại số vì 3x -1 = thức đại số vì 3x -1 = 3x -1 1 ? Biểu thức 3x +1 có phải là một phân ? Biểu thức 3x +1 có phải là một phân thức đại số không ? vì sao? thức đại số không ? vì sao? ?1 : Em hãy viết ... 1 x +2 y - 1 ; x +2 ; y -1 ; Cỏc phõn thc lp t hai a thc trờn l: Bc 1: Tớnh tớch A.D v B.C Bc 2: Khng nh A.D = B.C * Mun chng minh phõn thc ta lm nh sau: A B C D = Vớ d: Vỡ : ( )( ) ( ) 1x1.1x1x ... ? Vỡ sao ? 12 y 1 12 x x x 0 13 + x 4 3 , b) a) , c) d) ,e) 2 3 2 3 0 x y x y 4 2 x x ,f) Cỏc phõn thc i s l: 12 y 4 3 a) d) ,e) 2 3 2 3 0 x y x y Cho hai a thc x + 2 v y -1. Hóy lp cỏc...
 • 9
 • 258
 • 2

Chương II - Bài 1: Phân thức đại số

Chương II - Bài 1: Phân thức đại số
... tư ngày 14 tháng 11 năm 2007 Chương II phân thức đại số Tiết 22 - Đ 1: phân thức đại số (SGK/35) 1. Định nghĩa: Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2007 Chương II phân thức đại số Tiết 22 - Đ 1: phân ... (x +1) dưới dạng phân thức đại số? 1 32 )1( :)32( 2 2 + ++ =+++ x xx xxx Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2007 Chương II phân thức đại số Tiết 22 - Đ 1: phân thức đại số (SGK/35) 1. Định nghĩa: So ... HS 1: Lµm tÝnh chia: (x 2 2 +2x+3):(x +1) HS 2:§Þnh nghÜa sè h÷u tØ? 0;,; ≠∈ bZba b a Sè h÷u tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng ph©n sè x 2 +2x+3 x +1 x 2 + x x +1 x+3 x +1 2 Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm...
 • 20
 • 447
 • 0

Tiết 28: Phép cộng phân thức đại số

Tiết 28: Phép cộng phân thức đại số
... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 3 3 2 2 3( 1) 2( 1) ) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 2 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 x x x x x x x x c x x x x x x x x ... b¹n (nÕu cã). 2 2 2 2 2 1 2 2 ( )1 2 ) 1 1 1 1 1 1 x x x x x x x x a x x x x x x − + − − − + − + + = + + − − − − − − 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 ) 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 x x x x x x x x a x x ... 2 2 1 2 2 1 2 ) 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 x x x x x x x x a x x x x x x x x x x x x x x − + − − − + − + + = + + − − − − − − − − + + − − + = = − − ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 4 7 1 4 8...
 • 34
 • 62
 • 0

Tiết 22: Phân thức đại số

Tiết 22: Phân thức đại số
... D = B . C , Ta viết : D C B A = nếu A . D = B . C B A D C Ví dụ: vì (x -1) (x +1) = 1 . ( ) 1 1 1 1 2 + = x x x 1 2 x 1) Định nghĩa : + Định nghĩa: Sách giáo khoa trang 35. Phân thức là biểu ... mối đẳng thức: 14 36 12 2 2 + = x xx x A a) Ta có: )36). (12 ( )14 .( 22 xxxxA += 14 )36). (12 ( 2 2 + = x xxx A Vậy : b) A xx xx xx 2 232 2 2 2 2 + = Cách làm tương tự như câu a 1) Định nghĩa ... được tạo thành từ số nguyên. 1 1 2 + x x 1) Định nghĩa : + Quan sát các biểu thức có dạng sau đây và nêu nhận xét : a) ; b) ; c) B A 542 74 3 + xx x 873 15 2 + xx 1 12x A, B trong biểu thức là...
 • 11
 • 118
 • 1

Tiet 52 - bai 2 gia tri cua 1 bieu thuc dai so

Tiet 52 - bai 2 gia tri cua 1 bieu thuc dai so
... 9 -16 = -7 = -1 = 24 = 2 . +1 = 51 = + =25 (y+z).2 =(4+5). 2= 9.2 = 18 =5 L Ê V Ă N T H ÊI M = (3.4+5) = 8,5 2 x 2 y 2 1 2 1 22 yx − 2 3 2 4 2 3 2 4 2 z 2 5 2 z 2 5 22 yx + 2 3 2 4 2543 222 2 =+=+ ... = 4 + 3 + 1 = 8 2 x ( ) 2 1 *Thay x= vào biểu thức : 4 – 3x +1 = 4 - 3 + 1 = 4 - + 1 = 1 - + 1 = 1 2 2 x 2 1 2    ÷   3 2 1 2    ÷   3 2 1 2       4 1 Mn tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu ... khoảng: 3 3 4 R )(5 71, 25,8.5,8.5,8 .14 ,3. 3 4 lit H­íng dÉn vÒ nhµ Lµm bµi tËp 7, 8, 9 tr.29 SGK Bµi tËp 8,9 ,10 ,11 ,12 tr .10 ,11 SBT. Xem tr­íc bµi 3 §¬n thøc. Hướng dẫn bài 10 / SBT • Một mảnh...
 • 18
 • 263
 • 2

Tiết 28:Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Tiết 28:Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
... 2 2 2 1 2 ) 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 ( 1) 1 1 1 x x x x a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + + + = + + + = + = = = 1 1 ) ; ( 2)(4 7) 2 ( 2)(4 7) 4 7 1 ( 2)(4 ... hiện phép cộng: yx x yx x a 22 7 22 7 13 ) + + + 3 2 1 2 ) 2 2 x x b x x + Giải: yx xx yx x yx x a 222 7 2 21< /b> 3 7 22 7 13 ) +++ = + + + yx x 2 7 35 + = 3 2 1 2 3 2 2 1 ) 2 2 2 2 x x x x b x x ... 366 12 2 + 366 12 6 6 2 + y y yy Bài 2: Làm tính cộng: = = + = + = + )6(6 )12 ( )6(6 36 )6(6 12 )6( 6 366 12 6 6 2 yy yy yy y y yyy y yy )6(6 36 )6(6 )12 ( )6( 6 )6(6 12 6 6 366 12 ...
 • 18
 • 2,069
 • 4

Đại số-Tiết 22(Phân thức đại số)

Đại số-Tiết 22(Phân thức đại số)
... 2).(x – 1) = ( x 2 + x – 2x – 2 ).(x – 1) = [(x 2 + x) – (2x + 2)] .(x - 1) = [ x (x +1 ) – 2 (x +1 )].(x – 1) = (x +1) (x – 2 )(x -1) (x + 1 )(x 2 – 3x + 2 ) = (x + 1) (x 2 -2x – x + 2) =(x + 1) [(x ... -2x – x + 2) =(x + 1) [(x 2 – 2x) – (x - 2)] =(x + 1) [x (x – 2) – (x - 2)] = (x +1) (x – 2 )(x -1) Vì : (x 2 – x – 2).(x – 1) = Nên: 1 23 1 2 22 − +− = + −− x xx x xx X 2 + 3x + 2 D n dò:ặ - Học ... b) 873 15 2 +− xx c) 1 12−x Thế nào là phân thức đại số? Phân thức đại số: 1) Định nghĩa: (sgk) Có dạng : )0( ≠B B A Ví dụ: ; 542 74 3 −+ − xx x ; 873 15 2 +− xx ... 1 12−x Là các phân thức...
 • 12
 • 74
 • 1

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP