Tài liệu về : “ON TAP DAI SO LOP 8 CHUONG 1

Giao an dai so lop 8 chuong 1

Giao an dai so lop 8 chuong 1
... quả của bạn.- HS1: Câu a Cách 1: ( ) ( ) ( )( ) 311 31 333422==+=+xxxxxxxxxxCách 2:( )( ) ( )( ). 311 41 14434222==+=+xxxxxxxxCách 3:( ) ( )( )( )( ) 13 12 1 212 14 434222=+==+=+xxxxxxxxx- ... tử.- HS1: x ( x + y ) - 5x - 5y = x ( x + y ) - 5 ( x + y )= ( x - 5)( x + y).- HS2:( 3x +1 )2 - ( x + 1 )2 = [(3x + 1) +( x + 1) ][(3x +1) - (x +1) ]=(3x + 1 + x + 1) ( 3x + 1 - x - 1) = (4x ... 6hớng dẫn về nhà (2 phút) - Làm các bài tập : - Bài 17 , 23, 25 _ SGK. - Bài 14 , 18 , 19 , 20_ SBT.Ngày so n: 28/ 8/2 010 Ngày dạy: 03/9/2 010 17 - GV: Gọi HS2, HS3 lên bảng trình bày câu b, câu...
  • 72
  • 236
  • 0

Slide Toán Đại số lớp 8 chương IV Bài 1 Hàm số

Slide Toán Đại số lớp 8 chương IV Bài 1 Hàm số
... lµ:πS= R2 ?1: Xét hai hàm số: y = 2x2 và y = -2x2Điền vào ô trống các giá trị tơng ứng của y trong hai bảng sauxy=2x2-3 -2 0 0 1 2 3 18 xy=-2x2- 18 -3 -2 -1 0 1 23 Khi x ... < 0 và nghịch biến khi x > 0.2 2 8 18 8 -1 -2 0 -2 -8 - 18 -8 Khi x tăng nhng luôn luôn dơng thì giá trị tơng ứng của y tăng hay giảm ?Khi ... !"#$%&'&'(')$*+,+-$. / . 0 !1 2+ 34+ 56 786 9:+;%567) <++=> ? &apos ;8 567 @ ) 0!4+ $A 'B C D >++1EF567G6&apos ;8 = 56 786 G6H$=4+$A'B1&'&'Tiết: 47:...
  • 15
  • 382
  • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP