Tài liệu về : “Giáo trình thị trường chứng khoán

Tài liệu Giáo trình Thị Trường Chứng Khoán - ĐH Ngân Hàng Tp. HCM pdf

Tài liệu Giáo trình Thị Trường Chứng Khoán - ĐH Ngân Hàng Tp. HCM pdf
... TP.HCMTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMKHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNKHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNKHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNKHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN2MỤC TIÊU Giúp học ... về Chứng khoán và TTCK. Những kỹ năng cơ bản về phân tích và đầu tư Chứng khoán. 4NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHƯƠNG 2: CHỨNG KHOÁN CHƯƠNG 3: PHÁT HÀNH CHỨNG ... HÀ NỘI:TRÌNH TỰ GIAO DỊCH THỎA THUẬN Trường hợp thỏa thuận giữa 2 khách hàng của hai công ty chứng khoán hoặc giữa 2 công ty chứng khoán với nhau: Sau khi thỏa thuận, công ty chứng khoán bên...
 • 70
 • 208
 • 4

giáo trình thị trường chứng khoán

giáo trình thị trường chứng khoán
... quan về thị trƣờng chứng khoán II. Tổng quan về thị trƣờng chứng khoán Thị trường sơ cấp là nơi duy nhất mà chứng khoán đem lại vốn cho người phát hành • Giá chứng khoán trên thị trường ... hoạt động trên thị trường chứng khoán  Cơ quan quản lý và giám sát hoạt động trên thị trường chứng khoán ra đời nhằm bảo đảm cho các nhà đầu tư và đảm bảo cho thị trường chứng khoán được thông ... trƣờng chứng khoán II. Tổng quan về thị trƣờng chứng khoán TTCK TT tập trung (Sở Giao dịch chứng khoán) TT phi tập trung (thị trường OTC) Thị trƣờng tập trung (Sở Giao dịch chứng khoán) ...
 • 64
 • 157
 • 0

[Slide thuyết Trình]THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN gần đây

[Slide thuyết Trình]THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN gần đây
... vốn+ Thị trường sơ cấp + Thị trường thứ cấpTheo phương thức hoạt động của thị trường Theo hàng hoá trên thị trường + Thị trường tập trung + Thị trường phi tập trung+ Thị trường ... là một bộ phận của TTTC được chuyên môn hoá về mua bán các loại Chứng khoán ngắn hạn, trung hạn và dài hạn Thị trường chứng khoán Cơ chế điều hành, giám sát TTCKNguyên tắc hoạt động của ... 24/06/2009 thì chuyển thành SGDCK HN (HNX) và bắt đầu vận hành thị trường UpCOM dành cho CP CTy đại chúng chưa niêm yết. Thị trường chứng khoán Cơ chế điều hành, giám sát TTCKNguyên tắc hoạt động...
 • 67
 • 498
 • 10

[Slide thuyết Trình]THI TRUONG CHUNG KHOAN

[Slide thuyết Trình]THI TRUONG CHUNG KHOAN
... phương thức đấu giá. Cơ cấu Thị trường Chứng khoán: Xét về sự lưu thông của chứng khoán trên thị trường, TTCK có hai loại: 1. Thị trường sơ cấp: 2. Thị trường thứ cấp: 2. Nguyên tắc ... đổng quyền lựa chọn, chứng chỉ quỹ đầu tư.Khái niệm chứng khoán thị trường chứng khoán: 3. Các công ty chứng khoán: Là những công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, có thể đảm nhận ... giao dịch. 2. Thị trường thứ cấp: Là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp .Thị trường thứ cấp đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã phát hành....
 • 30
 • 160
 • 0

Đề tài thuyết trình thị trường chứng khoán

Đề tài thuyết trình thị trường chứng khoán
... Chứng khoán phái sinh: Chứng khoán phái sinh<^&#i&+)#P&+,#-$&5*f);#$/#^&#/06&)1Sn&#i&+)#P&+,#-$&5|)d&#*)\;#%H?o/0$%;#%H? Chứng ... @c)#o&#^5F?/*;#O%)?&+)I;)#-&#^(J%+%j%&#i&+/#J&+/%&&#I/5c&#!D//0-&+&#i&+/#J&+SE(^&#^5F?/*;#O%)?&+)I;)#-&#^(J%+%j%<^)$)<-M%<'&#(?.X$&06&/#R)/Ho(w)@†)d0I/&#%G?<-M%<'&#5*f)Sg@h&+/06&/#c/0*K&+)#P&+,#-$&)$)&*j)&#i&+<'&#/#c/0*K&+o<'&#+%j%#M&o<'&#@‚&+8‡&<^2<-M%<'&#)1XO&5*f)$;@h&+;#\X%H&/M%)$)Sn+% @c)#)#P&+,#-$&7.2.1. Lệnh thị trường '&#/#c/0*K&+•<'&#(?.X$&/#r-+%$/#c/0*K&+•<^<'&#)#_/#c)#-&#^(J%+%j%(?.#-w)X$&(D/)#P&+,#-$&/#r-+%$/E/&#I/)d/#k)d5*f)/06&/#c/0*K&+•+%$) ... trình $)&#^5F?/*<^)$)/\)#P))z&+)d/#k(?.oX$&5p&+/#K%(D/SE<*f&+<j&)$))\;#%H?)Q.)$))J&+/=,#$)&#.?/0-&+(D/,`/#?[/+% @c)#,#$)5*f)+t%<^giao dịch bằng chương trình 3d<^<-M%+% @c)#Sg@h&+)$))#*1&+/0v&#8%/N&#;#P)/M;o)d/#k0.>?=H/5c&#(?.X$&(D/)$)#/R5D&+7.2....
 • 28
 • 65
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP