Tài liệu về : “DE THI TIENG ANH 7 (MOI)-HK 2

DE THI TIENG ANH 7 (MOI)-HK 2

DE THI TIENG ANH 7 (MOI)-HK 2
... âu 0 .25 đ 1.D 2. C 3.D 4.B Question 6 :2 đ đúng mỗi c âu 0 .25 đ 1.A 2. B 3.D 4.C 5.C 6.D 7. C 8.D Question 7 : 1/ 1đ đúng mỗi c âu 0.5 đ a/false b/true Question 8: 1đ , đúng mỗi cặp 0 .25 đ 1+d 2+ c ... do-Hanh phúc ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I .Năm Học 20 08 -20 09 Môn Thi : Tiếng Anh Khối 7 Thời gian : 45 phút (cho cả hai phần) PHẦNI : TỰ LUẬN :thời gian làm bài 20 phút Question 1:Guided sentence ... đ đúng mỗi chữ 0 .25 đ (1) geography (2) homework (3)7o’clock (4) history (5) events (6)electronic II PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6 đ) Question 4 :1 đ đúng mỗi c âu 0 .25 đ 1.A 2. D 3.D 4.A Question...
 • 4
 • 211
 • 0

Đề thi tiếng anh tham khảo 2

Đề thi tiếng anh tham khảo 2
... 21 A 41 A 61 C2c 22 C 42 C 62 D3 A 23 A 43 C 63 A4 D 24 B 44 D 64 D5 A 25 D 45 B 65 A6 D 26 B 46 B 66 B7 B >27 A 47 C 67 B8 C 28 A 48 A 68 A9 D 29 A 49 D 69 B10 D 30 D 50 A 70 B11 C 31 C 51 C 71 ... B11 C 31 C 51 C 71 C 12 D 32 C 52 B 72< /b> B13 D 33 D 53 B 73 C14 B 34 D 54 C 74 D15 D 35 B 55 D 75 B16 A 36 A 56 D 76 D 17 A 37 C 57 C 77 D18 C 38 D 58 A 78 C19 B 39 B 59 A 79 D20 C 40 B 60 B 80 C ... job."Question 77 : Access to the library computer facilities is open to students.A. Computers in the library are not used for students.B. Students can freely assess the library computer service.C. Students...
 • 9
 • 408
 • 15

De thi tieng anh 7 Ky I

De thi tieng anh 7 Ky I
... 16- D 19 - C 17 - A Question IV. 20 - C 22 - D 24 - A 21 - B 23 - B Question V. 25 - B 30- C 35 - C 40 - C 45 - C 26 - C 31 - B 36 - D 41 - D 46 - B >27 - A 32 - A 37 - A 42 - C 47- D 28 - D 33 - ... tiÕng anh 7 m· ®Ò 101 ( Each sentence: 0 ,2 marks ) Question I. 1 - C 3 - D 5 - A 2 - B 4 - B Question II. 6 - B 11- C 16 - C 21 - C 26 - C 7 - C 12 - B 17 - D 22 - D >27 - B 8 - A 13 - A 18 - A 23 ... watching videos. A. want B. like C. need D. prefer ®¸p ¸n m«n tiÕng anh 7 m· ®Ò 1 02 ( Each sentence: 0 ,2 marks ) Question I. 1- B 4 -C 7 - D 2 - A 5 -B 8 - C 3 - D 6 - A Question II. 9- A 12 - B...
 • 8
 • 187
 • 13

Đề thi Tiếng anh học kì 2 lớp 11

Đề thi Tiếng anh học kì 2 lớp 11
... 16.A 17. D 18.B 19.C 20 .A 21 . It was the boy who hit the dog in the garden 22 .It was the Britain the he met his wife 23 . both Tom and Ann were late 24 . she neither wrote nor phoned 25 . the ... Tạo Đồng Tháp Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh Năm học: 20 07- 20 08 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Ī.Vocabulary and Grammar.(3 .75 p) A. Choose the word whose underline part in ... neither............................................................... 25 . the song was interesting. we listened to it last night  The song to.............................................................. ANSWER 1.C 2. B 3.C 4.B 5.C 6.B 7. C 8.C 9.A 10.A 11.B 12. B...
 • 3
 • 933
 • 16

ĐỀ THI TIẾNG ANH 7-HK1 (08-09)

ĐỀ THI TIẾNG ANH 7-HK1 (08-09)
... âu 0 .25 đ 1.D 2. C 3.D 4.B Question 6 :2 đ đúng mỗi c âu 0 .25 đ 1.A 2. B 3.D 4.C 5.C 6.D 7. C 8.D Question 7 : 1/ 1đ đúng mỗi c âu 0.5 đ a/false b/true Question 8: 1đ , đúng mỗi cặp 0 .25 đ 1+d 2+ c ... do-Hanh phúc ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I .Năm Học 20 08 -20 09 Môn Thi : Tiếng Anh Khối 7 Thời gian : 45 phút (cho cả hai phần) PHẦNI : TỰ LUẬN :thời gian làm bài 20 phút Question 1:Guided sentence ... đ đúng mỗi chữ 0 .25 đ (1) geography (2) homework (3)7o’clock (4) history (5) events (6)electronic II PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6 đ) Question 4 :1 đ đúng mỗi c âu 0 .25 đ 1.A 2. D 3.D 4.A Question...
 • 4
 • 54
 • 1

ĐỀ THI TIẾNG ANH 7-HK2 (08-09)

ĐỀ THI TIẾNG ANH 7-HK2 (08-09)
... bài 25 phút Question 5 :đúng mỗi c âu 0 .25 đ 5.1 (1 đ)đúng mỗi c âu 0 .25 điểm 1. D 2. B 3.A 4.D 5 .2 (1 đ) đúng mỗi c âu 0 .25 điểm 1. D 2. D 3.C 4.D 5.3(0.5 đ) đúng mỗi c âu 0 .25 điểm 1. papaya 2. ... 2. import Question 6: (2 ) đúng mỗi câu 0 .25 điểm 1.D 2. C 3.A 4.B 5.C 6.A 7. D 8.A Question 7: (0.5đ) đúng mỗi câu 0 .25 điểm 1.T 2. F Question 8: 1đ , đúng mỗi cặp 0 .25 điểm 1+b 2+ a 3+d 4+c Hết ... KỲ II. Năm Học : 20 08 -20 09 Môn Thi: ANH VĂN Khối : 7 Thời gian làm bài : 45 phút ( không kể thời gian giao đề ) PHẦN I : TỰ LUẬN (4 điểm) thời gian làm bài 20 phút Question 1:Guided sentence building...
 • 4
 • 296
 • 7

Đề thi tiếng anh 7 HK1- (2008-2009)

Đề thi tiếng anh 7 HK1- (2008-2009)
... âu 0 .25 đ 1.D 2. C 3.D 4.B Question 6 :2 đ đúng mỗi c âu 0 .25 đ 1.A 2. B 3.D 4.C 5.C 6.D 7. C 8.D Question 7 : 1/ 1đ đúng mỗi c âu 0.5 đ a/false b/true Question 8: 1đ , đúng mỗi cặp 0 .25 đ 1+d 2+ c ... do-Hanh phúc ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I .Năm Học 20 08 -20 09 Môn Thi : Tiếng Anh Khối 7 Thời gian : 45 phút (cho cả hai phần) PHẦNI : TỰ LUẬN :thời gian làm bài 20 phút Question 1:Guided sentence ... đ đúng mỗi chữ 0 .25 đ (1) geography (2) homework (3)7o’clock (4) history (5) events (6)electronic II PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6 đ) Question 4 :1 đ đúng mỗi c âu 0 .25 đ 1.A 2. D 3.D 4.A Question...
 • 4
 • 62
 • 2

Đề thi tiếng anh 7 HK2- (2008-2009)

Đề thi tiếng anh 7 HK2- (2008-2009)
... bài 25 phút Question 5 :đúng mỗi c âu 0 .25 đ 5.1 (1 đ)đúng mỗi c âu 0 .25 điểm 1. D 2. B 3.A 4.D 5 .2 (1 đ) đúng mỗi c âu 0 .25 điểm 1. D 2. D 3.C 4.D 5.3(0.5 đ) đúng mỗi c âu 0 .25 điểm 1. papaya 2. ... 2. import Question 6: (2 ) đúng mỗi câu 0 .25 điểm 1.D 2. C 3.A 4.B 5.C 6.A 7. D 8.A Question 7: (0.5đ) đúng mỗi câu 0 .25 điểm 1.T 2. F Question 8: 1đ , đúng mỗi cặp 0 .25 điểm 1+b 2+ a 3+d 4+c Hết ... KỲ II. Năm Học : 20 08 -20 09 Môn Thi: ANH VĂN Khối : 7 Thời gian làm bài : 45 phút ( không kể thời gian giao đề ) PHẦN I : TỰ LUẬN (4 điểm) thời gian làm bài 20 phút Question 1:Guided sentence building...
 • 4
 • 169
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP