Tài liệu về : “ xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C1

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C1

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C1
... học Khoa học Tự nhiênKhoa hoá họcLê Đức NgọcXử lí số liệuvà kế hoạch hoá thực nghiệmHà nội. 8-2001Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 20012Lời nói đầuTrong ... G6.Bảng hệ số ma trận rút gọnLê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 20015Phần IXử số liệu kết quả nghiên cứuCh-ơng 1.Các đặc tr-ng thống kê của một tập số liệukết ... Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 20013Mục lụcTrangLời nói đầu. 1Mục lục. 2Phần I: Xử số liệu kết quả nghiên cứuCh-ơng 1: Các đặc tr-ng thống kê của tập số liệukết...
 • 17
 • 688
 • 36

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C2

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C2
... Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 200118ch-ơng 2đánh giá tập số liệu kết quả nghiên cứu.Một tập số liệu kết quả nghiên cứu có thể đ-ợc ... Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 200119Ví dụ 2.3:Kết quả phân tích là 36,97g, trong khi đó giá trị thực là 37,06g. Tính giá trị của sai số t-ơngđối theo ppt.sai số ... có:x = 3,398 0,006%ULê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 20012 0Và ta có sai số t-ơng đối là%398,3%006,0= 0,2%- Phép nhân chia.Ví dụ 2.5:Ta xét phép tính...
 • 9
 • 296
 • 29

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C3.

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C3.
... Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 2001283.2. Quan hệ giữa chuẩn phân phối kết luận thống kê.Các chuẩn phân phối có thể tính đ-ợc từ các số liệu của tập số liệu ... Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 200127Ch-ơng 3so sánh cặp tham số đặc tr-ngcủa hai tập số liệu kết quả nghiên cứu3.1. Giả thiết thống kê kết luận thống ... bình giá trị ph-ơng sai của 2 nghiên cứu A B.Giải : 75,4x201xinAvà 0295,0S2A H02B2ASS Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 200135 56,4x131xjinBvà 0139,0S2B...
 • 10
 • 179
 • 27

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C4

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C4
... Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 200137Phần IIqui hoạch hoá thực nghiệmCh-ơng 4phân tích tác động của các nhân tố qua tham số. ( Phân tích ph-ơng ... riêng.a1a2a3a4b1c1y1111,y1112y1113.c2y2121,y2122y2123.c3y3131,y3132y3133.c4y4141,y4142y4143.b2c2y1221,y1222y1223.c3y2231,y2232y2233.c4y3241,y3242y3243.c1y4211,y4212y4213.b3c3y1331,y1332y1333.c4y2341,y2342y2343.c1y3311,y3312y3313.c2y4321,y4322y4323.b4c4y1441,y1442y1443.c1y2411,y2412y2413.c2y3421,y3422y3423.c3y4431,y4432y4433.Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa ... .. . .,yimnykm1,. . .. . .,ykmnLê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 200139Ph-ơng pháp tính ph-ơng sai của qui hoạch nghiên cứu hai nhân tố cho ở bảng sau:Nhântố...
 • 9
 • 210
 • 29

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C5.

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C5.
... Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 200146ch-ơng 5Phân tích tác động của các nhân tốkhông qua tham số5 .1. Bài toán phân tích tác động không qua tham số giữa nhân ... Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 2001475.2. Bài toán tác động giữa 2 nhân tố X có s mức Y có r mức:Giả sử khảo sát mối quan hệ của 2 nhân tố X có s mức Y ... Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 200148q2tính> 2bảngthì X ảnh h-ởng lên Y ( X Y không độc lập )q2tính< 2bảngthì X không ảnh h-ởng lên Y ( X Y độc...
 • 3
 • 190
 • 28

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C6

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C6
... Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 200149Phần IIIMô hình hoá thực nghiệmCh-ơng 6Mô hình hoá thực nghiệm một nhân tốPhân tích hồi qui t-ơng quan là ... 53,7 5và b = 0,60Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 200150Chú ý là ta cần giữ số chữ số có nghĩa tối đa có thể trong các kết quả trên. Nếu các giátrị thực nghiệm ... t-ơng quan SpearsonHệ số r, đánh giá mức độ t-ơng quan giữa X Y:2i2iyx)YY()XX(aar6.10 N)Y(Y}.{n)X(X{NYXYXr2i2i2i2iiiii6.11Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN....
 • 4
 • 192
 • 25

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C7

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C7
... đúng.Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 2001547.2.Mô hình hoá thực nghiệm bậc 1 đầy đủ :Nếu mỗi nhân tố chỉ lấy 2 mức thực nghiệm thì số các số hạng của ph-ơng ... Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 200153Ch-ơng 7Mô hình hoá thực nghiệm đa nhân tố bậc một đầy đủ rút gọn7.1. Đại c-ơng về mô hình hoá thực nghiệm đa nhân ... nghiệm thứ u.2. Ma trận thực nghiệm có tính chất đối xứng:0xN1uiu7.83. Ma trận thực nghiệm có tính chất trực giao:0xxN1ujuiu7.9Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN....
 • 23
 • 207
 • 18

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C8

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C8
... 8.38-n = số nhân tố khảo sát.-N = số thực nghiệm của ma trận bậc 2 tâm xoay = Ngốc+ N*+ No-N* = số thực nghiệm ở điểm sao-N0= số thực nghiệm ở tâm, số thực nghiệm ở tâm: No > 1-oN = số thực nghiệm ... hình hoá thực nghiệm bậc 2 ng-ời ta không làm thí nghiệm lặp lại toàn b thực nghiệm, do số thực nghiệm quá lớn. Ng-ời ta làm lặp lại chỉ một thực nghiệm, thựcnghiệm đó th-ờng là thực nghiệm ở ... hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 2001104Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 200167Bảng 8.4- Ma trận thực nghiệm bậc hai tâm trực giao 4 nhân tố.Th nghiệm sốx0...
 • 30
 • 185
 • 17

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C9

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C9
... , xác định đ-ợc :S01= 8,4 S02= 620.- Khảo sát thí nghiệm thứ 7 tìm đ-ợc :Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 2001108y1= 7,624 y2= 1792- Tính theo công ... = số thí nghiệm lặp lại của thí nghiệm thứ u.m = thí nghiệm lặp thứ m .*SNSuuN02 211Vớir1m2uum2u)yy()1r(1S 9.18* a aiiniji jn212Với ai= xi(2xi-1) aij= 4xixj9.19Lê Đức Ngọc Xử số liệu ... 3(yi+ yj+ yk) 9.9Ma trận cách lập ph-ơng trình hồi qui cho tr-ờng hợp n = 3, N =157x3x14 x25 615913 14116510 12x3x17 4 8 x2Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN....
 • 5
 • 134
 • 17

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C10.

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C10.
... = 0,05 số bậc tự do f1= 1, f2= 8bằng:G1-p(f1, f2) = 0,6798Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 2001109Nh- vậy G < G1-p(f1, f2), do đó thực nghiệm ... Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 2001124Phép tính các hệ số đ-ợc thực hiện theo công thức sau:bj= 8iy8yx81iijSau khi thế các số liệu trong bảng 53 vào công ... Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 2001113Sau đó, theo công thức (121) ta tính đ-ợc giá trị thuyết sai lệch với giá trị thựcnghiệm t-ơng ứng, bình ph-ơng độ lệch và...
 • 44
 • 182
 • 16

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP