Tài liệu về : “Bài 9 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Quang hợp các nhóm Thực vật

Quang hợp ở các nhóm Thực vật
... trình quang hợp -> Tại các thực hiện trình quang hợp -> Tại các thực hiện quang hợp, cây buộc phải biến đổi sản phẩm quang hợp, cây buộc phải biến đổi sản phẩm quang hợp theo ... tố, quang phân ly nước, quang hoá sơ cấp.hoá sơ cấp.3.3.Bản chất pha tối; vẽ chu trình cố định COBản chất pha tối; vẽ chu trình cố định CO22 các các nhóm thực vật C nhóm thực vật ... ATP NADPH để đưa nó vào bằng ATP NADPH để đưa nó vào hợp chất hữu cơ (cố định Cacbon). hợp chất hữu cơ (cố định Cacbon). Quá trình cố định COQuá trình cố định CO22 thực vật C ở...
  • 50
  • 110
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP