Tài liệu về : “MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ
... 19/ Báo cáo tình hình sử dụng BL thu phí, lệ phí Mẫu BC7/AC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ Quý.... ... …………………………………………………………. Mã số thu : ………………………………………………………………………. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………. Đơn vị tính: Số STT Tên loại Biên lai Ký hiệu mẫu Biên lai Ký hiệu Biên lai Số tồn đầu kỳ, mua/phát ... mua/phát hành trong kỳ Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ Tồn cuối kỳ Tổng số Số tồn đầu kỳ Số mua/ phát hành trong kỳ Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy Trong đó Số lượng đã sử dụng Xóa bỏ Mất Hủy...
 • 2
 • 15,183
 • 666

BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ "

BIỂU MẪU
... uỷ nhiệm thu tổng hợp báo cáo cơ quan thu ………………về tình hình sử dụng biên lai thu theo hợp đồng ủy nhiệm thu như sau: Loại biên lai thu đã nhận Số seri (từ số... đến số) Số seri đã sử dụng Số ... dụng Số seri chưa sử dụng Biên lai thu thuế SD ĐNN: - Quyển số 1 - Quyển số 2 - ... Biên lai thu thuế nhà, đất: - Quyển số 1 - Quyển số 2 - ... Biên lai thu thuế GTGT & thu TNDN - Quyển ... Hạnh phúc ............, ngày..........tháng ........năm ...... BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU - Căn cứ Hợp đồng ủy nhiệm thu số............................ giữa ..........................
 • 1
 • 1,627
 • 2

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ
... uỷ nhiệm thu tổng hợp báo cáo cơ quan thu ………………về tình hình sử dụng biên lai thu theo hợp đồng ủy nhiệm thu như sau:Loại biên lai thu đã nhận Số seri (từ số... đến số)Số seri đã sử dụngSố ... chưa sử dụngBiên lai thu thuế SD ĐNN:- Quyển số 1- Quyển số 2- .. .Biên lai thu thuế nhà, đất:- Quyển số 1- Quyển số 2- .. .Biên lai thu thuế GTGT & thu TNDN- Quyển số 1- Quyển số 2- Biên lai ... Hạnh phúc............, ngày..........tháng ........năm ......BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU - Căn cứ Hợp đồng ủy nhiệm thu số............................ giữa ..........................
 • 1
 • 1,758
 • 8

mẫu báo cáo tình hình sử dụng nhiên liệu hàng tuần

mẫu báo cáo tình hình sử dụng nhiên liệu hàng tuần
... 15/02/08DANH MỤC QUẢN LÝ MƯỢN HỒ SƠSTT Hồ sơ Mã số Đơn vị mượn Ngày mượnKý mượn Ngày trả Ký trả Tình trạng...
 • 1
 • 364
 • 2

Mau bao cao tinh hinh su dung lao dong nuoc ngoai

Mau bao cao tinh hinh su dung lao dong nuoc ngoai
... CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Điện thoại: -----oOo----- Mẫu số 11 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGÒAI TẠI THỜI ĐIỂM 01/10/………. Kính gửi: Sở Lao Động Thương Binh ... Ngày tháng năm Người sử dụng lao động (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Cột 23: Số lao động có mặt cuối kỳ là tổng số lao động Việt Nam và số lao động nước ngoài ở cuối kỳ báo cáo. ... Từ 1 đến 3 năm Không thu c diện cấp giấy phép Đã cấp GPLĐ (ghi theo số GPLĐ) Đang làm thủ tục cấp GPLĐ GPLĐ hết thời hạn Chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn GPLĐ bị cơ quan NN thu hồi Khác 1 2 3 4 5...
 • 2
 • 281
 • 0

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và dự kiếm tuyển dụng 6 tháng cuối năm

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và dự kiếm tuyển dụng 6 tháng cuối năm
... vị chủ quản: Địa chỉ: Điện thoại: Tp.HCM, ngày tháng năm BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM (HOẶC NĂM) VÀ DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM (HOẶC NĂM) Kính gởi: Sở Lao...
 • 2
 • 444
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP