Tài liệu về : “bài 10 vẽ tranh cuộc sống quanh em

tiết 10 cuoc song quanh em

tiết 10 cuoc song quanh em
... côc- VÏ mµuBAC II/ Cách vẽ :I/ Tìm và chọn nội dung đề tài :III/ Thực hành : Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài cuộc sống quanh em theo ý thích- Thể hiện bài trên giấy A4, A3 - Với ... hiện bài trên giấy A4, A3 - Với chất liệu tự chọn Trß ch¬i Em võa quan s¸t ®­îc nh÷ng hµnh ®éng g×? Trß ch¬i Em thÊy c¸c ho¹t ®éng nµy diÔn ra ë ®©u? I/ T×m vµ chän néi ... đề tài :1. Chủ đề về nhà trường:2. Chủ đề về gia đình3. Chủ đề xã hộiCùng một đề tài có thể vẽ nhiều nội dung khác nhau I/ T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi :II/ C¸ch vÏBAC I/ T×m vµ chän...
  • 17
  • 328
  • 2

bai 10 ve tranh chan dung

bai 10 ve tranh chan dung
... Tìm hiểu tranh chân dung (6 phút)GV treo tranh ? Bức tranh vẽ gì ? ? Tranh chân dung là tranh vẽ gì? GVKL: tranh chân dung là tranh vẽ khuônmặt ngời là chủ yếu .tranh chân dung có thể vẽ bán ... Tuần 10 Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2008Môn Mĩ thuật (L2) Bài 10: vẽ tranh :vẽ chân dungI Mục tiêu:- HS tập quan sát nhận xét đặc điểm khuôn mặt ngời ,làm quen với cách vẽ tranh chândung- ... HS xem hình khuôn mặt- Em có nhận xét gì về những khuôn mặttrong tranh? Em hãy quan sát khuôn mặt bạn xem mặtbạn có khuôn mặt nào.* Hoạt động 2 Cách vẽ (6 phút)GV vẽ mẫu từng bớc+ vẽ khung...
  • 2
  • 382
  • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP