Tài liệu về : “kiểm toán khoản mục tiền tại công ty CP Trường Thịnh 5 doc

kiểm toán khoản mục tiền tại công ty CP Trường Thịnh 5.doc

kiểm toán khoản mục tiền tại công ty CP Trường Thịnh 5.doc
... kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Cổ Phần Trường Thịnh 5”Nội dung của dự án kiểm toán được chia làm ba phần:Phần 1: Giới thiệu chung về khoản mục tiền. Phần 2: Kiểm toán Khoản mục tiền tại ... TRANG 12KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN NỘI DUNGPHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOẢN MỤC TIỀNI. Nội dung và đặc điểm của khoản mục tiền1 . Nội dung khoản mục tiền- Tiền mặt: bao gồm tiền Việt ... KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THỊNH 5I. Giới thiệu về công tyNHÓM TH: DTU_08 LỚP: K14KKT1 TRANG 14KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TIỀN Tên cơng ty: ...
 • 139
 • 806
 • 19

341 Hoàn thiện quy trình thực hiện kiểm toán khoản mục tiền do Công ty cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện

341 Hoàn thiện quy trình thực hiện kiểm toán khoản mục tiền do Công ty cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện
. hành kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán tài chính  Mục tiêu kiểm toán khoản mục tiền Kiểm toán khoản mục tiền là việc KTV và công ty kiểm toán. kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán tài chính. Phần II. Thực trạng quy trình thực hiện kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán tài chính do Công ty...
 • 83
 • 124
 • 3

Thu thập bằng chứng trong kiểm toán năm đầu tiên tại công ty kiểm toán và tư vấn (A&C)

Thu thập bằng chứng trong kiểm toán năm đầu tiên tại công ty kiểm toán và tư vấn (A&C)
... Hồ sơ kiểm toán 3.2 Tổng hợp và lập báo cáo kiểm toánCHƯƠNG II THU THẬP BẰNG CHỨNG TRONG KIỂM TOÁN NĂM ĐẦU TIÊN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&CA- GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ... toán số dư đầu năm của các khoản mục1 . Khách hàng được công ty kiểm toán khác kiểm toán2 . Khách hàng chưa được kiểm toán hoặc đã được kiểm toán nhưng các bằng chứng kiểm toán chưa được thỏa mãn2.1 ... bằng chứng kiểm toán tại công ty kiểm toán và tư vấn A&C đối với kiểm toán năm đầu tiên. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra nhận xét và kiến nghò nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro kiểm toán. Nội...
 • 5
 • 155
 • 3

Một số nhận xét và những kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục thuế do Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện

Một số nhận xét và những kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục thuế do Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện
... một phần công việc trong mộtcuộc kiểm toán. Tuy nhiên, tình trạng chung của các Công ty kiểm toán là đánh giáphần kiểm toán khoản mục thúê mức trọng yếu không cao bằng các phần kiểm toán khác ... ngành kiểm toán. Thứ hai, tạo dựng đầy đủ và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán, đảm bảo cho công việc kế toán, kiểm toán tổ chức bộ máy kế toán, hành nghềkế toán, kiểm toán đợc ... xem nhẹ. Hơn nữa khi kiểm toán thuế thì kiểm toán viên phải lấy số liệu từ các phần kiểm toán khác để so sánh, đối chiếu.Chính vì vậy mà công việc kiểm toán thuế đợc các kiểm toán viên làm rất...
 • 9
 • 32
 • 0

Tài liệu Luận văn:Kế toán - Kiểm toán Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Dae Hyun Vina docx

Tài liệu Luận văn:Kế toán - Kiểm toán Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Dae Hyun Vina docx
... THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH DAE HYUN VINA 3.1. Những nhận xét đánh giá về công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và công tác kế toán nói chung tại công ty. 3.1.1. ... số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Dae Hyun Vina. 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán Vốn Bằng Tiền tại công ty TNHH Dae Hyun Vina. Nhƣ ... kế toán cũng cần lên các phân hệ kế toán nhƣ: kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán tiền lƣơng…. Tạo danh mục mã hóa cho các đối tƣợng nhƣ: tài khoản công ty sử dụng, tài khoản...
 • 123
 • 66
 • 0

Tình hình hạch toán vốn bằng tiền tại công ty lương thực đà nẵng..doc

Tình hình hạch toán vốn bằng tiền tại công ty lương thực đà nẵng..doc
... cäng ty Lỉång thỉûc QNÂN, trỉûc thüc UBND tènh QNÂN.Ngy 31/05/1996 UBND tènh QNÂN bn giao cäng ty lỉång thỉûc QNÂN vãư cho Täøng cäng ty Lỉång thỉûc Miãưn Nam. Âáy l täøng cäng ty ... Häüi âäưng qun trë täøng cäng ty ra quút âënh âi tãn cäng ty Lỉång thỉûc QNÂN thnh cäng ty lỉång thỉûc  Nàơng. Nhỉ váûy sau nhiãưu láưn thay âäøi, hiãûn nay cäng ty lỉång thỉûc  Nàơng l thnh ... phạt triãøn ca cäng ty. Pháưn II: Phỉång phạp hảch toạn väún bàòng tiãưn tải cäng ty lỉång thỉûc  Nàơng .Pháưn III: Mäüt säú kiãún nhàòm hon thiãûn cäng tạc kãú toạn åí cäng ty lỉång thỉûc  Nàơng.Màûc...
 • 55
 • 90
 • 0

Kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp Quốc.doc

Kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp Quốc.doc
... THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY 2.1. Những vấn đề chung về vốn bằng tiền tại công ty 2.1.1. Khái niệm vốn bằng tiền Vốn bằng tiền của công ty bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân ... Tập trung tại phòng kế toán Công ty TNHH MTV HỢP QUỐC.Về mặt thời gian: Tập trung nghiên cứu tình hình công ty qua 2 năm 2009-2010 và thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty tháng ... cầu từ các công trình trong hoạt động xây dựng của công ty. 1.2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty 1.2.1. Chức năng của công ty Công ty TNHH MTV Hợp Quốc có các chức năng sau:- Công ty hoạt động...
 • 57
 • 451
 • 9

Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty thnn quảng cáo ôla.doc

Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty thnn quảng cáo ôla.doc
... nộp tiền, biên lai nộp tiền, phiếu chuyển tiền …3.Tài khoản sử dụng tiền đang chuyển: Tài khoản 113 Tiền đang chuyển”:- Các khoản tiền mặt hoặc séc bằng tiền ... BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY THNN QUẢNG CÁO ƠLAA. KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀNI – TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN1. Vốn bằng tiền : Vốn bằng tiền là một phần tài của sản lưu động trong doanh nghiệp tồn tại ... lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ở thời điểm cuối năm tài chính.-Phải theo dõi ngun tệ trên sổ kế tốn chi tiết các Tài khoản: Tiền mặt, Tiền gửi Ngân hành, Tiền đang chuyển, Các khoản...
 • 86
 • 193
 • 1

Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Kim khí Hà Nội.DOC

Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Kim khí Hà Nội.DOC
... chức kế toán của công ty 373.1. Tổ chức bộ máy kế toán 383.2. Tổ chức công tác kế toán 384. Tình hình luân chuyển chứng từ trong công ty 395. Đặc điểm thu chi vốn bằng tiền tại công ty kim ... tiền tại công ty kim khí Hà NộiBáo cáo gồm ba phần:Chơng một: Một số vần đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán vốn bằng tiền. Chơng hai: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty kim ... Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty kim khí HN 421. Hạch toán tiền mặt 421.1. Đối với nghiệp vụ phát sinh tăng tiền mặt 421.2. Đối với các nghiệp vụ phát sinh giảm tiền mặt...
 • 65
 • 146
 • 2

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP KIM TÍN

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP KIM TÍN
... HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP KIM TÍN3.1/ Nhận xét về tình hình hạch toán Vốn bằng tiền tại Công ty CP Kin Tín.Kể từ khi mới thành lập cho đến nay, Công ty CP Kim Tín luôn ... khôngnhững ở thị trường trong nước mà còn ở thị trường quốc tế.3.3/ Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty CP Kim Tín.Sau quá trình thực tập tại Công ty CP Kim ... trong công tác kế toán tại công ty vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế cầnđược khắc phục kịp thời đảm bảo tính chính xác trong công tác kế toán vốn bằng tiền. Thứ nhất. Những tồn tại trong công...
 • 7
 • 106
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP