Tài liệu về : “Ke hoach thuc hien TK - phong chong tham nhung truong 2010-2011

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ (NĂM HỌC 2008-2009)

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ (NĂM HỌC 2008-2009)
... phúcSố: /KH-TrH-TT1 Thò trấn, ngày tháng năm 2008KẾ HOẠCH(V/v thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm học 200 8-2 009) Căn cứ kế hoạch số: 15/KH-PGD&ĐT ... chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm học 200 8-2 009 tại đơn vò với nội dung như sau: I.Mục đích yêu cầu:-Tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của CB-GV-NV trong ... với việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.-Giám sát, kòp thời ngăn chặn, xử lý kiên quyết các tệ nạn tham nhũng và lãng phí trong đơn vò.-Thông qua việc thực hiện...
 • 4
 • 242
 • 1

KẾ HOẠCH Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm

KẾ HOẠCH Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm
... HUYỆN HÀM THUẬN BẮC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 207/PGD-ĐT Hàm Thuận Bắc, ngày 17 tháng 6 năm 2009KẾ HOẠCHThực hiện đợt cao ... trường học tích cực tham gia đợt cao điểm thực hiệnmục tiêu 3 giảm: giảm tội phạm hình sự, giảm tai nạn giao thông và giảm tệ nạn xã hội tronghè 2009 và đầu năm học mới 200 9-2 010. 2- Đẩy mạnh công ... thiếu niên và trong học đường.II- Nội dung công tác trọng tâm từ nay đến 31/8/2009: 1- Các trường TH, THCS quán triệt nội dung liên tịch giữa công an Tỉnh và Sở GD-ĐTvề phòng chống ma tuý trong...
 • 2
 • 441
 • 0

Kế hoạch phòng chống tham nhũng

Kế hoạch phòng chống tham nhũng
... chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm học 200 8-2 009 tại đơn vò với nội dung như sau: I. Mục đích yêu cầu:-Tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của CB-GV-NV ... với việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.-Giám sát, kòp thời ngăn chặn, xử lý kiên quyết các tệ nạn tham nhũng và lãng phí trong đơn vò.-Thông qua việc thực ... thực hiện kế hoạch, xây dựng đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ CB-GV-NV trong đơn vò. Nhằm tạo uy tín và lòng tin của đội ngũ CB-GV-NV đối với xã hội và quần chúng nhân dân đòa phương, để trường...
 • 4
 • 209
 • 0

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỐNG MÙ CHỮ GIAI ĐOẠN 2005-2010 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2011-2020

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỐNG MÙ CHỮ GIAI ĐOẠN 2005-2010 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2011-2020
... nhận: KT.TRƯỞNG PHÒNG - Sở GD&ĐT Long An; P.TRƯỞNG PHÒNG - TT.HU, TT.HĐND/H; - CT, PCT UBND/H (VX); (Đã ký) - Các thành viên BCĐ CMC-PCGD/H; - UBND các xã, thị trấn; - Lưu. Lưu Phước Quang ... đoạn 200 3-2 007, kế hoạch liên tịch số68/2009/KHLT.PGDĐT-HĐ ngày 10/02/2009 của Phòng GD&ĐT-Huyệnđoàn về kế hoạch liên tịch thực hiện công tác CMC-PCGD giai đoạn 200 9- 2010.3 - Ban chỉ ... lãnh đạo thực hiện mục tiêu CMC-PCGD giai đoạn200 8-2 010, kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 26/01/2010 của UBND huyệnvề kế hoạch thực hiện công tác CMC -PCGD năm 2010. - Ngành giáo dục phối hợp cùng...
 • 18
 • 331
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP