Tài liệu về : “ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 8

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 8

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 8
... Họ và tên:……………………….Lớp: 8 . Bài Kiểm Tra 45' - Môn: Hình học Điểm Lời nhận xét của giáo viên I.Trắc nghiệm khách quan: (3 ) Câu 1: Tam giác MNP hình 1 có IK//MP . Đẳng thức nào ... KN PN IN MN = c) KN PK IN MI = d) KP NK IM MN = Câu 2: Độ dài x trong hình 2 là: a) 2,5 b) 2,9 c) 3 d) 3, 2 Câu 3: Trong hình 3, MK là phân giác của góc NMP. Đẳng thức nào sau đây đúng ? a) KP NK ... sau: a) Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau b) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng Hinh 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Câu 6: Cho biết ∆ABC đồng dạng với ∆MNP. Tìm mối quan hệ giữa các cạnh của chúng ?...
 • 1
 • 898
 • 29

Đề kiểm tra chương III hình hoc 8

Đề kiểm tra chương III hình hoc 8
... Trờng THPT Hải Đông Đề kiểm tra chơng III -------o0o------- hình học 8 Họ tên:...................................................... Lớp 8C Điểm Phần I. Trắc nghiệm. ( 4 điểm ... số 3 5 k = . Tỉ số diện tích của ABC và ABC là: A. 3 5 B. 5 3 C. 9 25 D. 25 9 Câu 3. Cho MNP có đờng phân giác MD của ã NMP ( DNP). Biết MN=6cm, MP=8cm. Khi đó tỉ số ? ND DP = A. 3 4 cm B. 4 3 ... Câu 5. ( 2 điểm ) Cho tam giác ABC vuông ở A có đờng cao AH. Biết AB=3cm, AC=4cm. Tính các độ dài BC, AH. Câu 6.( 4 điểm ) Cho hình thang ABCD ( AB//CD), hai đờng chéo cắt nhau tại O. a) Chứng minh...
 • 1
 • 1,525
 • 32

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 3

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 3
... AB DB = ( 0.5 đ ) => DC = 18 cm ( 0.5 đ) Mà CB=DC + BD = 12+ 18 = 30 cm ( 0.5 đ ) c. Ta có DE // AB => DC DE BC AB = ( 0.5 đ ) => 18 30 16 DE = => 18 .16 30 DE = =9,6 ( cm) ( 0.5 đ) ... Trường THCS Gò Đen KIỂM TRA 45 PHÚT. Lớp : 8 /. . . Môn : TOÁN - HÌNH HỌC Họ và tên : . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . Ngày : . .. / 04/ 2009 ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN ĐỀ 1 I. TRẮC ... THCS Gò Đen KIỂM TRA 45 PHÚT. Lớp : 8 /. . . Môn : TOÁN - HÌNH HỌC Họ và tên : . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . Ngày : . . . / 04/ 2009 ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN ĐỀ 2 I. TRẮC...
 • 5
 • 7,379
 • 197

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 11.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 11.
... 0,5 Câu 3 c/ 3cot 2 ( x - 35 0 ) - 1 =0 2đ Câu 3/ d : sinx + 3 cosx = 2 2đ Đk sin( x - 35 0 ) ≠ 0 cot( 3x - 35 0 ) 3 3 = ± * cot( 3x - 35 0 ) 3 3 = 3x – 35 0 =60 0 +k. 180 3x = 95 ... 3 khi cosx= 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Câu 3 a/ 3 tan3x - 3= 0 1đ Câu 3: b/ - cos 2 x -2cosx +3= 0 2đ Dk: cos 3x ≠ 0 tan3x = 3 3x = , 3 k k Z π π + ∈ x = , 9 3 ... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 11. Năm học 2012 – 20 13 Thời gian 45 phút. I. Mục tiêu – Hình thức. 1. Mục tiêu. Kiểm tra, đánh giá kiến thức của học sinh về: - Định nghĩa,...
 • 15
 • 4,671
 • 69

Kiem tra chuong I hinh hoc 8(co Ma tran)

Kiem tra chuong I hinh hoc 8(co Ma tran)
... Ngày kiểm tra: Tiết : Tuần: KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I HÌNH HỌC 8 I-Mục tiêu: Kiểm tra: -Tính chất của tứ giác . -Định nghĩa , tính chất ,dấu hiệu nhận biết của : Hình thang ;hình thang cân ;hình ... xứng? a )Hình thang cân. b )Hình thoi c) Hình chữ nhật. d )Hình bình hành . Câu 3: (***) Nếu độ dài 2 cạnh kề của hình chữ nhật là 3 cm và 5 cm thì độ dài đường chéo của nó là: a)14 cm b) 8 cm c) 34 ... 1 0,5 đ 1 0,5 đ Tổng điểm 1 0,5 đ 1 1 đ 3 1,5 đ 1 1 đ 2 1 đ 3 5đ 11 10 đ Trường THCS Tân An Luông Thứ:…. Ngày…. Tháng…..năm 200 KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC 8 CHƯƠNG I Họ và tên:…………………….. Thời gian...
 • 3
 • 602
 • 18

Đề kiểm tra chương I(Hình học 10)

Đề kiểm tra chương I(Hình học 10)
... 05 08 03 06 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n: H×nh Häc 10 §Ò sè: 2 01 04 07 02 05 08 03 06 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n: H×nh Häc 10 §Ò sè: 3 01 04 07 02 05 08 03 06 ... uuuur theo hai vect AB v CA ta c: A. 1 2 3 AM AB AC= + uuuur uuur uuur B. 1 3 AM AB AC= + uuuur uuur uuur C. 1 1 3 3 AM AB AC= + uuuur uuur uuur D. 1 2 3 3 AM AB AC= + uuuur uuur uuur Câu 4: Cho ... 2 _3 TRIệU ĐạI LớP 10B... Đề thi môn Hình Học 10 (Đề 1) Phn 1: Trc nghim: (4,0 im) Câu 1: Gi M l im nm trờn on AB sao cho MB = 2.MA. Khi ú biu din vect MB uuur theo vect AB uuur ta c: A. 2 3 MB...
 • 8
 • 444
 • 9

de kiem tra chuong 2 hinh hoc 7

de kiem tra chuong 2 hinh hoc 7
... BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG II. MÔN HÌNH HỌC 7, thời gian 45’. Phần trắc nghiệm: 3 Câu 1: Cho tam giác ABC có µ µ $ 0 0 A = 30 ; B = 40 ;C = ? A. 70 0 B. 110 0 C. ... tam giác đều mỗi góc bằng 60 0 . Câu 3: Chọn câu sai. A. tam giác có hai cạnh bằng nhau là tam giác cân. C. tam giác đều là tam giác cân. B. tam giác có ba cạnh bằng nhau là tam giác đều. D. tam ... tam giác vuông đó bằng nhau. Câu 5: Tam giác nào có 3 cạnh như sau là tam giác vuông? A. 2cm;4cm;6cm; B. 4cm;6cm;8cm; C. 6cm;8cm,10cm; D. 8cm;10cm;12cm; Câu 6: Tam giác ABC vuông tại A suy ra:...
 • 1
 • 2,607
 • 75

De kiem tra chuong I Hinh Hoc 9

De kiem tra chuong I Hinh Hoc 9
... cos 35 0 > sin 50 0 > sin 25 0 > cos 70 0 . Bài 2 : AB = AC.tgC = 7.tg 30 0 = 3 37 3 7 = ; BC = 3 314 cos = C AC ; BÂ = 90 0 – CÂ = 60 0 Bài 3 : a) Â = Ê = FÂ = 90 0 suy ra AEHF là hình ... cos 80 0 , cos 40 0 , sin 20 0 , sin 60 0 Câu 3 : Cho ∆ ABC vuông tại A, có µ 0 B 60= và BC = 8. Độ dài AC là : A. 8 3 B. 4 C. 4 3 D. 4 2 Câu 4 : Tính 0 0 sin 35 cos55 được kết quả là : A. tg 35 ... tgB.tgC. GV ra đề : NGUYỄN MINH NHẬT TỔ : TỐN – LÝ – CƠNG NGHỆ Điể m Điể m Lời Phê Của Giáo Viên Lời Phê Của Giáo Viên       ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I A- TR ẮC NGHIỆM : 1) B 2) C 3) C 4) C...
 • 2
 • 1,076
 • 41

KIỂM TRA CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 7

KIỂM TRA CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 7
... HỌ VÀ TÊN: …………………....................KIỂM TRA CHƯƠNG 3 LỚP :………………………………………. MÔN :HÌNH HỌC 7 -45 phút ĐỀ 1 1(2Đ)/Phát biểu tính chất ba đường trung tuyến của một tam ... ……………………………………………………………………………………………… 2 (3 )/Hãy chọn đúng (Đ) ,sai (S) trong các câu trả lời sau: o Giao điểm của 3 đường phân giác của tam giác cách đều 3 cạnh o Có tam giác mà độ dài ba cạnh ... ABC có 00 70 ˆ ;30 ˆ =Β=Α thì BC < AB < AC 3( 2đ)Cho hình vẽ bên,IK là trung tuyến , G là trọng tâm. Hãy điền số thích hợp vào ô trống GK= IK ; GI= GK ; GK= GI ; IK= GI 4 (3 )/Cho ∆ ABC 0...
 • 2
 • 914
 • 18

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP