Tài liệu về : “Chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn điều tra các vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn điều tra các vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà Tây
... làm sáng tỏ những vấn đề luận thực tiễn để nhận thức đúng đắn, đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ THQCT kiểm sát các hoạt động t pháp trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự, trong ... theo chức năng, quyền hạn của ngành Kiểm sát nhân dân của Kiểm sát viên trong giai đoạn điều tra vụ án. - Hoạt động THQCT - KSĐT của VKSND trong giai đoạn điều tra các vụ án cố ý gây ... sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự chưa được xem xét, nghiên cứu có tính hệ thống, đầy đủ toàn diện. Thực tiễn hoạt động của VKSND trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự...
 • 125
 • 245
 • 1

VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG TỐTỤNG HÌNH SỰ

VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG TỐTỤNG HÌNH SỰ
... tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960. Theo quy ñịnh tại ðiều 4 thì Viện kiểm sát nhân dân gồm có: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân ñịa phương các Viện kiểm sát ... kiểm sát Quân sự. Viện kiểm sát nhân dân trên sự lãnh ñạo thống nhất của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Như vậy, theo quy ñịnh của Hiến pháp 1959 thì Viện kiểm sát nhân dân các cấp ñược tổ chức ... trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh ñạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân ñịa phương chịu sự lãnh ñạo thống nhất của Viện trưởng...
 • 93
 • 313
 • 2

Địa vị pháp của viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự

Địa vị pháp lý của viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự
... chế định địa vị pháp của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự. Trong khoa học pháp hiện nay, mô hình luận về địa vị pháp của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự vẫn ch-a ... 1945 đến nay về địa vị pháp của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự. - Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về địa vị pháp của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự ở n-ớc ta ... pháp của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành thực tiễn áp dụng. Ch-ơng 3: Hoàn thiện địa vị pháp của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân...
 • 7
 • 249
 • 3

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015

 Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015
... chí đánh giá năng lực thực thi nhiệm vụ của công chức, phản ánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức mức độ đảm nhận chức trách, nhiệm vụ của công chức. Đánh giá thực hiện công việc thực ... thức thực tế mà công chức tích lũy được trong thực tiễn công tác. Kinh nghiệm là kết quả được hình thành trong hoạt động thực tiễn, góp phần vào việc hình thành năng lực thực tiễn của công chức, ... nghiên cứu của đề tài là phân tích, dánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2005-2009, đề xuất các giải pháp kiến nghị...
 • 76
 • 118
 • 2

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015
... hàng hoá khác. Trong khi đó sự yếu kém về quản của các tổ chức tài chính sự nơi lỏng trong kiểm tra giám sát của các tổ chức này đã góp phần vào sự phát triển quá mức của khu vực phi ... IMF nhiệm vụ là đánh giá thành tựu của nền kinh tế cho toàn thể các thành viên một cách trung thực là khảo sát tất cả các khía cạnh của nền kinh tế nớc thành viên do đó việc IMF không dự đoán ... để cho các bên t nhân dính líu, chia sẻ sự thất bại giải quyết các khó khăn của họ mà lại dựa vào sự giúp đỡ của IMF. Trong khi đó, ngời dân phải chịu đựng những hậu quả của cuộc 13khủng...
 • 19
 • 98
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP