Tài liệu về : “Hệ thống tài khoản Kế toán hành chính sự nghiệp

Hệ thống tài khoản Kế toán hành chính sự nghiệp

Hệ thống tài khoản Kế toán hành chính sự nghiệp
... Đầu tư tài chính dài hạn12 241 Xây dựng cơ bản dở dang Đơn vị2411 Mua sắm tài sản cố định có đầu tư2412 Xây dựng cơ bản XDCB2413 Sửa chữa lớn tài sản cố định Loại 3: Thanh toán1 3 311 Các khoản ... bng1 001 Tài sản thuê ngoài2 002 Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công3 004 Khoán chi hành chính4 005 Dụng cụ lâu bền đang sử dụng5 007 Ngoại tệ các loại6 008 Dự toán chi hoạt động0081 Dự toán chi ... HỆ THỐNG TKKT ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ HCSN(Ban hành theo quyết định số 19/2006 QĐ/BTC ngày 30/3/2006)Số TTSố hiệu TK Tên tài khoảnPhạm vi áp dụng Ghi chú1 2 3...
 • 4
 • 26,760
 • 664

Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp việt nam hiện hành.pdf

Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp việt nam hiện hành.pdf
... Cơ sở xây dựng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp 1.2.3 Sơ lược một số hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Chương 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ... hệ thống kế toán Pháp, Trung Quốc , Việt Nam -19- 1.2.3 Sơ lược một số hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp áp dụng ở các quốc gia 1.2.3.1 Hệ thống tài khoản kế toán Mỹ Hệ thống kế toán ... vò kế toán sử dụng theo một trật tự nhất đònh tạo thành một bảng hệ thống tài khoản kế toán. Hệ thống tài khoản kế toán là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chế độ kế toán của mỗi đơn vò kế...
 • 72
 • 802
 • 5

Vận dụng một cách hợp lý hệ thống tài khoản kế toán hiện hành vào việc hạch toán các loại hình sản xuất nông nghiệp tại An Giang.pdf

Vận dụng một cách hợp lý hệ thống tài khoản kế toán hiện hành vào việc hạch toán các loại hình sản xuất nông nghiệp tại An Giang.pdf
... không tiến hành sản xuất; 3 doanh nghiệp có sử dụng hệ thống tài khoản để kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp; 2 doanh nghiệp không áp dụng hệ thống tài khoản kế toán. Đối ... hồi, chỉ có 2 đơn vị (1 doanh nghiệp và 1 HTX) đang áp dụng hệ thống tài khoản kế toán, 5 doanh nghiệp còn lại không sử dụng hệ thống tài khoản kế toán để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. ... bộ máy kế toán của các doanh nghiệp này; (b) Trang 7cách vận dụng hệ thống tài khoản kế toán hiện hành vào việc kế toán các tài sản đặc thù và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
 • 82
 • 652
 • 1

Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp và một số ý kiến về việc vận dụng một số tài khoản kế toán vào việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp xây lắp trong giai đoạn hiện na.DOC

Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp và một số ý kiến về việc vận dụng một số tài khoản kế toán vào việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp xây lắp trong giai đoạn hiện na.DOC
... trớc hết là hạch toán kế toán Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một vấn đề có tầm quan trọng trong kế toán tài chính, vừa là nội dung cơ bản trong kế toán quản trị. ở ... ban hành ngày 01/ 01/1996 (Quyết định 1206 ngày 14/12/1994 TC/CĐKT) áp dụng cho các doanh nghiệp từ ngày 1/1/1996. Tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp ... Hiện nay cơ chế tài chính ở nớc ta cha ổn định, gây khó khăn trong quá trình kế toán. Do đó để kế toán thực sự trở thành một công cụ kinh tế đắc lực, nhà nớc sớm có một cơ chế tài chính ổn định....
 • 18
 • 990
 • 6

Phương pháp tài khoản kế toán và việc vận dụng phương pháp tài khoản kế toán để xây dựng hệ thống tài khoản kế toán.DOC

Phương pháp tài khoản kế toán và việc vận dụng phương pháp tài khoản kế toán để xây dựng hệ thống tài khoản kế toán.DOC
... IIVận dụng phơng pháp tài khoản kế toán để xây dựng hệ thống tài khoản kế toán. 1.Nguyên tắc xây dựng hệ thống tài khoản kế toán. Theo liên đoàn quốc tế về kế toán: kế toán là nghệ thuật ghi chép ... thể hiện qua hệ thống tài khoản kế toán thống nhất, góp phần phát huy tác dụng của phơng pháp tài khoản kế toán. Nh vậy, hệ thống tài khoản kế toán là danh mục các tài khoản kế toán mà đơn ... doanh nghiệp. Các tài khoản kế toán đợc doanh nghiệp lựa chọn để vận dụng tạo thành hệ thống tài khoản kế toán ở doanh nghiệp. ở Việt Nam hiện nay tồn tại nhiều hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp, ...
 • 33
 • 641
 • 8

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (2).doc

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (2).doc
... HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (Tài liệu tham khảo)SỐ HIỆU TÀI KHOẢNTÊN TÀI KHOẢNCấp I Cấp IICấp IIILoại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư10 Tiền ... thuê tài chính chưa thu được 944 Phí phải thu chưa thu được95 Tài sản dùng để cho thuê tài chính 951 Tài sản dùng để cho thuê tài chính đang quản lý tại công ty952 Tài sản dùng để cho thuê tài ... mua lại nợ999 Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quảnLưu ý: Bản Hệ thống hoá Hệ thống tài khoản kế toán các TCTD (ban hành kèm theo các Quyết định: 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004, 1146/2004/QĐ-NHNN...
 • 18
 • 561
 • 2

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.doc

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.doc
... HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (Tài liệu tham khảo)SỐ HIỆU TÀI KHOẢNTÊN TÀI KHOẢNCấp I Cấp IICấp IIILoại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư10 Tiền ... thuê tài chính chưa thu được 944 Phí phải thu chưa thu được95 Tài sản dùng để cho thuê tài chính 951 Tài sản dùng để cho thuê tài chính đang quản lý tại công ty952 Tài sản dùng để cho thuê tài ... mua lại nợ999 Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quảnLưu ý: Bản Hệ thống hoá Hệ thống tài khoản kế toán các TCTD (ban hành kèm theo các Quyết định: 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004, 1146/2004/QĐ-NHNN...
 • 18
 • 398
 • 4

Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng

Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng
... Đợc sự chấp thuận ban hành Hệ thống tài khoản kế toán của Bộ Tài chính tại công văn số 1138 TC/CĐKT ngày 05/02/2004;- Theo đề nghị của Vụ trởng Vụ Kế toán - Tài chính, Quyết địnhĐiều1: Ban hành ... toán ngoại tệ trong hệ thống tài khoản kế toán các TCTD.Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản tiền gửi. Tài khoản 492 - Lãi phải trả về phát hành các giấy tờ có giá Tài ... hạch toán các tài khoản: Tài khoản 4274 - Ký quỹ bảo lãnh Tài khoản 4277 - Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính Các tài khoản này dùng để hạch toán các khoản tiền ký quỹ bảo lãnh, đảm bảo thuê tài chính...
 • 162
 • 1,135
 • 5

Hệ thống tài khoản kế toán việt nam.doc

Hệ thống tài khoản kế toán việt nam.doc
... HỌC TÀI CHÍNH – MARKETINGBỘ TÀI CHÍNHHỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VIỆT NAMBAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH 15-QĐ/BTC/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH NGÀY 20 / 03 / 2006NHÀ XUẤT BẢN BỘ TÀI CHÍNHLỚP: ... phụ thuộc không tổ chức kế toán riêng, có thể mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi hoặc mở tài khoản thanh toán phù hợp để thuận tiện cho việc giao dịch, thanh toán, kế toán phải mở chi tiết theo ... TẾ - THỐNG KÊ24NGUYỄN MẠNH HÙNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETINGPHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU•1. Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào biến động giảm giá của các khoản...
 • 394
 • 199
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP