Tài liệu về : “ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn VẬT LÝ Khối: A, A1 TRƯỜNG THPT MINH KHAI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT Khối A và A1- CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH (Mã đề thi 132 ) ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÝ Khối A và A1- CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH (Mã đề thi 132 ) ppt
... 06 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2 012 -2 013 Môn: VẬT LÝ; Khối A và A1 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề DeThiThuDaiHoc.com Mã đề thi 13 2 Họ, tên thí sinh: ... www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 1/ 7 - Mã đề thi 13 2 SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI THỬ ... www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 3/7 - Mã đề thi 13 2 Câu 21: Khi từ trường biến thi n theo thời gian sẽ làm xuất hiện điện trường, các đường sức của điện trường này là A. những...
 • 7
 • 61
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I . NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ; KHỐI A

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I . NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ; KHỐI A
... Plng h = 6,625 .10 34 Js; ln in tớch nguyờn t e = 1, 6 .10 19 C, khi lng electron m e = 9 ,1. 10 31 kg; tc ỏnh sỏng trong chõn khụng c = 3 .10 8 m/s; hng s Avụgadrụ N A = 6,022 .10 23 mol 1 . I. PHN CHUNG ... WWW.VNMATH.COM Trang 1/ 6 - Mó thi 485 S GD-T NG THP TRNG THPT CHUYấN NGUYN QUANG DIấU THI TH I HC LN I . NM 2 013 MễN VT Lí; KHI A Thi gian lm bi: 90 phỳt; khụng k thi gian phỏt CHNH THC ( thi gm cú ... đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là : A. 18 vân tím; 12 vân đỏ. B. 20 vân tím; 12 vân đỏ. C. 19 vân tím; 11 vân đỏ. D. 20 vân tím; 11 vân đỏ. Câu 34: Mắc nối tiếp điện trở thuần R, cuộn...
 • 7
 • 85
 • 1

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ: KHỐI A - TRƯỜNG THPT NGUYỄN QUANG DIỆU - MÃ ĐỀ THI 132 pot

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ: KHỐI A - TRƯỜNG THPT NGUYỄN QUANG DIỆU - MÃ ĐỀ THI 132 pot
... ĐỒNG THÁPTRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊUĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I . NĂM 2 013 MÔN VẬT LÝ; KHỐI AThời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có ... trang)Mã đề thi 13 2Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625 .10 –34 Js; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1, 6 .10 19 C, khối lượng electron me = 9 ,1. 10– 31 kg; tốc ... trên là :A. 18 vân tím; 12 vân đỏ. B. 20 vân tím; 12 vân đỏ.C. 19 vân tím; 11 vân đỏ. D. 20 vân tím; 11 vân đỏ.Câu 37: Một mạch dao động tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1 H và một...
 • 7
 • 153
 • 0

TRƯỜNG THPT MINH KHAIđề thi 209 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT docx

TRƯỜNG THPT MINH KHAI Mã đề thi 209 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÝ docx
... Trang 1/ 6 - Mã đề thi 209 TRƯỜNG THPT MINH KHAI đề thi 209 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 Môn: VẬT LÝ; Khối: A; A 1 . Thời gian làm bài: 90 phút; 50 ... thì vận tốc vật là v2. Biên độ dao động của vật bằng A. 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2v x v xAv v. B. 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2v x v xAv v. C. 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2v x v xAv ... của mạch là T =12 .10 -5s . Thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là A. 10 -4s. B. 4 .10 -5s. C. 2 .10 -5s. D. 8 .10 -5s. Câu 28:...
 • 6
 • 52
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn VẬT pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn VẬT LÝ pptx
... Trang 1/ 6 - Mã đề thi 357 TRƯỜNG THPT MINH KHAI đề thi 357 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 Môn: VẬT LÝ; Khối: A; A 1 . Thời gian làm bài: 90 phút; 50 ... thì vận tốc vật là v2. Biên độ dao động của vật bằng A. 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2v x v xAv v. B. 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2v x v xAv v. C. 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2v x v xAv ... của mạch là T =12 .10 -5s . Thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là A. 10 -4s. B. 4 .10 -5s. C. 2 .10 -5s. D. 8 .10 -5s. Câu 3:...
 • 6
 • 61
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 MÔN VẬT - THPT CẨM BÌNH ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ - THPT CẨM BÌNH ppt
... 209 12 D 357 12 B 485 12 B 570 12 C 628www.DeThiThuDaiHoc.Com Trang 5/7 - Mã đề thi 13 2www.DeThiThuDaiHoc.Com 13 2 13 B 13 2 14 A 13 2 15 A 13 2 16 D 13 2 17 B 13 2 18 C 13 2 19 B 13 2 20 C 13 2 21 D 13 2 ... C 13 2 23 A 13 2 24 C 13 2 25 C 13 2 26 B 13 2 27 B 13 2 28 A 13 2 29 D 13 2 30 B 13 2 31 B 13 2 32 C 13 2 33 C 13 2 34 D 13 2 35 A 13 2 36 D 13 2 37 D 13 2 38 A 13 2 39 B 13 2 40 B 13 2 41 B 13 2 42 D 13 2 43 C 13 2 ... 628 13 2 8 B 209 8 D 357 8 D 485 8 B 570 8 B 628 13 2 9 C 209 9 C 357 9 C 485 9 C 570 9 C 628 13 2 10 C 209 10 A 357 10 A 485 10 C 570 10 A 628 13 2 11 A 209 11 D 357 11 C 485 11 A 570 11 A 628 13 2 12 ...
 • 7
 • 70
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP