Tài liệu về : “Báo Cáo Thí Nghiệm Vật Lí Đại Cương 2

Nghiên cứu lựa chọn chương trình hoàn thiện nội dung và phương pháp tổ chức thực hành một số bài thí nghiệm vật đại cương nhằm nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên trường đại học

Nghiên cứu lựa chọn chương trình hoàn thiện nội dung và phương pháp tổ chức thực hành một số bài thí nghiệm vật lí đại cương nhằm nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên trường đại học
... của thí nghiệm vật .............................. 18 1 .2. 2. Các chức năng của thí nghiệm trong dạy học vật .................................. 19 1 .2. 3. Thí nghiệm thực hành vật đại cƣơng ... mạnh mẽ của xã hội. Vật là môn khoa học thực nghiệm. Thí nghiệm thực hành vật là một phần quan trọng không thể thiếu của môn học vật lí. Thí nghiệm thực hành vật không những góp ... pháp dạy học đại học .................................................................. 17 1 .2. THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ĐẠI HỌC .......... 18 1 .2. 1. Thí nghiệm vật lí, các đặc...
 • 153
 • 597
 • 3

Báo cáo thí nghiệm thuỷ lực đại cương

 Báo cáo thí nghiệm thuỷ lực đại cương
... sau:TTH1(cm)h1(cm)Q1v 121 12vgz1+1pv2gv 222 2z2+2ph21wv3gv 223 3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ( 12) (13)1 35 24 .2 1.9 0.95 4.8E-6 24 .2 0.95 4.8E-6 24 0 .2 0 .27 1.4E- 62 38.5 27 .7 2 1 5.1E-6 27 .7 1 5.1E-6 27 .5 ... (13) 123 12. 6 12. 5 12. 42. 62. 52. 444.54443.539.439.38. 522 .22 221 .60.50.30 .25 .354.60 .22 0 .21 .861.81.315049.5480.640.630.61Theo công thức lý thuyết ta có:cm = ( 1 - 21 22dd )2 = ( 1 - 22 6. 12. 1 )2 = 0.19ct = ( 1 - 22 21dd )2 = ( 1 - 22 2.16.1 )2 = 0.6Nhận ... thái chảy(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 121 1.511.61.51.61515.57.467. 720 200.010060.01006 127 01310Chảy tầngChảy tầng345611.6 12. 6 12. 5 12. 41. 62. 62. 52. 415.544.544447. 722 .22 222 2 020 2 020 0.010060.010060.010060.010061310377937453745Chảy...
 • 7
 • 3,174
 • 75

Báo cáo thí nghiệm thủy lực đại cương

Báo cáo thí nghiệm thủy lực đại cương
... (11) ( 12) (13) 1 35 24 .2 1.9 0.95 4.8E-6 24 .2 0.95 4.8E-6 24 0 .2 0 .27 1.4E- 6 2 38.5 27 .7 2 1 5.1E-6 27 .7 1 5.1E-6 27 .5 0 .2 0 .28 1.5E- 6 3 38 .2 27.4 2 1 5.1E-6 27 .4 1 5.1E-6 27 .2 0 .2 0 .28 1.5E- ... (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ( 12) (13) 1 2 3 12. 6 12. 5 12. 4 2. 6 2. 5 2. 4 44.5 44 43.5 39.4 39. 38.5 22 .2 22 21.6 0.5 0.3 0 .2 5.3 5 4.6 0 .22 0 .2 1.86 1.8 1.3 1 50 49.5 48 0.64 0.63 0.61 ... cm = ( 1 - 2 1 2 2 d d ) 2 = ( 1 - 2 2 6.1 2. 1 ) 2 = 0.19 ct = ( 1 - 2 2 2 1 d d ) 2 = ( 1 - 2 2 2. 1 6.1 ) 2 = 0.6 Nhận xét đánh giá: 1. Từ kết quả thực tế thí nghiệm và kết...
 • 7
 • 1,042
 • 13

Báo cáo -" thí nghiệm thuỷ lực đại cương'''' potx

Báo cáo -
... gv⋅⋅ 2 2 22 αz 22 p h 21 −wv3 gv⋅⋅ 2 233α(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ( 12) (13) 1 35 24 .2 1.9 0.95 4.8E-6 24 .2 0.95 4.8E-6 24 0 .2 0 .27 1.4E-6 2 38.5 27 .7 2 1 5.1E-6 27 .7 ... 5.1E-6 27 .5 0 .2 0 .28 1.5E-6 3 38 .2 27.4 2 1 5.1E-6 27 .4 1 5.1E-6 27 .2 0 .2 0 .28 1.5E-6 4 37.3 26 .5 1.95 0.975 4.9E-6 26 .5 0.975 4.9E-6 26 .3 0 .2 0 .27 71.41E-6 5 36.5 25 .7 1.95 0.975 4.9E-6 25 .7 ... (17) (18) (19) (20 ) (21 ) (22 ) 23 (24 )14.6 9.4 0.95 4.8E-6 19.7 -5.1 0.95 4.8E-6 19.6 0.1 21 .9 5.6 1 5.1E-6 25 .2 -3.3 1 5.1E-6 24 .9 0.3 21 .5 5.7 1 5.1E-6 24 .7 -3 .2 1 5.1E-6 24 .5 0 .2 19.5 6.8 0.975...
 • 7
 • 348
 • 2

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH, HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TỔ CHỨC THỰC HÀNH MỘT SỐ BÀI THÍ NGHIỆM VẬT ĐẠI CƢƠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH, HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TỔ CHỨC THỰC HÀNH MỘT SỐ BÀI THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ĐẠI CƢƠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
... của thí nghiệm vật .............................. 18 1 .2. 2. Các chức năng của thí nghiệm trong dạy học vật .................................. 19 1 .2. 3. Thí nghiệm thực hành vật đại ... mạnh mẽ của xã hội. Vật là môn khoa học thực nghiệm. Thí nghiệm thực hành vật là một phần quan trọng không thể thiếu của môn học vật lí. Thí nghiệm thực hành vật không những góp ... pháp dạy học đại học .................................................................. 17 1 .2. THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ĐẠI HỌC .......... 18 1 .2. 1. Thí nghiệm vật lí, các đặc...
 • 153
 • 277
 • 0

Nghiên cứu lựa chọn chương trình, hoàn thiện nội dung và phương pháp tổ chức thực hành một số bài thí nghiệm vậtđại cương nhằm nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên ĐH kỹ thuật công nghiệp, ĐH Thái Nguyên

Nghiên cứu lựa chọn chương trình, hoàn thiện nội dung và phương pháp tổ chức thực hành một số bài thí nghiệm vật lý đại cương nhằm nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên ĐH kỹ thuật công nghiệp, ĐH Thái Nguyên
... của thí nghiệm vật .............................. 18 1 .2. 2. Các chức năng của thí nghiệm trong dạy học vật .................................. 19 1 .2. 3. Thí nghiệm thực hành vật đại ... mạnh mẽ của xã hội. Vật là môn khoa học thực nghiệm. Thí nghiệm thực hành vật là một phần quan trọng không thể thiếu của môn học vật lí. Thí nghiệm thực hành vật không những góp ... pháp dạy học đại học .................................................................. 17 1 .2. THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ĐẠI HỌC .......... 18 1 .2. 1. Thí nghiệm vật lí, các đặc...
 • 153
 • 588
 • 0

Báo cáo thí nghiệm Vật Liệu Xây Dựng

Báo cáo thí nghiệm Vật Liệu Xây Dựng
... 25 27 26 25 27 26 26 aTB* 26 24 .8 26 .75 25 .25 26 .75 b* 26 27 27 25 27 28 27 26 24 27 27 26 26 25 25 26 27 26 24 26 bTB* 26 .75 26 .75 26 .25 24 .5 26 .25 Mẫu m (g) aTB ... 1 82 180 179 180 178 178 180 181 180 177 178 m (kg) 1.1 0.9 0.9 1 1 • Kích thước lỗ rỗng (cm3): 1 2 3 4 5 a* 25 24 27 25 27 26 25 27 25 27 27 25 26 25 27 26 25 27 ... 3499.737 2. 329 2 8000 14. 825 14.950 14.975 3318.965 2. 410 3 8000 15.4 14. 925 14. 925 3430.437 2. 3 32 Vậy: ߛ௢்஻ 2. 329 2. 41 2. 3 323 2. 357 ሺ݃/ܿ݉ଷሻ o Gạch 2 lỗ (lỗ tròn): Mẫu 1 2 3 4...
 • 36
 • 6,877
 • 17

Bao cao thi nghiem vat lieu xay dung

Bao cao thi nghiem vat lieu xay dung
... 9000g, m 2 = 28 700g 01 28 700 9000 1.391 14160 γ − = = (g/cm 3 )  Lần 2: m 1 = 9000g, m 2 = 29 500g 02 29500 9000 1.448 14160 γ − = = (g/cm 3 )  Lần 3: m 1 = 9000g ,m 2 = 29 200 ( g/cm 3 ) 03 29 200 ... 160.5 1.056 1 .25 2 2 17.75 7.65 7.6 2. 2 2. 4 1091 1031 160.4 1.058 1 .24 8 3 17.8 7.66 7.6 2. 21 2. 4 1090 1031 160.7 1.054 1 .25 0 V g ạch =abl 0g 3 mg (g / cm ) Vg γ = V l ỗ =πd 2 l/4 0g 3 2l m ' ... max = 32 mm D min = 12, 5 mm 1 2 (D max +D min )= 22 ,25 mm 1 ,25 D max = 40 mm ĐƯỜNG BIỂU DIỄN CẤP PHỐI HẠT CỦA ĐÁ Page 16 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lượng sót tích luỹ(%) 12. 5 20 22 .5 32 40...
 • 23
 • 1,304
 • 2

Mẫu báo cáo thí nghiệm vật

Mẫu báo cáo thí nghiệm vật lý
... (cm) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 B( ) z (cm) 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 B( ) • b = 10 cm: z (cm) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 B( ) z (cm) 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 B( ... 6 8 10 12 14 16 18 U( ) I (mA) 20 22 24 26 28 30 32 34 U( ) • f = 6 kHz: I (mA) 4 6 8 10 12 14 16 18 U( ) I (mA) 20 22 24 26 28 30 32 34 U( ) • f = 8 kHz: I (mA) 4 6 8 10 12 14 16 18 ... z (cm) 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 B( ) • a = R /2 = 10cm: z (cm) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 B( ) z (cm) 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 B( ) B. Với các khoảng cách giữa...
 • 21
 • 1,260
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP