De lt cap toc so 7 hay cuc

De lt cap toc so 7 hay cuc

De lt cap toc so 7 hay cuc
... chu kỳ bán rã là 3 ,7 ngày đêm. Đặt hạt nhân Ra vào nơi có nhiệt độ 1200 0 C thì chu kì bán rã của hật nhân là: A. 5 ,7 ngày đêm B. Không xác định được C. 3 ,7 ngày đêm. D. 4 ,7 ngày đêm Câu 20: ... i chậm pha π /4 so với hiệu điện thế hai đầu mạch B. i nhanh pha π /6 so với hiệu điện thế hai đầu mạch C. i nhanh pha π /4 so với hiệu điện thế hai đầu mạch D. i chậm pha π /6 so với hiệu điện ... prôtôn có động năng 1,2MeV băn vào hạt nhân Li 7 3 đứng yên, thì thu được hai hạt nhân con X giống nhau chuyển động cùng vận tốc; Cho m p = 1,0 073 u, m Li = 7, 014u, m X = 4,0015u, 1u = 931MeV/c 2 ....
 • 5
 • 369
 • 0

De lt cap toc so 6 cuc hay

De lt cap toc so 6 cuc hay
... của nơtrôn là m p = 1,0 072 76u, m n = 1,008 670 u và 1u = 931MeV/c 2 . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 37 17 Cl là A. 7, 3680MeV. B. 8,2532MeV. C. 8,5684MeV. D. 9, 278 2MeV Câu 34. Xét phản ... thái dừng có năng lượng -3,407eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số A. 3,8 97. 10 14 Hz. B.6,542.10 14 Hz. C. 2, 571 .10 13 Hz. D. 4, 572 .10 14 Hz Câu 33. Hạt nhân 37 17 Cl có khối lượng nghỉ bằng ... 23 hạt/mol và khối lượng hạt nhân bằng số khối của nó. Số prôtôn có trong 0,27gam 27 13 Al là A. 6,628.10 22 . B .7, 826.10 22 . C. 9,6822.10 22 . D. 8,268.10 22 . Câu 19. Một mạch dao động LC...
 • 6
 • 249
 • 0

De LT cap toc so 12 rat hay va co ban

De LT cap toc so 12 rat hay va co ban
... 1,45(s) Câu 46: Trong chuỗi phân rã phóng xạ PbU 2 07 82 235 92 có bao nhiêu hạt và đợc phát ra: A. 7 và 4 B. 7 và 2 C. 4 và 7 D. 3 và 4 Câu 47: Một dây dài 80cm phát ra một âm có tần số ... catt l A. 2484V B. 1600V C. 375 0V D. 2 475 V Cõu 38: iu kin thu c quang ph vch hp th l: A. Nhit ca ỏm khớ hay hi hp th phi cao hn nhit ca mụi trng B. Nhit ca ỏm khớ hay hi hp th phi thp hn nhit ... tốt phải thoả mãn điều kiện gì để không một electron nào về đợc anốt? A. U AK 2,07V B. U AK 2,7V C. U AK 2,07V D. Một giá trị khác Cõu 29: Sóng âm không thể truyền đợc trong môi trờng A. Khí...
 • 5
 • 237
 • 0

De lt cap toc so 3 rat hay

De lt cap toc so 3 rat hay
... 1C 2D 3A 4B 5A 6D 7C 8A 9B 10A 11B 12C 13D 14C 15C 16D 17C 18D 19B 20A 21D 22D 23B 24B 25C 26D 27C 28C 29D 30D 31B 32C 33A 34A 35C 36B 37C 38C 39A 40B 41A 42C 43A 44B 45D 46A 47B 48C 49A 50D 51C ... phóng xạ A. phụ thuộc vào chất đó ở dạng đơn chất hay hợp chất B. phụ thuộc vào chất đó ở các thể rắn, lỏng hay khí C. phụ thuộc vào nhiệt độ cao hay thấp. D. xảy ra như nhau ở mọi điều kiện. Câu ... điện trong mạch lệch pha 6 π so với u và lệch pha 3 π so với u d . Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mạch (U) có giá trị A. 60 (V) B. 120 (V) C. 90 (V) D. 60 (V) Câu 47. Cho phản ứng tổng hợp hạt...
 • 5
 • 227
 • 0

De LT cap toc so 1hay tuyet

De LT cap toc so 1hay tuyet
... điện trở của đường dây phải có giá trị: A. R < 16Ω B. R < 4Ω C. R < 20Ω D. R < 25Ω Câu 12: 2g chất phóng xạ Poloni Po210 trong 1năm tạo ra 179 ,2cm 3 khí Heli ở điều kiện chuẩn. Chu kì ... B. 1,2A C. 4A D. 1,7A Câu 43: Một lò xo chiều dài tự nhiên l 0 = 45cm độ cứng K 0 = 12N/m được cắt thành 2 lò xo có chiều dài lần lượt là 18cm và 27cm, sau đó ghép chúng song song với nhau một ... 50Hz B. 125Hz C. 75 Hz D. 100Hz Câu 50: Hạt proton có động năng K p = 2MeV, bắn vào hạt nhân Li 7 3 đứng yên, sinh ra hai hạt nhân X có cùng động năng. Cho biết m p = 1,0 073 u; m Li = 7, 0144u; m X...
 • 7
 • 226
 • 0

DE LT CAP TOC RAT HAY SOII

DE LT CAP TOC RAT HAY SOII
... = 1,56A; P = 72 6W. B. I = 1,10A; P =75 0W. C. I = 1,56A; P = 242W. D. I = 1,10A; P = 250W. Cõu 24: Khối lợng của hạt nhân 56 26 Fe là 55,92 070 u khối lợng của prôtôn là m p =1,0 072 7u, của nơtrôn ... hạt nhân này là: (cho u = 931,5 Mev/c 2 ) A. 8 ,78 MeV/nuclôn. B. 8 ,75 MeV/nuclôn. C. 8,81 MeV/nuclôn. D. 7, 88 MeV/nuclôn. Cõu 25: Gi v ln lt l hai bc súng ng vi cỏc vch H (ứng với e nhảy ... 17, 5He n MeV + + . BiÕt ®é hut khèi cña 2 1 D lµ 0,00194 D m u ∆ = , cña 3 1 T lµ 0,00856 T m u∆ = vµ 1u=931,5 MeV. N¨ng lîng liªn kÕt cña h¹t nh©n 4 2 He lµ : A. 7, 25 MeV. B. 27, 1 MeV C. 27, 3...
 • 6
 • 300
 • 0

dai so 7 hay cuc

dai so 7 hay cuc
... Nêu và giải quyết vấn đề, đàm thoại, IV. Tiến trình dạy học: 1. ổn định lớp: Lớp sĩ số Vắng 7A 27 0 7B 28 0 2. Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ? Viết 3 phân số ... Chẽ Ngày so n: Ngày giảng: Tiết thứ 1 Đ1: Tập q các số hữu tỉ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh hiểu đợc khái niệm số hữu tỉ. 2. Kĩ năng: Biết cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, so sánh...
 • 3
 • 303
 • 0

LTĐH cấp tốc số 7

LTĐH cấp tốc số 7
... BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2009 Đề số 7 A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I Cho h/số : 2 4 2 2 ( 0)(1)y m x x m m = − + ≠ 1. KSHS ... và (d’) ? b. Viết PT đường vuông góc chung của (d) và (d’) ? Câu VII.a Cho tập A = {1,2,3,4,5,6 ,7, 8} a/ Có bao nhiêu tập con X của A thỏa : X chứa 1 mà không chứa 2 b/ Có ? số tự nhiên chẵn gồm ... xen kẻ nhau ? 2. Tìm tất cả các cặp số dương (x; y) thỏa mãn hệ phương trình: 12 5( ) 3 1 (3 ) ( 27 ) y x y x x y x y + − −  =   =   1 BO ẹE ON THI ẹAẽI HOẽC 2009 2 ...
 • 2
 • 255
 • 0

De LT Cap Toc

De LT Cap Toc
... khối lượng m = 5,0 675 .10 - 27 kg ñang chuyển ñộng với ñộng năng 4 ,78 MeV. ð ộng lượng của hạt nhân là A. 2,4.10 -20 kg.m/s. B. 3, 875 .10 -20 kg.m/s C. 8,8.10 -20 kg.m/s. D. 7, 75.10 - 20 kg.m/s. ... = 1,0 073 u; m α = 4,0015u. và m Li = 7, 0144u. Phản ứng này tỏa hay thu năng lượng bao nhiêu? A. Phản ứng tỏa năng lượng 17, 41MeV. B. Phản ứng thu năng lượng 17, 41MeV. C. Phản ứng tỏa năng lượng ... sáng bậc 4 và bậc 6 (cùng phía so với vân chính giữa) cách nhau ñoạn A. 1,6mm. B. 3,2mm. C. 4,8mm. D. 6,4mm. C âu 37: Cho ñoạn mạch R, L, C nối tiếp với L có thể thay ñổi ñược.Trong ñó R và C xác...
 • 5
 • 249
 • 0

De luyen thi cap toc so 4 rat hay

De luyen thi cap toc so 4 rat hay
... .Một sóng điện từ có tần số 12MHz.Khi truyền trong nước nó có bước sóng là A. 18 ,75 m B. 37, 5m C. 4,5 875 m D. 9, 375 m Câu 25. Trong giao thoa ánh sáng với khe Y-âng ,độ rộng của vân giao thoa bằng ... xạ ít hơn 4 lần so với mẫu gỗ cùng loại cùng khối lượng vừa mới chặt .Biết chu kì bán rã của C14 là T = 5 570 năm .Tuổi của mẫu gỗ là A. 8355 năm B. 1392,5 năm C. 11140 năm D. 278 5 nămCâu 50. ... tần số. B. 38 Ω và đổi theo tần số.C. 10 Ω không đổi theo tần số. D. 10 Ω và thay đổi theo tần số dòng điện.Câu 17 Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiệu điện thế xoay chiều hiệu dụng?A....
 • 5
 • 319
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tiếng anh số 7bộ đề toán cấp tốc 2009đề kiểm tra đại số 7thuyết minh đề tài cấp cơ sởđơn đề nghị cấp lại số nhàchuyên đề nâng cao đại số 7Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam